29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

J.Gn.K. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: VAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No                     :  2011/231

Davacı                           :  K.H.

Sanık                             :  ISA HASANOV, YAGUB ve FATMA oğlu, 10/02/1975 ORDUBAD doğumlu, Ordubad Azerbaycan ikamet eder.

Suç                                :  5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık

Suç Tarihi                     :  21/12/2010

Duruşma Tarihi Saati    :  22/07/2011 11:10

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK'nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise ; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

3305

—————

Dosya No                     :  2010/215

Davacı                           :  K.H.

Sanık                             :  MUKADDAN DAGATOROVA, ŞEZAPAT ve KAMİLJAN kızı, 01/10/1982 TÜRKMENİSTEN doğumlu. Türkmenistan Uyruklu

Suç                                :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi                     :  17/03/2009

Duruşma Tarihi Saati    :  01/07/2011 16:25

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK'nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise ; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

3304


J.Gn.K. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:

VAN

Esas No     : 2010/58

Karar No    : 2010/471

I) Sanık Kimliği : Cüneyt HIZAR, Ahmet-Güler oğlu, 1986 doğumlu, Şanlıurfa / Merkez ilçesi, Camikebir mahallesi nüfusuna kayıtlı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Askeri D Tipi Merkez K.lığı emrinde görevliyken terhisli (1986/3) tertip P.Komd.Onb. (T.C.Kimlik No:68335140426)

II) SANIK KİMLİĞİ: Nafi Rafi TAŞBAŞ, Ali-Seyhan oğlu, 1980 doğumlu, Çorum / Mecitözü ilçesi Emirbağı köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı D Tipi Merkez Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli(1987/1 )tertip P.Komd.Çvş.( T.C.Kimlik No: 16723837052)

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanıkla ilgili olarak Van Jandarma Asayiş Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 16.03.2010 gün ve 2010/58 esas, 2010/471 karar sayılı gerekçeli hükmü ile;

1) Sanık P. Komd. Onb. Cüneyt HIZAR' ın 20.09.2007 tarihinde üste fiilen taarruz suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K. nun 91/1 maddesi "az vahim hal" cümlesi uyarınca takdiren teşdiden DOKUZ AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bu eylemini diğer sanığın haksız tahriki altında işlediği kanaatine varıldığından T.C.K.' nun 29 ncu maddesi uyarıca cezasından 3/4 oranında indirim yapılarak İKİ AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek T.C.K.' nun 62/1 nci maddesi uyarıca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, ayrıca kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alındığında, yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.' nun 5728 Sayılı kanun ile değişik 231/5 nci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın C.M.K.' nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 8. fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA,

Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, sanık hakkındaki değerlendirmelerde kullanılmak üzere, 5252 sayılı Adli Sicil K.nun 6. m. si gereğince, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne BİLDİRİLMESİNE,

Sanığın hükmün açıklanmasının ertelenmesine, ilişkin karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde. kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklaması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA,

2) Sanık P. Komando Çvş.Nafi Rafi TAŞBAŞ' ın 20.09.2007 tarihinde "Asta Müessir Fiil" suçunu işlediği sabit görüldüğünden, eylemine uyan As.C.K.nun 117/1 maddesi uyarınca takdiren BİR AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bu eylemini diğer sanığın haksız tahriki altında işlediği kanaatine varıldığından T.C.K.' nun 29 ncu maddesi uyarıca cezasından 3/4 oranında indirim yapılarak YEDİ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Suçun işlenmesindeki özelliklere göre, hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın nev'i ve süresi dikkate alınarak iş bu cezasının T.C.K.nun 52/3 ncü maddesi uyarınca günlüğü 20.00 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek YÜZ TÜRK LİRASI (100 TL.) ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın CM.K.nun 231/6-a maddesi uyarınca daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyeti bulunduğundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, şeklinde karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanıklar Cüneyt HIZAR ve Nafi Rafi TAŞBAŞ'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin yukarıda tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanıklara tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanıklar Cüneyt HIZAR ve Nafi Rafi TAŞBAŞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanıklar tarafından en yakın Askeri Mahkemeye, Sivil Mahkemeye veya Askeri Mahkememize dilekçe verilerek müracaat edilmek suretiyle kararın temyiz edilebileceği Sanıklar Cüneyt HIZAR ve Nafi Rafı TAŞBAŞ'a ilanen tebliğ olunur.

2618