11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


İzmir 16. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Antalya 16. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden:

5 nci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:

5 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: ÇORLU

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: KARTEPE/KOCAELİ

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :

Güney Deniz Saha K.lığı Askeri Savcılığından:

3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İSTANBUL

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: ADANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir 16. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

Sıra

Esas ve Karar

Sanığın Kimliği

Kanun Maddesi

Verilen Ceza

1

2009/380 2010/709

SELİM SÜHA YILDIZ Ziya ve Kezban oğlu 1975 d.lu Çankırı Orta kent nüf. Kayıtlı

TCK. 155/2-52/-2

53/1- 51

1YIL HAPİS

100 TL. Adli Para

Cezası TECİLLİ

2

2008/782 2009/285

MURAT ŞİMŞEK Cemil ve Yadigar oğlu 1980 D.lu. Sivas Gün nüf. Kayıtlı

3167 S.K. 16/1

37.965.00 TL ADLİ PARA CEZASI İnfazının devamı kararı

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonunda gıyabında verilen karar dosyasında bulunan adreslerinden araştırılmasına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmekle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29, 31 maddeleri gereğince iş bu hükmün özetlerinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3673

—— • ——

Antalya 16. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Aşağıda açık kimliği, suçları ve gıyabında verilen cezaları yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, ancak kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Kanunun 28, 29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği 31. madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Dosya No     :  2009/1782 Esas 2010/113 Karar

Adı Soyadı    :  Mehdi Kerbelai

Suçu              :  Resmi Belgede Sahtecilik

Kanun Mad.  :  5237 Sayılı TCK 204/1 Md.

Cezası           :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

3676

—— • ——

Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No : 2008/290

Karar No  : 2010/641

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 9/12/2010 tarihli ilamı ile 5 yıllık dava zamanaşımı süresi dolduğundan sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilen İsmail ve Kamile kızı, 26/9/1965 doğumlu, FARİDA HASANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

3630


5 nci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimlikleri, suçları ye cezaları yazılı şahıslar uzun zamandan beri aranıp bulunamadığından haklarında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ, ilan tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay'a karar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilinir.

Erzurum/Hınıs İlç. Kayabaşı Mah.nüf. kay. Sedat . 01.04.1988 doğ. sanık Umut ÇİÇEK'in; Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.nin 24.12.2010 gün ve 2010/581-495-533 Esas-Evrak ve Karar sayılı gerekçeli kararı ile, amire hakaret etmek suçundan dolayı 2 Ay 15 gün süreyle hapis cezası ile cezalandırılmasına, 31.3.2005/5239 gün ve sayılı yasa ile As.C.K.na eklenen ek-8 madde ve As.C.K.nun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yer olmadığına, As.C.K.na 26.02.2008 tarih ve 5739 sayılı kanun ile eklenen ek-10'uncu madde ile 5271 Sayılı CMK:nun 231'inci maddesinin 5 ila İ14'üncü fıkralarının As.C.K.nun da yazılı suçlarla ilgili olarak uygulanamayacağının öngörülmüş olması, bu kanunun 1.3.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle sanık hakkında hükmedilen bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

3593

—— • ——

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:

Esas No      :   2010/1567

Karar No    :   2010/1788

Sanık Kimliği : Kenan Yılmaz, Erdoğan ve Ayten oğlu, 1986 doğumlu, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Karıncalı köyü nüfusuna kayıtlı. Bitlis/Tatvan 6’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1986/4 Tertip Piyade Er T.C. Kimlik No: 52858278094

Yukarıda Açık Kimliği Yazılı Sanık Hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 2/8/2010 gün ve 2010/1567 esas, 2010/1788 karar sayılı gerekçeli hükmüyle;

Sanık Kenan Yılmaz’ın 17/2/2008-16/9/2009 tarihleri arasında firar suçu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan ASCK.nun 66/1-a maddesi gereğince takdiren Bir Sene Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

