13 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27904

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


20 ADET SUNUCU BİLGİSAYAR, 1 ADET KVM SWİTCH, 1 ADET KABİNET VE 32 ADET SERİAL INTERFACE POD (CAT5 KABLO KİTİ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FGD-FAN RAF 33,5/19-1 TLT MARKA VEYA MUADİLİ BACAGAZI BOOSTERFAN ROTORUNUN 1 SET OLARAK YEDEK PARÇALARININ TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DAHİLİNDE TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAKİNA VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN TORBA AĞZI DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:


14 KALEM ENDÜSTRİYEL YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK, LAMA, KARE, KÖŞEBENT VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON BOYA İŞİ YAPTIRILACKATIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 AD. MAKAS BURAJ MAKİNESİNİN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZE BAĞLI TRAFO MERKEZLERİNE, 5 ADET KESİCİ TEMİN İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


1 AD. BURAJ MAKİNESİNİN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


3.580 TON FINDIK VE CEVİZ KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Rize:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden Merdivenli Köyü 53300 Pazar /RİZE:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden Çayeli/Rize:


HAYDARPAŞA LİMANI LİMAN İÇİ GEMİDEN İSTİFE-İSTİFTEN GEMİYE BOŞ VE DOLU 20 VE 40 FEETLİK KONTEYNERLERİN ÇEKİCİ VE TREYLER SETİ İLE TAŞINMASI İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16.MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20 ADET SUNUCU BİLGİSAYAR, 1 ADET KVM SWİTCH, 1 ADET KABİNET VE 32 ADET SERİAL INTERFACE POD (CAT5 KABLO KİTİ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, 20 adet Sunucu Bilgisayar, 1 adet KVM Switch, 1 adet Kabinet ve 32 adet Serial Interface Pod (Cat5 kablo kiti dahil) Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/4/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2822/1-1

 


FGD-FAN RAF 33,5/19-1 TLT MARKA VEYA MUADİLİ BACAGAZI BOOSTERFAN ROTORUNUN 1 SET OLARAK YEDEK PARÇALARININ TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DAHİLİNDE TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                   :   2011/44897

1 - İdarenin Adresi             :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No        :   Tel: 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks : 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan FGD-Fan RAF 33,5/19-1 TLT marka veya muadili bacagazı boosterfan rotorunun 1 set olarak yedek parçalarının teknik şartname esasları dâhilinde temini ve teslimi işi

b) Teslim Yeri                    :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi  :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 240 takvim günü içerisinde ihale konusu malzemeler Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarına mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Teslim alınan malzemeler teknik servis tarafından kontrolü yapılacak ve istenen özelliklerin sağlanması durumunda, tesellüm tutanağı düzenlenerek teslim alınacaktır.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer  :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati   :   27/4/2011 Çarşamba Saat 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 100,00- TL (Y/Yüz) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00- TL (Y/Yüz) (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100,00 (Yüz) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar aynı adreste bulunun Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekli firmalar teklif edilen her parça için birim fiyat üzerinden teklif vereceklerdir. Değerlendirme ise toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Yükleniciye birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2451/1-1

 


MUHTELİF MAKİNA VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

19 Kalem Muhtelif Makine ve Teçhizat temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011 / 50582

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi     :   info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :

 

S. NO

MALZEME ADI

BİRİM

MİKTAR

1

Kaynak Makinası

Adet

4

2

Hidrolik Silindir (18-24 ton)

Adet

1

3

Hidrolik Silindir (28-35 ton)

Adet

2

4

Ortası Delik Hidrolik Silindir (28-35 ton)

Adet

2

5

Hidrolik çektirme seti

Adet

1

6

Hidrolik çektirme

Adet

1

7

Manuel tork anahtarı

Adet

1

8

Kaynak Makinası

Adet

2

9

650 A Kaynak Makinası

Adet

1

10

Hidrolik Silindir

Adet

2

11

Vidalı Kompresör(Kurutucusu ile birlikte)

Set

1

12

Dijital Büret(50 ml)

