15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR İŞ İSTASYONU VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT OVACIK MAH. 90158 ADA 1 NOLU 6.008 M2 LİK PARSELDEKİ KENTSEL SERVİS ALANI ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Keçiören Belediye Başkanlığından:


AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:


DE 33000 VE DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TERMİNAL ALANI İÇİNDE BULUNAN MUHTELİF İŞYERLERİ 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Belediye Başkanlığından:


3 KALEM EXPORT ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


MUHTELİF KAUÇUK ESASLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


33 ADET SÜRÜCÜLÜ YAKIT DAHİL ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


2PA, 2PB, 2PD,2PE,2PF İSİMLİ 5 TİP DİREĞİN PROTOTİP İMALATI YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


BİG BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


TAHMİL - TAHLİYE VE MALZEME TAŞINMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF DÖVME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TEMSİL, AĞIRLAMA VE ORGANİZASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


FİBER OPTİK EK ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


FİBER OPTİK ÖLÇÜ ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.882,50 TL ile en çok 62.944,17 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 188,25 TL, en çok 6.294,42 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 39 adet  muhtelif araç;  açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresindeki ihale salonunda 23/6/2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 22/6/2011 tarih 16.00'a kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar  Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31  /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

4764/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR İŞ İSTASYONU VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ihtiyacı muhtelif cins ve miktar iş istasyonu ve çevre birimleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/6/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4782/1-1


KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT OVACIK MAH. 90158 ADA 1 NOLU 6.008 M2 LİK PARSELDEKİ KENTSEL SERVİS ALANI ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait İlçemiz Ovacık Mahallesinde imarın 90158 ada  1 nolu parselindeki 6.008 m2 lik 1 adet Kentsel Servis Alanı arsasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Kapalı Teklif Usulünü düzenleyen maddelerine göre yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - İhale 7/7/2011 Perşembe Günü saat 15.45 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel : İhale konusu arsa satış işinin muhammen bedeli 3.605.000 TL dir.

4 - Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu arsa satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 108.150 TL dir ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

A ) Dış Zarf

- İhaleye iştirak Dilekçesi.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- İkametgah Belgesi.

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B ) İç Zarf

- Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.) .

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

8 - Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )

4774/1-1


AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2011/87136

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :   TCDD İŞLETMESİ İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                 :   izmirliman@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı    :   Akaryakıt ( Motorin) Alımı 250.000 Lt.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/6/2011 günü saat 14.00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4799/1-1

—— • ——

DE 33000 VE DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

K.İ.K. No                                           :   2011/87902

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi                 :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :   50 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ TEMİNİ VE MONTAJI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13/7/2011 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil 250,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4800/1-1


KİREÇ TAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı İstihraç ve Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2011/87921

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Konya Yolu Üzeri 8. Km 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası               :   0.332.885 72 00 (10 Hat) - 0.332.885 72 10

c) Elektronik posta adresi                  :   Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :   Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   2011/2012 yılı kampanya ihtiyacı 40.000 Ton Kireçtaşının; İdaremize ait Tekeler Köyü Mevkiindeki, (Fabrikaya uzaklığı 32 km uzaklıkta) taş ocağından Yüklenici tarafından Şartname ve Sözleşmenin İlgili maddelerinde belirtilen evsafa uygun olarak istihracı, Fabrikaya Nakliyesi, İstif edilmesi ve bunlarla ilgili işlerin (Dekopajı, Balast ve Atıklarının istiflenmesi, Atılması, Nakliyesi v.b. ) Yapılmasıdır.

b) Yapılacağı yer                                :   Fabrikamıza 32 km mesafedeki Taşocağından İstihracı ve Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi.

c) İşin süresi                                       :   İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                                :   28/6/2011 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4808/1-1


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan;

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 2.270.660 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

İhaleye Çevre ve Orman Bakanlığının ömrünü tamamlamış araçların kontrolü hakkında yönetmeliği gereği; İşletme tesisi lisansı yada geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, talipliler teklif mektuplarına işletme tesis lisansını yada geçici faaliyet belgesini ekleyeceklerdir. Söz konusu hurda malzemeleri satın alan firmalar Çevre ve Orman Bakanlığının mevzuatlarına uygun olarak malzemeyi değerlendirecek. Bununla ilgili tüm sorumluluk alıcı firmaya ait olup, teslim, tesellüm, nakliyesi ve değerlendirilmesi Çevre Bakanlığının mevzuatlarına göre yapılacaktır.

