29 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27979

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İzmir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 31/5/2011 gün ve 230/7396 sayılı yazıda; Veysel ve Gülen Oğlu, 1963 doğumlu, Tokat İli, Turhal İlçesi; Cumhuriyet Köyü; Cilt No:01/01, Aile Kütük No:131; Sıra No:54'de kayıtlı Şenol ÖNDER'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 27/4/2011 gün ve 82 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5223/1-1

—— • ——

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

“2547 sayılı Kanun’un 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru ve atanma şartlarına ilişkin bilgiye http://pdb.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.”

5274/1-1


Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden:

TEBLİGATTIR

1 - Tebligat Çıkaran Merciinin Adı    :   Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

2 - Tebliğ Olunacak Şahsın

Adı ve Adresi                                     :   Fikret ALYAKUT Kumkapı Hemşire Sok. No:29/l Eminönü-Niancı/İstanbul

3 - Tebliğin Konusu                           :   Müdürlüğümüzce yukarıda adı/soyadı ve adresi belirtilen şahıs Müdürlüğümüz Zeyport limanında yapılan denetimler sonucunda eşya taşıyan aracına ait K yetki belgesi bulunmadığından Karayolu Taşıma Kanunun 26. Maddesi uyarınca   34 NOL 16 plakalı araç adına 2.201 .-TL idari para ceza tutanağı düzenlenmiş olup, ancak yükümlünün bilinen tüm adresine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince ilanın yayımı tarihini takip eden 15 gün süre sonunda İş bu Tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5294/1-1

—————

TEBLİGATTIR

1 - Tebligat Çıkaran Merciinin Adı    :   Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

2 - Tebliğ Olunacak Şahsın

Adı ve Adresi                                     :   Erdem TÜRKMEN Esenyurt Yenikent Mah. İsparta Kule Cad. No: 6/97 Avcılar/İSTANBUL

3 - Tebliğin Konusu                           : Müdürlüğümüzce yukarıda adı/soyadı ve adresi belirtilen şahıs Müdürlüğümüz Zeyport limanında yapılan denetimler sonucunda eşya taşıyan aracına ait K yetki belgesi bulunmadığından Karayolu Taşıma Kanunun 26. Maddesi uyarınca   34 HCT 62 plakalı araç adına 2.201.-TL idari para ceza tutanağı düzenlenmiş olup, ancak yükümlünün bilinen tüm adresine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince ilanın yayımı tarihini takip eden 15 gün süre sonunda İş bu Tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı  ilanen tebliğ olunur.

5295/1-1

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

T.C. Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 8 Aralık 2010 tarih ve E.2002/730 sayılı kararıyla, aşağıda dökümü yazılı Hazine Bonoları üzerindeki ödeme yasağı kaldırılmıştır.

Duyurulur.

HAZİNE BONOSU (TRB111202T19)

 

KUPÜR (ETL)

SERİ VE SIRA NO

ADET

VADE

1.000.000.000,-

I - 01762895-01762898

4

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01762900

1

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01762971-01762973

3

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01762975-01762977

3

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01762979-01762980

2

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01762982-01762996

15

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01763068

1

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01763070-01763072

3

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01763074

1

11.12.2002

1.000.000.000,-

I - 01763076

1

11.12.2002

 

 

34

 

5297/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/61001

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Altındağ/Ankara

Adresi

Fevzi Paşa Mah. Cumhuriyet Bul. No:4 (Eski Sayıştay Binası) B Blok 06030 Ulus-Altındağ/Ankara

Tel-Faks

0 312 309 90 01 / 0 312 309 89 96

Posta Kodu

6030

E-Mail

kygm@kulturturizm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Tevhit Aydoğdu – Tarık Aydoğdu

Adresi

İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 21. Cad. 598 Sok. No: 20 Yenimahalle/Ankara

İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 21. Cad. 598 Sok. No: 20 Yenimahalle/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

Tevhit Aydoğdu – 34777393362

Tarık Aydoğdu – 34735394738

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

119 003 0569

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

62977

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5305/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Çatalca

Adresi

Ferhatpaşa Mah. Lise Cad. No: 6 Çatalca/İstanbul

Tel-Faks

0212 789 10 05-

0212 789 12 52

Posta Kodu

34540

E-Mail

catalcaisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Serdar Lim

 

Adresi

Ayazpaşa Mah. Mezarlık Cad. Lim Apt. No: 1 Saray/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

37798615062

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Saray V.D.

