6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BRANDA (TENTELİ VAGON İÇİN) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BAKIM VE ONARIMLARI YAPILACAK ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCCD 444 82 33 NOLU ÖZEL SERVİS NUMARASI İLE VERİLEN HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE HİZMET AĞININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ KURULMASI HİZMETİNİN PROFESYONEL FİRMA ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


143 ADET JENERATÖR MARŞ AKÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:


176 ADET IŞ GÜVENLİĞİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


UYGULAMA SUNUCUSU VE VERİ TABANI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Şırnak - Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


380 KV YEŞİLHİSAR TRAFO MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ İLGİLİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: KAYSERİ


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.010,00 TL ile en çok 20.436,42 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az  101,00 TL, en çok  2.044,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto,  arazi taşıtı, minibüs, kamyonet, kamyon, tanker, kapalı saç kasa kamyonetten oluşan 20 adet araç;  açık artırma suretiyle, 14/4/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 13/4/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2659/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı aşağıda gösterilen muhtelif cins ve miktar malzeme, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR

1

Ultrasonik Yıkama Tezgahı

1

2

Hidrolik Tabure

12

3

Kurşun gömlek askı arabası

1

4

Merkezi vakum sistemi plastik çift kavanozlu

5

5

Alet masası (50X75X85) cm

7

6

Basamak tekli

8

7

Küvet çiftli-sehpalı hareketli

2

8

Basamak çiftli

2

9

Elektrokoter cihazı 400 watt

2

10

Hastabaşı monitörü

3

11

Muayene lambası,sprelli,sehpalı

5

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 -  Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/4/2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2675/1-1


BRANDA (TENTELİ VAGON İÇİN) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/49003

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435–4436)/225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                            :   100 adet branda (tenteli vagon için), teknik bilgiye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   25/4/2011 saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 25/04/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2524/1-1

—————

VAGON İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/49010

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                            :   1800 adet vagon iskelet borusu tenteli vagon imalatında kullanılmak üzere teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   25/4/2011- 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 25/4/2011 günü saat: 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2525/1-1


BAKIM VE ONARIMLARI YAPILACAK ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2011/48024

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                  :   2 KALEM RULMAN

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 3/5/2011 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2676/1-1

—— • ——

TCCD 444 82 33 NOLU ÖZEL SERVİS NUMARASI İLE VERİLEN HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE HİZMET AĞININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ KURULMASI HİZMETİNİN PROFESYONEL FİRMA ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :   2011/50885

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0312 309 05 15/4199– Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                           :   www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : İhale konusu malın adı ve miktarı : TCCD 444 82 33 Nolu Özel Servis Numarası ile verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesi için Çağrı Merkezi Kurulması Hizmetinin Profesyonel Firma Eliyle Yürütülmesi işi hizmet alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 19/4/2011 Salı günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 -Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2669/1-1


143 ADET JENERATÖR MARŞ AKÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:

İhalenin konusu                              :   143 Adet jeneratör marş aküsü alımı

İhaleyi yapan birim adı                  :   TÜRK TELEKOM A.Ş. BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                             :   Cumhuriyet Bulvarı No: 117 Pasaport/İZMİR

Telefon                                           :   0 (232) 555 1114 - 555 1111

Faks                                                :   0 (232) 484 95 86

e-mail                                              :   ahmet.bircekan@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği         :  

yer ve temin şekli                           :   Batı-I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü 521 no'lu oda

İhale usulü                                      :   İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                          :   15/4/2011 10:00

Tekliflerin verileceği yer                 :   Batı -I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü

İhalenin yapılacağı yer                   :   Batı I Bölge Müdürlüğü Tedarik Zinciri Müdürlüğü ihale Salonu

İhaleye katılabilecek olanlar           :   Yurtiçinde faaliyet gösteren tüzel kişiler

Şartname Bedeli                              :   KDV dâhil 20.- TL.

Geçici Teminat Miktarı                  :   Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

2654/1-1

—————

176 ADET IŞ GÜVENLİĞİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:

İhalenin konusu:                             :   Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı İl Telekom Müdürlükleri R/L ekiplerince kullanılmak üzere koruyucu iş güvenliği malzemesi alımı

İhaleyi yapan birim adı                  :   TÜRK TELEKOM A.Ş. BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                             :   Cumhuriyet Bulvarı No: 117 Pasaport/İZMİR

Tel                                                  :   0 (232) 555 1111 - 555 1114

Faks                                                :   0 (232) 484 95 86

e-mail                                              :   ahmet.bircekan@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görülebileceği

ve temin edileceği yer                     :   Batı-I Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü 521 no.lu oda

İhale usulü                                      :   İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                          :   14/4/2011 10:00

Tekliflerin verileceği yer                 :   Batı -I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü

İhalenin yapılacağı yer                   :   Batı –I Bölge Müdürlüğü-Tedarik Zinciri Müdürlüğü İhale Salonu

İhaleye katılabilecek olanlar           :   Yurtiçinde faaliyet gösteren tüzel kişiler

Şartname Bedeli                              :   KDV dâhil 20.- TL.