Ayrıca muhtelif yerlerde demir çelik hurdaları, alaşımlı çelik hurdası, tombak kurşun hurdası, tezgah hurdaları, enerji kablosu dış kılıfı, toz plastik (alkatel), karışık demir çelikli ve ahşaplı fiber optik kablo hurdası, mühimmat ambalajı çelik malzeme, alüminyum folyalı plastik kabuk, alüminyumlu kablo hurdası (alpek), çelik askı teli hurdası, normal toz plastik hurdası, defransiyel, blokları kırık dizel motor, pik, alüminyum havai hat teli, elektrik motoru, trafo ve trafo parçaları, paslanmaz, jantsız karkas vasfında dış lastik, alüminyum hurdası v.s. muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

 

İHALE TARİHİ                İHALE SAATİ                           İHALE YERİ

27 HAZİRAN 2011               14.00                                   MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ     : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                        : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                  : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                       : 02623413797/124-126

4731/1-1


TERMİNAL ALANI İÇİNDE BULUNAN MUHTELİF İŞYERLERİ 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait, inşaatı tamamlanarak 2000 yılında işletmeye açılmış halen Edirne Belediyesi Şehirlerarası Oto Terminali olarak faaliyet gösterilen Edirne Merkez Demirkapı Mevkii pafta 48N-Id, ada 2130, parsel 1’de bulunan imar planında Terminal alanı olarak belirlenen ve Şartname ekinde bulunan tasdikli mimari projesinde gösterilen tesisin içinde bulunan;

- 16 adet bilet satış yazıhanesi ve bunlara bağlı 42 adet peron ile

- 5 adet Büfe

- 1 adet WC

- 1 adet İçkisiz Lokanta (H Blok Normal Kat No: 1)

- 1 adet Ayakkabı ve Lostra Salonu (H Blok Normal Kat No: 2 boş işyeri)

- 1 adet Hediyelik Eşya Dükkânı (H Blok Normal Kat No: 3 boş işyeri)

- 1 adet Kuaför Salonu (H Blok Normal Kat No: 4)

- 1 adet Tost-Hamburger Salonu - (H Blok Normal Kat No: 5 – 31/12/2011 sözleşme bitiş tarihi)

- 1 adet Pastane - Kafeterya (H Blok Normal Kat No: 6 boş işyeri)

- 1 adet Çay Ocağı (H Blok Normal Kat No: 7)

- Peron tahsis ücreti gelirinin tahsil edilmesi işi

dahil olmak üzere ekli imar plan örneğinde işaretli terminal alanının; temizlik, ısınma, bakım-onarım, aydınlatma ile her türlü idari ve teknik işin yapılması şartıyla 10 yıl süre ile işletilmek üzere, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye konulmuştur.

10 yıllık toplam Tahmini İhale Bedeli KDV Hariç 8.034.240,00,-TL olup, Geçici Teminatı 241.027,20,-TL’dir.

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler;

4.1. Kişilerden; İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği,

4.2. Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Sanayi Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri, kanuni tebligat adresi (2011 yılı vizeli)

4.3. Vekâleten katılacaklardan; Noter onaylı vekâletname (2011 yılı vizeli)

4.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi. (2011 yılı onaylı)

4.5. Bu şartnamenin 7. maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

4.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

4.7. Şehirlerarası yolcu taşıma hizmetinin yapılabilmesi için sözleşme onay tarihinden itibaren EN GEÇ 3 AY İÇİNDE Ulaştırma Bakanlığı'ndan Edirne Oto Terminali için T2 Yetki Belgesi alınması şarttır. İhale öncesi T2 yetki belgesini alacağına dair noter onaylı taahhütname verecektir.

4.8. İhale dokümanlarını aldığına dair 2.000,00,-TL tutarındaki makbuz,

4.9. Talipliler ihale öncesi “Yer Görme Belgesi” imzalayacaklardır. Belge örneği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Terminal İşletme Biriminden ücretsiz temin edilecektir.

4.10. Edirne Belediyesince tahakkuk ettirilmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “İlişiksiz Belgesi” (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge)

Şartname ve eki imar plan örneği her gün mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya 2.000,00,-TL tutarında makbuz karşılığı temin edilebilir. Projeler İdarede görülecektir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler 30/6/2011 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı’na (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilânında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 30/6/2011 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

4794/1-1

—— • ——

3 KALEM EXPORT ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 240.000 Adet 1000 gr. Rize Turist Poşeti (Export) - 1.200.000 Adet 500 gr. Rize Turist Poşeti (Export) ve 1.100.000 Adet 500 gr. Filiz Poşeti (Export) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

b- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30/6/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4563/1-1


MUHTELİF KAUÇUK ESASLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin adı:      Muhtelif kauçuk esaslı malzeme alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011 / 85150

Dosya No                                   :   1127054

1 - İdarenin                                 :

a) Adresi                                     :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                       Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu malın                :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Muhtelif kauçuk esaslı malzeme: 8 kalem.

b) Teslim yeri                             :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :   İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                 :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   30/6/2011 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30/6/2011 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4801/1-1


33 ADET SÜRÜCÜLÜ YAKIT DAHİL ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

APİD Başmüdürlüğüne bağlı Merkez Müdürlüklerinde görev yapan yaya dağıtıcıların dağıtım sahalarına tek seferli taşınması için 33 adet sürücülü yakıt dahil araç kiralanacaktır.

İhale kayıt numarası                       :  2011/88427

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :  Sanayi Caddesi No : 9   06102 Ulus/ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası           :  0312 309 50 83 - 0312 560 57 74 Faks : 0312 309 09 63

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  ankara_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı            :  8 adet Midibas ve 25 adet Minibüs olmak üzere toplam 33 adet C plakalı sürücülü yakıt dahil aracın, 1095 takvim günü süreli kiralanması işidir.

b) Uygulanacak İhale Usulü           :  Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü

c) İşin Yapılacağı Yer                     :  APİD Başmüdürlüğü ve/veya bağlı işyerleridir.

d) İşe Başlama Tarihi                     :  1/8/2011

e) İşi Bitirme Tarihi                        :  31/7/2014

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            :  Ankara PTT Başmüdürlüğü

                                                          Sanayi Caddesi No : 9 Kat : 3 Toplantı Salonu

                                                          Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                            :  28/6/2011 Salı günü saat :10.00

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

ı) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur

5 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklilerce, ihale konusu işi yerine getirmek için, teknik şartnamede belirtilen özelliklerde C Plakalı araç çalıştırılacağına, ihale konusu hizmette çalıştıracağı servis araçlarını hizmetin başlayacağı gün ve saatte hizmet verilecek yerlerde hazır bulunduracağına ve sözleşme imzalanmadan önce çalıştıracak araçlara ait Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsat asıllarını İdareye ibraz edeceğine dair taahhütname verilecektir.

6 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:9 Kat:2  06102 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 50,00,-TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 28/6/2011 Salı günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

11 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca imzalanacaktır.

14 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

4816/1-1


2PA, 2PB, 2PD,2PE,2PF İSİMLİ 5 TİP DİREĞİN PROTOTİP İMALATI YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığından:

2PA, 2PB, 2PD,2PE,2PF isimli 5 tip direğin prototip imalatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2011/88695

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 14 Bahçelievler/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 0.312.203 86 28 Faks: 0.312. 203 82 95

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :-

ç) İhale dokümanının görüleceği

internet adresi                                 :-

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   2PA, 2PB, 2PD,2PE,2PF isimli 5 tip direğin prototip imalatı, 406 ton

b) Teslim yeri                                 :   TEİAŞ Ambarı/GÖLBAŞI-ANKARA

c) Teslim tarihleri                           :   Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 270 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 14.Kat 38 No’lu Oda, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   6/7/2011 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

4.2.2.1- Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem(1 yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın(dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması(Hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

4.2.2.2- Aktif varlıklarının ne kadarının özkaynaklardan oluştuğunu gösteren özkaynak oranının(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (Hesaplama yapılırken varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.),

4.2.2.3- Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranın 0,50’den küçük olması,

gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3- İş hacmini gösteren belgeler,

4.2.3.1- İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

4.2.3.2- Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yıllık muhtelif çelik konstrüksiyon üretim kapasitesinin en az 800 ton olduğunu gösterir kapasite raporu.

4.3.2.İsteklilerin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde, en az 400 ton TEİAŞ’ın elektrik iletim sisteminde kullanılan tip direklerinin imalatını yapmış olmaları zorunludur. Bu husus, TEİAŞ ile imalatçı tarafından müştereken imzalanmış imalat test tutanakları ile belgelenecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:14 Oda No:95 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler 6/7/2011 günü saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No : 27 Kat:14 Oda No : 32 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan  istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere İsteklilerce belirlenir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 4/3/2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

4814/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                           DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Fon” tarafından amme borçlularından haczedilen, Adabank A.Ş. nin % 99,99647 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun “Kurul” 18/6/2010 tarih ve 2010/193 sayılı kararı ile oluşturulan "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik “Yönetmelik” kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde “Şartname” belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 18/06/2010 tarih ve 2010/193 sayılı kararı ile oluşturulan satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük; Adabank A.Ş.nin hissedarlarına ait %99,99647 oranındaki hisselerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) ABD Dolarıdır.

ÖNYETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ

“Şartname”de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 15/07/2011 tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna “Satış Komisyonu” teslim edilmesi gerekmektedir.

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; önyeterliliği geçen katılımcılar en geç 28/07/2011 tarihi saat 17:00 a kadar “Son Teklif Verme Tarihi” “Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir.

TEMİNAT

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 7.500.000.- (Yedimilyonbeşyüzbin) ABD Doları nakit teminatı “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte “Son Teklif Verme Tarihi”ne kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 29/7/2011 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1 - İhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara haiz anonim şirketler katılabilir.

2 - Mali Şart: Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin mali şartı karşılaması için kendisi ya da Nihai Ana Şirketinin/Nihai Ana Şirketlerinin 2008 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 250.000.000.-(İkiyüzellimilyon) ABD Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; Önyeterlilik Başvuru Sahibinin kendisinin veya en fazla iki adet Nihai Ana Şirketinin özkaynaklarının toplamına bakılacaktır)

Mali tabloların ABD Dolarından başka bir para cinsinden belirtilmesi halinde, bu para cinsini ABD Dolarına çevirmek için satış ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihteki T.C. Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır.

3 - Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik şartlarını sağlayan Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

4 - İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilmiş olup katılımcının, “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne katılamayacak kişilerden olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

5 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar ancak “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda bulunabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına 5.000.-(Beşbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini beklemeksizin) “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- (Onbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilirler, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi Odası 20/6/2011 - 25/7/2011 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren Katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 5/8/2011 günü saat 11:00 da (Türkiye saatiyle) “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de düzenlenmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak “Kurul”, en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin % 50 sine kadar olan kısmını “Fon” hesaplarına depo etmesini isteyebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25/7/2011 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - Katılımcının, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, “BDDK”nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda “BDDK”nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır.