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5288/1-1


Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/5833

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810

Posta Kodu

06450

E-Mail

www.yigm@bayindirlik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bedrettin BİNBAY

Adresi

Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No: 17/14 Çankaya/Ankara

Cinnah Cad. Kırkpınar Sok.          No: 17/14 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

47884194746

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Siirt V.D.: 1750411394

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 3073,

Oda Sicil No: 103073

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5289/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/4859

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810

Posta Kodu

06450

E-Mail

www.yigm@bayindirlik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bedrettin BİNBAY

Adresi

Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No: 17/14 Çankaya/Ankara

Cinnah Cad. Kırkpınar Sok.          No: 17/14 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

47884194746

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Siirt V.D.: 1750411394

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 3073,

Oda Sicil No: 103073

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5290/1-1


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 453 ada, 8 nolu parsel üzerindeki 565925 YİBF’ndeki inşaatta yapı müteahhidi olarak yer alarak, denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır.” hükümlere göre yerine getirmeyen 157391 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 10 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Proyap Yapı Denetim Müş. ve Müh. Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Servet DEMİR (Denetçi No: 60, Oda Sicil No: 26904) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet ÇAY (Denetçi No: 59, Oda Sicil No: 10065)’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun sicile işlenmesi ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4337 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/1/1-1

—————

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3. maddesinin son fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmeyen Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Caner BAŞGÖZ (Oda Sicil No: 60812)’ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun sicile işlenmesi ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4338 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/2/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, F21D19A3A pafta, 399 ada, 2 nolu parsel üzerindeki inşaattaki denetim görevini, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi” başlıklı 6. maddesinde  belirtilen hükümlere göre yerine getirmeyen 447013/394595 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 84 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Mahir BABAOĞLU (Denetçi No: 863, Oda Sicil No: 11881)’nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun sicilleree işlenmesi ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 26/7/2008 tarih ve 26948 sayılı, 4/8/2007 tarih ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa durdurulan, 84 no‘lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı kanunun  “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan  “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26/2/2011 tarih ve 27858 Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetleri tamamen sona erdirilerek, 84 no’lu Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete ilan ettirilmesi, söz konusu Yapı denetim firmasının denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptal kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, bahse konu yapı denetim kuruluşunun yapı denetim kuruluşunun yapı denetim belgesi iptal edildiği için, bu geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Yapı Denetim Sistemine işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarının birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 2. Paragrafındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarihli ve 4339 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/3/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, F21D19D2B pafta, 466 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaattaki denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi” başlıklı 6. maddesinde  belirtilen hükümlere göre yerine getirmeyen 447013/394595 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 84 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Mahir BABAOĞLU (Denetçi No: 863, Oda Sicil No: 11881)’nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun sicile işlenmesi ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 26/7/2008 tarih ve 26948 sayılı, 4/8/2007 tarih ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa durdurulan, 84 no‘lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı kanunun  “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan  “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26/2/2011 tarih ve 27858 Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetleri tamamen sona erdirilerek, 84 no’lu Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete ilan ettirilmesi, söz konusu Yapı denetim firmasının denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptal kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, bahse konu yapı denetim kuruluşunun yapı denetim kuruluşunun yapı denetim belgesi iptal edildiği için, bu geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Yapı Denetim Sistemine işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarının birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 2. Paragrafındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarihli ve 4340 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/4/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, F21D19A3D pafta, 401 ada, 3 nolu parsel üzerindeki inşaattaki denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi” başlıklı 6. maddesinde  belirtilen hükümlere göre yerine getirmeyen 447013/394595 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 84 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Mahir BABAOĞLU (Denetçi No: 863, Oda Sicil No: 11881)’nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun sicillere işlenmesi ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 26/7/2008 tarih ve 26948 sayılı, 4/8/2007 tarih ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa durdurulan, 84 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı kanunun  “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan  “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26/2/2011 tarih ve 27858 Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetleri tamamen sona erdirilerek, 84 no’lu Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete ilan ettirilmesi, söz konusu Yapı denetim firmasının denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptal kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, bahse konu yapı denetim kuruluşunun yapı denetim kuruluşunun yapı denetim belgesi iptal edildiği için, bu geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Yapı Denetim Sistemine işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarının birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 2. Paragrafındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarihli ve 4341 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/5/1-1

