1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR DONANIM VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÖVME ÇELİK BİLYE SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


İMALATI YAPILACAK VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET ELASTOMER SUSTALI TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


ÇOK-İSTASYONLU TRANSFER PRESİ SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET XEROX MARKA DC 700 MODEL DİJİTAL BASKI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MEKANİK KANTAR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


SANTRALIMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN, KÜL-CURUF ATMA TESİSLERİNİN VE YARDIMCI DONANIMLARININ BAKIM VE İŞLETİLMESİ İLE İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE SANTRAL VE MÜŞTEMİLATLARINDA TÜM TESİSATIN TEKNİK TEMİZLİK VE KONTROLLERİNİN 24 KİŞİ İLE 730 GÜN SÜRELİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MANİSA BELEDİYESİ KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Manisa Belediye Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Bursa Yenişehir Malmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR DONANIM VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgisayar donanım ve çevre birimleri Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 – İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 – Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 – Teklifler 12/4/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 – Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 – İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 – Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 vay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2441/1-1


DÖVME ÇELİK BİLYE SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan muhtelif çapta ve miktarda Dövme Çelik Bilye temini açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/43985

1 - İdarenin

a) Adresi                                  :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 252 558 02 90 (Dahili 1479) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi      :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  20.000 Kg. 20 mm. Çapında Dövme Çelik Bilye, 20.000 Kg. 25 mm. Çapında Dövme Çelik Bilye, 20.000 Kg. 30 mm. Çapında Dövme Çelik Bilye temin edilecektir.

b) Teslim Yeri                          :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                            :  Bilyelerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                      :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                      :  19/4/2011 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19/4/2011 Saat 14.00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2369/1-1

—— • ——

İMALATI YAPILACAK VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET ELASTOMER SUSTALI TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2011/46236

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                 :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :   400 Adet Elastomer Sustalı Tampon

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/4/2011 günü, saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2433/1-1


İHALEYE DAVET

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1:5000 Ölçekli Sayısal

Renkli Ortofoto Üretim İşi-Grup 2

IBRD Kredi No: 7537-TU

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup, bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim” sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim- Grup2” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 3(üç) İhale paketi olarak yapılacaktır.

 

No

Sözleşme Referans No

Çalışma Bölgesi

Pafta sayısı

1

ELBİSTAN

Andırın,Akkışla,Altınyayla,Çağlayancerit,Gemerek, Göksun,Nurhak,Pazarcık,Pınarbaşı,Saimbeyli,Sarız,

Şarkışla,Tufanbeyli

2428

2

SAMSUN

Alaçam,Asarcık,Ayvacık,Bafra,Çarşamba,Çaybaşı,

Durağan,Fatsa,İkizce,Kavak,Salıpazarı,Tekkeköy,

Terme,Ünye,Yakakent,19Mayıs,

1620

3

SİNOP

Abana,Ayancık,Boyabat,Çatalzeytin,Dikmen,Erfelek,

Gerze, Hanönü,Saraydüzü,Taşköprü,Türkeli,

1550

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 250,00 TL (İki yüzelli Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Turan Güneş Bulvarı 648. Cad. No: 53 Oran Sitesi 06100 ANKARA / TÜRKİYE

Tel: (+90) 312 463 12 30 - 463 12 09 Fax: (+90) 312 463 10 50

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 9 Mayıs 2011’den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az % 2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 9 Mayıs 2011 Salı günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:15’de açılacaktır.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z-10 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE

 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

2428/1-1

—— • ——

ÇOK-İSTASYONLU TRANSFER PRESİ SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           : 2011/48309

1) İdarenin Adı                           : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

2) İdarenin Adresi                      : 06330 Tandoğan/ANKARA

3) İdarenin Telefon Numarası    : 0 312 296 12 23 – 0 312 296 12 24

4) İdarenin Faks Numarası         : 0 312 223 20 06

5) 1 Adet Çok-istasyonlu Transfer Presi satın alınmak üzere açık ihaleye çıkılmıştır. Teklifler, 28/4/2011 tarihi saat 10.30’a kadar

           Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

           Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı

           06330 Tandoğan/ANKARA

adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek ya da teslim edilecek ve teklifler aynı gün saat 10.30’da açılacaktır.

