19 Haziran 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27969

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


75 ADET PARA NAKİL ARACI VE BU ARAÇLARIN ZIRHLAMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


II. ÜNİTE KAZAN RH1 KADEME KIZDIRICI BORU VE DİRSEKLERİNİ TEMİN VE DEĞİŞİM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1500 ADET İÇ ROTOR ZIRHI ÖĞÜTÜCÜ VE 1500 ADET DIŞ ROTOR ZIRHI SAVURUCU SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2 ADET VİDALI TİP TORBALAMA MAKİNESİ VE YARDIMCI DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


KARAMAN BÖLGESİ DEMİRYURT, KAMAN VE KIZIK KANTARLARINDA PANCAR TESELLÜM İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Ereğli Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi Kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                           :   2011/88056

1 - İdarenin                                         :  

a) Adresi                                             :   TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2

                                                               67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası               :   Tel   : 0.372 259 47 84

                                                               Faks : 0.372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi                  :   satinalma@taskomuru.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                     :   ttk@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                  :   Malzemenin cinsi                                        Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt                          

                                                               Kurşunsuz benzin (95 Oktan)                  6.800 Lt.

                                                               Motorin                                                  88.000 Lt.

b) Teslim yeri                                     :   Siparişe müteakip Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt, akaryakıt istasyonlarından Kurumumuz vasıtalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                               :    Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt, akaryakıt istasyonlarından Kurumumuz vasıtalarına ihtiyaç duyuldukça teslim edilecek olup, akaryakıtın tamamı ise 365 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                         :  

a) Yapılacağı yer                                 :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                               Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - Zonguldak

b) Tarihi ve saati                                :   4/7/2011– 15:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale idari şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İhale idari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. İdari şartnamenin 55. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

 “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 4/7/2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4926/1-1

—— • ——

75 ADET PARA NAKİL ARACI VE BU ARAÇLARIN ZIRHLAMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

1 - Kapalı teklif alınmak suretiyle Bankamız ihtiyacı olan 75 adet para nakil aracı ve bu araçların zırhlaması işi satın alınacaktır.

2 - Şartname, BSMV dahil 2.000.-TL karşılığında Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Üzeri Trafo Durağı Karşısı Varlık-Ankara adresinden temin edilebilir.

3 - Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 4/7/2011 günü saat 14.00’a kadar Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yukarıdaki adresine getirilerek, makbuz karşılığında teslim edilecektir.

4 - Bankamız, 4734 (yapım işleri ayrık) sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5 - Tereddüt edilen idari hususlarda 0312 584 53 79 numaralı telefondan, teknik hususlarda 0312 584 27 71 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

4969/2-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Mevcut 4 Adet Toprak Çamur Havuzunun Temizlik, Nakliye ve Tesfiyesinin Yapılmasına Ait Hizmet Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :  2011/90583

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   364 235 04 70 (6 hat)

                                                  Faks 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Çorum Şeker Fabrikasında mevcut 4 adet (1,2,3,4 no’lu) toprak çamur havuzlarının projelerinde belirtilen taban kotuna kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaşık 73,926 m³ hafriyatın (Fabrika sahası dışında yüklenicinin ilgili Kamu Kurumuna yazılı müracaat yolu ile talep ederek tespit edeceği döküm sahasına) nakledilmesi ve tesviye edilmesi hizmet işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İdarenin yazılı bildirimini müteakip 7 (Yedi) takvim günü içerisinde işe başlanılacak olup, işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü sonunda işin tamamı bitirilecektir.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :  30/6/2011 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri ;

 İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş başında hazır bulunduracaktır

a) 1 Adet Paletli Yükleyici veya muadili

b) En az 8 adet nakliye ekipmanı

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4962/1-1


II. ÜNİTE KAZAN RH1 KADEME KIZDIRICI BORU VE DİRSEKLERİNİ TEMİN VE DEĞİŞİM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2011/21

İhale Kayıt No                       :  2011/88902

1 - Teşekkülün:                     

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  II. ÜNİTE KAZAN RH1 KADEME KIZDIRICI BORU VE DİRSEKLERİNİ TEMİN VE DEĞİŞİM İŞİDİR.

                                                  - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  28 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :  2/8/2011 SALI Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2/8/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞB: IBN NO: TR = 280001 000454 109 057 75-5001

VAKIF BANK ZONG. ŞB: IBN NO: TR =  88000 15 00158 00728 503 58 21

HALK BANKASI ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4958/1-1

—————

1500 ADET İÇ ROTOR ZIRHI ÖĞÜTÜCÜ VE 1500 ADET DIŞ ROTOR ZIRHI SAVURUCU SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2011/20

İhale Kayıt No                       :  2011/88022

1 - Teşekkülün:                     

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  1500 ADET -İÇ ROTOR ZIRHI ÖĞÜTÜCÜ.

                                                  1500 ADET -DIŞ ROTOR ZIRHI SAVURUCU ALIMI.

                                                  - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  90 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :  19/7/2011 SALI Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19/7/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞB: IBN NO: TR = 280001 000454 109 057 75-5001

VAKIF BANK ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 88000 15 00158 00728 503 58 21

HALK BANKASI ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9- Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4959/1-1


2 ADET VİDALI TİP TORBALAMA MAKİNESİ VE YARDIMCI DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No           :   2011/86825

1 - İhalenin Konusu    :   Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet - 25-50 Kg’lık Vidalı Tip Torbalama Makinesi ve Yardımcı Donanımları alım işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 Sıhhiye/Ankara Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma, Tel: 0266 721 31 00)

Adreslerinden 75,00 TL bedelle (Posta yoluyla 85,00 TL bedelle) temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer                  :   Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat    :   12/7/2011 günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü                                    :   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10.

- Kalemlendirilmiş fiyat listesi

- Teklif edilen tüm ekipmanların markası, modeli, tipi, malzeme kalitesi, malzeme standardı ve adedi

- Birim hava (basınç ve debi) ve birim enerji tüketimi

- İki yıllık yedek parça ihtiyacı, kalem bazında parça kodları, adet ve birim fiyatlı liste

- Genel yerleşim projeleri (Teknik şartname kapsamında standart ve opsiyonel olarak teklif edilen tüm ekipmanların mevcut tesisteki ürün bunkerlerinden itibaren bağlantı, montaj ve üstten-yandan genel görünüşü gösteren çizimler teklif dosyasına eklenecek olup, eklenen çizimler üzerinde ana ölçüler yazılı olacaktır).

- Teklif edilen tüm makine, ekipman, cihaz ve donanım-yazılım-software (opsiyoneller dahil) için proses işletim bilgisi ve birbirleri ile bağlantı ve haberleşme şekli, katalog, broşür, vb.

- Garanti edilen performans değerleri

- Akım şeması (P&ID)

- Referans listesi

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 12/7/2011 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9 - İhale konusu malzemeler teşvik kapsamında olup, KDV ödemesi yapılmayacaktır.

4870/1-1

—— • ——

KARAMAN BÖLGESİ DEMİRYURT, KAMAN VE KIZIK KANTARLARINDA PANCAR TESELLÜM İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Ereğli Şeker Fabrikasından:

Karaman Bölgesi Demiryurt, Kaman ve Kızık kantarlarında pancar tesellüm işçilik hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                      :   2011 / 88873

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Adana yolu üzeri 9. km Ereğli / KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi              : -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Fabrikamızın 2011/2012 pancar kampanya döneminde üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarlarda alımı, tartımı, silolanması ve fabrikaya sevk edilmesi işgücü hizmeti için Demiryurt kantarı için 12 adet, Karaman kantarı için 12 adet, Kızık kantarı için 12 adet olmak üzere toplam 36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir. (ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir.)

b) Yapılacağı yer                            :   Fabrikamızın Karaman Bölge Şefliğine Bağlı Demiryurt, Karaman ve Kızık kantarlarında

c) İşin süresi                                   :   16/9/2011 – 13/1/2012 tarihleri arası (tahmini 120 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                            :   8/7/2011 - saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzde otuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

Yüklenicinin Çalıştıracağı personelinin durumu ile istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında belirtilecektir.

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; her türlü işçilik hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4871/1-1