T.C.K.nun 62 nci maddesi gereğince, sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak On Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

Sanığın 6/5/2010-10/5/2010 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği süreler ile 10/5/2010 – 26/5/2010 tarihinde tutuklulukta geçirdiği sürelerin verilen cezasından TCK.nun 63. maddesi gereğince Mahsubuna,

Askeri Ceza Yasasının 47/1-A maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine yer olmadığına,

Karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Kenan Yılmaz’ın Bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayılı yazısı gerekçeli hüküm Sanık Kenan Yılmaz’a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihiden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık Kenan Yılmaz’a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 içinde Sanık Kenan Yılmaz tarafından en yakın Askeri Mahkemeye, Sivil Mahkemeye veya Askeri Mahkememize dilekçe verilerek müracaat edilmek suretiyle kararın temyiz edilebileceği Sanık Kenan Yılmaz’a ilanen tebliğ olunur.

3705


5 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden:

ÇORLU

Esas No   : 2010/53

Karar No : 2010/890

Kasten Yaralama suçundan sanık İbrahim Oğlu Saniye‘den olma, 1969 D.lu, İZMİR/Karşıyaka-Örnek Ky.Nfs.Kyt. Sefer ERBAHÇELİLER hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 28/12/2010 gün ve 2010/53 Esas 2010/890 Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile GÖREVSİZLİĞİNE, dava dosyasının TEKİRDAĞ SULH CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerinse temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3836/1

—————

Esas No   : 2002/1312

Karar No : 2010/1373 Müt.

Firar suçundan sanık İsmail oğlu Ayşe‘den olma, 1982 D.lu, ISPARTA/Merkez-Sülübey Mah.Nfs.Kyt. Ümit SAYACAN hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 16/12/2010 gün ve 2010-A-12 Evrak 2002/1312 Esas 2010/1373 Müt. Karar sayılı Duruşmasız İşlere Ait Kararı ile 3.Mknz.P.Tüm.K.lığı Askeri Mahkemesince verilmiş 6/7/2004 gün ve 2002/1312-2004/84 E.K. sayılı KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerinse temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3836/2

—————

Esas No   : 2010/991

Karar No : 2010/763

Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan sanık Naci Oğlu Semire‘den olma, 1986 D.lu, HATAY/Merkez-Armutlu Mah.Nfs.Kyt. Emrah ALEV hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 28/9/2010 gün ve 2010/991 Esas 2010/763 Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile GÖREVSİZLİĞİNE, dava dosyasının MURATLI SULH CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerinse temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3836/3

—————

Esas No   : 2010/919

Karar No : 2010/731

Firar suçundan sanık Sadet oğlu Ayşe’den olma, 1975 D.lu, BALIKESİR/Merkez-Yenice-İskender Ky.Nfs.Kyt. Tuncay BOZKURT hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 6/9/2010 gün ve 2010/919 Esas 2010/731 Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile Mahkememizce verilip kesinleşmiş 18/9/2007 gün ve 2007/1454-1020 E.K. sayılı mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA hükmün İNFAZINA DEVAM EDİLMESİNE karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerinse temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3836/4

—————

Esas No   : 2010/164

Karar No : 2010/519

Üste Fiilen Taarruz suçundan sanık Abdulkadir Oğlu Fatma‘dan olma, 1986 D.lu, ADIYAMAN Samsat-Çiçek Mah.Nfs.Kyt. Mehmet Bozan ÖZÇİÇEK hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 4/6/2010 gün ve 2010/164 Esas 2010/519 Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile BİR AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerinse temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3836/5

—————

Esas No   : 2002/1312

Karar No : 2010/1379 Müt.

