3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET -TAM OTOMATİK KİNEMATİK VİSKOZİMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DEĞİRMEN BAKIM SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE ST 52.3 VEYA ERDEMİR 6252 KALİTEDE 30X120X897 MM ÇEVRE ZIRHI 100.000 KG.

SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tatkavaklı Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1 MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KATKISIZ BENTONİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE YENİ OTOBÜS TERMİNALİ VE MİNİBÜS AKTARMA KOMPLEKSİ İNŞAATININ YAPIMI VE MAKSİMUM 15 YIL

SÜRE İLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Fındıklı/RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET -TAM OTOMATİK KİNEMATİK VİSKOZİMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                   :   2011/10

İhale Kayıt No                           :   2011/47752

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                     :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası       :   TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 29 99-24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin     :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   1 ADET -TAM OTOMATİK KİNEMATİK VİSKOZİMETRE CİHAZININ ALIMI

- TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                             :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                               :   75 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   27/4/2011 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14.00

c) İhale Usulü                             :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 27/4/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2557/1-1


DEĞİRMEN BAKIM SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE ST 52.3 VEYA ERDEMİR 6252 KALİTEDE 30X120X897 MM ÇEVRE ZIRHI 100.000 KG.

SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Değirmen bakım servisinde kullanılmak üzere 100.000 kg. St 52.3 veya Erdemir 6252 kalitede Çevre Zırhının Teknik Şartname ve Teknik Resim esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/ 44856

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi      :   ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Değirmen bakım servisinde kullanılmak üzere St 52.3 veya Erdemir 6252 kalitede 30x120x897mm Çevre Zırhı : 100.000 kg.

b) Teslim yeri                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                       :   Sözleşmeye Müteakip 60 (Altmış) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                    :   20/04/2011 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR640001000305311960105001 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 20/4/2011 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2319/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tatkavaklı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tatkavaklı Belediye Başkanlığına ait, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tatkavaklı Beldesi, Üçkurnalı mevkiinde bulunan tapunun 123 ada 13 parselinde kayıtlı 12.454.95 m2. miktarlı arsa vasıflı taşınmaz aşağıdaki şartlarla 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 19/4/2011 Salı günü saat 14:00’de Tatkavaklı Belediyesi Başkanlık makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu taşınmazın satış muhammen bedeli 1.060.663,54 TL olup geçici teminatı ise muhammen bedelin % 3 ü olan 31.820,00 TL’dir.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktarda geçici teminatlarını en geç ihale günü saat 14:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları veya 2886 sayılı kanunun 27. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak alınmış 90 günlük Banka teminat mektubu getirmeleri şarttır. Saat 14:00 den sonra teminat kabul edilmez.

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamesini hafta içi her gün mesai saatleri içinde Tatkavaklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00 TL. bedel ile satın alınabilir. İhaleye girebilmek için dosya almak şarttır.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a - Kanuni ikametgahı olması,

b- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c- Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; Ortak Girişim beyannamesi,

d- Şirket veya kişiyi tanıtıcı, Mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler.

e- Ticaret ve Sanayi odası belgesi vermesi.(2011 yılı tasdikli)

1 - Gerçek kişi olması halinde İlgilisine göre Ticaret ve Sanayi odasına Kayıtlı olduğuna dair belge.

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - Ortak girişim olması halinde, Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (e-2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

f - Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin(f-1 ve f-2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

g - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

7 - Teklifler ihale saatine kadar Tatkavaklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilebilecektir. İadeli taahhütlü posta ile yapılacak tekliflerde, ihale saatinden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Telgrafla veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2432/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 3.035,13 TL ile en çok 65.549,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 303,51 TL, en çok 6.554,90 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kapalı kasa minibüs, otobüs, kapalı kasa kamyonet, tanker kamyon, vb.21 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 14/4/2011 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 13/4/2011 tarih ve saat 16.30’a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2362/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1 MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünce; satışa esas bedeli en az 660,78 TL ile en çok 35.968,10 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 66,08 TL. en çok 3.596,81 TL arasında olan cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 22 adet (Binek oto, Çekici Kamyon, Romörk (Dorse) ve Motorsiklet) açık artırma suretiyle TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15/4/2011 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr adresimizden ulaşılabilir.)

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 14/4/2011 tarih 16.00’a kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve adres, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3) Açık artırma yöntemiyle eşya satış şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Ankara İşletme Bölge Müdürlüğümüz ve diğer Bölge Müdürlükleri ile bağlantıları Şube Müdürlüklerinden alınabilir.

4) Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr - www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2436/1-1

—— • ——

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                               :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111  45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası  :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi     :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) -

İ h a l e n i n  N i t e l i ğ i - T ü r ü

İ.K No

Dosya no

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1-

46.Kalem Cat. Yed. Alımı

48294

2011–594

15/4/2011-14.00

120 Gün

2-

62.Kalem Komatsu Yedeği Alımı

48303

2011–595

22/4/2011-14.00

180 Gün

3-

40.Kalem Muh. Demir ve Saç Levha Alımı

48307

2011-596

22/4/2011-15.00

30 Gün

4-

88. Kalem Muhtelif Filtre Alımı

48311

2011-597

29/4/2011-14.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                     :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri               :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer  :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi  (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

2473/1-1


KATKISIZ BENTONİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Dosya No: 61-11SON34002 Katkısız Bentonit alımı işi AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                               :   2011 /48615

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   0312- 207 20 00 – 0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   www.tpao.gov.tr / ssakaci@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   110.000 Torba(5500 Ton) Katkısız Bentonit

b) Teslim yeri                                 :   60.000 Torba(3000 Ton) Batman Bölge Müdürlüğü 45.000 Torba(2250 Ton) Adıyaman Bölge Müdürlüğü 5.000 Torba(250 Ton) Trakya Bölge Müdürlüğü ambarlarına sevk edilecektir.

c) Teslim süresi                              :   Erken Teslim tercih sebebidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA Makam Blok 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   20/4/2011 Saat: 14.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap numarası,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.3.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.6. Geçici teminat, (istenmiş ise)

4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.12. CE Belgesi ( teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa)

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

6 – İhale dokümanı;

T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/Kardeks Müdürlüğü 7. Kat 713 No’lu odada ve ayrıca İstanbul Satın Alma ve Gümrük Müdürlüğü Şevketiye Mah. Atatürk Havalimanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat:7 No: 235-254 Bakırköy/Yeşilköy / İSTANBUL Tel: 0212 465 72 74 -75-76-77 Faks: 0212 465 72 78 adresinde görülebilir ve şartname bedeli 100 TL Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 20/4/2011 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

2552/1-1


YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE YENİ OTOBÜS TERMİNALİ VE MİNİBÜS AKTARMA KOMPLEKSİ İNŞAATININ YAPIMI VE MAKSİMUM 15 YIL

SÜRE İLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE- 1-)

Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mahallesi Karaçayır mevkii 20K.IVb1 pafta, 780 ada, 1 parselde bulunan 21022.70 m2. miktarındaki, imar planlarımızda terminal alanı niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 5/10/2010 tarih ve 2010/92 sayılı kararı gereğince, yap-işlet- devret modeli ile Yeni Otobüs Terminali ve Minibüs Aktarma Kompleksi inşaatı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 15 (onbeş) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi 2886 S.D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE – 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE – 3 -)

İşin ihalesi 14/4/2011 Perşembe günü saat: 11.00 de Biga Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda toplanacak, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE – 4-)

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 4.000,000,00 TL (Dört milyon Türk Lirasıdır). Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Arttırıma esas Yıllara göre alınacak minimum intifa hakkı bedelleri idari şartnamede belirtilmiş olup, istekliler belirtilen yıllık intifa hakkı bedelleri üzerinden % yüzde olarak (tek bir yüzde artış oranı belirtilerek) artış yapacaklardır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE – 5 -)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 4.000,000,00 TL (Dört milyon Türk Lirası) ile yıllık ortalama tahmini intifa hakkı bedeli 200,000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) nın toplamı 4.200.000,00 TL (dörtmilyon ikiyüzbin Türk Lirası) nın %3’ü olan 126.000,00 TL (Yüzyirmialtınbin Türk Lirası) dır.

5.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 4.000.000,00 TL (Dörtmilyon Türk Lirası) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık intifa hakkı bedelinin % 6’sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün yapılmasını müteakip, kesin teminatın 240.000,00 TL (İkiyüzkırkbin Türk lira) lık kısmı iade edilecektir.

5.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

5.5.) Takip eden yıllara ilişkin intifa hakkı bedeli artışı üzerinden kesin teminat tamamlattırılacaktır.

5.6) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat:09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE – 6 -) ihale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE – 7 -)

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi,

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2011 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Karayolları Taşıma Yönetmeliği (11/06/2009-27255) uyarınca T2 yetki belgesi almaya haiz olduğuna dair taahhütname sunması,

k) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

l) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge,

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE – 8-)

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 9 -)

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -10-)

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 14/4/2011 Perşembe günü saat: 09,30’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi No:11’deki Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE – 11-) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 12-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yap-işlet-devret modeli ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 15 yıl süre ile işletilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 13-) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2472/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Fındıklı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 30.000. ton yaşçay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/53700 Fındıklı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20/4/2011 Salı günü saat 14.00’e kadar Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Fındıklı/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi  (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2452/1-1