—————

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 24 pafta, 5057 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (c) fıkrasında;  “Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.” ve (g) fıkrasında; “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek.” hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 514717/462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Feridun ONUR (Denetçi No: 1070, Oda Sicil No: 11201), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Necmi KAZAK (Denetçi No: 4455, Oda Sicil No: 25861), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Adnan TÜRKEN (Denetçi No: 6417, Oda Sicil No: 5434) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fevzi KURTALAN (Oda Sicil No: 62496)’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, söz konusu kuruluşun yapı denetim izin belgesinin iptal edildiği için, bu geçici faaliyet durdurma kararının tekerrüre esas olmak üzere Yapı Denetim Sistemine işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarının birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 2. Paragrafındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarihli ve 4342 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/6/1-1

—————

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20A2B pafta, 618 ada, 15 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (c) fıkrasında;  “Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.”, (g) fıkrasında; “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek.” ve 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip olan, 02.04.2010 tarih ve 27540 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirketin sorumlu müdürleri Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bahir TİRE (Denetçi No: 3154, Oda Sicil No: 28136), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nimet HİNDİSTAN (Oda Sicil No: 54974) ve sorumlu denetim elemanları Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Birol ADALIĞ (Denetçi No: 4969, Oda Sicil No: 1614), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Galip TOPAL (Denetçi No: 6854, Oda Sicil No: 5226) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Devrim Rıfat KAYA (Oda Sicil No: 64209)’nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarihli ve 4345 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/7/1-1

—————

Derya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

Aydın İli, Köşk İlçesi, 4 pafta, 941 ada, 14 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetim uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan 12771 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 451 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicile işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarihli ve 4346 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/8/1-1

—————

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 146 pafta, 1448 ada, 37 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrası ile 6. maddesi hükümlerine ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrası (b) bendi, 4. fıkrası (e) bendi ve (l) bendi, 6. maddesi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 427664/375246 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile şirket müdürü aynı zamanda sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Vural GÜVEN (Denetçi No: 3441, Oda Sicil No: 12985) ve diğer sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aziz AYDEMİR (Denetçi No: 12452, Oda Si cil No: 10676), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail Hakkı ÖZTÜRK (Denetçi No: 14289, Oda Sicil No: 4929), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sebahattin CEBECİ (Denetçi No: 13137, Oda Sicil No: 14688), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi KARAMAN (Denetçi No: 2493, Oda Sicil No: 13279), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Salih BÜYÜKKARAKAŞ (Denetçi No: 14715, Oda Sicil No: 8123), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Çetiner İLTER (Denetçi No: 11301, Oda Sicil No: 19819) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Adem AYDIN (Oda Sicil No: 65431)’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4335 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5247/9/1-1

—————

Arı Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İnönü Mahallesi, 15 Pafta, 1383 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 526735/474317 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 403 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arı Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Necip GÜNDOĞDU (Denetçi No:3332, Oda Sicil No:2637), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Turhan ERİŞ (Denetçi No:5059, Oda Sicil No:5949), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Enver GÜRSES (Denetçi No:4431, Oda Sicil No:6114), %80 seviyesinde görevi devralan ve %60’lık 2 nolu hakediş ekindeki personel bildirgesinde imzası bulunan Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hasan İLKBAHAR (Denetçi No:11148, Oda Sicil No:3153), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mert TORUN (Oda Sicil No: 67212) ve %80 seviyesinde görevi devralan Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Alaattin KARABAKAN (Oda Sicil No:70442) ile yapı üzerinde onaylı mimari projesine aykırı imalatlar ve mimari projesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine aykırı projelendirilme yapılması nedeniyle Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sezgi ORHAN (Denetçi No:8913, Oda Sicil No: 11618)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (ÜÇ) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4348 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/1/1-1

—————

Arı Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, 30 Pafta, 21752 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 526735/474317 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 403 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arı Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Fevzi ERASLAN (Denetçi No:9899, Oda Sicil No:8960), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sezgi ORHAN (Denetçi No:8913, Oda Sicil No:11618), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Cemalettin BEŞE (Denetçi No:7187, Oda Sicil No:3923), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Enver GÜRSES (Denetçi No:4431, Oda Sicil No:6114) ile Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Özgür YAPICIER (Oda Sicil No: 54388)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4349 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/2/1-1

