13 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27904

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden HASDAL/İSTANBUL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No : 2010/103

Karar No  : 2010/341

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan ve eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Hasanova ve Lılyana kızı, 20/12/1987 Haskovo d.lu. Orfei 42. Blok 5.Kat Haskova -Bulgaristan adresinde oturur GERGANA HASANOVA HAMDIEVA hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE, Sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince HUKMUN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 maddesi gereğince Beş ( 5 ) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına ( yapılamadı ), Her ne kadar sanığın 4733 sayılı 8/4 maddesi gereğince tecziyesi amacıyla cezalandırılması talep edilmiş ise de; unsurları oluşmayan müsnet suçtan sanığın BERAATİNE dair verilen hüküm sanık GERGANA HASANOVA HAMDIEVA'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

2279


3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden HASDAL/İSTANBUL:

Esas No     : 2009/984

Karar No    : 2009/1145

Firar suçundan sanık Kerim ve Gülseren oğ.1986 D.lu, Konya Ereğli Hacımemiş Ky.Nfs.Kyt.lı Ömer ÖZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30/12/2009 gün ve 2009/984-1145 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık P.Er Ömer ÖZ'ün 19/12/2006 tarihinde her ne kadar iftira suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın halen asker kişi olmadığı ve mahkememizde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmiş olduğu anlaşıldığından 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usul Kanununun 9,12,17 ve 176.maddeleri ile 5271 Sayılı C.M.K.nun 4 ve 5.maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Dava dosyasının kararın kesinleşmesini müteakip görevli ve yetkili Şişli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere 3. Kor.As.Savcılığına TEVDİİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

999

—————

Esas No     : 2010/168

Karar No    : 2010/62

Firar suçundan sanık Kerim ve Gülseren oğ.1986 D.lu, Konya Ereğli Hacımemiş Ky.Nfs.Kyt.lı Ömer ÖZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 17/2/2010 gün ve 2010/168-62 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık P.Er Ömer ÖZ'ün 29/3/2008-16/7/2008 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 62.maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5329 Sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve As.C.Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın 07/6/2009-18/6/2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin T.C.K.nun 63.maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

998

—————

Esas No     : 2009/143

Karar No    : 2009/1144

Firar suçundan sanık Kerim ve Gülseren oğ.1986 D.lu, Konya Ereğli Hacımemiş Ky.Nfs.Kyt.lı Ömer ÖZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30/12/2009 gün ve 2009/143-1144 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık P.Er Ömer ÖZ'ün 10.07.2007-23.02.2008 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 62.maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5329 Sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve As.C.Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın 24/2/2008-27/3/2008 ve 07/6/2009-26/6/2009 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.nun 63.maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE,

5271 Sayılı C.M.K.nun 231.maddesi uyarınca daha önce kasıtlı birden fazla suç işlemiş olan sanık hakkında yukarıda kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

997

—————

Esas No     : 2009/135

Karar No    : 2009/1143

Firar suçundan sanık Kerim ve Gülseren oğ.1986 D.lu, Konya Ereğli Hacımemiş Ky.Nfs.Kyt.lı Ömer ÖZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30/12/2009 gün ve 2009/135-1143 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık P.Er Ömer ÖZ'ün 10/6/2006-25/8/2006 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 62.maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5329 Sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve As.C.Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 Sayılı C.M.K.nun 231.maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı C.M.K.nun 231/8 fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangibir yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE,

5271 Sayılı C.M.K.nun 231/10.fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE,

5271 Sayılı C.M.K.nun 231/11.maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa BİLDİRİLMESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

1000