Adet

6

13

Multiparametre Ölçüm Cihazı

Adet

1

14

Lazerli Kaplin Ayar Cihazı

Adet

1

15

Portatif ph-metre

Adet

1

16

FeCI3 Transfer Pompası

Adet

2

17

H2SO4 Sevk Pompası

Adet

2

18

Kostik Pompası

Adet

2

19

Seyyar Kimyasal Yıkama Pompası

Adet

1

 

b) Teslim Yeri            :   YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı.

c) İşin Süresi               :   İhale konusu tüm kalemlerin son teslim tarihi 30/9/2011’ dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer        :   YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saati        :   2/5/2011 Pazartesi / Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2/5/2011 Saat 14.00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2869/1-1


TAŞINMAZMAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:

1 - İdarenin;

a) Adresi: İl Özel İdaresi Malatya Yolu 4. km. ELAZIĞ

b) Telefon ve Fax No (0424) 2475327 - (0424) 2474796

2 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup aşağıda adres ve tapu bilgileri yazılı olan taşınmazların satış işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 36. Maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye çıkarılmıştır.

3 - Taşınmazların satış işine ait muhammen bedelleri aşağıya çıkartılmıştır.

4 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

5 - Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V.'den muaftır.

6 - İhale ile ilgili dosyalar 500,00.-TL bedel karşılığı İl Özel İdaresinden temin edilebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,

b) Noter tasdikli imza sirküsünü,

c) Nüfus cüzdan suretini ve muhtardan tasdikli ikametgah ilmühaberini,

d) Tebligat için adres beyanı, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini,

i) 2886 D.İ.K. 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ile birlikte kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

10 - İhale komisyonu, 2886 Sayılı kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Taşınmazın bulunduğu adresi

Muhammen Bedel TL.

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1 - Sürsürü Mah.Caddeüstü mevkii 12 ada 169 parselde kayıtlı 8.157 m2 yüzölçümlü

6.525.600.00 TL.

195.750.00 TL.

26/4/2011

10.00

2 – Sürsürü Mah. Caddeüstü mevkii 12 ada 170 parselde kayıtlı 10.000 m2 yüzölçümlü

8.500.000.00 TL.

255.000.00 TL.

26/4/2011

10.15

2876/1-1

 


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :   Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası   :   0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   195 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi)

b) Teslim Yeri                        :   İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :   195 ton Perlit M-2’nin tamamı veya en az % 25’i, 2011/Ağustos ayı sonuna kadar, bakiye % 75”i ise en geç 15 Ekim 2011 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                    :   2/5/2011 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Caddesi, Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 (34425) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul İrtibat Bürosunda görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.50,00 (Elli Yeni Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 2/5/2011 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2773/1-1

—————

POLİPROPİLEN TORBA AĞZI DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :   Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası   :   0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   11.800 Kg. Polipropilen Torba Ağzı Dikiş İpliği

b) Teslim Yeri                        :   Polipropilen Torba Ağzı Dikiş İpliği Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :   Polipropilen Torba Ağzı Dikiş İpliği en geç Ağustos 2011 ayı sonuna kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA

b) Tarih ve saati                     :   2/5/2011 Pazartesi günü saat 11:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/Ankara adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Caddesi Çullas İş Merkezi No 26 Kat 7 Karaköy/Beyoğlu (34425) İstanbul adresindeki İstanbul İrtibat Bürosu Ticaret Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV. Dahil) TL/Tk.25,00 (Yirmibeş Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 2/5/2011 Pazartesi günü saat 11:00’ e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2776/1-1

—— • ——

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait olan ve aşağıda mahallesi, ada no, parsel no, miktarı, m2 muhammen bedeli, tamamının muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen gayrimenkul satışı yapılmak üzere 2886 sayılı İhale Kanununun 35.maddesi (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Miktarı (M2)

M2 Muhammen Bedeli (TL)

Tamamının Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Yukarı Zaferiye

1304

2

24.418,98

85,00.-

2.075.613,30.-

62.269,00.-

 

2 - Gayrimenkulün satış ihalesi 28/4/2011 Perşembe günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Gayrimenkulün satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

