3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türkıs Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : TOSB Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER : Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar, Yunus Çiftçi

VAKFIN İKAMETGAHI : Kocaeli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO.SU      : Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/2/2011 tarih ve 2010/237 Esas, K. 2011/61 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU : Gebze 6. Noterliğince düzenlenen 13/5/2010 tarih ve 118935 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vakıf senedi ile Gebze 6. Noterliğinin 6/7/2010 tarih ve 156233 yevmiye numaralı tadilat seneti.

VAKFIN AMACI :

Türkiye’de başta Otomotiv olmak üzere taşıt, uzay, savunma, elektrik, elektronik ve benzeri sanayilerin gelişmesi, Ülkemiz insanının bilgi, beceri ve refah düzeyinin artırılması için yukarıda sayılan sektör mensuplarının mesleki eğitim, Araştırma-Geliştirme, teknolojik yeniliklerin bulunması, uygulanması ve sanayinin uygun alanlarda kümelenmesi faaliyetlerini destekleyerek yurt içinde ve dışında gelişimini sağlamak, uluslar arası alanda rekabet gücünü artırmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 500.000 TL.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2489/1-1

————

VAKFIN ADI: Harun Ekşi Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (Harun Ekşi Vakfı)

VAKFEDENLER: Harun Ekşi, Mahmut Ekşi, Harun Emirhan Ekşi, Hacer Ekşi, Rıza Kurt

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Üsküdar 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1/2/2011 tarih ve E:2010/84, K:2011/20 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Üsküdar 2. Noterliğince düzenlenen 25/2/2010 tarih ve 6107 yevmiye nolu vakıf senedi ve yine aynı Noterlikçe düzenlenen 12/7/2010 tarih ve 17089 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun milli ve kültürel varlığını koruyup geliştirmek için muhtaç durumda olanlara sağlık yardımlarında bulunmak ve bakımlarını sağlamak, evlenme çağına gelmiş gençlerin ihtiyaçlarını, öğrencilerin öğretim ve eğitim giderlerini karşılamak cami, mescit ve okulların ihtiyaçlarını gidermektir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 11.000,00.-TL Nakit.

- İstanbul İli, Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi, 29 pafta, 339 ada, 5 parseldeki 1342.89 m2 miktarında arsa ve bu arsa üzerindeki 2 katlı lojman binası ve Kumbaba Caddesine cepheli dükkanlar.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2542/1-1

————

Akdeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 31/1/2011 tarihli ve E.2010/14372, K.2011/932 sayılı kararı ile onanan Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/12/2009 tarihli ve E.2007/402, K.2009/484 sayılı kararı ile dağılarak, merkezi sicilden terkin edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2541/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

7064 ada 10 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2549/1-1

————

Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi 42875 ada 6, 7, 9 ve 10 parsellerin kullanımlarının ve yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2550/1-1

—— • ——

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik hükümlerine göre, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku anabilim dalına 3 (üç) yıl süreli, 3. dereceden, bir aded, 'Yardımcı Doçent' alınacaktır.

Aranan nitelikler: Doktora eğitimini bir Alman üniversitesinde tamamlamış olmak; hukuk derslerini Almanca ve İngilizce verebilecek seviyede çok iyi dil bilgisine sahip olmak.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK veya Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen şartları yerine getiren adayların YÖK formatlı dilekçeleriyle birlikte onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarını, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan 4 adet dosyayı Rektörlüğümüze ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir (posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru adresi: Türk-Alman Üniversitesi, M.Ü. Anadolu Hisarı Kampüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 34800 Beykoz, İSTANBUL

2562/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 13/1/2011 tarih ve 3031/9 sayılı Kararı uyarınca; DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 27/6/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (ğ) bentlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2571/1/1-1

—————

Kurul’un 13/1/2011 tarih ve 3031/5 sayılı Kararı uyarınca; DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/6/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (ğ) bentlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2571/2/1-1

—————

12/1/2011 tarihli ve 3026/46 sayılı Kurul Kararı ile, Van-Hakkari Karayolu Üzeri Güzelsu Nahiyesi Gürpınar VAN adresinde; 8/12/2005 tarih ve BAY/590-83/15187 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Abdullah Gezgen’den 20/11/2007 tarihinde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-07/3225 ve M-07/3226 sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve Teknik Düzenlemelere AYKIRI olduğunun belirlenmesi eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu ve ilgili firmanın yazılı savunmasında ileri sürülen hususların 5015 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı faaliyet göstermesini haklı kılacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından Abdullah Gezgen nezdinde 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 120.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi/ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/3/1-1