6) İhaleye ilişkin İhale Dokümanlarını temin etmek isteyen firmalar ya da temsilcileri:

           a) Konuya ilişkin İhale Dokümanlarını

           Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

           Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı

           7. Kat, 713 Numaralı Oda

           Tandoğan/ANKARA

adresinden ve Kurumun www.mkek.gov.tr adresindeki resmi web sayfasından inceleyebilirler.

b) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesinden ihale dokümanı bedeli olarak yatırılacak 2,000.-TL (KDV dahil) karşılığı alınacak makbuz ve ön yazı ile başvurarak ihale dokümanlarını temin edebilirler.

7) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

İlan olunur.

2440/1-1


ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET XEROX MARKA DC 700 MODEL DİJİTAL BASKI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet XEROX marka DC 700 model dijital baskı sistemi, marka ve modeli ile teknik özelliklerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 – İhale Evrakı Bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 – Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç Zarfta Yalnız Teklif Edilen Fiyatın Yazılı Olduğu Teklif Mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 – Teklifler, 11/4/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirlenen marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahere bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 – Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 – İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 – Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2486/1-1

—— • ——

4500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve üretim tesislerinde kullanılan 4500 ton sönmüş toz kirecin Ca (OH) 2 teknik şartname esaslarında satın alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                       :   2011/ 43812

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :   YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası           :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1- Sönmüş Toz Kireç Ca (OH) 2    : 4.500 Ton

b) Teslim yeri                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip periyotlar halinde 1 yıl süreyle teslim edilecektir

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                            :   25/4/2011  14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR-64 0001 0003 0531 1960 1050 01 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 25/4/2011 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2292/1-1

—— • ——

MEKANİK KANTAR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz İşletmelerinin ihtiyacı olan 500 Kg çekerli 215 Adet Mekanik Kantar %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 60,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü -Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/4/2011 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır..

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2196/1-1

—— • ——

4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.600,91,-TL ile en çok 11.682,-TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 160,09,-TL, en çok 1.168,2,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kopresör, bilgisayar ekipmanı, ev telefonu, kule vinç parçalar, cep telefonu aksesuarları ve parçaları, oto parçaları, sondaj dişli ucu ve Muhtelif Eşya vs... cinsi 13 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 7/4/2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 6/4/2011 tarih ve saat 16.30’a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866 - 6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2180/1-1


SANTRALIMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN, KÜL-CURUF ATMA TESİSLERİNİN VE YARDIMCI DONANIMLARININ BAKIM VE İŞLETİLMESİ İLE İHTİYAÇ

DUYULMASI HALİNDE SANTRAL VE MÜŞTEMİLATLARINDA TÜM TESİSATIN TEKNİK TEMİZLİK VE KONTROLLERİNİN 24 KİŞİ İLE

730 GÜN SÜRELİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/39504

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/ KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği Türü                           :   24 Kişi İle 730 Gün Süreli Olarak Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı                                   :   1 Adet

c) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/ KÜTAHYA

d) İşin Süresi                              :   730 (Yediyüzotuz) Takvim Günü

e) Dosya No                               :   Ticaret 2011/16

f) İhale Usulü                             :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/ KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :   5/5/2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş deneyim belgeleri;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin; % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi

i) Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler;

- Süreli personel çalıştırmasına dayalı bakım, onarım ve revizyon işleri.