2750/1-1

 


14 KALEM ENDÜSTRİYEL YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral Genel ihtiyacı olan Muhtelif 14 Kalem Endüstriyel Yağ temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/52911

1 -İdarenin

a) Adresi                                     :   Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 Milas / MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :   ---

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   14 Kalem 36.360 Kg Endüstriyel Yağ temini ve teslimi işi.

b) Teslim Yeri                            :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                          :   İstekli Firmalar tekliflerinde belirtecek olup, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                        :   3/5/2011 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 3/5/2011, Saat 14.00.’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40’ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2805/1-1

—— • ——

MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK, LAMA, KARE, KÖŞEBENT VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2011/53069

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :   29 kalem muhtelif yuvarlak çelik, lama, kare, köşebent ve I-U profil; vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   2/5/2011 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 2/5/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2803/1-1

————

VAGON BOYA İŞİ YAPTIRILACKATIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2011/53471

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :   30 adet yeni imalat vagonu boyanması işi teknik bilgiye göre TÜLOMSAŞ tesislerinde yaptırılacaktır.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   4/5/2011 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 4/5/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2804/1-1

—— • ——

1 AD. MAKAS BURAJ MAKİNESİNİN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/53762

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi     :   0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   Kuruluşumuza bağlı, Kapıkule Gar-Edirne Gar- Tayyakadın İst. Abalar İst.-Uzunköprü İst.- Pehlivanköy İst. ve Alpulu Gar da bulunan toplam 100 adet Makasın tamiratı için, 1 Ad. Makas Buraj Makinesinin 25 İş günü kiralanması işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 6/5/2011 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2808/1-1

————

BÖLGEMİZE BAĞLI TRAFO MERKEZLERİNE, 5 ADET KESİCİ TEMİN İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2010/53542

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi     :   0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   Çerkezköy-Kapıkule Elektrifikasyon tesislerinden Velimeşe, Ballıhoca, Mandıra ve Edirne Trafo merkezine 5 Ad. 170 KV kesicilerin temini ( yerlerine montajı ve devreye alınması ) işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 6/5/2011 Tarih saat 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2806/1-1

—————

1 AD. BURAJ MAKİNESİNİN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/53759

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi     :   0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   Kuruluşumuza bağlı, Seyitler-Çerkezköy arası konvansiyonel hatta eleme arkası son tamiratın veya İdarenin uygun göreceği diğer yerlerde yol tamiratı için, 1 Ad. Buraj makinesinin 120.000 Mt.lik hat tamiri için, kiralanması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 26/4/2011 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2807/1-1

 


3.580 TON FINDIK VE CEVİZ KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Rize:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3.580 ton Fındık ve Ceviz Kömürü % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27/4/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır .

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2379/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden Merdivenli Köyü 53300 Pazar /RİZE:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.900.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar –azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 25/4/2011 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Melyat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay fabrikası müdürlüğü /Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE adresinde Bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon)ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ün den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2593/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden Çayeli/Rize:

1 – Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.100 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 – Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 -TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü-Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26/4.2011 günü saat 14.00’e kadar Büyükköy Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Çayeli adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 – İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin Teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2594/1-1

—— • ——

HAYDARPAŞA LİMANI LİMAN İÇİ GEMİDEN İSTİFE-İSTİFTEN GEMİYE BOŞ VE DOLU 20 VE 40 FEETLİK KONTEYNERLERİN ÇEKİCİ VE TREYLER SETİ İLE TAŞINMASI İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                       :   2011/43527

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                 :   TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :   ( 0 216) 348 80 20/4707- ( 0 216) 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi                     : -

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı     :   Liman içi taşıma, tahmini 10.000 sefer.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 26/4/2011 Salı günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2526/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KANUNUN 16.MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 660,00 TL ile en çok 219.689,93 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 66,00 TL, en çok 21.968,99 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, minibüs, kamyonet, tır çekici, dorse, kamyon, tekne vb. 25 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 20/4/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 19/4/2011. tarih ve saat 16.30'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (215 21 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2878/1-1