—————

Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 9451 ada, 14 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 33146 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 9 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mühendisler Yapı Denetim A.Ş. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüseyin YÜKSEL (Denetçi No:1067, Oda Sicil No:40355), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Arife Suna YÜKSEL (Denetçi No:7043, Oda Sicil No:34409), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ayçan DEMİRBAŞ (Denetçi No:5431, Oda Sicil No:10628), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Osman ÇAKIL (Denetçi No:105, Oda Sicil No:9180), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali TOLUN (Denetçi No:2687, Oda Sicil No:8800) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayfer SONGÜR (Oda Sicil No: 51729)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BİR) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4350 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/3/1-1

—————

Aygün Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3222 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. Maddesinin(a), (c), (g), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (e) ve (l) bendi ile 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim A.Ş. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. şirket müdürü unvanıyla iş bitirme tutanağını, iş bitirme ve iskan raporunu imzalayan İnşaat Mühendisi Gözde Bahar ERDEM (Sicil No: 70993), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Zafer YİŞ (Denetçi No:15427, Oda Sicil No:23052), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Sıtkı OKAY (Denetçi No:3679, Oda Sicil No:5312), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Müşteba KURŞUN (Oda Sicil No: 54450)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (ÜÇ) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4351 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/4/1-1

—————

Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, İzmir İli, Buca İlçesi, 21M-2c Pafta, 4082 ada, 6 parsel üzerindeki inşaat için Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No: 3481, Oda Sicil No: 4013)’nun 4708 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (a) bendi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) ve (b) bentleri, Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Feyzi AKAGÜNDÜZ (Denetçi No: 8757, Oda Sicil No: 6872), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin GÜRPINAR (Denetçi No: 4745, Oda Sicil No: 19109) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Devrim Özge AYDINER (Oda Sicil No: 60709)’in 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a), (c) ve (g) bentleri hükümlerine aykırı olarak denetlemediği anlaşılan 93502 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 402 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No: 3481, Oda Sicil No: 4013), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Feyzi AKAGÜNDÜZ (Denetçi No: 8757, Oda Sicil No: 6872), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin GÜRPINAR (Denetçi No: 4745, Oda Sicil No: 19109) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Devrim Özge AYDINER (Oda Sicil No: 60709)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4347 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/5/1-1

—————

Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, İzmir İli, Buca İlçesi, 21M-2b Pafta, 4081 ada, 13 parsel üzerindeki inşaat için Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No: 3481, Oda Sicil No: 4013)’nun 4708 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (a) bendi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) ve (b) bentleri, Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Safi GÜLDEN (Denetçi No: 4537, Oda Sicil No: 18122) ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin GÜRPINAR (Denetçi No: 4745, Oda Sicil No: 19109)’ın 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) ve (b) bentleri, Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Feyzi AKAGÜNDÜZ (Denetçi No: 8757, Oda Sicil No: 6872), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin ÇELİK (Denetçi No: 2066, Oda Sicil No: 10492), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Özcan ÖZBİLEK (Denetçi No: 9290, Oda Sicil No: 44354), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Fatih ERDOĞAN (Oda Sicil No: 56469), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Tankut ÖZCAN (Oda Sicil No: 57384), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Arzu HEPÖZGÜN (Oda Sicil No: 54459) ve Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Süha MENGÜ (Oda Sicil No: 13332)’nün 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a), (c) ve (g) bentleri hükümlerine aykırı olarak denetlemediği anlaşılan 93502 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 402 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No: 3481, Oda Sicil No: 4013), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Safi GÜLDEN (Denetçi No: 4537, Oda Sicil No: 18122) ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin GÜRPINAR (Denetçi No: 4745, Oda Sicil No: 19109), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Feyzi AKAGÜNDÜZ (Denetçi No: 8757, Oda Sicil No: 6872), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin ÇELİK (Denetçi No: 2066, Oda Sicil No: 10492), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Özcan ÖZBİLEK (Denetçi No: 9290, Oda Sicil No: 44354), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Fatih ERDOĞAN (Oda Sicil No: 56469), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Tankut ÖZCAN (Oda Sicil No: 57384), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Arzu HEPÖZGÜN (Oda Sicil No: 54459) ve Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Süha MENGÜ (Oda Sicil No: 13332)’nün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4358 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/6/1-1

—————

İpekçi Yapı Denetim ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42912 ada, 3 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası ve Yapı Denetim Sözleşmesinin 7. maddesindeki “ Yapı denetim kuruluşu Türkiye de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin akdedilmesinden önce, değişiklik olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.” hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 156174 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 70 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İpekçi Yapı Denetim ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Vecihi Orhan COŞKUN (Denetçi No:1031, Oda Sicil No:27976), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Emin YALÇIN (Denetçi No:1970, Oda Sicil No:6530), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet AKDUMAN (Denetçi No:305, Oda Sicil No:6959), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Suat TURAN (Denetçi No:31, Oda Sicil No:4737), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ercan YILMAZ (Oda Sicil No: 51505), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tuncay SAKİNCİ (Oda Sicil No: 56605), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sezgin BIYIK (Oda Sicil No: 66713), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Alev KOCAOĞLU (Oda Sicil No: 64550), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih Hakan BURAK (Oda Sicil No: 68420), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdullah ŞORABATIR (Oda Sicil No: 60615) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erkan KOÇAK (Oda Sicil No: 61780)’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4359 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/7/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1169 ada, 533 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile bu işle ilgili düzenlenen 03.11.2008 tarihli ve 539281 nolu Yapıya İlişkin Bilgi Formunda ve bu işle ilgili 3/11/2008 tarihli Yapı denetim Hizmet Sözleşmesinde ismi bulunan; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Mustafa ORHAN (Denetçi No:15058, Oda Sicil No:8506), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet Lütfü AKDUR (Denetçi No:654, Oda Sicil No:22845), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ahmet Murat ÜLKER (Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Celal KOCAMAN (Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim ÇIRPAN (Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Yüksel BIÇAKCI (Oda Sicil No: 28068), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Taki ÖZKAYA (Oda Sicil No: 34038), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hüseyin Alp GÖNÜLDİNÇ (Oda Sicil No: 55535)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4357 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/8/1-1

—————

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 11/4/2005 tarihinden itibaren denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Karasu İlçesi, İncirli Mahallesi, Kocamaşi Mevkii, 20 pafta, 377 ada, 98 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a), (b), (c), (d), (g), (ı) bentleri ile ilgili tarihte yürürlülükte olan Yapı denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinin proje denetimi ile ilgili (a), (b), (c) ve yapım aşaması ile ilgili (a), (b) bentlerine, 3194 sayılı İmar Kanununun 28.,32.,36.,38. maddelerine, 23804 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sığınak yönetmeliğinin 8. maddesine Tip İmar Yönetmeliğinin 18.,26. ve ilgili hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 233 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Timur PEKMEZ (Denetçi No:2286, Oda Sicil No:5788), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi İsa YILDIRIM (Denetçi No:411, Oda Sicil No:19297), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Keramettin YILMAZ (Denetçi No:2285, Oda Sicil No:9601), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Faruk KARAGÖZ (Denetçi No:8827, Oda Sicil No:15726), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Nurettin DİREK (Denetçi No:7607, Oda Sicil No:5457), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ömür GÜLŞEN (Oda Sicil No: 65189), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail Refik HELVACIOĞLU (Oda Sicil No: 63509) ve Yardımcı Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Ergin YARIMOKKA (Oda Sicil No: 31142)’nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4356 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/9/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, 6. Maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 7. Maddesindeki görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinden 33190 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 13 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sözleşmede ve yapı denetim taahhütnamesinde bahsi geçen konunun gerçekleştiği yıllarda imzası bulunan kuruluş yetkilisi (müdürü) Elektrik Mühendisi Ramazan PAKIR (Oda Sicil No:27976)’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BİR) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4353 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/10/1-1

—————

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 32K3C Pafta, 643 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 Numaralı olan ancak yapı denetim izin belgesi, 02/4/2010 tarih ve 27540 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeni ile iptal edilen Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirketin sorumlu müdürü, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bahir TİRE (Denetçi No: 3154, Oda Sicil No:28136) ve sorumlu denetim elemanı Proje Denetçisi İnşaat mühendisi Mustafa SAFRANCILAR (Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BİR) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 16/6/2011 tarih ve 4354 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5265/11/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 17/2/2011 tarihli ve 3087-60 sayılı Kurul Kararı ile; 10/3/2005 tarihli ve BAY/450-249/02236 sayılı bayilik lisansı kapsamında Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 7 MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ağaoğlu Otomotiv Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6/11/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Dostlar Akaryakıt Nakliyat Gıda ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ata Likit Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayilere akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/1/1-1

