8 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27928

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TSE Mersin Gözetim ve Muayene Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TSE Mersin Gözetim ve Muayene Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

SULTAN DÖLEK –DÖLEKLER PETROL

TS 11939

33.2008/1129

4/4/2011

Firma Talebi

TUNCAY MAMUK – GÜVENÇ OTOMOTİV

TS 8986

33.2005/930

7/4/2011

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

YÜKSELEN ERPA ASANSÖRLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS 1305+A1

33.99/417

7/4/2011

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

ERAS PETROL İNŞAAT TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11595

33.2009/1234

7/4/2011

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

3545/1-1

—— • ——

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/209 Esas ve 2007/195 Karar sayılı Kararını düzelterek onayan Yargıtay 7. Ceza Dairesinin E.No:2008/446, K.No:2010/8632 sayılı, 14/6/2010 tarihli ilamı ile, dava konusu 06 GE 213 plakalı aracın tescil malikine iadesine karar verildiğinden, Mahkeme kararının ifası için tebliğ tarihinden itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 85. Mad. istinaden 20 gün içerisinde, ilgilinin Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü'ne müracaatı, aksi halde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tasfiye işlemlerine tabi tutulacağının bilinmesi, Mehmet ve Hatice oğlu, Sivas 14/2/1966 doğumlu, Niğde-Bor Künkbaşı Mah. nüfusuna kayıtlı, 53833463566 T.C. Kimlik Numaralı Vural KEVEN adına İlanen tebliğ olunur.

3623/1-1

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Denetim faaliyetlerinin 3 (üç) defa veya daha fazla geçici olarak durdurulması nedeniyle, Bakanlık Makamı’nın;

2/5/2011 tarihli ve 2783 sayılı Olur’u ile,

İstanbul Ticaret Odasına 455140 / 402722 Ticaret Sicil No ile  kayıtlı 237 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapı Denetim A.Ş`nin yapı denetim izin belgesi 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince denetim faaliyetleri sona erdirilerek yapı denetim izin belgelerinin iptal edilmesi uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3634/1-1


Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına,

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profösör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6 - Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

ABD

Unvan

Drc

Adet

Açıklama

Edeb.Fak.

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

1

Bilim Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Edeb.Fak.

Türk Dili ve Ed.

Türk Dili ve Ed.

Profesör

1

1

Yeni Türk Dili alanında çalışmaları olmak.

Edeb.Fak.

Türk Dili ve Ed.

Türk Dili ve Ed.

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fak.

Eğ.Bil.

Reh.ve Psik.Dan.

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bil.Eğ.

Doçent

2

1

Temel Fen/Bilim Kavramları üzerine etkinlik yapmak ve bu alanda yayınları olmak.

Eğitim Fak.

Yab.Dil.Eğ.

İng.Dili Eğ.

Doçent

2

1

İngiliz Dili Eğitimi üzerine çalışmaları olmak

Fen Fak.

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

3

1

Makrofunguslar konusunda çalışmaları olmak

Fen Fak.

Kimya

Kimya

Doçent

2

1

Hidrür yöntemi ile eser element tayini ve zeytin karasuyundaki toksik bileşiklerin giderimi konularında çalışmaları olmak

Fen Fak.

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Polimerik yapıda hidrojellerin ve eş boyutlu partiküllerin üretimi konularında çalışmaları olmak

Fen Fak.

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Biyoteknoloji, Enzimlerin çeşitli kaynaklardan saflaştırılmaları ve karekterizasyon ve enzimlerin endüstriyel uygulamaları ve organik sentezde kullanılmaları konularında çalışmaları olmak.

Fen Fak.

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Kimya Eğitiminde bilgisayar kullanımı, 3D modelleme yapma, Enzimlerin organik sentezde kullanılmaları,ve Enzim/Protein kaplanmış nano parçacık üretimi konularında çalışmaları olmak

İİBF

Çal.Ek.ve En.İl.

Çal.Ek.ve En.İl.

Doçent

2

1

Sosyal hizmetler alanında Doçent unvanına sahip olmak, risk gruplarına yönelik sosyal politikalar konusunda çalışmaları olmak

İİBF

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Alanında çalışmaları olmak.

İİBF

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Makro İktisat alanında uzmanlaşmış olmak, Merkez Bankası politikaları ve parasal modeller ile ilgili çal.olmak.

İİBF

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında çal.olmak.

İİBF

İşletme

İşletme

Doçent

2

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak, yeşil pazarlama konusunda çalışmaları olmak

İİBF

U.arası İliş.

U.arası İliş.

Profesör

1

1

Avrupa Birliği, Küreselleşme ve Yurttaşlık üzerine çalışmaları olmak

Müh.Fak.

İnşaat Müh.

İnşaat Müh.

Doçent

1

1

Yapı ABD, tahribatsız muayene konusunda çalışmaları olmak

Müh.Fak.

Maden Müh.

Maden Müh.

Doçent

2

1

Cevher Hazırlama ABD, katı yakıtlar ve sülfürlü minerallerin elektrokimyası üzerine çalışmaları olmak

Su Ür.Fak.

Avl.ve İşl.Tek.

Avl.ve İşl.Tek.

Profesör

1

1

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi alanında çalışmalarda bulunmuş olmak

Su Ür.Fak.

Su Ür.Tem.Bil.

Su Ür.Tem.Bil.

Doçent

1

1

Deniz balıkları biyolojisi ve lesepsiyen balıklar konusunda uzman olmak

Su Ür.Fak.

Su Ür.Yet.

Su Ür.Yet.

Doçent

1

1

Kabuklu ve eklembacaklı yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak

Su Ür.Fak.

Su Ür.Yet.

Su Ür.Yet.

Doçent

1

1

Balık besleme, alternatif yem hammaddeleri ve balık yem sektörüyle ilgili çalışmaları bulunmak

Teknoloji Fak.

Ağaç İşl.End.Müh.

Ağaç İşl.End.Müh.

Profesör

1

1

Mobilya mühendisliği konusunda çalışmaları olmak

Teknoloji Fak.

Ağaç İşl.End.Müh.

Ağaç İşl.End.Müh.

Profesör

1

1

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak. Doğal boyalar hakkında çalışmaları olmak.

Tıp Fak.

Cer.Tıp Bil.

Kadın Hast.

Profesör

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı ve en az 5 yıl tüp bebek merkezi sorumluluğu yapmış olmak

Tıp Fak.

Cer.Tıp Bil.

Anes.ve Rean.

Profesör

1

1

Konjenital kardiak anestezi, pediatrik anestezi ve algolojide deneyimli olmak

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Adli Tıp

Profesör

1

1

Tıp eğitimi ve eğitim becerileri konusunda deneyimli olmak

BESYO

Antrenörlük Eğ.

Antrenörlük Eğ.

Doçent

1

1

Doçentliğini beden eğitimi ve spor alanında almış olmak ve fiziksel uygunluk alanında çalışmaları olmak

Tur.İşl.ve Ot.YO

 

 

Doçent

1

1

 Yönetim ve organizasyon alanında doçent olmak ve öğrenen örgütler konusunda çalışmaları olmak

MSYO

 

 

Doçent

2

1

Adrenal bez hormonları etkileri konusunda deneysel çalışmaları olmak

MSYO

 

 

Doçent

2

1

Doçentliğini fizyoterapi ve rehablitasyon alanında almış olmak ve Nöroşürurji ve nörolojik rehabilitasyon konularında çalışmış olmak

FASMKMYO

 

 

Doçent

1

1

Bitki hastalıklarının moleküler yöntemlerle tanısı ve bitki dayanıklılığında patojenlere karşı kullanılan kazanılmış dayanıklılık konusunda çalışmaları olmak

3639/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak,, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf,nüfus cüzdanı sureti,yayın listesi,başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve varsa yabancı dil başarı belgesini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Atatürk Meslek Yüksekokulu

 

 

Profesör

1

1

İletken malzemeler ve polimerler alanında çalışmaları olmak.

Atatürk Meslek Yüksekokulu

 

 

Profesör

1

1

Malzemelerin elektriksel ve termal özellikleri alanında çalışmaları olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

3

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Doçent

1

1

Çağdaş Amerikan Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Klinik Psikoloji alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Tarih

Profesör

1

1

Yeniçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

Kuzeydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Fransız Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Fransız Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki Sistematiği alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Katıhal fiziği alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Analitik Kimya alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Organik Kimya alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Doçent

1

1

Anorganik Kimya alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Yönetimi ve Sivil Toplum Örgütleri alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Mimarlıkta deneysel estetik ve algı davranış psikolojisi, konutta tipolojik yaklaşımlar alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Erken Cumhuriyet dönemi ve modern mimarlık alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Yapay ve doğal aydınlatma alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Mimarlıkta programlama, değerlendirme alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Yeni liberal kentsel politikalar ve çevre politikası alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kentsel dönüşüm ve kentsel ayrışma alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

(Elektrik Makinaları)

Doçent

1

1

Güç elektroniği, uydu yönelim sistemleri alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Profesör

1

1

Lisansüstü eğitimini ilgili alanda yapmış, stoma ve yara bakım hemşireliği konusunda deneyimli olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

2

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahi

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Onkolojik cerrahi deneyimli

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatolojik cerrahi deneyimli

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Kalp transplantasyonu deneyimli

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Metabolizma

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk onkolojisi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nörolojisi, epilepsi konusunda deneyimli.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Geriatri uzmanı

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Moleküler genetik deneyimli

Turizm Fakültesi

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm Ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

2

Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

 

3641/1-1