—————

Kurul’un 1/1/2011 tarihli ve 3010/104 sayılı Kararı ile; 3/3/2005 tarihli ve BAY/446-84/01805 numaralı bayilik lisansı sahibi (28/6/2010 tarihinde iptal edilmiştir) Bavertaş Petrol Tur. Taş. Teks. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin “Doğanyürek Mevkii Çiftehan/NİĞDE” adresinde bulunan tesisinde, 9/1/2010 tarihli denetimde alınan numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-10/123 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle 20/10/2010 tarih ve 2829-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca istenilen yazılı savunmasını süresi içinde Kuruma göndermemesi üzerine Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

İlgili tüzel kişinin ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL idari para cezasının, 10/9/2009 tarih ve 2237-34 sayılı Kurul Kararıyla uygulanan idari para cezasına konu fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat olarak 274.712,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/4/1-1

—————

Kurul’un 1/1/2011 tarihli ve 3010/103 sayılı Kararı ile; 3/3/2005 tarihli ve BAY/446-84/01805 numaralı bayilik lisansı sahibi (28/6/2010 tarihinde iptal edilmiştir) Bavertaş Petrol Tur. Taş. Teks. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin “Doğanyürek Mevkii Çiftehan/NİĞDE” adresinde bulunan tesisinde, 9/11/2009 tarihli denetimde alınan numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-09/4786 ve M-09/4787 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonunda vaziyet planına aykırı tank bulundurması nedeniyle 20/10/2010 tarih ve 2829-21 sayılı Kurul Kararı uyarınca istenilen yazılı savunmasını süresi içinde Kuruma göndermemesi üzerine Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) İlgili tüzel kişinin ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL idari para cezasının, 10/9/2009 tarih ve 2237-34 sayılı Kurul Kararıyla uygulanan idari para cezasına konu fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat olarak 268.800,-TL,

b) İlgili tüzel kişinin istasyonunda vaziyet planına aykırı tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından; hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.200,-TL,

olmak üzere, ilgili tüzel kişi hakkında toplam 280.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/5/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarihli ve 3010/75 sayılı Kararı ile; 3/3/2005 tarih ve BAY/446-84/01805 numaralı bayilik lisansı sahibi (28/6/2010 tarihinde iptal edilmiştir) Bavertaş Petrol Tur. Taş. Teks. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin “Doğanyürek Mevkii Çiftehan/NİĞDE” adresinde bulunan tesisinde, 5/3/2010 tarihli denetimde alınan numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-10/1004, M-10/1005 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/6/1-1

—————

12/1/2011 tarihli ve 3026/37 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyon-Antalya Karayolu 21. Km Tınaztepe Kasabası Sinanpaşa AFYONKARAHİSAR” adresinde kurulu tesiste 26/05/2009 tarihinde iptal edilen 26/4/2007 tarih ve BAY/939-82/21952 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 01/11/2008 tarihi itibariyle bağlı olduğu dağıtıcısı haricinde 11/1/2008 tarih ve BAY/939-82/23627 nolu bayilik lisansı sahibi Biopet Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yaparak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği ve ilgili firmanın yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi/ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/7/1-1

—————

12/1/2011 tarihli ve 3026/38 sayılı Kurul Kararı ile, “Mescit Mahallesi Keşan Yolu Üzeri 5. Km (107 Pafta, 458 Ada, 33 Parsel) Uzunköprü Edirne” adresinde faaliyette bulunmak üzere 11/1/2008 tarih ve BAY/939-82/23627 nolu bayilik lisansı sahibi Biopet Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 1/11/2008 tarihinde gerçekleştirilen denetimde Biopet Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi Arte Hazır Beton Afyonkarahisar adresine sevk edilmesi gereken motorini 26/4/2007 tarih ve BAY/939-82/21952 lisansı ile faaliyet gösteren Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyona ikmal ederek yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yaptığı ve bu fiili ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği ve ilgili firmanın yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Biopet Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeniden satış amaçlı satış nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 50.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/8/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarihli ve 3010/87 sayılı Kararı ile Çavuşcugöl - Ilgın Yolu 3. Km (192 Ada, 6 Parsel) Ilgın/KONYA adresinde bulunan Doğanlar Grup Petrolcülük Nakliye İnşaat Gıda Otomotiv Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 26/8/2009 tarihinde istasyonundan alınan numunelerinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Doğanlar Grup Petrolcülük Nakliye İnşaat Gıda Otomotiv Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/9/1-1