Geçici Teminat Miktarı                  :   Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

2653/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli 135.138,66 TL olan; yatırılması gereken güvence tutarı da 13.513,87 TL olan, canlı dana cinsi eşya;  açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 8/4/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 7/4/2011 tarih ve saat 16.30’a kadar TASİŞ Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/Edirne adresindeki Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne  İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (2152178)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2664/1-1

—— • ——

UYGULAMA SUNUCUSU VE VERİ TABANI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nda kullanılmak üzere “Uygulama Sunucusu ve Veri Tabanı” kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:10 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 Nisan 2011 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2670/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Şırnak - Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şırnak-Cizre Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin adresi                       : Şah Mahallesi Dörtyol Kavşağı İçke Üstü Kat 3 Cizre/ŞIRNAK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          : Şırnak-Cizre KSS’ye ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve AG-YG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        : Cizre/ŞIRNAK

c) İşe başlama tarihi                    : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               : 20/10/2011 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2011 B.F. ile)    : 4.840.000.-TL

f) Geçici teminatı                        : 338.800.-TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                        : 19/4/2011 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasında veya Şırnak-Cizre KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Şah mahallesi Dörtyol Kavşağı İçke Üstü Kat 3 Cizre/ŞIRNAK adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2587/2-2


380 KV YEŞİLHİSAR TRAFO MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ İLGİLİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

KAYSERİ

380 Kv Yeşilhisar Trafo Merkezinin İşletilmesi ilgili hizmet alım işi açık ihale usulü ile İhale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/47309

1 - Teşekkülün                               :   TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/KAYSERİ

a) Adresi                                         :   Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269  38060 Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası           :   0352 331 12 76- 0352 331 12 82

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   teias11.iletim@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   TMİ-380/12.11–1 Grup: Yeşilhisar, Trafo Merkezinin (bakım ve güvenlik koruması hariç)       1 Grup halinde (7 Ad. Trafo İşletme Teknisyen, 1 Ad. Trafo İşletme Mesul Teknisyen ve 1 Ad. Grup Mühendisi Toplam 9 Kişi) 3 yıl süreyle işletilmesi ile ilgili hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                            :   Grup Müdürlüğümüze Bağlı; Yeşilhisar/KAYSERİ

c) İşin süresi                                   :   işe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 38060 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                            :   22/4/2011 Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

k) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin şartnamede belirtilen belgeler.

l) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

m) Teknik Şartnamesinde istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.2 - İstekliler teklif edilen bedelin en az % 35’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

4.3.3. a) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az   % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.3.3. b) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az   % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.3.3. c) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az   % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler

4.3.4 İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamı Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört)  puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı; TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 7.km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ (Satınalma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 22/4/2011, saat 14.00’e kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ’e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden, götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

2657/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :   0274 614 10 07

c) Faks No                              :   0274 614 59 94

d) Elektronik Posta Adresi     :   glisatinalma@gli.gov.tr

2 – İhalenin:

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer

d) Teslim Süresi/ İşin Süresi

1 - Kırmataş

İKN:( 2011/41610)

123-GLİ/2011-272

1 kalemde 65.000 ton

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

180 Takvim Günü

2 - Filtreler

İKN: (2011/36875)

391-GLİ/2011/245

 

22 kalemde 3471 Adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

120 Takvim Günü

3 - Çelik halat

İKN:(2011/43301)

100-GLİ/2011-279

11 kalemde 14228 metre

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

60 Takvim Günü

4 - İngersoll Rand delik makinası yedekleri

İKN:2011/43347

241-GLİ/2011-280

10 kalemde 106 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

90 Takvim Günü

5 - Muhtelif elektrik malzemesi

İKN:2011-37272

12-GLİ//2011/247

42 kalemde 5750 Adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

60 Takvim Günü

6 - Allenwest devre kesici yedekleri

İKN:2011/37093

210-GLİ/2011-246

13 kalemde 168 adet

GLİ MüesseseMüdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

180 Takvim Günü

7 - 85-D Wabco kamyon yedekleri

İKN:2011/42535

246-GLİ/2011/275

9 kalemde 250 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

150 Takvim Günü

8 - 630 ES Komatsu Kamyon yedekleri (Elektrik Yedekleri)

