6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ercan Eğitim ve Araştırma Vakfı, Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/3/2011 tarihinde kesinleşen, 30/11/2010 tarih ve E: 2009/588, K: 2010/678 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2600/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bartın Eğitim Vakfı (BEV)

VAKFEDENLER : Ahmet TURAN, Ramazan ARSLAN, Salih SARI, Hikmet DİNÇTÜRK, Abdullah İSTEK, Ramazan KADINCI, Ayhan ULUSOY, Musa ÇÖMLEK, Muharrem AKÇAN, İzzet KARAMAN, Nedim ERDOĞAN, Uğur BİLİR, Yaşar ÖZ.

VAKFIN İKAMETGAHI: Bartın.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: : Bartın 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/3/2011 tarihinde tavzih edilen 27/1/2011 tarih ve E:2009/997, K:2011/60 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Bartın 1. Noterliğince düzenlenen 26/6/2009 tarih, 08392 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 9/2/2010 tarih ve 01635 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI:

Vakıf; milli ve manevi değerlere sahip fertlerin, özellikle yarınlarımızı güvenle emanet edebileceğimiz gençlerimizin yetişmesine yardımcı ve destek olmayı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, okuyan, araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen kendi ayakları üzerinde durabilen, ekip anlayışı gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke insanını ve özellikle gençleri mesleğe ve hayata hazırlayacak her türlü alt yapıları tesis etmeyi, yetişkinlerin ve özellikle gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmayı, sosyal, eğitim, sanat ve kültürel hizmet projelerini hayata geçirmeyi ve bu alanlarda çalışmalar ve araştırmalar yapmayı, yapanları desteklemeyi gaye edinmiştir.

VAKFIN MALVARLIĞI: Bartın ili, Merkez ilçesi, Kemerköprü Mahallesi, 3 pafta, 732 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ve 1.970,60 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2598/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yedi Renk Sanat Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet Sabri ÖZMENER, Samim Erhan GÜLERYÜZ, Nevzat BAYHAN, Muhammet Yusuf KULAKSIZ, Taner NAKIBOĞLU, İsmail KAVUNCU, Garo MAFYAN, Hasan Tahsin IŞILTAN, Serkan ÖZTÜRK, Fettah TAMİNCE, Ahmet Sait KAVURMACI, Solmaz Gülper REFİĞ.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: : Üsküdar 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 9/3/2011 tarih ve E:2011/62, K:2011/73 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Üsküdar 19. Noterliğince düzenlenen 28/1/2011 tarih, 1603 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI:

Dünya tarihi boyunca sayısız medeniyetlere beşiklik etmiş ülkemizin sanatının gelişmesine katkıda bulunarak; ülkemizin ve ulusal değerlerimizin sanatın evrensel diliyle ülke ve dünya kamuoyuna anlatılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kültürel ve sanatsal hazinelerle dolu ülkemizin bu alanlardaki soyut ve somut varlıklarının ortaya çıkmasına, gelişmesine ve dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak, bu amaçları gerçekleştirecek projeleri hayata geçirmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve de insan yetiştirmektir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 300.000-TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2599/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Kadın Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER : Saadet Gülümser YILDIRIM, İlber ORTAYLI, Nedret KURAN BURÇOĞLU, Müzeyyen Berna TÜREMEN, Yasemin İNCEOĞLU, Yeşim BAĞRIŞEN, Füsun Nevbahar ERSOY, Zeynep SELGUR, Ayşe Canan BOYDAŞ, Elif YILDIRIM, Meral AKKENT, Emine KIRAÇ.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: : Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/3/2011 tarih ve E: 2010/479, K: 2011/47 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

İstanbul 1. Noterliğince düzenlenen 8/11/2010 tarih, 11247 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 4/2/2011 tarih ve 1317 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Tüm kadınları kucaklayan bir anlayışla, kadınları onurlandırır, bilgilendirir ve özendirir, kadın tarihini gündemde tutar, kadın belleği oluşturur, kadın tartışma platformu oluşturur.

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000 TL Nakit

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2601/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçentler ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

 

BİRİM

BÖLÜM - ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Dili

1

 

 

1

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Dili

 

 

1

3

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Türk Dili ve Ed./Eski Türk Dili

 

 

1

4

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Tarih/Ortaçağ Tarihi

 

 

1

4

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Tarih/Genel Türk Tarihi

 

 

1

5

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Tarih/Yakınçağ Tarihi

 

 

1

3

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Çeviri Bilim/İngilizce Müt.-Tercümanlık

 

 

1

5

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Çeviri Bilim/İngilizce Müt.-Tercümanlık

 

 

2

4

 

İnsani Bil. ve Ed. Fak.