—————

Kurul’un 17/2/2011 tarihli ve 3087-68 sayılı Kurul Kararı ile; 19/2/2007 tarihli ve BAY/939-82/21391 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D 400 Karayolu Üzeri Nohut Mevkii Bahçe / OSMANİYE adresinde faaliyet gösteren Aypa Tur. İnş. Taah. Taş. Pet. Ür. Teks. Konf. Mot. Araç. Dy. Tük. Mal. Bil. Gıd. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14/2/2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Şirikciler Kolektif Şirketi Şevki Şirikçi ve Ortakları ünvanlı kişiden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/2/1-1

—————

Kurul’un 17/2/2011 tarihli ve 3087-67 sayılı Kurul Kararı ile; 19/2/2007 tarihli ve BAY/939-82/21391 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D 400 Karayolu Üzeri Nohut Mevkii Bahçe / OSMANİYE adresinde faaliyet gösteren Aypa Tur. İnş. Taah. Taş. Pet. Ür. Teks. Konf. Mot. Araç. Dy. Tük. Mal. Bil. Gıd. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7/2/2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Altınbaş Petrol Ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı kişiden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/3/1-1

—————

Kurul’un 24/2/2011 tarihli ve 3099-22 sayılı Kurul Kararı ile; 5/8/2009 tarih ve BAY/939-82/26384 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (16/2/2010 tarihinde iptal) kapsamında, D-400 Karayolu, Çona Köyü Mevkii OSMANİYE adresinde faaliyet gösteren Simya Akaryakıt Nakliyat Lojistik İnşaat İletişim Tarım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 17/11/2009 tarihli tespite göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak bayilik lisansına kaydettirmeden akaryakıt deposu işlettiği ve Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı olarak kendi dağıtıcısı dışında bir başka dağıtıcıya ait marka, amblem, logo, pano vb. işaretleri kullandığı anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Simya Akaryakıt Nakliyat Lojistik İnşaat İletişim Tarım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/4/1-1

—————

Kurul’un 31/3/2011 tarih ve 3150/12 sayılı Kararı ile Ankara Samsun Karayolu 135.Km Delice/KIRIKKALE adresinde faaliyet gösteren 16/12/2009 tarihli ve BAY/939-82/26944 sayılı bayilik lisansı sahibi Tek Feyza Yapı Market Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ ve Nakliye Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 16/12/2009 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 10/2/2010 tarihli ve M-09/5787 ile M-09/5788 sayılı analiz raporları ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu Şirketin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/5/1-1

—————

Kurul’un 21/4/2010 tarih ve 3182-60 sayılı Kararı uyarınca; Çevsa Çevresel Yakıtlar ve Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Yavuz Selim Mahallesi İpek Yolu Caddesi No:24 Tosya / KASTAMONU adresinde faaliyet gösteren istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurduğu tespit edildiğinden, tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince belirlenen 137.356,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL (yüzotuzyedibinüçyüzellialtı-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/6/1-1

—————

Kurul’un 28/4/2011 tarihli ve 3199-42 sayılı Kararı ile; “Yusuf MERCAN’ın “Akyurt Yıldırım Mahallesi Merkez Camii Arkası No:5 / ANKARA” adresindeki kendisine ait depoda muhtelif markalarda ve boyutlarda çok sayıda boş tüp bulundurmak suretiyle Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 nci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Yusuf MERCAN hakkında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 5728 sayılı Kanun ilde değişik, 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca 1.000, TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/7/1-1

—————

9/3/2006 tarihli ve BAY/681-113/16179 numaralı bayilik lisansı sahibi Hazer Petrol Nakliyat İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Ticaret Ve Sanayii Limited Şirketi'nin “İstasyon Mahallesi Adana Yolu Üzeri 1. Km Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan tesisinde 8/5/2010 tarihinde gizli tank bulunmuş ve bu tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-10/2088 ve M-10/2089 numaralı muayene raporlarında numunelerin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Kurul’un 14/4/2011 tarihli ve 3173-38 sayılı Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; ayrıca istasyonda vaziyet planına aykırı tank bulundurulmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Hazer Petrol Nakliyat İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/8/1-1

—————

Kurulun 24/2/2011 tarihli ve 3099/41 sayılı Kararı ile; Barbaros Mahallesi Sedir Sokak No:9 Körfez/KOCAELİ adresinde bulunan Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 41 R 4414 plakalı kara tankerinden, 10/4/2009 tarihinde Körfez İlçesi Belde Garajında, Recep GÖZÜBÜYÜK isimli şahsa ait 06 AZ 7923 plakalı araca istasyon dışında akaryakıt ikmali yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5284/9/1-1