İKN:2011/36507

240-GLİ/2011-241

13 kalemde 813 Adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

100  Takvim Günü

9 - 630 ES Komatsu kamyon yedekleri (Şasi yedekleri)

İKN:2011/36022

246-GLİ/2011-240

8 kalemde 233 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

120 takvim günü

3-İlanın;

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

 

1 - Kırmataş

18/4/2011

PAZARTESİ

14.00

14.00

30,00 TL

 

2 - Filtreler

 

18/4/2011

PAZARTESİ

15.00

15.00

30,00 TL

 

3 - Çelik halat

19/4/2011

SALI

14.00

14.00

30,00 TL

 

4 - İngersoll Rand delik makinası yedekleri

19/4/2011

SALI

15.00

15.00

30,00 TL

 

 

5 - Muhtelif elektrik malzemesi

20/4/2011

ÇARŞAMBA

14.00

14.00

30,00 TL

 

6 - Allenwest devre kesici yedekleri

20/4/2011

ÇARŞAMBA

15.00

15.00

30,00 TL

 

 

7 - 85-D Wabco kamyon yedekleri

21./4/2011

PERŞEMBE

14.00

14.00

30,00 TL

 

8-630 ES Komatsu Kamyon yedekleri (Elektrik Yedekleri)

21/4/2011

PERŞEMBE

15.00

15.00

30,00 TL

 

9-630 ES Komatsu kamyon yedekleri (Şasi yedekleri)

22/4/2011

CUMA

14.00

14.00

30,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                     :   Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                         :   İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat  Teklifi

h)Sözleşme Türü                    :   Yüklenici sipariş Mektubu yazılacaktır

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını  yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü  43300 TAVŞANLI

5 - Teklifler :

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler Tekliflerini;

İhale konusu iş için teklif edilen birim  fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye sözkonusu   için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , idari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile (Kırmataş ve çelik halat  için 30 gün, diğer ihaleler için 60 takvim günü) olmalıdır.

9-Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İhale konusu iş, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Kırmataş ihalesinde  işin tamamı için teklif verilecektir.

13 - İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak ,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka  hesap numaraları :

T.C. ZİRAAT BANKASI    : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI             : TR820001200952800013000005

T.İŞ BANKASI                     : TR950006400000146220365846

İlgilenenlere duyurulur.

2640/1-1


MÜBADELE İLANI

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı bulunan (14) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (9) adet Ford Transit marka minibüs, (119) kalem muhtelif hurda bilgisayar ve hurda demirbaş malzeme, yaklaşık (5900) kg alüminyum plaka ve levha ile yaklaşık (12000) kg. demirbaş malzeme demir hurdası 4645 Sayılı Kanunun 33. Maddesi uyarınca az (1) adet Yeni Audi A6 2.0 TDI 170 Hp Multitronic marka 2011 model taşıt ile alınacak olan (1) adet Mitsubishi Fuso Canter FE 730 (Euro 4) 2011 model kamyonet tipi araç için en az (Kırkbeşbinlira) 45.000,00.-Türk Lirası ödenmek suretiyle mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Merkezi (Mobese) Toplantı Salonu Erenler /SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 0264 241 54 00 – Dahili 64 35 Fax : 0 264 241 54 25

c) Elektronik posta adresi      :   www.sakarya .pol.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (14) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (9) adet Ford Transit marka minibüs, (119) kalem muhtelif hurda bilgisayar ve hurda demirbaş malzeme, yaklaşık (5900) kg hurda alüminyum plaka ve levha ile yaklaşık (12000) kg. demir demirbaş malzeme hurdası olup, araçlara ait özelikler 14. maddede belirtilmiştir..

b)Teslim Etme ve

Teslim Alma yeri                   :   1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Erenler/ SAKARYA adresine teslim edilecektir.