Batı Dilleri ve Ed./Slav Dil.ve Ed.

 

 

1

3

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme/Yönetim ve Org.

1

 

 

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme/Yönetim ve Org.

 

 

1

5

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme/Muh. ve Finansman

 

1

 

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme/Muh. ve Finansman

 

 

1

5

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat/İktisat Politikası

1

 

 

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat/İktisat Politikası

 

1

 

3

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat/İktisat Politikası

 

 

1

5

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat/İktisat Teorisi

 

 

1

5

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siy. Bil.ve Kamu Yön./Siy. ve Sosyal Bil.

1

 

 

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siy. Bil.ve Kamu Yön./Siy. ve Sosyal Bil.

 

1

 

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siy. Bil. ve Kamu Yön./Yönetim Bil.

 

 

1

5

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siy. Bil. ve Kamu Yön./Hukuk Bil.

 

 

1

5

 

Mühendislik Fak.

Gıda Müh./Gıda Teknolojisi

 

 

1

4

 

Mühendislik Fak.

Bilgisayar Müh./Yazılım

 

 

1

3

 

Mühendislik Fak.

Makine Müh./Enerji

 

 

1

5

 

Mühendislik Fak.

Makine Müh./Enerji

 

1

 

1

 

Mühendislik Fak.

İnşaat Müh./Yapı

 

 

1

5

 

Mühendislik Fak.

Elektrik-Elektronik Müh./Devreler ve Sis.

 

 

1

4

 

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğr.

 

 

1

4

 

SHMYO

Tıbbi Dök. ve Sek.

 

 

1

4

 

TOPLAM:

 

4

4

22

 

30

2665/1-1


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünden:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. SINAVIN KAPSAMI

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünde boş bulunan 7. Dereceden 6 adet, 8. Dereceden 2 adet, 9. dereceden 2 adet olmak üzere toplam 10 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak üzere sınavla personel alınacaktır.

b) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

c) Giriş sınavlarında başarılı olan adaylardan en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak şartı ile; Hukuk mezunu 2, İktisat bölümü mezunu 3, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu 1, Maliye bölümü mezunu 2, İşletme bölümü mezunu 2 kişi alınacaktır,

d) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) belgeleri esas alınarak yapılacak sıralamaya göre ve (c) bendinde belirtilen her bir meslek grubundan belirlenen sayının en fazla 4 katı hesap edilerek toplam 40 kişi sınava kabul edilecektir.

e) Adaylardan başvuru için veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Sınav sonuçları adayların adresine yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı WEB sayfasından (www.sanayi.gov.tr) ve ilan panolarından duyurulacaktır.

2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki (denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen) yükseköğretim kurumlarından, 1. Maddenin bendinde belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak.

c) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

d) 2009 ve 2010 yıllarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Hukuk Bölümü mezunları için KPSSP21, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22, Maliye Bölümü mezunları için KPSSP24, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için KPSSP33 puan türlerinden en az 80 ve üzeri puan almış olmak,

e) İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan “TOEFL CBT” Sınavından en az 155 puan, “TOEFL IBT “ sınavından en az 65 puan, “TOEFL PBT” sınavından en az 470 puan almış olmak veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS sınavından en az 6 puan almış olmak.

f) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya muaf  olmaları,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü olmamaları.

3. SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

3.1 - Başvuru esnasında istenen belgeler:

a) İş talep formu (Başvuru esnasında Kurum tarafından verilecektir.)

b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya Bakanlık Yetkilisi tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti,

c) 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS sonuç belgesi ile Yabancı Dil belgesinin aslı veya Bakanlık Yetkilisi tarafından  aslı görülerek tasdiklenen sureti veya noter onaylı sureti,

e) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış resimli öz geçmiş belgesi. (Belge üzerinde anne ve baba adı, mesleği, ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, öğrenimini tamamlamadan ve tamamladıktan sonra yaptığı işler ve tarihleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek olan iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri, sabit ve cep telefonu bilgileri belirtilecektir.)

f) Sınav giriş belgesi (Başvuru esnasında Kurum tarafından verilecektir. Sınav giriş belgesi olmayanlar sınava katılamazlar.)