—————

Kurul’un, 6/1/2011 tarihli ve 3010/9 sayılı Kararı ile 6/4/2006 tarihli ve BAY/939-82/16606 numaralı bayilik lisansı sahibi Öz Çerikan Petrol Nakliyat İnşaat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 24.01.2010 tarihli denetimde; 1/1/2008 tarihinden sonra motorin ve benzin satışı gerçekleştirerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına, ayrıca, 27 F 8025 plakalı akaryakıt tankerinden analiz yapılmak üzere B-027051 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek alınan benzin numunesinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin, 16.04.2008 tarihli ve B-08/433 numaralı analiz raporuna göre ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı faaliyette bulunması ile de, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı fiilde bulunması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/10/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarih ve 3010/29 sayılı Kararı ile 25/12/2008 tarihinde yapılan denetimlerde, “Yarma Kasabası Fatih Mahallesi (Konya-Karapınar Devlet yolu 35 Km.) Karatay/KONYA” adresinde, 04.08.2005 tarih ve BAY/531-69/13643 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eyüp Koçak Petrol Otomotiv ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ait akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunesinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde yapılan analizinde teknik düzenlemelere uygun olmadığının, 07.01.2009 tarih ve M-08/4347 sayılı analiz raporu ile tespit edildiği, dolayısı ile ilgili tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı yasa ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in  26 ncı maddesi hükümleri gereğince 50.000.- TL idari para cezası uygulanmasına Karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 50 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2571/11/1-1

—————

3/3/2005 tarihli ve BAY/446-117/01838 sayılı bayilik lisansı sahibi Koç Petrol Ürünleri Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Seymen Mevkii E-5 Karayolu Üzeri Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan istasyonunda 11/03/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan numunelerin TÜBİTAK’ta yapılan analizi neticesinde düzenlenen 30/06/2010 tarihli ve   B-10/987 sayılı muayene raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 6/1/2011 tarihli ve 3010/192 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/12/1-1

—————

Kurulun 30/9/2010 tarihli ve 2798/14 sayılı Kararı ile; İbrikdere Mah. 22. Sok. No: 13 Uzuntarla –İzmit/KOCAELİ adresinde kayıtlı CNS Boya Tiner İmalat Ambalajlama San. Ve Tic. A.Ş.’nin; lisanssız madeni yağ üretim faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2571/13/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarihli ve 3010-26 sayılı Kararı ile; “Kaletepe V.D’nin 357 002 7743 vergi numaralı mükellefi Ergülen İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 yılı içerisinde 5015 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden akaryakıt satışı gerçekleştirerek, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği tespit edildiğinden, bu fiili işleyen Ergülen İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 50.000,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/14/1-1

—————

1/2/2011 tarihli ve 3066-7 sayılı Kurul Kararı ile İzmir- Ödemiş Karayolu Eskioba Köyü Yarıkkuyu Mevkii Tire/İZMİR adresinde faaliyette bulunmak üzere 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1305/08482 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Güloğlu Petrol Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 07/07/2009 tarihli ve BAY/939-82/26247 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 16/7/2010 tarihli ve 2365 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Heybet Petrol Ürünleri Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunması alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/15/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarihli ve 3010/63 sayılı Kararı ile; “19/1/2010, 29/1/2010, 12/3/2010 ve 4/10/2010 tarihlerinde “Samsun Karayolu 24. Km Gölgelikaya Durağı (707 Ada 2 Parsel) Lalahan Elmadağ/ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde tespit edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen analiz raporları çerçevesinde; BAY/939-82/25028 numaralı bayilik lisansı sahibi Tekinerler Yapı Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin

19/1/2010 tarihli denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenmiş M-10/473, M-10/474, M-10/475, M-10/476, M-10/477 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere;

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

- Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

- “Samsun Karayolu 24.Km Gölgelikaya Durağı (707 Ada 2 Parsel) Lalahan Elmadağ/ ANKARA” adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankı, yeraltı düzenek ve tertibatları bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği,

29/1/2010 tarihli denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenmiş M-10/546, M-10/547, M-10/548, M-10/549, M-10/550, M-10/551 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere;

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

- Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

12/3/2010 tarihli denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenmiş M-10/1022, M-10/1023, M-10/1024, M-10/1025, M-10/1026, M-10/1027, M-10/1028 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere;

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

- Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

4/10/2010 tarihli denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenmiş M-10/4112, M-10/4113, M-10/4114, M-10/4115, M-10/4116, M-10/4117, M-10/4118, M-10/4119, M-10/4120, M-10/4121 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere;

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

- Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

- Kırsal motorine ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Tekinerler Yapı Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması” kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2571/16/1-1