Firar suçundan sanık İsmail oğlu Ayşe‘den olma, 1982 D.lu, ISPARTA/Merkez-Sülübey Mah.Nfs.Kyt. Ümit SAYACAN hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 16/12/2010 gün ve 2010-A-12 Evrak 2002/1312 Esas 2010/1379 Müt. Karar sayılı Duruşmasız İşlere Ait Kararı ile koşullu salıverme kararının geri alınmasına 4/8/2010 gün ve 2010/14-712 E.K. sayılı ilamında yer alan hapis cezasının AYNEN İNFAZINA, karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerinse temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3836/6


Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

KARTEPE/KOCAELİ

Esas No      :   2011/10

Karar No    :   2011/26

Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Mahir ve Aliye . 1984 doğ. Adana Merkez Alidede Ky.Nf.kyt. Yaşar ÇOKAÇAR hakkında Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı Askeri Mahkemesinin 08 Şubat 2011 gün ve 2011/10-26 Sayılı kararıyla;

Sanığın 05 Temmuz 2006 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği anlaşıldığından atılı suçtan dolayı eylemine uyan As.C.K' nun 87/1 nci maddesinin birinci cümlesi uyarınca TAKDİREN BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK' nun 62 nci maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Mahkumiyet hükmün açıklanmasının CMK nun 231 nci maddesi uyarınca GERİ BIRAKILMASINA,

Hükümlünün CMK nun 231/8 nci maddesi uyarınca beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına ve bu süre içinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına gerek olmadığına,

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlediği takdirde hükmün açıklanmasına, suç işlemediği takdirde davanın düşmesine karar verilmesine,

İtirazı kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığa gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde itiraz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

3706

—————

Esas No      :   2011/241

Karar No    :   2011/52

İzin tecavüzü suçundan sanık Muhsin ve Aliye . 1988 doğ. Muş Korkut Çalaplı Ky.Nf.Kyt. Cengiz YAVUZ hakkında Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı Askeri Mahkemesinin 28 Şubat 2011 gün ve 2011/241-52 EK. Sayılı kararıyla;

Sanığın 10 Mayıs 2008-13 Kasım 2008 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-b maddesi uyarınca BİR YIL SÜRE İLE HAPİS HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK' nun 62 nci maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 147 Kasım 2008-15 Kasım 2008 tarihleri arasında yolda geçirdiği sürelerin TCK' nun 63 nci maddesi uyarınca sanığın cezasının MAHSUBUNA,

31 Mart 2005/5239 gün ve sayılı yasa ile As.C.K' na eklenen Ek-8 nci maddeye ve As.CK.nun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli /mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

3704


Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :

Esas No          :   2010/711

Karar No        :   2010/540

Karar Tarihi    :   11 Ağustos 2010

Sanık               :   Cengiz KAYA; Orhan oğlu, 1978 doğumlu, Gümüşhane, Şiran ilçese, İncedere nüfusuna kyt., TC.Kimlik No: 15260176952, Antalya, Yeşiltepe Mah.2671 Sok. Öğretmenler Apt.No:5,D:6'da oturur, terhisli Dz.Er

Suç                  :   İzin tecavüzü

Suç Tarihi       :   14/6/2003-9/3/2006

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın, askeri eşyayı özel menfaatinde kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b TCK 62/1'nci maddeleri gereğince on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla birlikte; sanığın açık ikametgâh adresinin, tüm aramalara rağmen belirlenememesi nedeniyle, karar kendisine tebliğ edilemediğinden; söz konusu kararın, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımı tarihinden onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 353 Sayılı Kanunun 196,197,205,209,212 nci ve C.M.K.nun 263 ncü maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve infaz kurumu müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz yoluna gidibileceği ilanan tebliği olunur.

3298

—————

Esas No          :   2010/488

Karar No        :   2010/635

Karar Tarihi    :   14/Aralık/2010

Sanık               :   Akın Tota; Hüseyin oğlu, 1988 doğumlu, Afyonkarahisar, Çobanlar, Karadede nüfusuna kyt., T.C. Kimlik No: 18055268184, Afyonkarahisar, Merkez, Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad. Sümerbank Üstü Aksoy Apt. Kat:3, No:8’de oturur, terhisli Dz. Aşçı Er.