—————

14/4/2011 tarihli ve 3173-53 sayılı Kurul Kararı ile, “Eskişehir Karayolu 25. Km Beyören Köyü Mevkii Emirdağ Afyonkarahisar” adresinde; faaliyette bulunmak üzere 14/12/2006 tarih ve BAY/939-82/20834 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 5/2/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Menduh Yalçınkaya’ya ait akaryakıt istasyonundan 10/7/2007 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-07/2181 sayılı analiz raporu ile ulusal marker seviyesinin GEÇERSİZ olduğunun tespit edilmesi nedeniyle 20/5/2010 tarihli ve 2569/62 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden istenilen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup, Menduh YALÇINKAYA hakkında, marker seviyesi geçersiz aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/10/1-1

—————

16/3/2011 tarihli ve 3124/37 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyonkarahisar-Ankara Karayolu, Posta İşletme Merkezi Yanı, 2.Km. AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere 22/3/2007 tarihli ve 06344 nolu istasyonlu otogaz bayilik lisansı alan ancak 25/5/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 16/11/2007 tarihli denetimde, dağıtıcısı olan Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi dışında Güneygaz LPG Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den LPG ikmali yaptığının tespit edildiği ve bu fiilin 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ve 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olması nedeniyle 19/08/2010 tarihli ve 2715-111 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 236.728,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 236.728,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/11/1-1

—————

Kurul’un 28/4/2011 tarihli ve 3199-43 sayılı Kararı ile; 16/8/2010 tarihli tespite göre “Egemenlik Mh. 146. Sk. No:7/2 Işıkkent Bornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı almaksızın akaryakıt satışı yapan Aydın TAN’ın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 57.232-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/12/1-1

—————

Kurul’un 14/4/2011 tarih ve 3173-100 sayılı Kararı ile; Bayraklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 2006 ve 2007 yıllarına ait tespitlere göre piyasada araçların yakıt depolarında kullanılan akaryakıt benzeri ürünleri elde etmek ve elde ettiği ürünleri Ayça Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne ait akaryakıt istasyonuna boşaltmak suretiyle satışa konu etmek suretiyle madeni yağ lisansının kapsamını izinsiz bir şekilde kendi inisiyatifinde genişletmesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü gereğince 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/13/1-1

—————

Kurul’un 24/3/2011 tarih ve 3137-27 sayılı Kararı ile; İzmir Metro Turizm Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.nin, 2/8/2009 tarihli tespite göre 34 FS 4640 plakalı kamyonet üzerinde bulunan pompa düzeneği vasıtasıyla 40 KF 114 plakalı kendisine ait otobüse akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/14/1-1

—————

Kurul’un 31/3/2011 tarih ve 3150-68 sayılı Kararı ile; Hüseyin TABAK‘ın “İslamsaray Mahallesi İstiklal Meydanı No.29 Bergama/İZMİR” adresindeki istasyonundan 31/8/2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde alınan M-10/3610 numaralı akaryakıt numunesine ait TÜBİTAK analiz raporuna göre, istasyonda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve içerisine ağır ürün karıştırılmış olan akaryakıt bulunduğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, 18 inci maddesine ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle, anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/15/1-1

—————

Kurulun 17/5/2011 tarihli ve 3219-11 sayılı Kararı ile; Demir Kapı Köyü Köyiçi Mevkii (Pafta:5 Parsel:1816) Susurluk/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 26/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26723 numaralı (iptal) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Çetin Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, akaryakıt istasyonundan 28/9/2010 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK’ın M-10/3986 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, ayrıca akaryakıt istasyonundan ve 06 HYP 45 plakalı tankerden 21/12/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4875, M-10/4876 ve M-10/4877 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, diğer taraftan 21/12/2010 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından söz konusu şirketin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5284/16/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2011 tarih ve 3150/17-18 sayılı Karar’ları ile, 1) Karaoğlu Petrol Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait pompadan ve 34 UT 9656 plakalı tankerden alınan akaryakıt numunelerinin B-10/107, B-10/108, M-10/109, M-10/110, M-10/111, M-10/112, M-10/113, M-10/114 ve M-10/115 sayılı TÜBİTAK-MAM analiz raporlarına göre, hem gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

2) Karaoğlu Petrol Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin bağlı dağıtıcısı dışında 34 UT 9656 plakalı tankerden 8/1/2010 tarihinde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5284/17/1-1