15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

The Royal Bank Of Scotland N.V. Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle belirtilen birimlerine yardımcı doçent alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27/4/2010 tarih ve 2010/2 – 6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Üniversite Senatosu’nun 22/12/2009 tarih ve 2009/11 – 2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

SINAV

MİNİMUM PUAN

KPDS/ÜDS

85

TOEFL-IBT

102

TOEFL-PBT VE TWE

610 ve 5

IELTS

7.5

ODTÜ YDYO-İYS

80

 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan adaylar Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Adaylar 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ALAN:

Y.DOÇ.

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Avrupa Çalışmaları

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırma Yöntemleri

1

İktisat Bölümü

Makro İktisat

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

Su Kirliliği ve Kontrolü

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Biyoteknolojisi

1

2894/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Yenice Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/529 Esas, 2006/415 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2964/1-1

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http//www.omu.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

2962/1-1


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı/Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara / Çankaya

Adresi

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş

Tel-Faks

(312) 435 07 68 –(312) 435 29 93

Posta Kodu

06600

E-Mail

info@oib.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

UBS AG (London Barnch)

 

Adresi

1 Finsbury Avenue London EC2M 2PP – Ünited Kingdom

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Cardiff Şirketler Sicili

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Şirket No: FC021146/

Şube No: BR004507

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

988/1/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı/Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara / Çankaya

Adresi

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş

Tel-Faks

(312) 435 07 68 –(312) 435 29 93

Posta Kodu

06600

E-Mail

info@oib.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)

Adresi

Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Beşiktaş-Levent/İstanbul

Ziya Gökalp Caddesi No: 64 Kurtuluş 06600 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Büyük Mükellefler V.D. 6490039604

Dikimevi V.D. 6450034289

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret  Sicili

Ankara Ticaret Sicili

Ticaret/Esnaf Sicil No.

187862/135377

11267

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2988/2/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı/Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara / Çankaya

Adresi

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş

Tel-Faks

(312) 435 07 68 –(312) 435 29 93

Posta Kodu

06600

E-Mail

info@oib.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aykut Bakırcı/Ortak-Bezen& Partners Hukuk Bürosu

Serdar Bezen/ Kurucu Ortak-Bezen & Patners Hukuk Bürosu

Yeşim Toprakçı Bezen/ Ortak-Bezen & Partners Hukuk Bürosu

Nadia Marie Cansun/Ortak-Bezen & Partners Hukuk Bürosu

Adresi

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza Kat: 8 No: 40 Maslak 34398 İstanbul

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza Kat: 8 No: 40 Maslak 34398 İstanbul

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza Kat: 8 No: 40 Maslak 34398 İstanbul

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza Kat: 8 No: 40 Maslak 34398 İstanbul

T.C. Kimlik No.

12598102974

30323434978

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

Maslak V.D. 1680410029

Maslak V.D. 202034 1858

Maslak V.D. 2020341858

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Barosu 22543

İstanbul Barosu 29128

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

40858

34422

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2988/3/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No: 13/A İlkadım/Samsun

Tel-Faks

0 (362) 435 34 86 – 0 (362) 45 90 52

Posta Kodu

55030

E-Mail

samsun@cevreorman.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Başaran Ticaret (Dursun Ali Akbaş)

 

Adresi

Pazar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 58 İlkadım/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

67231081840

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun İli Esnaf ve Sanatkar Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

42/89197

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2963/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/515745

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mlz. Yön. ve Tic. Dai. Bşk.lığı Dış Ticaret Md.lüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler

Tel-Faks

0 312 212 78 55 – 0 312 212 78 54

Posta Kodu

6490

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

LTD TRADING HOUSE OF PLANT PROGRESS

Vorotintsev Viktor Vitaliyoviç

Adresi

Grusevskogo Str.; 28/2 Kiev/Ukrayna

Ruska Str., 3A Daire 39 Berdiviç-Jitomir/Ukrayna

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

2634312090

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kiev Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

32-447

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2953/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/2/2011, 3/3/2011, 10/3/2011, 16/3/2011, 24/3/2011 ve 31/3/2011 tarihli Kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ

(MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

1

Nehir Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

Artvin ili

Erenköy Reg. ve HES

23,196 MWm / 22,5 MWe

Üretim Lisansı

24/2/2011 tarihli ve 3094/9 sayılı Kurul Kararı ile 1/3/2011 tarihinden itibaren 44 yıl, 9 ay, 16 gün

 

2

Ka-Fnih Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Osmaniye ili

Karaçay HES

0,400 MWm / 0,384 MWe

Üretim Lisansı

24/2/2011 tarihli ve 3094/3 sayılı Kurul Kararı ile 2/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

3

Ka-Fnih Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hatay ili

Kuzuculu HES

0,272 MWm / 0,261 MWe

Üretim Lisansı

24/2/2011 tarihli ve 3094/4 sayılı Kurul Kararı ile 2/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