Suç                  :   Askeri eşyayı özel menfaatinde kullanmak

Suç Tarihi       :   Mayıs- Eylül-2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın, askeri eşyayı özel menfaatinde kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 130/1, TCK.nun 43/1 ve 62/1'nci maddeleri gereğince üç ay üç gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla birlikte; sanığın açık ikametgâh adresinin, tüm aramalara rağmen belirlenememesi nedeniyle, karar kendisine tebliğ edilemediğinden; söz konusu kararın, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımı tarihinden onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 353 Sayılı Kanunun 196,197,205,209,212 nci ve C.M.K.nun 263 ncü maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve infaz kurumu müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz yoluna gidibileceği ilanan tebliği olunur.

3299


Güney Deniz Saha K.lığı Askeri Savcılığından:

Esas No          :   2010/830

Karar No        :   2010/8

Karar Tarihi    :   25 Nisan 2011

Suç Tarihi       :   28 Temmuz 2007

İzin aşımı suçundan şüpheli, Vehbioğlu, 1986 D.lu. Mardin Ömerli Kayabağlar Nüf. Kayıtlı J.Er. Süleyman SİNCAR (TC: 16684067468) hakkında, Savcılığımızın 2010/830-8 E-K. sayılı kararı ile 5271 sayılı yasanın 172/1 nci maddesi uyarınca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI verilmiş, suçtan zarar görenin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 7201 S.K.nun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu karar ilanen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 S.K.nun 209. maddesi uyarınca şüpheliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, adli ve askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir dilekçe ile başvurmak suretiyle, askeri savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna başvurma hakları saklıdır.

3464

—— • ——

3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Hasdal/İSTANBUL

Esas No   : 2010/1113

Karar No : 2010/985

İzin tecavüzü suçundan sanık Ahmet ve Nuray .1986 D.lu, Sivas Merkez Mehmetpaşa Mah. Nfs. Kyt. Turan BALICA hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 8/12/2010 gün ve 2010/1113-985 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık P.Er Turan BALICA'nın 23/6/2008-16/10/2008 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 62.maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

As.C.K.nun 47/A, Ek-8 ve Ek-10. maddelerinin yasaklayıcı hükümleri karşısında, yasal imkansızlık nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın 16/10/2008-17/10/2008 tarihleri arasında nezarette geçirdiği sürenin 5237 Sayılı T.C.K.nun 63/1.maddesi uyarınca hükmolunan hapis cezasından MAHSUBUNA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

3394

—————

Esas No   : 2009/1466

Karar No : 2010/211

Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Necmettin ve Nurdan .1987 D.lu, Çanakkale Yenice Nevruz Ky.Nfs.Kyt. Muharrem Emre KOCABAŞ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 2/7/2010 gün ve 2009/1466-2010/211 Esas ve Karar sayılı duruşmasız işlere ait kararıyla;

Hükümlü Muharrem Emre KOCABAŞ hakkında verilen 3.Kor.As.Mahkemesinin 30/12/2009 tarih ve 2009/1466-1090 esas ve karar sayılı mahkumiyet kararının yukarıda bahsedilen kanun değişikliği sebebiyle 5275 Sayılı İnfaz Kanununun 98.maddesi uyarınca İNFAZIN DURDURULMASINA,

Görevsizlik kararının kesinleşmesine müteakip dava dosyasının görevli ve yetkili 3.Kolordu Komutanlığı Disiplin Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

3524


Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

ADANA

Esas No              :   2003/1620

Karar No            :   2008/695 Müt.