                                                   2) Ekonomik ömrünün tamamlayan taşıtlar, Sakarya Emniyet Müdürlüğü otoparkı, hurda alüminyum ve hurda demir malzeme ise, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka bahçesinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi            :   - Mübadele karşılığı alınacak olan iki (2) adet taşıt, mübadele kararının tebliğinden itibaren (20) takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi            :   - Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı alınacak olan taşıtların idareye teslim edildiği günü izleyen (3) takvim günü içerisinde yüklenici firma veya kişi tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadele Usulü               :   Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                     :   -Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Merkezi (Mobese) Toplantı salonu Erenler/SAKARYA

b) Tarihi ve saati                    :   18/4/2011 günü Saat : 14.30’ de

5 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler :

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet vb.) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği 1.Kat 32 nolu oda Erenler/SAKARYA adresinde görülebilir ve mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın Almaları zorunlu olup 25,00-TL karşılığı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz ibraz edilecektir.) adresinden satın alınabilir.

8 - Teklifler, 18/4/2011 günü Saat :14.30’a kadar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Bürosu Erenler/SAKARYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(İhale veya mübadele tarihi ve saatinden sonra ulaşan teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.)

9 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

10 - Müdürlüğümüzce Verilecek Mala ait tahmini bedel 164.040,00.-TL (Yüzaltmışdörtbinkırklira) olup, isteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için tahmini bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları zorunludur.

11 - Sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.

12 - Mübadeleye katılacak firma ya da kişi işin tamamı için teklif verecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

13 - Mübadele Edilecek Malın Özellikleri:

 

S.

No

Plakası

Markası

Modeli

Motor Hacmı

Motor Gücü (Hp)

Hasar Durumu (%)

Durumu

1

54 A 0019

FORD FOCUS

2001

1596

100

45

Tamiri ile kullanılır.

2

54 A 0023

RENAULT TOROS

1996

1397

72

55

Tamiri ile kullanılır.

3

54 A 0026

FORD TRANSİT

2001

2496

65

60

Tamiri ile kullanılır.

4

54 A 0041

T.COROLLA

2001

1598

110

60

Tamiri ile kullanılır.

5

54 A 0044

RENAULT 19

2001

1598

90

60

Tamiri ile kullanılır.

6

54 A 0054

FORD TRANSİT

1999

2496

70

80

Tamiri ile kullanılır.

7

54 A 0055

RENAULT TOROS

1998

1397

65

50

Tamiri ile kullanılır.

8

54 A 0082

FORD TRANSİT

1998

4000

70

55

Tamiri ile kullanılır.

9

54 A 0088

RENAULT TOROS

1998

1397

72

40

Tamiri ile kullanılır.

10

54 A 0091

RENAULT TOROS

1997

1397

72

50

Tamiri ile kullanılır.

11

54 A 0097

FORD TRANSİT

1999

2496

70

70

Tamiri ile kullanılır.

12

54 A 0103

FORD ESCORT

1997

1597

95

45

Tamiri ile kullanılır.

13

54 A 0110

FİAT SİENA

2001

1581

96

30

Tamiri ile kullanılır.

14

54 A 0115

RENAULT TOROS

1999

1397

72

50

Tamiri ile kullanılır.

15

54 A 0132

FORD TRANSİT

2000

2496

92

50

Tamiri ile kullanılır.

16

54 A 0142

RENAULT 19

2000

1598

90

55

Tamiri ile kullanılır.

17

54 A 0146

RENAULT 19

2000

1598

90

55

Tamiri ile kullanılır.

18

54 A 0156

FORD TRANSİT

2000

2500

70

55

Tamiri ile kullanılır.

19

54 A 0157

FORD TRANSİT

2000

2500

70

50

Tamiri ile kullanılır.

20

54 A 0162

FORD TRANSİT

2000

2500

97

65

Tamiri ile kullanılır.

21

54 A 0169

W. PASSAT

2001

1493

82

20

Tamiri ile kullanılır.

22

56 A 0178

FORD TRANSİT

2002

2496

76

45

Tamiri ile kullanılır.

23

54 A 0189

HYUNDAİ

2006

1493

82

55

Tamiri ile kullanılır.

 

14 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün (1) öncesine kadar, hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Otoparkı ve Bahçesi Erenler/SAKARYA adreslerinden görülebilir.

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta veya verilen tüm teklifleri red ederek mübadeleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare her hangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

2647/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 5.900,00 TL ile en çok 120.742,50 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 590,00 TL, en çok 12.075,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, medikal malzeme, kimyevi madde, çanta, kumaş, iplik araba jantı, oto filitresi, araba motoru, defter, tarak, kalem, gemi aksamı, v.b. 21 (yirmibir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 12/4/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 11/4/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası "dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir."

