5 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27896

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


PTT Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PTT Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, giriş sınavı ile 8 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 7–8 Mayıs 2011 (Cumartesi-Pazar) tarihinde yapılacaktır.

B) Sınav Yeri : PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü Etlik Cad. No: 12, (Altındağ Kaymakamlığı yanı) Dışkapı ANKARA adresidir.

C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

3) Karakter ve yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.

4) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, akıl hastalığı ve vücut sakatlığı bulunmamak,

5) ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 120 aday içerisinde bulunmak. (120. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir.)

6) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış bulunmak,Sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler, www.ptt.gov.tr adresinden, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına ait  0 312 3095150 no.lu telefondan, PTT Başmüdürlükleri ile PTT Merkez Müdürlüklerinden, "PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" ise www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir.

İlan olunur.

2543/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu'nun 20/1/2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şekerbank T.A.Ş.'nin ihraç ettiği 368 gün vadeli 35 milyon TL nominal değerli iskontolu (ISIN Kodu: TRSSKBK41217) ve 24 ay vadeli 115 milyon TL nominal değerli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli (ISIN Kodu: TRSSKBK31317) tahvilleri İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca T-2011/5 ve T-2011/6 kot numaraları ile Borsa kotuna alınmış olup 1/4/2011 tarihinden itibaren Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem görmeye başlamıştır.

2603/1-1

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İntes Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İlyas AĞCA (Denetçi No: 296, Oda Sicil No: 14139) tarafından Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2010/2118 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin 17/2/2011 tarihli ve E.2010/2118 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması”na hükmedildiğinden, 20/4/2010 tarihi ve 27558 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İntes Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İlyas AĞCA (Denetçi No: 296, Oda Sicil No: 14139) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 24/3/2011 tarih ve 1606 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2595/1-1

—————

İzmir Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali KİDER (Denetçi no: 6973, Oda Sicil No: 5075) tarafından, yapı denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına dair işlemin iptali talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2010/849 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin 13/10/2010 tarihli ve E.2010/849 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 2/11/2009 tarih ve 27397 sayılı Resmi Gazete İlanı ile İzmir Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali KİDER (Denetçi no: 6973, Oda Sicil No: 5075) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 7/1/2011 tarih ve 70 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2596/1-1


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünden:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. SINAVIN KAPSAMI

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünde boş bulunan 7. Dereceden 6 adet, 8. Dereceden 2 adet, 9. dereceden 2 adet olmak üzere toplam 10 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak üzere sınavla personel alınacaktır.

b) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

c) Giriş sınavlarında başarılı olan adaylardan en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak şartı ile; Hukuk mezunu 2, İktisat bölümü mezunu 3, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu 1, Maliye bölümü mezunu 2, İşletme bölümü mezunu 2 kişi alınacaktır,

d) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) belgeleri esas alınarak yapılacak sıralamaya göre ve (c) bendinde belirtilen her bir meslek grubundan belirlenen sayının en fazla 4 katı hesap edilerek toplam 40 kişi sınava kabul edilecektir.

e) Adaylardan başvuru için veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Sınav sonuçları adayların adresine yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı WEB sayfasından (www.sanayi.gov.tr) ve ilan panolarından duyurulacaktır.

2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki (denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen) yükseköğretim kurumlarından, 1. Maddenin bendinde belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak.

c) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

d) 2009 ve 2010 yıllarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Hukuk Bölümü mezunları için KPSSP21, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22, Maliye Bölümü mezunları için KPSSP24, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için KPSSP33 puan türlerinden en az 80 ve üzeri puan almış olmak,

e) İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan “TOEFL CBT” Sınavından en az 155 puan, “TOEFL IBT “ sınavından en az 65 puan, “TOEFL PBT” sınavından en az 470 puan almış olmak veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS sınavından en az 6 puan almış olmak.

f) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya muaf  olmaları,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü olmamaları.

3. SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

3.1 - Başvuru esnasında istenen belgeler:

a) İş talep formu (Başvuru esnasında Kurum tarafından verilecektir.)

b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya Bakanlık Yetkilisi tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti,

c) 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS sonuç belgesi ile Yabancı Dil belgesinin aslı veya Bakanlık Yetkilisi tarafından  aslı görülerek tasdiklenen sureti veya noter onaylı sureti,

e) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış resimli öz geçmiş belgesi. (Belge üzerinde anne ve baba adı, mesleği, ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, öğrenimini tamamlamadan ve tamamladıktan sonra yaptığı işler ve tarihleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek olan iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri, sabit ve cep telefonu bilgileri belirtilecektir.)

f) Sınav giriş belgesi (Başvuru esnasında Kurum tarafından verilecektir. Sınav giriş belgesi olmayanlar sınava katılamazlar.)

3.2 - Giriş sınavında başarılı olan adaylardan atama yapılmadan önce istenen belgeler:

a) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlık Yetkilisi Tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti,

b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

c) Sağlık Kurulu raporu,

d) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti,

4- SINAV KONULARI

Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri sözlü sınavda adaya, mezun oldukları Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Genel Kültür ve Güncel konular ile ilgili sorular yöneltilir ve adayın, yabancı dil bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş Sınavı Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir.

5 - SINAV BAŞVURUSU YERİ VE ZAMANI

a) Giriş sınavı için başvurular şahsen, elden veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz,

b) Başvuru adresi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 ANKARA

c) Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri: 06-07 Mayıs 2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Toplantı Salonu

d) Başvuru Tarihleri: 5-20 Nisan 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılır.

2488/2-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan  serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6’ncı  maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

2011/2. Dönem SMMM Sınav Tarihleri                       : 2-3 Temmuz 2011

* İlk kez katılacaklar için Odalara son başvuru tarihi     : 18 Nisan 2011

İnternet üzerinden son başvuru tarihi                            : 27 Haziran 2011

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) Stajını  Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAV KONULARI

16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1 - Sınav dosyası

2 - Cumhuriyet Savcılığından ( resmi kuruma  verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.

4 - İkametgâh İlmuhaberi,

5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

6 - 6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğu TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 70,00-TL olmak üzere,  ilk defa sınava katılacaklardan toplam 490,00- TL’nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi     487255 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler

Adaylar ilk  sınav başvurularını bağlı oldukları odalara başvurmak suretiyle yapacaklar,   ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.web.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday  sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır.  Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek  onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1 - Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen  başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.

4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5 -Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7 - Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8 - Sınav  Başvuru Dosyaları  odalardan sağlanabilir.

9 - Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

2553/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/541015

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İdari ve Mali İşler  Daire Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul / Şişli

Adresi

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71 Şişli/İstanbul

Tel-Faks

212 241 64 48 – 212 233 32 08

Posta Kodu

34380

E-Mail

imid@msgsu.edu. tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cerenay Turizm Gıda İnş. Temizlik ve Otom San. Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

Zübeyde Hanım Mah. Gazi Cad. No: 2/1 Sultangazi/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

206 066 7515

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

708306

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2612/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Adana /Seyhan

Adresi

Adana Valiliği Batısı

Tel-Faks

0 322 458 04 65 – 0 322 458 13 94

Posta Kodu

1130

E-Mail

adana@adanaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Keskin İş. Mak. Hurda Hafr. Nak. Day. Tük.Mal.Medikal Teks.Bilgisayar Otomotiv Turizm Gıda İnş. Taah. İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Yeşiloba Mahallesi 46123 Sokak Yeni Metal Sanayi Sit. B Blok No:3/A Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası – Odo Sicil No: 28-41210/ Oda Kayıt Tarihi: 17/2/2004

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

44191

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2615/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Adana /Seyhan

Adresi

Adana Valiliği Batısı

Tel-Faks

0 322 458 04 65 – 0 322 458 13 94

Posta Kodu

1130

E-Mail

adana@adanaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Selçuk Karslı

 

Adresi

Kemalpaşa Mahallesi 4555 Sokak No:12/3 Şarıçam/Adana

 

T.C. Kimlik No.

137 593 365 80

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2616/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/520010

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

19’uncu Mot. P.Tug. K.lığı

İl/İlçe

Balıkesir/Edremit

Adresi

Ali Çetinkaya Kışlası

Tel-Faks

0 266 373 44 83

Posta Kodu

10300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Songül Ordu

 

Adresi

Darsofa Mah. Işıklar Cad. 2’nci Sok.Nu:4 Edremit/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

27781219018

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

27781219018

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Edremit Bakkallar ve Bayiler Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2626/10-133804

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/118987

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kayseri

Adresi

Osman Kavuncu Cad. Kocasinan/Kayseri

Tel-Faks

0 352 330 29 18

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Elektrosan Elektrik Elektronik İnşaat Tekstil Gıda Hırdavat Medikal İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

İstasyon Cad. Nu: 34/B

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

331 006 6961

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

19509/Merkez-24596

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/65362

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Adliye Arkası

Tel-Faks

0 322 352 53 01 – 0 322 359 78 85

Posta Kodu

01330

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Işık Tarım Ürünl.San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Camişerif Mah. Mücahitler Cad.

Nu: 15 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

467 005 3004

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10487 - 13497

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

6 Ayrı Sözleşmeden

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/59458

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10 – 0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oba Makarnacılık San.ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

Çakmak Mah. Zafer Cad. Nu:23 Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

632 005 3345

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3348/Merkez-4193 (4/4193)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

201/7835

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Zırlı Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul / Hadımköy

Adresi

 

Tel-Faks

0 212 623 23 13 – 0 212 623 23 17

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlke İlkay Akgün

 

Adresi

Kocatepe Mah. Mega Center Gıda Merkezi C-27 Blok 4-5 Bayrampaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

12995452276

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

024 033 7502

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

675558

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

3 Ayrı Sözleşmeden

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/87761

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Çanakkale/Gelibolu

Adresi

Gelibolu

Tel-Faks

0 286 566 11 37

Posta Kodu

17500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Eskiyapı İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

Bülent Şimşek

Adresi

Çakmak Mah. İkbal Cad. Yatay Sok. Nu: 52/2 Ümraniye/İstanbul

Çakmak Mah. İkbal Cad. Yatay Sok. Nu: 52/2 Ümraniye/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

54961132720

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

380 050 7247

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

701833

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/159657

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Arifiye

Tel-Faks

0 264 275 16 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şahin Otomotiv San.ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

K. Sanayi Bölgesi Durak Sok. Nu: 10 Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

797 002 3983

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7206/Merkez/7206

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/161713

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gata Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Keçiören

Adresi

General Tevfik Sağlam Cad. Etlik

Tel-Faks

0 312 304 26 48

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Asumed Medikal İlaç San. Turz. Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

170. Sok. Mentaş Sit. Nu: 11/9 Işıkkent İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

091 035 0943

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

01 107992-96882.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/503213

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Hakkari

Adresi

Hakkari

Tel-Faks

0 438 263 10 18

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

A-Ken İnşaat Gıda Nak. Turz. Pet.Ür.İç ve Dış Paz. San. Tic. Ltd.Şti.

Ferdi Akman

Adresi

Cengiz Topel Cad.Nu: 77 Yüksekova/Hakkari

Cengiz Topel Cad.Nu: 77 Yüksekova/Hakkari

T.C. Kimlik No.

 

18941060076

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

001 061 1247

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yüksekova Tic.ve San.Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1496-001496

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/76950

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Arifiye

Tel-Faks

0 264 275 16 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DTY Makine Hidrolik Gıda Nakliye San.ve Tic. Ltd.Şti.

Yahya Apa

Adresi

Zafer Sanayi Öksüz Cad. Yürüyüş Sok.Nu: 12 Selçuklu/Konya

Zafer Sanayi Öksüz Cad. Yürüyüş Sok. Nu: 12 Selçuklu/Konya

T.C. Kimlik No.