4

Ka-Fnih Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Osmaniye ili

Değirmendere HES

0,500 MWm / 0,480 MWe

Üretim Lisansı

24/2/2011 tarihli ve 3094/5 sayılı Kurul Kararı ile 2/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

5

Aysu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi

Aydos RES

14 MW

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

6

Es-yel Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Konya ili, Konya ili, Eşekçi, Şehir, Bağlar Sırtı, Arkaç, Kalburcu, Karaağıl, Canavarlıgedik, Kayısılı, Tilkiboğazı, Yalak, Obtuktepe mevkii

Bağlar RES

100 MW

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 25 yıl

7

Ado Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. Anonim Şirketi

Antalya İli

Alakır-1 HES

8,68 MWm / 8,33MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

8

Ado Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. Anonim Şirketi

Antalya İli

Alakır-II HES

5,52 MWm /5,30 MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

9

Karaca HES Enerji Üretim Anonim Şirketi

Denizli İli

Karataş I HES

7,658 MWm/ 7,465 MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

10

Peker Elektrik Üretim A.Ş.

Kars İli

Ağabey HES

14,60 MWm / 14,60 MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

11

Tekkale Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş.

 Artvin    ili

Tekkale HES

19,78 MWm / 17,48 MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 48 yıl 6 ay 3 gün

12

Turunçova Enerji Elektrik Üretim Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Antalya İli

Turunçova-Finike Hidroelektrik Santrali

0,552 MWm /0,530 MWe

Üretim Lisansı

8/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

13

İskele Enerji Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’ne,

Bolu-Karabük İli

İkiler HES

3,667 MWm / 3,300 MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 47 yıl, 10 ay, 11 gün

14

Deniz Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Malatya İli

Tepehan Reg. ve HES

13,25 MWm/ 12,86 MWe

Üretim Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

15

Boyar Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Gaziantep OSB içi

Doğal Gaz

2,056 MWm / 2,000 MWe

Otopro-düktör Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

16

AZC Enerji Üretim Limited Şirketi

Elazığ İli

Çardaklı Reg. ve HES

15,484 MWm /14,900 MWe

Üretim Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

17

Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş.

Bayburt İli

Gençosman HES

4,860 MWm / 4,712 MWe

Üretim Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

18

BAV Elektrik Üretim A.Ş.

Ordu İli

Irmak HES

6,9870 MWm / 6,6376 MWe

Üretim Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

19

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm Anonim Şirketi

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi

Saray RES

4 MW

Otopro-düktör Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 35 yıl

20

İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Kırıkkale ili, Hacılar ilçesi

Doğal Gaz

432 MWm/420 MWe

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

21

Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sivas İli

Ekinözü I-II HES

10,710 MWm/10,462 MWe

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

22

Martı Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Giresun İli

Çay Reg. Ve HES

11,210 MWm / 10,930 MWe

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

23

Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sivas İli

Özen HES

3,824 MWm/3,250 MWe

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

24

ABH Elektrik Üretim Tarım Hayvancılık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Konya ili, Çumra ilçesi

Alibeyhüyüğü RES

3 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 20 yıl

25

Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi

Dinar RES

50 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

26

Konum Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Edirne ili, Süloğlu ilçesi

Süloğlu RES

60 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

27

Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Tokat ili, Reşadiye ilçesi ve Ordu ili, Aybastı ilçesi

Bereketli RES

30 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

28

Arı En Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İstanbul ili, Silivri ilçesi

Gazi RES

5 MW

Üretim Lisansı

16/03/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

29

İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Afyonkarahisar ili, Sandıklı, Dinar ve Kızılören ilçeleri

Afyon-2 RES

88 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

30

Göl Marmara Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Manisa ili, Salihli ve Gölmarmara ilçesi

Gölmarmara RES

45 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

31

İnebolu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Kastamonu ili, İnebolu ilçesi

İnebolu RES

30 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

32

Sağanak Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Kocaeli ili, Kandıra ilçesi

Kandıra RES

49 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

33

Arı En Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İstanbul ili, Silivri ilçesi

Sakarbayır RES

3 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

34

Gölyaka Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Düzce ili, Gölyaka ilçesi

Gölyaka RES

15 MW

Üretim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

35

Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 20 yıl

36

Kinesis Toptan Elektrik Satışı A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 20 yıl

37

Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğine

Bursa ili, Gürsu ilçesi, Gürsu OSB sınırları

 

 

OSB Dağıtım Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

38

Saray Halı Anonim Şirketi

Kayseri ili, Develi ilçesi

Doğal Gaz

4,400 MWm / 4,290 MWe

Otopro-düktör Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

39

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğine

Ordu ili, Fatsa ilçesi, Fatsa OSB sınırları

 

 

OSB Dağıtım Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

40

UDB Elektrik Üretim A.Ş.

