19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


TTK İHTİYACI OLARAK RAMBLE TELİ, KÜMES TELİ VE KAFES TELİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TTK İHTİYACI OLARAK RAMBLE TELİ, KÜMES TELİ VE KAFES TELİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2011/53677

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sk. No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası          :  0 372 252 40 00 (70 hat)- 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi(varsa)  :  ttk@taskomuru. gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i :        Malzemenin Cinsi                                            Miktarı (m²)

                                                   RAMBLE TELİ, KÜMES TELİ VE KAFES TELİ

                                                 Baklava Örgülü Kafes        Teli ( 30x30mm)          15.000 m²

                                                 Baklava Örgülü Kafes        Teli (50x50mm)             2.400 m²

                                                 Ramble Teli ( Örgülü         Tel 1 mt’lik)                   5.000 m²

                                                 Ramble Teli (Örgülü          Tel 1,5 mt’lik)              10.000 m²

                                                 Altıgen Örgülü Kümes       Teli 1’’ (Eni 1 mt.)       50.000 m²

                                                 Altıgen Örgülü Kümes       Teli 1’’ (Eni 1,5 mt)       8.000 m²

b) Teslim yeri                       :  Göz aralığı 30x30 olan Baklava Örgülü Kafes Teli’nin teslim yeri Karadon Taşkömürleri İşletme Müessesesi ambarı, Göz aralığı 50x50 mm olan Baklava Örgülü Kafes Telinin 1.000m² Karadon, 1.400 m² Kozlu Taşkömürleri İşletme Müessesesi ambarıdır. Ramble Teli’nin tamamının teslim yeri T.T.K Genel Müdürlü Karadon Taşkömürleri İşletme Müessesesi Ambarıdır. Altıgen Örgülü Kümes Teline ait 1’’ eni 1 mt. olan 50.000m² malzemenin teslim yeri T.T.K Üzülmez Taşkömürleri İşletme Müessesesi ambarı, 1’’ eni 1,5 mt. olan 8.000 m² malzemenin teslim yeri Amasra Taşkömürleri İşletme Müessesesi ambarıdır.

c) Teslim tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a)Yapılacağı yer                    :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                   :  9/5/2011 - saat 15.00

c) Dosya no                          :  1116028

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 9/5/2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

3060/1-1