3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Antalya 6. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

ESAS      : 2009/434

KARAR : 2010/347

Dolandırıcılık suçlarından Sanık Haşim ve Şahsine’dan olma 1969 doğumlu Bolu İli Mengen İlçe nüfusuna kayıtlı ABDULKADİR KARACAN’a Dolandırıcılık suçundan TCK’nın 157/1, 62/1, 52/2, 58/6, 53/1-a,b,c,d,e„53/3 maddeleri uygulanarak 10 Ay Hapis ve 1.000 TL Adli para cezası ve hapis cezasının infazı tamamlanana kadar belli haklardan yoksun bırakma, cezası verildiğine dair gıyabi hüküm adı geçenin dosyada mevcut tüm adreslerinden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince mahalli gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15. gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde Yargıtay nezninde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak temyiz edilebileceği, Temyiz edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine, gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

2360/1-1

—— •• ——

Antalya 6. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No          :   2006/474

Karar No        :   2010/932

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit suçundan Mahkememizin 11/11/2010 gün ve 2006/474 esas, 2010/932 sayılı kararı ile sanık Murat Şahan'ın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, silahla tehdit suçundan beraatine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Murat Şahan'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

1844