22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27972

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından :

Milli Eğitim Bakanlığından:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığının Bakanlık Makamından almış olduğu 4/4/2011 tarih ve 664-02-59/02-3580 sayılı Olur’un ilgili maddeleri doğrultusunda, Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Mermerkuyu ve Geren Mevkii, 13 pafta, 174 ada, 3 parseldeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (g) fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 563947/511529 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 466 no`lu yapı denetim izin belgesine sahip Gözde Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket müdürü Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa ÜNLÜ (Denetçi No:2011, Oda Sicil No: 22689), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet KAPLAN (Denetçi No:6700, Oda Sicil No: 23175), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Halis ALTIN (Denetçi No:9925, Oda Sicil No: 37565), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gönül ÖZMEN (Denetçi No:9962, Sicil No: 9140), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Kemal SUBAŞI (Denetçi No:4140, Oda Sicil No: 5368), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Faruk MÜDERRİSOĞLU (Denetçi No:1661, Oda Sicil No: 9449) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Kısmet NAYIR’ın (Oda Sicil No: 57577) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin yapı denetim izin belgesinin Bakanlığa iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 8/6/2011 tarihli ve 4096 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4991/1-1

—— • ——

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

İlimiz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Metin ŞENOL hakkında, İstanbul Valiliğince 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 6/10/2010 tarih ve 2010/160 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karara karşı ilimiz Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12/11/2010 tarih ve Sor. No: 2010/20040-(27) sayılı itirazına istinaden, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen 20/4/2011 tarih ve 2011/268 sayılı “İTİRAZIN KABULÜNE” dair karar, şikayetçi Ayşe ASLANYÜREK'e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5002/1-1


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 14/6/2011 tarihli toplantısında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

           Kota Alınan Hisse Senetlerinin

 Şirketin Unvanı                                  

Nominal Değeri (TL)

Tertip/Grup

Kot Numarası

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.

7.000.000,-

A-B

H-2011/31

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

300.000.000,-

--

H-2011/32

Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1.500.000,-

B

H-2011/33

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.

1.200.000,-

14/A-B

H-2011/34

4997/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu'nun 14/6/2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Akbank T.A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL nominal değerli, 179 gün vadeli 6/12/2011 itfa tarihli ve yıllık basit faizi %8,68 olan banka bonoları (ISIN Kodu: TRQAKBKA1116); İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca B-2011/9 kot numarası ile Borsa kotuna alınmış olup 15/6/2011 tarihinden itibaren Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem görmeye başlamıştır.

4997/2/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu'nun 26/5/2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli 13/6/2011 vade başlangıç tarihli, 5/12/2011 vade bitiş tarihli ve basit faizi % 8,66835 olan banka bonoları (ISIN Kodu: TRQYKBKA1118); İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca B-2011/10 kot numarası ile Borsa kotuna alınmış olup 15/6/2011 tarihinden itibaren Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem görmeye başlamıştır.

4997/3/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 14/6/2011 tarihli toplantısında; Akbank T.A.Ş.’nin halka arz edilen ve “TRQAKBK61118” ISIN kodu ile Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görmekte olan 1.000.000.000,-TL nominal değerli banka bonolarının 10/6/2011 tarihi itibariyle itfa edilerek anapara ve faizlerinin tamamen ödendiği anlaşıldığından, İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 24/n maddesi çerçevesinde Borsa Kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

4997/4/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 14/6/2011 tarihli toplantısında; İhlas Madencilik A.Ş.’nin 150.000.000, -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; mevcut çıkarılmış sermayesinin 36.000.000,- TL’den 23.576.467,- TL’na azaltılması ve eşanlı olarak 79.542.538,- TL’ye artırılması nedeniyle; önce azaltılan sermayeyi temsil eden 12.423.533,- TL nominal değerli hisse senetlerinin Kotasyon Yönetmeliği’nin 25. maddesi çerçevesinde II. Ulusal Pazar kaydından çıkarılmasına, sonrasında ise artırılan sermayeyi temsil eden 55.966.071,- TL nominal değerli hisse senetlerinin II. Ulusal Pazar kaydına alınmasına karar verilmiştir.