Sanık Kimliği      :   Selahattin ASLAN, Ahmet ve Vecide oğlu, 1971 doğumlu. Siirt İli Merkez İlçesi Kalender Köyü nüfusuna kayıtlı, İstanbul İli Fatih İlçesi Duraklı Mahallesi 121 Sokak No: 1 adresinde ikamet eder. Kahramanmaraş 172 .Zh. Tug. İç Güvenlik Tabur 1. Bl. K.lığından terhisli P. Er

Suç                      :   Firar

Suç Tarihi           :   13/11/1996-7/10/2002

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı hükümlü hakkında 1/5/2008 tarihli duruşmasız işlere ait verilen karar sonucunda; hükümlü hakkında 5728 sayılı Yasa ile getirilen değişiklik evvelce kasti bir suçtan sabıkası bulunan hükümlü lehine bir yenilik ve lehe yasa uygulaması zorunluluğu getirmediğinden hükümlü hakkında Mahkememiz tarafından verilen önceki 2/10/2003 gün ve 2003/1620-1063 E.K. sayılı hükümde bir değişiklik yapılmasına YER OLMADIĞINA, infaz işlemlerinin AYNEN SÜRDÜRÜLMESİNE,

353 sayılı Kanunun 254., 5728 sayılı Yasanın 562. ve geçici 1. maddesi, 5275 sayılı Yasanın 101. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde Askeri veya sivil adli makamlara ve asker kişiler yönünden en yakın Askeri Birlik K.lığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular ve hükümlüler yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü veya yazılı müracaatla Askeri Yargıtay'da itirazı kabil olmak üzere sanığın YOKLUĞUNDA verilen karar sanığın bilinen adresinden aranmasına rağmen bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3471

—————

Esas No              :   2010/863

Karar No            :   2010/1323

Sanık Kimliği      :   Özkan YILMAZ (T.C. Kimlik Nu: 13946032356): Necip ve Hikmet oğlu, 06.09.1978 Kiel doğumlu. Edirne İli Meriç İlçesi Hasırcıarnavut Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   Yurt Dışına Firar

Suç Tarihi           :   16/11/2002-31/5/2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 9/12/2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık terhisli Dz. Hiz. Er Özkan YILMAZ'ın 16/11/2002-31/5/2009 tarihleri arasında yurt dışına firar suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.'nın 67/A maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden BİR YIL BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

31/3/2005 tarihli ve 5329 sayılı kanun ile 1632 sayılı As. CK'na eklenen Ek-8 nci madde uyarınca sanık hakkında hükmolunan netice cezanın 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddeleri doğrultusunda seçenek yaptırımları çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

Sanığın 31/5/2009-1/6/2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 1/6/2009-5/11/2009 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca cezasından indirilmesine,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3472

—————

Esas No      :   2002/826

Karar No    :   2008/332

Suç              :   İzin tecavüzü ve Firar

Suç Tarihi   :   17/11/2000-24/11/2000 (izin tecavüzü)

                       26/11/2000-3/12/2000 (Firar)

Hükümlü    :   Haydar ŞAHİN (T.C.Kimlik Nu: 13310674106): Cuma ve Ayşe oğlu, 1980 doğumlu, Malatya/Darende İlçesi Ozan Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 24.03.2008 tarihinde yapılan duruşmasız işlere ait kararda;

Hükümlü Adnan AĞBULAK hakkında mahkememizin 5/6/2002 gün ve 2002/826-454 E.K. sayılı kesinleşmiş ilamı ile izin tecavüzü suçundan kesinleşmiş sonuç olarak 5 ay süreli, firar suçundan kesinleşmiş sonuç olarak 5 ay süreli mahkumiyet hükmüne ilişkin 5271 sayılı C.M.K'nun 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan ve ileride bir daha suç işlemekten çekineceği vicdani kanaatine varıldığından mahkememizce tesis edilen İŞ BU HÜKMÜN AÇIKLANMASINA GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak 8/2/2008 tarihinden itibaren başlamak üzere C.M.K'nun 231/8. maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

C.M.K'nun 231/(8) fıkrası uyarınca denetim süresi içinde dava zamanaşımının duracağının İHTARINA,