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – Istanbul

Tel : 0 212 340 18 65

0 212 340 20 57

Fax: 0 212 288 49 63

4810/1-1


BİG BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                    :  2011/87864

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  KORKUT REİS MAHALLESİ CİHAN SOKAK 2 06430 Sıhhiye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası          :  3122942232 - 3122942245

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı             :  Emet Bor İşletme Müdürlüğünün 2011 yılı II. Altı aylık ihtiyacı; 30.000 adet Polipropilen+Lamineli Özel Saplı (Kristal), 30.000 adet Polipropilen+Lamineli (Kristal), 40.000 adet Polipropilen+Lamineli Baffle (Kristal), 10.000 adet Polipropilen+Lamineli Bafle (Toz), 15.000 adet Polipropilen+LamineIi+Polietilen (Kristal) olmak üzere toplam 125.000 adet big-bag torba alımı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  4/7/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve İçeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belgeyi,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. İş Deneyim Belgesi

İstekliler,

- Yıllık 250.000 adet big-bag torba imalatına ilişkin halen geçerli olan üretim kapasite raporlarını mevzuata uygun vereceklerdir.

- Teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır.

İsteklilerin yukarda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleler Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek İşler; her türlü torba imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile İhale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

4784/1-1

—— • ——

TAHMİL - TAHLİYE VE MALZEME TAŞINMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2011/2012 Üretim Kampanyası döneminde Fabrikamız Meydan Tesislerinde yapılacak olan tahmil-tahliye ve malzeme taşınması hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*             :   2011/86434

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Sorgun-Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :   0 354 441 10 10-0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi      :   yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Fabrikamızın 2011/2012 Üretim Kampanyası döneminde meydan tesislerinde +/-%20 toleranslı 130.000 ton malzemenin tahmil-tahliyesi ile malzeme taşınması işi

b) Yapılacağı yer                    :   Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşe başlama tarihi                :   Sözleşme imzalanmasından sonra, Kampanya Başlamadan önce 3 gün işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                    :   5/7/2011 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.5 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.9 - Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütname,

4.1.10 - İş ortaklığı beyannamesi

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - İş deneyim belgeleri;

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen İhale Konusu iş veya İş Makineleri ile gerçekleştirilen Yükleme, Boşaltma ve tahmil-tahliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 5/7/2011 Salı günü, saat 14:00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini,  İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup;İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir..

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz)Takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4755/1-1

—— • ——

VAGON MUHTELİF DÖVME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :  2011/86622

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 15 kalem vagon muhtelif dövme malzemeleri; teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :  4/7/2011 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 4/7/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4718/1-1


TEMSİL, AĞIRLAMA VE ORGANİZASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Temsil, Ağırlama ve Organizasyon Hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011/89214

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :   212 60 40 /2028

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :   -

d) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Temsil, Ağırlama ve Organizasyon Hizmeti, Hizmet Alımı, 1 adet

b) Yapılacağı yeri                               :   Doğuş Üniversitesi

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                :   21/6/2011, saat 16:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren vezne alındısı veya Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin TÜRSAB üyesi, IATA üyesi ve A sınıfı Turizm Bakanlığı Belgesine sahip olmalıdır.

4.3.2. İstekliler sektörde en az 3(üç) yıl faaliyet göstermiş olmaları gerekmektedir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

4.4.1. Teknik şartnamede belirtilen nitelikte ve büyüklükte en az 5(beş) organizasyon düzenlemiş olduğunu belgelemelidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 (Elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 21/6/2011, saat 16:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4819/1-1


FİBER OPTİK EK ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :   Fiber Optik Ek Aletlerinin teminidir.

İhaleyi yapan birimin adı adresi         :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :   0 312 555 75 34

Faks                                                    :   0 312 313 75 39

e-mail                                                  :   sd.erisimsatinalma@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği yerler   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü veya www.turktelekom.com.tr “ duyurular ” linkinden görülebilir

İhale tarih ve saati                              :   14/7/2011 günü saat 10.15

Tekliflerin verileceği yer                     :   Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü C Blok 4. Kat No:424 Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                       :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü 1 Numaralı Toplantı Odası

İhaleye katılabilecek olanlar               :   Bu ihaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar            :   Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin zararı bulunduğu takdirde İstekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat miktarı                       :   Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç)

Şartname Bedeli                                  :   KDV dahil 200.- TL

Şartname Bedelinin Yatırılacağı Yer   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. TT Finansal Kontrolörlüğü Veznesi

4839/1-1

—————

FİBER OPTİK ÖLÇÜ ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :   Fiber Optik Ölçü Aletlerinin teminidir.