4997/5/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/37496

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A Blok 1. Kat 06330 Yenimahalle/Ankara

Tel-Faks

0312 507 11 80-0312 507 16 04

Posta Kodu

6330

E-Mail

suleyman.bagatur@ego.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ER-FA İnşaat Ağaç Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi

Mehmet Ayhan Erden

Adresi

2. Akçakale Sok. No: 58/2 Siteler/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

11410241600

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3450023292

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

104403

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5064/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/28823

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4

Tel-Faks

0232 293 11 12-0232 446 46 58

Posta Kodu

35400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Deya Demir Personel Taşıma

 

Adresi

1844 Sok. No: 94 Kat: 3 Daire: 6 Bayraklı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

40159591486

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

275 075 41 29

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

015643

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5065/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/42958

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa

Adresi

Sırameşeler Mahallesi Acemler Yerleşkesi Avrupa Konseyi

Tel-Faks

0 224 234 40 00

Posta Kodu

16190

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Temelli Grup Taahhüt Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi

Münir Temelli

Adresi

Battalgazi Mahallesi Aslantepe Caddesi 1. Kutan Sokak No: 6 Malatya

Kükürtlü Caddesi Ege Apt. No: 44/1 Bursa

T.C. Kimlik No.

 

62137054288

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

838 042 7085

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5068/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/38873

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa

Adresi

Sırameşeler Mahallesi Acemler Yerleşkesi Avrupa Konseyi

Tel-Faks

0 224 234 40 00

Posta Kodu

16190

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Temelli Grup Taahhüt Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi

Münir Temelli

Adresi

Battalgazi Mahallesi Aslantepe Caddesi 1. Kutan Sokak No: 6 Malatya

Kükürtlü Caddesi Ege Apt. No: 44/1 Bursa

T.C. Kimlik No.

 

62137054288

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

838 042 7085

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5077/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/528205

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa

Adresi

Sırameşeler Mahallesi Acemler Yerleşkesi Avrupa Konseyi

Tel-Faks

0 224 234 40 00

Posta Kodu

16190

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Temelli Grup Taahhüt Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi

Münir Temelli

Adresi

Battalgazi Mahallesi Aslantepe Caddesi 1. Kutan Sokak No: 6 Malatya

Kükürtlü Caddesi Ege Apt. No: 44/1 Bursa

T.C. Kimlik No.

 

62137054288

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

838 042 7085

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5078/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/577158

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa

Adresi

Sırameşeler Mahallesi Acemler Yerleşkesi Avrupa Konseyi

Tel-Faks

0 224 234 40 00

Posta Kodu

16190

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Temelli Grup Taahhüt Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi

Münir Temelli

Adresi

Battalgazi Mahallesi Aslantepe Caddesi 1. Kutan Sokak No: 6 Malatya

Kükürtlü Caddesi Ege Apt. No: 44/1 Bursa

T.C. Kimlik No.

 

62137054288

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

838 042 7085

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5079/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/572386

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Van Özalp Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Van/Özalp

Adresi

Cumhuriyet Mah. Müftülük Binası Yanı

Tel-Faks

(432)-7122775-7122302

Posta Kodu

65800

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yaşar Sofra Gıda Temizlik İnşaat Petrol Elektrik ve Elektronik Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Yeşil Yurt Mah. Haydar Efendi Cad. No: 45 Merkez/Adıyaman

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Adıyaman V.D./9390682784

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3793,

Oda Sicil No: 3843

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5069/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/13918

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Edirne

Adresi

Sarıcapaşa Mah. Çukurçeşme Sok. No: 4

Tel-Faks

(284)-2145510-2144244

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Türkeli Ecza Deposu Otomasyon Medikal Turizm İnşaat Nakliyat Temizlik Giyim Gıda İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Kamber Koca

Adresi

Kızılay Mah. Sümer Sok. No: 8/7 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

50011083424

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa V.D./5280619057

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 243104,

Oda Sicil No: 47/1248

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5070/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/61052

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Bilkent Yolu No: 2 Bilkent

Tel-Faks

(312)-2912719-2912720

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Suat Dikkale-ARS Tekstil

 

Adresi

Basınevleri Basın Cad No: 33/B Keçiören/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

45418807940

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dışkapı V.D./45418807940

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 06/290616

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5071/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191086

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Bursa/Yıldırım

Adresi

Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad.

Tel-Faks

(224)-2955000-3666393

Posta Kodu

65800

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nobel Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Aktar Hussam Mah. Bölüntü Sok. Sarıtaş Apt. No: 5/9 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Osmangazi V.D./6310533244

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 70680,

Oda Sicil No: 80013

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5072/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/542875

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Kars/Merkez

Adresi

Yusufpaşa Mah. Ordu Cad. No: 34

Tel-Faks

(0474)-2231296/2126438

Posta Kodu

36100

E-Mail

kars.imis@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yücel Tıbbi ve Kimyevi Maddeler Limited Şirketi

Muhammet Faruk Dumlu

Adresi

Hastaneler Cad. Şelale Apt. No: 1 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

 

34708416306

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

K.Karabekir V.D./983 004 2300

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 9088,

Oda Sicil No: 14283

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5073/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/575229

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Özel İdaresi. (Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İl/İlçe

Mersin/Silifke

Adresi

Sarayı Mahalle İnönü Caddesi Öğretmen Evi Üstü Kat: 3

Tel-Faks

0 324 715 01 70-0 324 714 48 32

Posta Kodu

33940

E-Mail

silifke33@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kenan Tuncer

 

Adresi

S. S. 150 Nolu Öğrenci Koop. Silifke/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

403 215 067 20

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

865 006 83 36

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Silifke Minibüsçüler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

33/110204

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5066/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/33092

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Tokat/Merkez

Adresi

Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No: 13

Tel-Faks

0 356 228 90 30-0 356 228 90 38

Posta Kodu

60200

E-Mail

bilgiislem@tokatozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamza Sever

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. 13/3 Turhal/Tokat

 

T.C. Kimlik No.

42514957074

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7650005307

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4479/003720

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5067/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/96787

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Özel İdaresi. (Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İl/İlçe

Mersin/Silifke

Adresi

Sarayı Mahalle İnönü Caddesi Öğretmen Evi Üstü Kat: 3

Tel-Faks

0 324 715 01 70-0 324 714 48 32

Posta Kodu

33940

E-Mail

silifke33@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ramazan Kılınç

 

Adresi

S. S. 149 Nolu Öğrenci-Öğretmen Koop. Silifke/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

251 780 116 34

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

555 004 66 07

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Silifke Minibüsçüler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

33/24017

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5075/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/49406

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Tokat/Merkez

Adresi

Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No: 13

Tel-Faks

0 356 228 90 30-0 356 228 90 38

Posta Kodu

60200

E-Mail

bilgiislem@tokatozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamza Sever

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. 13/3 Turhal/Tokat

 

T.C. Kimlik No.

42514957074

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7650005307

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4479/003720

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5076/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/65805

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Zonguldak İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Mithatpaşa Mahalle Ankara Caddesi 12 Katlı İşhanı Kat: 8-9-10 No: 29 67040 Merkez/Zonguldak

Tel-Faks

0 372 253 10 04-0 372 253 16 95

Posta Kodu

67100

E-Mail

özelidare@zonguldak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Berniz Yer Altı Maden İşletmecilği Sedat Öztürk

 

Adresi

Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. Papila İşhanı Kat: 2 D: 8 Merkez/Zonguldak

 

T.C. Kimlik No.

482 627 855 18

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

715 000 51 38

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4980

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5080/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Varlık Mah. Tanzimat Caddesi  No: 67

Tel-Faks

0 312 306 69 53-0 312 306 69 63

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ziyafettin Türeli

 

Adresi

Öveçler Mahallesi Turna Sokak       No: 10/12 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

11764186138

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1430025826

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5081/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kütahya/Merkez

Adresi

Alipaşa Mahallesi Lise Sokak   No: 2 Kütahya

Tel-Faks

0 274 271 34 82-0 274 271 34 80

Posta Kodu

43100

E-Mail

info@kutahyaozid.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yaşar Çetin

 

Adresi

Yoncalı Köyü Berk 1 Sokak No: 9/1 Yoncalı/Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

395 417 862 72

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5082/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/96423

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı (İlköğretim Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yatağan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

MUĞLA/YATAĞAN

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 3 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA

Tel-Faks

02525725021 - 02525723353

Posta Kodu

48500

E-Mail

yatagan48@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sultan Yemek Gıda Temizlik İthalat İhracat Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Mustafa MAZI

Adresi

Bayır Ticaret Merkezi 1. Blok No: 5 Bayır Merkez/MUĞLA

Bayır Ticaret Merkezi 1. Blok No: 5 Bayır Merkez/ MUĞLA

T.C. Kimlik No.

 

51862503550

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7820618423

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4140

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5074/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28/1/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha olarak hazırlayarak, (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28/1/1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

     BİRİMİ      

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

                                                    AÇIKLAMA                                           

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Mimarlık Temel alanında almış olmak ve Yapım Yönetimi, Başarım Değerlendirme, İnnovasyon, Bilgi Yönetimi konularında çalışma ve yayınları olması.

5001/1-1