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

"www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

2646/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri, pafta, ada, parsel numarası, muhammen bedeli ve ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Kararı esas alınarak, belirtilen şartlarla birlikte asgari bağımsız bölümler ile nakit paranın İdaremize verilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

 

İşe Ait Bilgiler

 

Asgari Şartlar ile Birlikte İdareye Verilecek Bağımsız Bölümler ile Nakit Para Tutarı

İşin Yeri

İstanbul Beşiktaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 26/10/2010 tarih ve 696/480 sayılı kararında belirtilen asgari şartlar;

1 - Mevcut 1/50 ölçekli mimari avan projeye göre toplam 21 adet bağımsız bölüm olarak yaptırılacak olan inşaattan en az; 1.bodrum katta 5 nolu daire, zemin katta 7 ve 9 nolu daireler, 1.normal katta 10 ve 11 nolu daireler, 2.normal katta 13,14 ve 15 nolu daireler, 3.normal katta 16 ve 18 nolu daireler ile 4.normal katta 19 nolu çatı piyesli daireye (11 adet bağımsız bölüm) ilaveten 1.000,00 (Bin) TL. nakit paranın vakfına verilmesi, paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi,

2 - 3194 Sayılı İmar Kanuna göre parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, % 40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim değeri üzerinden yükleniciden tahsil edilmesi,

3 - İfraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

4 - Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasının en az bedel hesabına göre belirlenen 2.782,00 TL.'den az olmamak üzere, proje müellifine sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi,

5 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması kaydıyla,

Mahallesi

Yıldız

Caddesi

-

Sokağı

Yeşil Fıstık

Pafta Numarası

62

Ada Numarası

250

Parsel Numarası

1

Yüzölçümü (m2)

988

Muhammen Bedel*

2.154.518,00

Geçici Teminat Tutarı

64.635,54

Kesin Teminat Tutarı

129.271,08

İhaleye Katılabilmek İçin Son Müracaat Tarih ve Saati

28/4/2011 – 17.00

İhale Tarih ve Saati

5/5/2011 – 14.00

İdarenin Telefon ve Faks Numarası ve e-mail

0212 2518810 (2519)  243 64 59 İstanbul@vgm.gov.tr

 

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 7. katında toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08:00 - 12:00 ve 13:00 - 16:30 saatleri arasında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Bürosunda görülebilecektir.

3 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinin giriş katında bulunan Genel Evrak Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler; (Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler)

- İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibrazının yapılarak fotokopisini vermesi.

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi. (Pilot firmanın en çok hisseye (% 51’den aşağı olmamak üzere) sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari % 50’si kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı.

İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

h) İlan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

ı) İlan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait Resmi Kurumlardan alınmış benzer işe ait İş Bitirme veya İş Denetleme Belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait ilgili Belediyeden alınmış Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur. İstekli adına birden fazla iş bitirme veya iskan belgesi olması halinde, iş bitirme veya iskan belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, iskan belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, arsa dahil inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir.

 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları 2010 yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4 - 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.

5 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 5.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 6.ncı maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

a) İç zarfa konulacak belgeler (İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.)

1 - Örneğine uygun teklif mektubu (İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir)

2 - Pay cetveli (istekliler pay cetvelinde idareye ve yükleniciye ait bağımsız bölümleri göstermek zorundadır. İlk yazılı teklifte ilave bağımsız bölüm verilmesi halinde bu ilave bağımsız bölüm/bölümlerin de pay cetvelinde ve teklif mektubunda belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde istekliye ait teklif mektubu değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pay cetveli isteklilerce imzalanacaktır)

b) Dış zarfa konulacak belgeler (Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.)

b-1) İç zarf (Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki pay cetveli)

b-2) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibrazının yapılarak fotokopisini vermesi.

b-3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

b-4) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

b-5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

b-6) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

b-7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi. (Pilot firmanın en çok hisseye (% 51’den aşağı olmamak üzere) sahip olması zorunludur. Orakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

b-8) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı yasaya göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir Limit içi) ve eki teyid yazısı veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.

b-9) Örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortağın (b-2,b-4,b-5,b-6) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

7 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %04,95 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce def’aten tahsil edilecektir.

12 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

13 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2443/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16600000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-Azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü 53300 Pazar/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik Şartname esasları dahilinde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 18/4/2011 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Çay-Kur Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu 53300 Pazar/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile/Telgraf ve Faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler Tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen Tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az      40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere Geçici Teminat vereceklerdir. Kesin Teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede Yükleme işine ayrı Nakliye İşine ayrı Teklif vereceklerdir.

9 - İhale 18/4/2011 Pazartesi günü Çay-kur Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2381/1-1