İhaleyi yapan birimin adı adresi         :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :   0 312 555 75 34

Faks                                                    :   0 312 313 75 39

e-mail                                                  :   sd.erisimsatinalma@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği yerler   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü veya www.turktelekom.com.tr “duyurular” linkinden görülebilir

İhale tarih ve saati                              :   14/7/2011 günü saat 10.00

Tekliflerin verileceği yer                     :   Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü C Blok 4. Kat No:424 Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                       :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü 1 Numaralı Toplantı Odası

İhaleye katılabilecek olanlar               :   Bu ihaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar            :   Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin zararı bulunduğu takdirde İstekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat miktarı                       :   Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç)

Şartname Bedeli                                  :   KDV dahil 200.- TL

Şartname Bedelinin Yatırılacağı Yer   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. TT Finansal Kontrolörlüğü Veznesi

4840/1-1


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli Kirazlı Köyü Dışbudak mevkii sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malın nitelikleri:

S. No

Mahallesi/ Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (+KDV)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kirazlı

G22C11C1B

150

1

6.489,00

Tam

E= 0.60 Hmax=serbest

2.920.050.-TL

87.602.-TL

29/6/2011

14:00

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2011 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) 2.inci maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c) Yalova Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğü – Gelir Şefliği’nden alınmış yazı

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. )   

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin bu şartnamenin 3.maddesinde istenilen belgeleri ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

4798/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU :

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi, Kızılhisar Mahallesi’nde bulunan aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

S.NO

PAFTA

ADA

PARSEL

ALAN m2

İMAR DURUMU

m2 RAYİÇ DEĞERİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

17J-3A

461

4

2129,27

TİCARİ  E:2.00  h: SERBEST

400,00 TL

851.708,00 TL

25.551,24 TL

2

17j-4B

855

1

7881,35

E:2.00  h: SERBEST

250,00 TL

1.970.837,50 TL

59.155,12 TL

3

17j-4B

882

1

9675,47

TİCARİ  E:2.00  h:SERBEST

400,00 TL

3.870.188,00 TL

116.105,64 TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.               

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

31/1/2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi gereği İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait % 3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu taşınmazların satışı ihalesi 28/HAZİRAN/2011 Salı günü saat 14.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) % 3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2011 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir 

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2011 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4721/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığından:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

S. No

Taşınmaz No

İlçesi

Mah/Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Payı

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35280100197

Urla

Güvendik Mh.

---

1387

5.680,00

Tam

Zeytin Ağaçlı Tarla

1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Çok İşlevli Ticaret Merkezi ve bir kısmı yolda kalmaktadır.

1.705.000,00

170.500,00

27/6/2011

11:20

2

35280100226

Urla

Güvendik Mh.

1727

1

4.467,00

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli revizyon imar planında Çok İşlevli Merkez Alanında kalmaktadır.

1.446.000,00

144.600,00

27/6/2011

11:35

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen muhammen bedeller üzerinden Hükümet Konağı C Blok Kat:4 Konak / İZMİR adresinde bulunan Balçova Emlak Müdürlüğü hizmet odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi, ve T.C. kimlik numarasını gösterir nufus cüzdan suretini , tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2011 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği,Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir

4 - 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki ( 2 ) yılda ve sekiz ( 8 ) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6 - Taşınmazların satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Balçova Emlak Müdürlüğüne (Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Binası 4.Kat Konak) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

4604/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 28/6/2011-14:00                                                                                                                                  İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14.00

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

M3

Parti

Muh. Bed.

Teminat

1

T.pınarı

1 SNB Çk Tom.Kln

 

 

 

15.000

1

285,00

129,00

2

Küreçay

1 SNB Çk Tom.Kln

 

 

 

15.000

1

290,00

131,00

3

T.pınarı

2 SUB Çs Tom.Kln

 

 

 

40.000

2

260,00

314,00

4

T.pınarı

2 SUB Çk Tom.Kln

 

 

 

40.000

2

255,00

308,00

5

Küreçay

2 SUB Çk Tom.Kln

 

 

 

10.000

1

260,00

79,00

6

T.pınarı

2 SNB Çs Tom.Kln

 

 

 

40.000

2

240,00

290,00

7

Ardıçlık

2 SNB Çs Tom.Kln

 

 

 

25.000

1

245,00

184,00

8

T.pınarı

2 SNB Çk Tom.Kln

 

 

 

50.000

2

235,00

354,00

9

Ardıçlık Küreçay

2 SNB Çk Tom.Kln

 

 

 

100.000

4

240,00

724,00

10

T.pınarı

2 SKB Çk Tom.Kln

 

 

 

20.000

1

215,00

130,00

11

Küreçay

3 SUB Çk Tom.İnc

 

 

 

10.000

1

185,00

56,00

12

T.pınarı

3 SUB Çs Tom.Kln

 

 

 

50.000

2

195,00

294,00

13

Ardıçlık Küreçay

3 SUB Çs Tom.Kln

 

 

 

75.000

3

200,00

453,00

14

T.pınarı

3 SUB Çk Tom.Kln

 

 

 

50.000

2

190,00

286,00

15

Küreçay

3 SUB Çk Tom.Kln

 

 

 

15.000

1

195,00

88,00

16

T.pınarı

3 SNB Çs Tom.İnc

 

 

 

200.000

8

170,00

1.024,00

17

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

3 SNB Çs Tom.İnc

 

 

 

450.000

18

175,00

2.376,00

18

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay T.p

3 SNB Çk Tom.İnc

 

 

 

775.000

31

170,00

3.968,00

19

T.pınarı

3 SNB Çs Tom.Kln

 

 

 

250.000

10

180,00

1.360,00

20

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

3 SNB Çs Tom.Kln

 

 

 

325.000

13

185,00

1.807,00

21

T.pınarı

3 SNB Çk Tom.Kln

 

 

 

250.000

10

175,00

1.320,00

22

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

3 SNB Çk Tom.Kln

 

 

 

925.000

37

180,00

5.032,00

23

T.pınarı

3 SKB Çs Tom.İnc

 

 

 

50.000

2

150,00

226,00

24

T.pınarı

3 SKB Çk Tom.İnc

 

 

 

20.000

1

145,00

88,00

25

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom.İnc

 

 

 

75.000

3

150,00

339,00

26

T.pınarı

3 SKB Çs Tom.Kln

 

 

 

50.000

2

160,00

242,00

27

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom.Kln

M.Çelik

24

 

8.317

1

140,00

35,00

28

T.pınarı

3 SKB Çk Tom.Kln

 

 

 

50.000

2

155,00

234,00

29

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom.Kln

 

 

 

75.000

3

160,00

363,00

30

Küreçay

2 SUB Gök.Tom.Kln

 

 

 

25.000

1

255,00

192,00

31

T.pınarı

2 SNB Gök.Tom.Kln

 

 

 

20.000

1

230,00

139,00

32

Küreçay

2 SNB Gök.Tom.Kln

 

 

 

10.000

1

235,00

71,00

33

Küreçay

3 SUB Gök.Tom.İnc

 

 

 

30.000

2

200,00

182,00

34

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

3 SUB Gök.Tom.Kln

 

 

 

175.000

7

205,00

1.078,00

35

T.pınarı

3 SNB Gök.Tom.İnc

 

 

 

20.000

1

180,00

109,00

36

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay T.p

3 SNB Gök.Tom.İnc

 

 

 

235.000

11

185,00

1.312,00

37

Ardıçlık Gökçeağaç

3 SNB Gök.Tom.Kln

Eşit

153

 

76.149

2

155,00

355,00

38

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

3 SNB Gök.Tom.Kln

 

 

 

280.000

12

195,00

1.648,00

39

Gökçeağaç Küreçay

2 SNB Kn.Tom.Kln

04.Mar

62

 