—————

Ankara Asfaltı 17. Km Kocasinan/KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren 1/7/2009 tarih ve BAY/939-82/26224 sayılı (iptal) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Selen Cam ve Petrol Ürünleri Pazarlama Gıda Reklam Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan ve 38 RA 101 plakalı tankerden 05/10/2009 tarihinde alınan motorin numunelerinin TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucunda düzenlenen M-09/3981, M-09/3982 ve M-09/3984 sayılı analiz raporlarına göre söz konusu şirketin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden yazılı savunma yapılması için 4/12/2010 tarih ve 27775 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 6/1/2011 tarihli ve 3010-114 sayılı Kararı ile Selen Cam ve Petrol Ürünleri Pazarlama Gıda Reklam Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 134.400.-TL. tutarında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 134.400.-TL tutarında olmak üzere toplam 268.800.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 268.800.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/17/1-1

—————

1/2/2011 tarihli ve 3066-6 sayılı Kurul Kararı ile 6026 Sokak No: 16/C Bostanlı-Karşıyaka/İZMİR adresinde faaliyette bulunmak üzere alınan 21/3/2005 tarihli ve BAY/462-1305/08482 sayılı 5 yıllık istasyonsuz bayilik lisansı süresi dolduğundan kendiliğinden sona ermiş olan TBS Petrol Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 07/07/2009 tarihli ve BAY/939-82/26247 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 16/07/2010 tarihli ve 2365 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Heybet Petrol Ürünleri Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt (motorin) satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendi ile Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları başlıklı 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunması alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/18/1-1

—————

Kurulun, 1/2/2011 tarihli ve 3066-59 sayılı Kararı ile; “Aslantekin Tesisleri Gerede Karabük yolu 8.km Gerede Karabük yolu 8. Km. Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere, Kurumumuzdan, 24/05/2007 tarihinde BAY/939-82/22136 sayılı İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı (Tesisin Ünal GÜNER–Ayyıldız Petrol’e devredilmesi sebebiyle ve kendi talebi üzerine 21/07/2009 tarihli ve 2003 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiştir.) alan Mavi Petrol İnşaat Tekstil Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 06/11/2008 tarihli ve A Seri ve 83551 numaralı Fatura ile “Karabük Yolu 7. Km Pafta 3 Parsel 1285 Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere, Kurumumuzdan, 8/7/2008 tarihinde BAY/939-82/24736 sayılı İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı (tesisin Supet Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devredilmesi sebebiyle ve kendi talebi üzerine 5/6/2009 tarihli ve 1580 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiştir.) alan Sürpet Petrol ve Gıda Sanayi Ticaret-Yılmaz SÜRKİT’den akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrası; aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Mavi Petrol İnşaat Tekstil Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı yasa ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 120.000.- TL tutarında idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/19/1-1

—————

Kurul’un 1/2/2011 tarih ve 3066/61 sayılı Karar’ı ile, 21/5/2008 tarih ve BAY/939-82/24432 sayılı bayilik lisansı sahibi Nures Petrol Gıda Nakliyat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcı dışında kendi adına Reta Petrol Ürünleri Nakliyat Pazarlama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kesilmiş sevk irsaliyesi ile 42 FR 777 plakalı tankerden akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/20/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarihli ve 3010/92 sayılı Çamyüzü Mahallesi Mevlana Caddesi No: 39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA adresinde bulunan Seyit Petrol Taşımacılık Plastik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 11/02/2010 tarihinde istasyonundan alınan motorin numunesinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Seyit Petrol Taşımacılık Plastik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/21/1-1

—————

19/1/2011 tarih ve 3040-23 sayılı Kurul Kararı ile, 8/6/2007 tarihli denetime göre, Uşan Petrol Ürünleri ve Gıda Maddeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Petgür Petrol Ürünleri Nakliyecilik Tarım ve Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayiye akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, mezkûr tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına dair 2/9/2010 tarih ve 2754-35 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinin konuyla alakalı herhangi bir yazılı savunma göndermediği birlikte değerlendirilmiş ve mezkur tüzel kişinin yeniden satış amaçlı satış yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 50.000,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu: 14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/22/1-1

—————

22/10/2009 tarihinde yapılan denetimde, Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyondan alınan numunenin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde yapılan analizinde yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmediği ve teknik düzenlemelere uygun olmadığı M-09/4632 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul 6/1/2011 tarih ve 3010/89 sayılı Kararında, 22/10/2009 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen M-09/4632 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denetim Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/23/1-1

—————

Kurul’un 6/1/2011 tarih ve 3010/58 sayılı Kararıyla; Yetimoğlu Petrol İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, “D100 KARAYOLU ÜZERİ YENİ ORMANKÖY, AKYAZI/SAKARYA” adresinde yürüttüğü bayilik faaliyeti için 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı olarak, 2005 yılında lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, bu fiili işleyen mezkur kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince belirlenen 50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2571/24/1-1

 

—————

K U R U L  K A R A R I

Karar No: 3133-1                                                                                                                                                                       Karar Tarihi: 24/3/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2011 tarihli toplantısında, 21/12/2010 tarihli ve 2954-2 sayılı Kurul Kararı ile Meram EDAŞ’ın 2011 yılı dağıtım gelir gereksinimine yansıtılmasına karar verilen tutarın 31.908.544.-(otuzbirmilyondokuzyüzsekizbinbeşyüzkırkdört) TL olarak revize edilmesine,

karar verilmiştir.

2566/1-1

————

K U R U L  K A R A R I

Karar No: 3133-2                                                                                                                                                                       Karar Tarihi: 24/3/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2011 tarihli toplantısında,  21/12/2010 tarihli ve 2954-3 sayılı Kurul Kuran ile Başkent EDAŞ’ın 2011 yılı dağıtım gelir gereksinimine yansıtılmasına karar verilen tutarın 77.732.124.-(yetmişyedimilyonyediyüzotuzikibinyüzyirmidört) TL olarak revize edilmesine,

karar verilmiştir.

2567/1-1

————

K U R U L  K A R A R I

Karar No: 3133-3                                                                                                                                                                       Karar Tarihi: 24/3/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2011 tarihli toplantısında, 21/12/2010 tarihli ve 2954-4 sayılı Kurul Kararı ile Sakarya EDAŞ’ın 2011 yılı dağıtım gelir gereksinimine yansıtılmasına karar verilen tutarın 23.003.304.-(yirmiüçmilyonüçbinuçyüzdört) TL olarak revize edilmesine,

karar verilmiştir.

2568/1-1

————

K U R U L  K A R A R I

Karar No: 3134                                                                                                                                                                          Karar Tarihi: 24/3/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/3/2011 tarihli toplantısında, BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. PİL/480/111/11078 sayılı İletim lisansı kapsamında Dörtyol İşletme Müdürlüğü Pk.5 Dörtyol/HATAY adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin,

- Ham petrol için had uygulamasının 35,000 varil (tapa miktarı)  den az, 20 API’den düşük, 38 API’den yüksek ise,

- Ham petrol tanımının, spesifik gravitesi (0,8348 – 0,9340),  API gravitesi (20-38) aralığında, 60oF  ’deki viskozitesi 1800 – 2300 SSU, akış noktası – 33,4oF,

- Boru hattının azami günlük kapasitesinin, akıtılacak ham petrolün spesifik gravitesi (0,8348 – 0,9340),  API gravitesi (20-38) aralığında, 60oF’deki viskozitesi 1800 – 2300 SSU, akış noktası – 33,4oF olduğu şartlarda ve azami 73,3 kg/cm2 basınçla 70,000 – 86,500 varil,

1) Ham Petrol İletim Hizmeti Fiyatının; Batman-Dörtyol güzergahı için 3,60 TL/Varil, Diyarbakır-Dörtyol güzergahı için 3,01 TL/Varil ve Sarıl-Dörtyol güzergahı için 1,54 TL/Varil,

2) Ham Petrol Hazırlama ve Pompalama Hizmet Fiyatı; Taşıtıcı Payının 0,322 TL/Varil ve Rafinerici Payının 0,207 TL/Varil,

olacak şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

2569/1-1

————

K U R U L  K A R A R I

Karar No: 3135                                                                                                                                                                        Karar Tarihi: 24/03/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2011 tarihli toplantısında,

a) 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanan tarife tablolarının; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesi, Yüksek Planlama Kurulunun 14/2/2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Kararı ile kabul edilen Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları, ilgili mevzuat ile elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde güncellenmesine, EK-1 ve EK-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Nisan- Haziran 2011 dönemi Faaliyet Bazında Desteklenecek Tutarlar tablosunun (a) maddesi çerçevesinde güncellenmesine ve yeni meblağların ilgili taraflara bildirilmesine,

karar verilmiştir.

 

EKLER:

EK-1 1/4/2011 tarihinden itibaren uygulanacak 2011 yılı Faaliyet Bazlı Tarife Tabloları.

EK-2 1/4/2011 tarihinden itibaren uygulanacak “2011 Yılı Fonsuz Tarife” Tablosu

 


  

2570/1-1


TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR