1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Beyoğlu İflas Müdürlüğünden:

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Ulaştırma Bakanlığı TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

 

- Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı),

- Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı),

- Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı),

olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 14 Mayıs 2011 günü saat 09:00’da başlamak üzere 14 - 15 Mayıs 2011 tarihlerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci) yapılacaktır.

A) Sınavlara adaylardan;

1) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; Hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanları ile bu alanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan birinde lisansüstü eğitim yapmış olanların,

başvuruda bulunması,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından  27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010  tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

3) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için “KPSSP40,  KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, içerisinde bulunması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4) 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde bulunması, gerekmektedir.

B) Sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için avukatlık stajı bitim belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından onaylanacak sureti,

C) Sınav konuları;

1) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,

b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envanter-Bilanço.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Temel matematik uygulamaları,

c) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (Internet ve güvenlik, bilgisayar teknolojilerinde yeni kavramlar, temel bilgisayar ağları, temel veri tabanı),

ç) Matematik Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, bankacılıkta üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,

d) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, proje yönetimi, lineer programlama, matematiksel modellerin kurulması ve çözümü,

e) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları, işletim sistemleri,

f) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.

Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar. Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65 puan alınması gerekir.

D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri "Başvuru Formu"nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2011 tarihi saat 18:00’e kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere/ANKARA”  adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2373/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 5/1/2011 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/1/2011 tarih ve 255 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahi Mesut Mahallesi imarın 46054 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 1/4/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2479/1-1

—— • ——

Beyoğlu İflas Müdürlüğünden:

İFLASIN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya No   :  1997/10

MÜFLİS    :  GÜDER DERİ TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

İstanbul Ticaret Sicilinin 259078/206650 nosunda kayıtlı ve Setüstü İnebolu Sok. Kabataş Çıkmazı Saadet Apt. No: 6 Kat: 5 D: 9 Kabataş/İstanbul adresinde mukim, yukarıda adı yazılı müflis hakkında verilen iflas kararı Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22/12/2010 tarih ve 2010/295 esas, 2010/510 sayılı kararı ile İİK.nun 182 maddesi gereğince iflasın kaldırılmasına, itibarının iadesine karar verilmiştir.

İİK.nun 182. ve 166. Mad. Gereğince ilan ve tebliğ olunur.

2492/1-1

 


Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/546047

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman  İşletme Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Şişli

Adresi

İstanbul Orman Bölge Müd. Fatih Ormanı Kampüsü Maslak Şişli/İstanbul

Tel-Faks

212 262 77 09-212 262 02 26

Posta Kodu

34489

E-Mail

istanbulisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İmaj Güvenlik ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Topkapı Ticaret Merkezi 2 Kat.4  124-125 Cevizlibağ/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4740371936

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

610481

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2490/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/16986

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Artvin/Merkez

Adresi

Çamlık Mah. Çamlık Cad. No:28

Tel-Faks

0466 2121445-04662126049

Posta Kodu

8000

E-Mail

artvin.cevreorman@gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Yıldırım

 

Adresi

Ortaköy-Artvin

 

T.C. Kimlik No.

29971069946

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9560077284-Ortaköy

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Arhavi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

08/15825

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2491/1-1


Ulaştırma Bakanlığı TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/512538

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı (TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Kadıburhanettin Mahallesi/Sivas

Tel-Faks

0346 223 88 64-223 50 51

Posta Kodu

58059

E-Mail

ticaret@tudemsas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Okul İnşaat (Çetin Okul)

 

Adresi

1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cadde No:10 Sivas

 

T.C. Kimlik No.

33373685222

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kale V.D. 639 000 3012

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11623/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2519/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/540997

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Şehitler Mah. Akhisar Cad. No:1

Tel-Faks

(0236) 2385233-2312870

Posta Kodu

45010

E-Mail

manisadhs8@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aldemirler Hayvan Ürünleri Gıda Maddeleri Dayanıklı Tüketim Zirai ve Orman Ürünleri Maden Temizlik Akaryakıt Özel Güvenlik Taşımacılık Acente İthalat İhracat Ticaret Turizm Sanayi Limited Şirketi

Mahmut Aldemir

Adresi

Çaylı Mah. Milli Egemenlik Cad. No:3 Ortaca /Muğla

 

T.C. Kimlik No.

 

11375858738

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ortaca V.D./ 050 006 1665

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: Ortaca/485,

Oda Sicil No: 6926

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2512/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/119390

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Küçükçekmece

Adresi

İstasyon Mah. İstanbul Cad. Bezirganbahçe Mevkii No: 1

Tel-Faks

(212) 692 20 00/696 65 19

Posta Kodu

34020

E-Mail

info@imaeh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BİOTRON Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Deniz Zeynep DEMİRALP

Adresi

Ekinciler Cad. Eren Plaza No: 24

Kat :2 Kavacık-Beykoz/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

17288301460

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beykoz V.D./176 034 8963

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 563991

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2513/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/551610

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ Harput Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Elazığ/Harput

Adresi

Rızaiye Mah. İnönü Cad. No: 1

Tel-Faks

(0424)-2368565/2337970

Posta Kodu

23100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Rıza Polat (Polat Ticaret)

 

Adresi

Sanayi Sitesi 4. Sok. No: 13 Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

11327143394

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hazar V.D./7320017413

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 23/10103

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2514/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/532408

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/Şişli

Adresi

Darülaceze Cad. No: 25

Tel-Faks

(212) 314 55 35

Posta Kodu

34384

E-Mail

ihale@okmeydani.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

EMİN Temizlik Reklam Medikal Güvenlik Hayvancılık Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Gıda Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Pazar Mah. Necati Efendi Sokak No: 3/1 İlkadım/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gaziler V.D./333 020 4085

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 18651,

Oda Sicil No: 20849 (28/20849)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2515/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/79926

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

Anadolu Cad. No: 382

Tel-Faks

(0232) – 3668888 – 3675656

Posta Kodu

35520

E-Mail

karsiyakadh@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Türmet Bilgisayar Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

Türker Yalçınkaya

Adresi

1717 Sok. No: 4 D: 11 Ses Pasajı Karşıyaka/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

49441281968

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Karşıyaka V.D./8810033472

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 93843,

Oda Sicil No: 56503

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2516/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/131642

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Antakya/Hatay

Adresi

Şirince Mah. Dabbahane Sok.

Tel-Faks

(0326)-2146170/2135962

Posta Kodu

31100

E-Mail

bilgi@hataydogumevi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İNOVA Grup Sağlık ve Teknoloji Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Yusuf Bahar

Adresi

Levent Mah. Güvercin Sok. No: 29 Beşiktaş/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

17995160862

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beşiktaş V.D./4650351522

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 712925

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2517/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/5

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop Türkeli Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Sinop/Türkeli

Adresi

Tümerkan Mah. Tevfik Özcan Sok.

Tel-Faks

(0386)-6714300/6713800

Posta Kodu

57300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aysel Ulusal

 

Adresi

Bafra Sanayi Sitesi A Blok No: 4 Bafra/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

64357164624

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bafra V.D./64357164624

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3893

Oda Sicil No: 6236

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2518/1-1


Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/5523

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğünden/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Etlik Cad. No: 39

Tel-Faks

0312 303 90 00/0312 384 31 28

Posta Kodu

6110

E-Mail

bol04@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ERK İnş. Taah. Haz. Bet. Turz. San. ve Tic. A.Ş.

Rıza Erkut Yurdemi

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı 1322 Cad. No: 45/8 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

12025997364

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3600206257 Çorum Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9683

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2483/1-1