Ordu İli

Alatay Reg. ve HES

13,921 MWm / 13,364 MWe

Üretim Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

41

Tekatan Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

Ordu İli

Tekatan Reg. ve HES

2,090 MWm / 2,027 MWe

Üretim Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

42

Günce Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi

Sandıklı RES

12 MW

Üretim Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

43

Tamyeli Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi

İncesu RES

10 MW

Üretim Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

44

HNC Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 20 yıl

45

Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 20 yıl

46

ITC - KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Konya ili, Karatay

Biyokütle

5,804 MWm /5,660 MWe

Üretim Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 10 yıl

47

Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Gaziantep OSB içi

Doğal Gaz

40,00 MWm/ 38,92 MWe

Otopro-düktör Lisansı

31/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

48

Lale Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

31/3/2011 tarihinden itibaren 20 yıl

49

Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Limited Şirketi

Tekirdağ ili, Merkez, Muratlı ve Çorlu ilçesi

Balabanlı RES

50 MW

 

Üretim Lisansı

31/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

50

Çayönü Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi

Çayönü RES

35 MW

 

Üretim Lisansı

31/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

51

Karacaören Elektrik Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Samsun ili, Havza ilçesi

Karacaören RES

35 MW

Üretim Lisansı

31/3/2011 tarihinden itibaren 49 yıl

2951/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/2/2011 ve 3/3/2011 tarihli Kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Osmaniye ili

Karaçay HES

Üretim Lisansı

4/4/2003 EÜ/126-85/127

24/2/2011 tarihli ve 3094/3 sayılı Kurul Kararı ile 1/3/2011 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

 

2

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Hatay ili

Kuzuculu HES

Üretim Lisansı

4/4/2003 EÜ/126-77/119

24/2/2011 tarihli ve 3094/4 sayılı Kurul Kararı ile 1/3/2011 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Osmaniye ili

Değirmendere HES

Üretim Lisansı

4/4/2003 EÜ/126-62/104

24/2/2011 tarihli ve 3094/5 sayılı Kurul Kararı ile 1/3/2011 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Anadolu Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

 Artvin ili

Tekkale HES

Üretim Lisansı

16/9/2010 EÜ/2764-1/1705

3/3/2011 tarihli ve 3103/7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Antalya ili

Turunçova-Finike HES

Üretim Lisansı

4/4/2003 EÜ/126-26/68

3/3/2011 tarihli ve 3103/8 sayılı Kurul Kararı ile 7/3/2011 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

6

İkiler Enerji Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Bolu-Karabük İli

İkiler HES

Üretim Lisansı

14/1/2010 EÜ/2394-3/1577

3/3/2011 tarihli ve 3103/9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2951/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  3/3/2011 ve 10/3/2011 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

 Akmercan Gepa Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Dağıtım Lisansı

 3/3/2011 tarihinden itibaren 30 yıl

2

Adalı Enerji A.Ş.

İthalat (Spot LNG) Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 10 yıl

3

Doğal Enerji İthalat A.Ş.

İthalat (Spot LNG) Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 10 yıl

2951/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/3/2011 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi    ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Doğal Enerji İthalat A.Ş.

1/10/2009 DTS/2257-6/194

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

10/3/2011 tarihli ve 3111/3 sayılı Kurul Kararıyla 10/3/2011 tarih itibarıyla sona erdirilmiştir.

2951/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/3/2011 ve 31/03/2011 tarihli Kararlarıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Koçgaz Dolum Tesisleri ve Petrol Ürünleri Nakliyat Otomotiv İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

LPG dağıtıcı lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

31/3/2011 tarihinden itibaren 1 yıl

2951/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/3/2011, 10/3/2011, 16/3/2011 ve 24/3/2011  tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Pasifik Liman İşletmeciliği Deniz Malzemeleri Uluslararası Denizcilik Taşımacılık Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Şenay-Metin Endüstriyel Temizlik Kimyevi Madde Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren1 yıl

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

3

Alşim Petrol Ürünleri Nakliyat Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 18/1/2012 tarihine kadar

4

Gap-Oil Madeni Yağ İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

3/3/2011 tarihinden itibaren 1 yıl

5

Özler Petro Kimya Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 1 yıl

6

Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren1 yıl

7

Düzpet Petrol Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

10/3/2011 tarihinden itibaren 1 yıl

8

Ambarlı Depolama Hizmetleri Limited Şirketi

İletim Lisansı

16/3/2011 tarihinden itibaren 15 yıl

9

Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

24/3/2011 tarihinden itibaren 15 yıl

2951/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen ve lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

İptal Tarihi ve Sayısı

1

Ülke Petrol Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi

9/6/2010 DAĞ/2594-12/27825

Dağıtıcı Lisansı

10/2/2011 tarihli ve 524 sayılı Başkanlık Oluru ile iptal edilmiştir.

2

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9/6/2010 MYĞ/2594-10/27823

Madeni Yağ Lisansı

3/3/2011 tarihli ve 3105-9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

15/4/2009  DEP/2066-3/25887

Depolama Lisansı

24/3/2011 tarihli ve 3131-3 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4

Milangaz Petrol Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

12/6/2008 DAĞ/1642-9/24590

Dağıtıcı Lisansı

24/3/2011 tarihli ve 3131-5 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2951/7/1-1


THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR