8 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27928

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1. 2. ÜNİTE ANA BUHAR VALFLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. 2. ÜNİTE ANA BUHAR VALFLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/60005

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

 

Sıra No

Malzeme Adı

Valf Özellikleri

Aktüatör Özellikleri

Miktar

1

Elektrik Aktüatörlü Ana Buhar Valfi

Tip: Gate

Nominal Çap: DN 250

Çalışma Basıncı: 170 Bar

Çalışma Sıcaklığı 550ºC

Bağlantı Boru iç çapı: 300mm

Bağlantı Boru et kalınlığı:54 mm

Bağlantı Şekli: Kaynaklı (BW)

Bağlantı Pozisyonu: Yatay

Çalışma Sıcaklığı -25-80ºC

Devir: 125d/d

Koruma Sınıfı: IP68

Açma-Kapama Süresi:30-40 sn

Enerji Beslemesi:380V-50Hz

Kontrol tipi: on-off

2

 

b) Teslim Yeri                :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi              :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 (Yüzseksen) Takvim Günüdür

d) Dosya No                  :   Ticaret 2011/22

e) İhale Usulü                 :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer            :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati   :   31/5/2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı)Firmalar, teklif ettikleri vanalarının ve aktüatörlerin teknik özelliklerini, vanalara ait orijinal basınç-sıcaklık tablolarını, teknik resimleri ile birlikte tekliflerinde vereceklerdir.

i-) Firmalar teklif ettiği ürünlerin imalatçısına ait TSE veya ISO kalite yönetim standart belgesini tekliflerinde verecektir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 31/5/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3211/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

17 (onyedi) Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı, 2003/6554 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar” ın 19.maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :   2011/67358

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :   Üniversite Yerleşkesi Araştırma Laboratuvarları Merkezi Kötekli/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                   :   0252 211 30 65 – 0252 211 10 67

c) Elektronik posta adresi                      :   bap@mu.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının : ----

görülebileceği internet adresi (varsa)

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :   Laboratuvar Cihazı Alımı. Ekli Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde.

 

S.No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Gaz Kromatografi Kütle-Kütle Spektrometre Cihazı (GC/MS-MS)

1 Adet

2

Sıvı Kromatografi / Sıralı Kütle Spektrometre Cihazı (Tandem MS)

1 Adet

3

Gaz Kromatografi / Kütle Spektrometre Cihazı (GC/MS)

1 Adet

4

Elektron Yakalama ve Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kromatografi Cihazı

1 Adet

5

Sıvı Kromatografi Cihazı(HPLC)

1 Adet

6

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi(AAS)

1 Adet

7

Mikrodalga Numune Hazırlama Cihazı

1 Adet

8

UV ve Görünür Bölge  Spektrofotometresi

1 Adet

9

Soğutmalı Santrifüj Cihazı

1 Adet

10

Saf ve Ultra Saf Su Cihazı

1 Adet

11

Digital Refraktometre

1 Adet

12

Kesme, Öğütme, Karıştırma ve Emülsifikasyon Cihazı(5 Litrelik)

1 Adet

13

Döner Buharlaştırıcı Cihazı

1 Adet

14

Etüv

 

 

A) Etüv 240 Litrelik

1 Adet

 

B) Atüv 115 Litrelik

3 Adet

15

pH Metre ve Kondüktometre

1 Adet

16

Hassas Analitik Terazi

 

 

A) 0.01 mg. Hassasiyetli Mikro-Analitik Terazi

1 Adet

 

B) 0.1 mg. Hassasiyetli Analitik Terazi

1 Adet

 

C) 0.1 g. Hassasiyetli Hasas Terazi

1 Adet

 

D) 1 g. Hassasiyetli Hassas Terazi

1 Adet

17

Terazi Kütle Seti (E2 Sınıfı)

1 Adet

b) Teslim yeri                                     :   Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Üniversite Yerleşkesi Araştırma Laboratuarları Merkezi Kötekli/MUĞLA

c) Teslim tarihi                                   :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :   Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Üniversite Yerleşkesi Araştırma Laboratuarları Merkezi Kötekli / MUĞLA – Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati                                :   31/5/2011 Salı Günü – 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun belge,

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Adayın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 77.690,50.-(yetmişyedibinaltıyüzdoksantürklirasıellikuruş)TL.’den az olamaz.

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço ve eşdeğer belgeler:

4.2.2.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Bu durumda;

4.2.2.2. İsteklinin,

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan adaylar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kritelerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve 4.2.2.2. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin iş hacmi olarak,

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Toplam ciro 388.452,50.-(Üçyüzseksensekizbindörtyüzelliikitürklirasıellikuruş)TL.’den, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı ise 233.071,50.-(İkiyüzotuzüçbinyetmişbirtürklirasıellikuruş)TL’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Adayın, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler;

Aday yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur.

Aday tarafından, kesin kabul tarihi, ilk ilan tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgelerde yukarıdaki belgeler kapsamında değerlendirilir.

İş deneyimi olarak, aday tarafından 310.762,00.-(Üçyüzonbinyediyüzaltmışiki)TL.’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır.

4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri,

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri,

c) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini, sunacaktır.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın üyesi olduğu meslek odası tarafından aday adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday  adına   düzenlenmiş   ve   teklif  ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif veren aday firma teklif etmiş olduğu her ürün için ayrı ayrı imalatçı ve/veya ithalatçı firmaya ait T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi sunacaktır.

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın birinci fıkrada belirtilen yeterlik kriterini sağlayabilir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

Adaylar, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanları komisyona sunulacaktır.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılmış olan laboratuvar cihazı satışları.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00.-(Yetmişbeş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Muğla Üniversitesi Rektörlüğü - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Üniversite Yerleşkesi Araştırma Laboratuvarları Merkezi Kötekli/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3571/1-1

—— • ——

TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli 31.258,32 TL olan; yatırılması gereken güvence tutarı da 3.125,83 TL olan, büyükbaş hayvan (canlı sığır cinsi eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12/5/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 11/5/2011 tarih ve saat 16.30'a kadar TASİŞ Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/Edirne adresindeki Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (2152178)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3656/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                  : Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No               : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                         : satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin :

 

Sıra

No

a) Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale Tarih

ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. Dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

Koruma Güvenlik Amirliği’nin işlerinin yürütülmesi için, 1 (Bir) yıl (365 takvim günü) süreyle şoförleri ile birlikte, 3 (üç) Adet 4x4 (dört çekerli) tip olmak üzere her biri çift şoför mahalli pikap kiralanması işi

2011/66213

26/5/2011

Saat: 14.00

365 Takvim Günü

100,00 TL

60

Takvim

Günü

 

b) Hizmetin Yeri                      : SLİ Müessesesi Müdürlüğü/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                    : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer         : S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü      : İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da    :   TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de       :   TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da       :   B.L.İ. Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da  :   S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

8 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

3560/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.274,40 TL ile en çok 217.355,33 TL arasında değişen; yatırılması güvence tutarı en az 128,00 TL, en çok 21.736,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında kumaş, boş konteyner, kapı kolu,buji yarabandı, ev eşyası,rulman,cep telefonu, monitör, v.b. 35 (otuzbeş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 17/5/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 16/5/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yulkarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3578/1-1