52.442

3

245,00

387,00

40

Gökçeağaç Küreçay

3 SNB Kn.Tom.İnc

 

 

 

115.000

7

135,00

469,00

41

Küreçay Gökçeağaç

3 SNB Kn Tom.Kln

4

54

 

185.084

9

185,00

1.036,00

42

Küreçay

3 SKB Kn Tom.İnce

 

 

 

20.000

1

128,00

77,00

43

Küreçay

3 SKB Kn Tom.Kln

 

 

 

20.000

1

155,00

94,00

44

T.pınarı

Çam Tel Dir (9 Boy)

9

265

 

75.387

2

260,00

589,00

45

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

Çam Mad.Dir.İnc

 

 

 

570.000

24

165,00

2.829,00

46

T.pınarı Ardıçlık Küreçay

Çam Yuv.San (M3)

 

 

 

225.000

10

128,00

873,00

47

Ardıçlık Küreçay T.pınarı Gökç

Çam Kağıtlık (M3)

2-2,5-3

287

 

1141,225

47

128,00

4.424,00

48

Hanönü

Göknar Kağıtlık(M3)

E.Ünal

 

 

39.429

1

90,00

107,00

49

Ardıçlık Gökçeağaç Küreçay

Göknar Kağıtlık(M3)

 

 

 

225.000

9

128,00

873,00

50

Gökçeağaç Küreçay

Kayın Kağıtlık(M3)

A.Or.Ür.

 

 

31.076

2

115,00

108,00

51

Gökçeağaç Küreçay

Kayın Kağıtlık(M3)

 

 

 

230.000

13

128,00

887,00

52

Dikmen

İbreli Yakacak Odun

 

 

28

 

1

42,00

36,00

53

Gökçeağaç

İbreli Yakacak Odun

 

 

20

 

1

52,00

32,00

54

Gökçeağaç

Yapraklı Yak.Odun

 

 

45

 

1

66,00

90,00

T O P L A M

 

7.859,109

337

 

40.231,00

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 337 Parti Orman Envali 28/6/2011 SALI Tarihine rastlayan Saat 14.00 de Açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - İhalesi Kesinleşen İBRELİ -YAPRAKLI Envaller %40 si ve Vergi-Fonlar Peşin %60 si 9 Ay Vadeli, İBRELİ-YAPRAKLI Kağıtlık ve Lifyonga odunlarında Envaller %30 ı Vergi Fonlar Peşin %70 ı 9 Ay Vadeli olarak satılacaktır.i Envallerde 9 Aylık %7.20 Vade faizi Mektubada İlave edilebilir.

3 - Müşterinin Adresine gönderilen tebligat aldığı Tarihden itibaren 15 Gün içinde satışıYaptırmak zorundadır. Tebliğatı 7 Günlük Posta hizmeti süresinde alma zorunlu olup eğer bu süre içinde Tebliğatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün Tebliğatı Postaya veriş tarihinden itibaren 22 Gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 15 Gün içinde satış Yaptırmak Kaydı ile %1,5 Enval gecikmesini + Kdv ve Teminatını %6 ya Çıkararak satış yaptırabilir.

4 - Alıcı Taahüdünden dönerse Şartnamenin 14.Maddesi gereği %14 Kanuni Faiz ve İki İhale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır.

5 - Vadesi biten Teminat mektubu 30 Gün İşl. 30 Gün Bölge Müd.den izin alarak Aylık %1,5 Gecikme + Kdv sini Peşin Yatırarak süre uzaltımı isteyebilir.

6 - İlanımız Antalya,Ayancık,Araç,Adana,Bolu,Boyabat,Bursa,Samsun,Balıkesir, Or.Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir.

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tastikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

8 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, %20 Eksik veya % 30 Fazlası Olabilir.

TEL 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX 0366 417 33 57                                    DEVLET ORMAN İŞLETMESİ

BANKA HESAP NUMARASI : 9232823 (Taşköprü Ziraat Bankası)                            TAŞKÖPRÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN NO: TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01

4806/1-1