Suç dosyası ESASININ; denetim süresi içerisinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE VE DERDEST TUTULMASINA,

Beş yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı Ekim ayında hükümlünün sabıka kaydının İSTENMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde suç dosyasının esasa kaydedilerek, yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

Sanığa denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi (ya da öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranması halinde) verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANACAĞİNİN, suç işlemezse (veya yükümlülüklere uygun davranırsa ) hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin ve tesis edilen hükmün hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağının İHTARINA,

Mahkememiz sanık hakkında evvelce verilen 5/6/2002 gün ve 2002/826-454 E.K sayılı kesinleşmiş hükmünün infaz işlemlerinin DURDURULMASINA, infaza başlanmışsa sanığın TAHLİYESİNE, As. Savcılığa bir müzekkere yazılarak infaz evraklarının GERİ İSTENMESİNE,

Kararın taraflara TEBLİĞİNE,

Kararın kesinleşmesinden sonra bir suretinin Adli Sicil Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

353 sayılı yasanın 254 ncü, 5728 sayılı yasanın 562 nci ve geçici 1 nci maddesi, 5275 sayılı yasanın 101 nci maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklu ve hükümlüler yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü veya yazılı müracaatla Askeri Yargıtay'da itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Ayrıca işbu karara 6. Kor. K.lığı Askeri Savcılığının 25/3/2008 tarihli temyiz lahiyası ile itiraz edilmiştir.

Yukarıda yazılı karar ve Askeri Savcılık temyiz lahiyası sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3473

—————

Esas No              :   2010/1289

Karar No            :   2010/1027

Sanık Kimliği      :   Fatih YALÇIN (T.C.No: 49222335774); Sabri ve Gülizar oğlu, 17/8/1984 doğumlu, Kastamonu ili Bozkurt İlçesi Koşmapınar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   Mehil içi Firar

Suç Tarihi           :   17/7/2004-19/7/2004

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 11/8/2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

6 nci Kolordu K.lığı Askeri Mahkemesinin 17/11/2006 gün ve 2006/1073-1238 E.K. sayılı 12/11/2007 tarihinde kesinleşmiş kararıyla mehil içi firar suçundan sonuç olarak Bir Ay yirmi gün hapis cezası tesis edilen hükümlü Fatih YALÇIN hakkında, iş bu hapis cezasına ilişkin olarak CMK'nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK'nın 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek hükmün açıklanmasına,

TALEBE UYGUN karar verildi. Hükümlünün YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen anlatıldı. CMK'nun 231/12. maddesi gereğince hükmün tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan ile Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5. Zh. Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3474

—————

Esas No              :   2010/187

Karar No            :   2010/1106

Sanık Kimliği      :   Tuncay KÖSE (T.C.NO: 25387885354); Adil ve Dürüye oğlu, 1967 doğumlu, Mersin/Merkez ilçesi Yüksekoluk Mah. nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   Emre itaatsizlikte Israr

Suç Tarihi           :   02.12.2005

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 01.09.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Tuncay KÖSE'nin cep telefonu bulundurduğu ve bu nedenle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğinden bahisle açılı kamu davasında sanığın eyleminin 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunun 61/A maddesinde yer alan "Kıt'a, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri kaydeden, depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulunduran veya kullananlar 10 günden 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar.'' hükmü kapsamında olduğu, bu hükmün 1412 Sayılı Kanunun 87. maddesine nazaran özel hüküm içerdiği, böylece sanığın eyleminin 477 Sayılı Kanun kapsamında disiplin suçu oluşturacağı, bu suçtan da yargılama ve görev yetkisinin Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında müsnet suç sebebiyle 353 S.K. nun 9., 176. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının yetkili ve görevli İskenderun 39.Mknz.P.Tug. K.lığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Sanık hakkında Mahkememizce çıkartılan 03.10.2007 gün ve 2007/1299-264 E/K sayılı yakalama emrinin geri alınmasına, yakalama emrinin toplatılarak Mahkememize iadesi için Askeri Savcılığa müzekkere yazılmasına,

Talebe uygun ve temyizi kabil karar verildi.

İş bu karar sanığın YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen tefhim olundu. Sanığa hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatılamadı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2629

—————

Esas No              :   2010/402

Karar No            :   2010/1166

Sanık Kimliği      :   Emrah BALABAN (T.C.NO: 33221033502); Sebahattin ve Nefise oğlu, 1987 doğumlu, Manisa/Gölmarmara ilçesi İsmetpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   İzin Tecavüzü

Suç Tarihi           :   19.03.2008-31.03.2008

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23.09.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık terhisli Topçu Er Emrah BALABAN'ın 19.03.2008-31.03.2008 tarihleri arasında temadi eden izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-b maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın altı haftalık mehil içerisinde kendiliğinden geldiği anlaşıldığından tayin edilen cezadan As.C.K.'nın 73. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ikrarı lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

31.03.2005 tarihli ve 5329 Sayılı Kanun ile 1632 Sayılı ASCK.nuna eklenen EK-8 nci madde uyarınca sanık hakkında hükmolunan netice cezaya yasal imkansızlık nedeniyle 5237 Sayılı TCK. nun 50 ve 51 nci maddelerinin tatbikine YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 ncı maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2628

—————

Esas No                  :   2010/374

Karar No                :   2010/1226

Sanık Kimliği          :   Uğur KILIÇ (T.C.NU: 43885209380); Oktay ve Yeşim oğlu, 1987 doğumlu, Giresun/Şebinkarahisar İlçesi Kınık Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                          :   Mehil içi izin Tecavüzü

Suç Tarihi               :   10.02.2008-12.02.2008

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 19.10.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Uğur KILIÇ'ın mehil içi firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K.'nın 68/1 maddesi gereğince takdiren İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nın 62 nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

31.03.2005 tarihli ve 5329 sayılı kanun ile 1632 sayılı As.C.K.'ya eklenen Ek-8 nci madde uyarınca sanık hakkında hükmolunan netice cezanın 5237 kanunla 50 ve 51 nci maddeleri doğrultusunda seçenek yaptırımlarına çevrilmesine, ertelenmesine kanuni imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA, Kanuni şartların oluşmaması nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın nezarette geçirdiği 12.02.2008-23.02.2008 tarihleri arasındaki sürelerin 5237 Sayılı T.C.K.'nın 63 ncü maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın yokluğunda YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen anlatıldı. 353 sayılı kanun 254 ncü maddesi uyarınca hükmün tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan ile Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Askeri Yargıtay'da itiraz yolu açık olduğu açıklanmak suretiyle alenen ve usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2627

—————

Esas No                  :   2010/488

Karar No                :   2010/514

Hükümlü Kimliği    :   Mutlu CERAN, Bahattin ve Cemile oğlu, 1982 d.lu, Sivas, Merkez, Esentepe Mah. nüfusuna kayıtlı.

Suç                          :   FİRAR

Suç Tarihi               :   06.01.2003 -18.02.2003

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 09.06.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

6 ncı Kolordu K.lığı Askeri Mahkemesinin 17.08.2004 gün ve 2004/ 2582-393 E.K. sayılı 28.12.2004 tarihinde kesinleşmiş kararıyla firar suçundan sonuç olarak On Ay hapis cezası tesis edilen hükümlü Mutlu CERAN hakkında, iş bu hapis cezasına ilişkin olarak CMK' nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK' nın 231/8. maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek hükmün açıklanmasına,

TALEBE UYGUN karar verildi, hükümlünün YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen anlatıldı. CMK' nun 231/12. maddesi gereğince hükmün tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan ile Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5. Zh. Tug.K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2626