- Süreli personel çalıştırmasına dayalı teknik temizlik işleri

Yukarıda belirtilen işlerde herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 400,-TL (Y.Dörtyüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Ban-kası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 5/5/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2172/1-1


MANİSA BELEDİYESİ KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Manisa Belediye Başkanlığından:

Manisa Belediyesi sınırları ile mücavir alanları dahilinde; Belediye ve yüklenici tarafından tespit edilecek şehrin muhtelif yerlerine aşağıda adetleri belirtilen Kent Mobilyaları adı altında ve özellikleri teknik şartnamede tanımlanan Otobüs Durağı, Afiş Değiştiricili Reklam vitrini (CLP), Çift Yüzlü Reklam Panosu, Sabit Megalight, Afiş Değiştiricili Megalight, Silindir Reklam Kulesi, Kent Bilgi Bankası, Kuleboard (Totem) Pano, LED ekran ve Billboardların temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında, reklam materyallerinin işletme hakkının 10 (on) yıl süreyle kiraya 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

a) İhale Makamı                     :   Manisa Belediye Başkanlığı

b) İhale Tarihi                         :   18/NİSAN/2011 Pazartesi Saat : 14.00

c) İhalenin Yapılacağı Yer       :   Manisa Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 45010 Manisa adresinde yapılacaktır.

d). İşin Miktarı ve

     Muhammen Bedel             :   108 adet Otobüs Durağı,

                                                   100 adet Çift yüzlü Reklâm Panosu (CLP)

                                                   150 adet Billboard

                                                   2 adet Afiş Değiştiricili Raket Reklam Vitrini (CLP)

                                                   10 adet Sabit Megalight

                                                   5 adet Afiş Değiştiricili Megalight

                                                   2 adet Silindir Reklam Kulesi

                                                   1 adet Kent Bilgi Bankası

                                                   5 adet Kuleboard (Totem) Pano

                                                   2 adet LED ekran olup muhammen bedeli 300.000,00-TL/ yıl olup 10 (Onyıl) üzerinden toplam 3.000.000,00 TL (Üç milyonTürk Lirası ) dır.

e). Geçici Teminat                  :   Geçici teminat tespit edilen muhammen bedelin % 3 üzerinden 90.000,00-TL’dir.

1 - Dilekçe ve kanuni ikametgâh belgesi,

2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

3 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

6 - Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

8 - Yükleniciler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9 - Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı ( 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9 5.10, 5.11 )’deki belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

10 - İhaleye katılacak olan isteklinin 10 (On) Yıllık toplam muhammen bedelin % 20’si oranında kullanılmamış nakit kredisi ile 10 (On) yıllık toplam muhammen bedelin % 20’si oranında kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair ihale tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur.

11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka referans mektupları ortaklıktaki hisseleri oranında değerlendirilecektir.

12 - Türk Lirası olarak yatırılacak Geçici teminat tutarı Manisa Belediyesinin Ziraat Bankası Merkez şubesi (şube kodu: 188 ) nezdindeki IBAN NO: TR 780001000188394769504001 nolu hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya TL olarak düzenlenen banka geçici teminat mektubu teklif kapsamında sunulacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortaklardan birisi tarafından sunulması yeterlidir.

13 - Teknik Yeterlilik Belgesi (İstekliler teknik şartname çerçevesinde yapılacak kent mobilyalarının çizimleri, Katalogları ve Slâyt, sunumları vb. ile birlikte Manisa Belediyesi 2. Kat Encümen salonunda 13/Nisan/2011 Çarşamba günü saat 14.00 ’te hazır olacaktır. Kent mobilyalarının teknik şartnameye uygun olup, olmadığı Başkanlık Makamınca oluşturulan komisyonca incelenecektir. Yapılacak inceleme neticesinde teknik şartnameye göre ibraz edilen bilgi ve belgeleri yeterli olan isteklilere “Teknik Yeterlilik Belgesi” verilecektir.

14 - Nüfusu en az 250.000 (İki yüz elli bin) ve üzeri Belediye ile ihale konusu işi yaptığına veya bitirdiğine dair belge.