 

51406353894

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

313 055 5291

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

48763-36058-Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/61678

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

13’üncü İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Fatih Yolu Kömürcüler Sitesi Karşısı

Tel-Faks

0 272 216 57 00

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Engin Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kadir Uyan

Adresi

Dörtyol Modern San. Sit. 43. Sok.

Nu: 7 Erenler/Sakarya

Dörtyol Modern San. Sit. 43. Sok.Nu: 7 Erenler /Sakarya

T.C. Kimlik No.

 

16433234028

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

335 041 6964

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sakarya Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5282-12397

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/99941

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir /Yenişehir

Adresi

Gaziler Cad. 1420 Sok.Nu: 1/3

Tel-Faks

0 232 433 00 76

Posta Kodu

35128

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gökhan Bozkurt

 

Adresi

Menderes Mah. 421’nci Sok. Nu:2/3 Şirinyer Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

22685183892

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

184 062 3123

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

111873.1-1 124776

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/57959

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6’ncı Hudut Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Van/Toprakkale

Adresi

Toprakkale

Tel-Faks

0 432 215 19 78

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turan Kömürcü

 

Adresi

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

45643449458

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

456 434 49458

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18/7071-263537

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/65533

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Arifiye

Tel-Faks

0 264 275 16 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Standart Otomotiv Mak. Teks. Gıda ve Su Ür. San. ve Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

Kocasinan San. Sit. C3 Blok Nu: 8 Bahçelievler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

781 021 2588

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

429552

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71365

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Arifiye

Tel-Faks

0 264 275 16 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Maksav Makine İmalat Savunma San.Tic. ve San. Ltd.Şti.

 

Adresi

Kızılırmak Mah. 86. Sok.Nu: 18 Kırıkkale

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

611 051 7640

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırıkkale Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5445-006370

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/152799

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Yenişehir

Adresi

Gaziler Cad. 1420 Sok. Nu: 1/3

Tel-Faks

0 232 433 00 76

Posta Kodu

35128

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tanrıverdi Bakliyat Temizlik Maddeleri Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

Kirişhane Mah. 2262/4 Sok. Nu: 34 Denizli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

822 021 3422

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Denizli Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

22387-06/27978

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/16/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/502170

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Gündoğdu Mah. Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı

Tel-Faks

0 222 237 59 40 – 0 222 237 59 39

Posta Kodu

26320

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdoğan Hazer

 

Adresi

Hoşnudiye Mah. Cengiztopel Cad. 1/603 Edi-Koop İşhanı Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

15127772754

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

460 011 7925

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18132-21438

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/86291

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

13’üncü İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Fatih Yolu Kömürcüler Sitesi Karşısı

Tel-Faks

0 272 216 57 00

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erkut Ünlütürk

 

Adresi

Uzayçağı Cad. Çağrı İş Mrk. Nu: 74/2 Ostim Ankara

 

T.C. Kimlik No.

13144076916

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

278514- 35/2656

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

()

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/18/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/100304

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Isparta

Adresi

Eğirdir Yolu Üzeri DSİ Karşısı Isparta

Tel-Faks

0 246 232 46 12

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Osman Gök

 

Adresi

Şirinyer Mah. Karanfil Sok. Nu: 1 Armutlu//Marmaris Muğla

 

T.C. Kimlik No.

21664225288

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

398 008 9071

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Marmaris Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2718/002293

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2602/19/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/51364

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

39’uncu Mknz. Tug. K.lığı

İl/İlçe

İskenderun/Hatay

Adresi

General Şükrü Kanatlı Kışlası

Tel-Faks

0 326 614 23 04

Posta Kodu

31200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şule Selin Akgün

 

Adresi

Karatepe Mah. Mega Center Gıda Mrk. C-27 Blok 4-5 Bayrampaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

12983452622

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

025 029 7816

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

705301

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK