19 Haziran 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27969

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No      :  2004/141

Karar No    :  2010/245

Davacı        :  K.H.

Katılan       :  İstanbul Muhakemat Müdürlüğü

Sanıklar      :  1 - İMDAT TUNCAY: Mehmet ve Zehra oğlu 1965 doğumlu, Denizli Çal, İsmailler Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yaka Mah. Çevre Yolu No: 33 Denizli adresinde oturur evli 3 Çocuklu okuryazar, sabıkasız

Suç             :  Resmi Evrakta Sahtecilik

Suç Tarihi   :  1997-1998-1999 Yılları

Karar Trh.  :  14/9/2010

Sanık İmdat Tuncay hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitanımda:

HÜKÜM ÖZETİ :

Sanık İMDAT TUNCAY hakkında 1997-1998-1999 yıllarında işlediği resmi belgede sahtecilik suçundan BERAATİNE karar verilmiş olmakla,

Gıyabi karar ve katılan müdafi temyiz gerekçesi sanık İMDAT TUNCAY'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle hükmü temyiz edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün içerisinde sanık tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilip, Kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

4838


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas Sayısı    : 2009/268

Karar Sayısı  : 2009/647

Karar Günü   : 20.08.2009

ÖZET           : Sanık Mehmet ve Sariye Oğlu, 1981 D.lu, Osmaniye, Kadirli, Sofular Ky. Nf. Kyt.lı Emrah BÜYÜKARSLAN’ın 27.11.2004-07.12.2006 tarihleri arasında izin tecavüzü, 11.12.2006-12.09.2007 tarihleri arasında mükerrer firar suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçlardan beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4009

—————

Esas Sayısı    : 2009/282

Karar Sayısı  : 2009/1427

Karar Günü   : 26.11.2009

ÖZET           : Sanık Ahmet ve Emine Oğlu, 1967 D.lu, Malatya, Hekimhan, Yukarıgirmana Ky. Nf. Kyt.lı Nurettin İNCE’nin 05.11.2001-23.08.2007 tarihleri arasında mükerrer izin tecavüzü, 31.12.2007-12.01.2009 tarihleri arasında firar suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçlardan beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4010

—————

Esas Sayısı    : 2009/283

Karar Sayısı  : 2009/1444

Karar Günü   : 31.12.2009

ÖZET           : Sanık Piran ve Remziye Oğlu, 1986 D.lu, Mardin, Mazıdağı, Çankaya Ky. Nf. Kyt.lı Müslüm BARAN’ın 19.06.2007 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 87/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4011