15 - 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılmaktan cezalı ve yasaklı olmadığına idarece ihale dökümanında verilecek taahhütname,

16 - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

17 - Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu şartnamenin 8. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

18 - Sunulacak tüm belgelerin lisanı Türkçe olacaktır. Türkçe dışında sunulacak belgeler şartnamenin 27. Maddesin istenilen şartları taşıması zorunludur.

19 - İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı : İhale dokümanları MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İhale Birimi Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45010 – MANİSA adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 500,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

20 - İstenilen bütün belgeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak 18 /NİSAN/2011 Pazartesi Günü Saat : 12.00’ ye kadar MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İhale Birimi Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 45010 – MANİSA adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır.

21 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi Almak İçin İrtibat: Tlf: 0 236 2314580/244 Fax: 0 236 2387243

e-mail: ihale@manisa.bel.tr

2289/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünden:

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Posta İşleme Dağıtım Merkezi Müdürlüğü Dağıtıcı Personelin servis hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/44934

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Peyas Mah.Urfa Bulvarı No: 166 Kayapınar /Diyarbakır

b) Telefon ve faks numarası           :   4122511339 - 4122511039

c) Elektronik Posta Adresi             :   diyarbakir_malz@ptt.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                    :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Dağıtıcı personel servisi hizmetleri işi için 3(üç)adet 25/29 kişilik Midibüsün hizmet alımı suretiyle kiralanması

b) Yapılacağı yer                            :   Teknik şartnamede belirtilen güzergahlarda Dağıtıcı personel servisi taşıma hizmetleri

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 33 Ay 990 (dokuzyüzdoksan) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Peyas Mah. Urfa Bulvarı No:166 kayapınar/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati                            :   11/4/2011 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. İhale Tarihi itibariyle Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası,Belgesi;

4.1.3. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.4. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.10. 4734 sayılı Kamu ihale kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.11. İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini belgeleri veya

b) Devir edilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 ‘den az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini,diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlanması zorunludur.

4.3.2- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü personel servisi, Kiralık araç ile Kargo hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhaleye katılacak isteklilerin Dağıtıcı personel servisi taşımasında çalıştırılacak 3 (üç) adet 25/29 kişilik Midibüsün % 20 kendi mali olacaktır.

4.3.4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım kordinasyon Merkezi Komisyonun (UKOME) 22.12.2006 tarih ve 2006/10-1 sayılı kararı gereğince Personel Servisi taşımacılığı yapılabilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan ( S ) plakasına haiz olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü İd.ve Sos.İşl.Müdürlüğü( Malzeme servisi) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü (İd.ve Sos.İşl.Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Ünitemiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2325/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Bursa Yenişehir Malmüdürlüğünden:

 

S. No

İli

İlçesi

Köyü

Mevkii

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü M2

Hazine Hissesi

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Yenişehir

Çeltikçi Köyü

Söğütlü Kuyu

Tarla

H.23.d-01.b

106

1

578.646,00

Tam

8.700.000,00

1.740.000,00

15/4/2011

09:30

2

Bursa

Yenişehir

Çeltikçi Köyü

Söğütlü Kuyu

Tarla

H.23.d-01.a

109

1

570.086,00

Tam

8.600.000,00

1.720.000,00

15/4/2011

10:00

3

Bursa

Yenişehir

Çeltikçi Köyü

Söğütlü Kuyu

Tarla

H.23.d.01.b

105

1

125.164,00

Tam

1.880.000,00

376.000,00

15/4/2011

10:30

4

Bursa

Yenişehir

Çardak Köyü

Uzun tarla

Tarla

H.22.c.05.b

166

1

139.930,00

Tam

2.100.000,00

420.000,00

15/4/2011

11:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Malmüdürlüğü Makam odasında ayrı ayrı satışları yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu, Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (ikametgah senedi) ve nüfus cüzdanı örneği ile gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaleti (tüzel kişilerden ise 2011 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri) Komisyona vermeleri gerekmektedir. Şartname ve ihale dosyaları Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "httpAvww.milliemlak.gov.tr" ve "www.bursadefterdarliği.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.

2229/1-1