3.2 - Giriş sınavında başarılı olan adaylardan atama yapılmadan önce istenen belgeler:

a) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlık Yetkilisi Tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti,

b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

c) Sağlık Kurulu raporu,

d) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti,

4- SINAV KONULARI

Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri sözlü sınavda adaya, mezun oldukları Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Genel Kültür ve Güncel konular ile ilgili sorular yöneltilir ve adayın, yabancı dil bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş Sınavı Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir.

5 - SINAV BAŞVURUSU YERİ VE ZAMANI

a) Giriş sınavı için başvurular şahsen, elden veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz,

b) Başvuru adresi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 ANKARA

c) Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri: 06-07 Mayıs 2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Toplantı Salonu

d) Başvuru Tarihleri: 5-20 Nisan 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılır.

2488/2-2


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Profesör kadroları için, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullara sahip olmalıdır. Adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim / Bölüm / Anabilim Dalı

Profesör

Yrd. Doçent

NİTELİKLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

 

1

 

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

 

1

 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK

İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK

 

1

 

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

1

 

 

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

 

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

 

3

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

1*

 

*Onkoloji alanında ihtisas sahibi olmak

1*

 

*Gastroenteroloji alanında ihtisas sahibi olmak

 

1*

*Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

 

1*

*Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2662/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ALANI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

Bolu Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim-Bahçe Tarımı

Yrd.Doç.

5

1

Bahçe bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon-Hukuk

Yrd.Doç.

5

1

Ceza ve Ceza Usul Hukuku dalında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Yrd.Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Esasları

Yrd.Doç.

4

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış     olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hast. Hemş.

Yrd.Doç.

5

1

İş Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Y.O.

Organik Tarım

Doçent

2

1

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik Pedagojisi alanında doktora yapmış olmak. Müzikoloji alanında doçentlik almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik Bilimi alanında doçentlik almış olmak. Keman eğitimi alanında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi (İlköğretim Bölümü)

Profesör

1

1

İlköğretim Matematik eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Büyük Selçuklu dönemi eğitim ve düşünce tarihi konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Medya okur-yazarlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yön. Teft. Plan. ve Eko.

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentlik almış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

2

1

Klasik test kuramı ve örtük özellikler kuramı konularında çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi

Coğrafya Eğitimi

Yrd.Doç.

5

1

Şehir Coğrafyası alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Doçent

2

1

Elektrik Makinalarının modellenmesi ve kontrolü konularında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yrd.Doç.

4

1

Resim anasanat dalında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.En az 10 yıl eğitim tecrübesi olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yrd.Doç.

5

1

Resim-İş öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Algoloji konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Yrd.Doç.

3

1

Tıp doktoru olmak, uzman olmak.

2666/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr  Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) (CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

Lisansüstü Eğitimini Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Alanında Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış ve Mikrobiyal Hücrelerin Biyoteknolojik Uygulamaları Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Lisansüstü Eğitimini Yarı İletken İnce Film Üretimi Konusunda Yapmış Olmak

Profesör

1

1

İkt.ve İd.Bilim.Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

 

Doçent

1

2

İktisadi ve İdari Bil. Fak

İşletme

Muhasebe ve Finansman

 

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yoğun Madde Fiziği ve İstatistik Fizik Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Bilimleri Alanında Doçent Unvanı Almış ve Eğitim Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Elektrik-Elektronik Müh.

Telekominikasyon

Sinyal İşleme Alanında Doçent Unvanı Almış ve

Ses ve Görüntü Tanıma Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Küt Cisimler Etrafında Akışın Termo Analizi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Palinoloji ve Bitki Sistematiği Konularında Çalışmalar Yapıyor Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Mat. Ve Bilg. Bil.

Geometri

Projektif ve Lineer Geometri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Mat. Ve Bilg. Bil.

Geometri

Metrik Geometriler ve Fuzzy Projektif Geometri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edeb.

Yeni Türk Edebiyatı

 

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Alerjisi Doçenti Olmak

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

 

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Kardiyoloji Uzmanı Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İslam Bilimleri-Sosyoloji Alanında Doktora Yapmış ve Din Eğitimi Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

2

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

T.C. Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları ve Halk Sağlığı” Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Ed.

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları-Jeokimya

Lisansüstü Eğitimini Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalında Yapmış ve Metalik Maden Yatakları Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Müh.

Telekomünikasyon

Yüz Tanıma Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik Bilgi Sistemleri

İstatistik Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında “Yapay Sinir Ağları” Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

İkt.ve İd.Bilim.Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Kalitatif Çalışma ve Yayınları Bulunmak

Yrd.Doç.

3

1

Turizm ve Otel İşl.Y.O.

 

 

Ulusal Rehber Kokartlı ve Turizm Eğitimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

2635/1-1