29 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27979 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İSTANBUL

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Hasdal/İSTANBUL

Esas No :   2010/1006

Karar No : 2010/432

Firar suçundan sanık Süleyman ve Elif . 1956 D.lu, Mersin Erdemli Arslanlı Ky. Nfs. Kytl. Hüseyin DEMİRBAŞ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 27/5/2010 gün ve 2010/1006-432 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık terhisli P.Er Hüseyin DEMİRBAŞ hakkında 3. Kor. K.lığı As.Savcılığının 21/8/1978 tarih ve 1978/1070-443 esas karar sayılı iddianamesiyle 17/1/1977-19/7/1978 tarihleri arasında firar suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; 4616 Sayılı Kanunun 4.maddesinde ön görülen 5 yıllık süre içinde sanığın aynı cins veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç işlemediği anlaşıldığından aynı kanunun 4758 Sayılı Kanunla değişik 4.maddesi ve C.M.K.nun 223/1. maddesi uyarınca KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4795

—— • ——

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Esas No          :   2011/10

Karar No        :   2011/46

Karar Tarihi    :   28/4/2011

Suç                  :   İzin Tecavüzü

Sanık               :   Alper SERİNTÜRK-Faruk ve Sevgi oğlu, 1986 D.lu., Adana, Seyhan, Hanedan Mah.si nüfusuna kayıtlı, Toros Mah.si Kenan Evren Bulvarı, Mesut Apt. No. 1/1 Adana adresinde oturur. T.C. 21037054934

Hüküm Özeti :  

Sanığın müsnet suçu işlediği sabit görüldüğünden, 1632 Sayılı As.C.K.nun 66/1-b, 73 ve 5237 Sayılı TCK 62/1 nci md.leri uyarınca NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş, (Sanığın, 353 Sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanununun 196, 197 ve 209 ncu maddeleri uyarınca haklarında verilen kararı, gerekçeli hükmün kendilerine tebliğinden itibaren bir haftalık süre içerisinde Mahkememize, başka bir Askeri Mahkemeye veya Adliye Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle temyiz edebilme, bu şekilde Askeri Yargıtay temyiz yoluna müracaat edebilme hakları bulunmaktadır.) bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur.

4785