31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Van Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

- Pursaklar İlçesi Saray 98315 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

2439/1-1

—— • ——

Van Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Mülga 4926 sayılı yasaya muhalefetten İlhan Polat aleyhine Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin E:2008/353, K:2008/379 Sayılı kararına istinaden. Van Gümrük Müdürlüğünce 239,00 TL. para cezasının tahsili için ilgilinin adres tespiti yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat kanunu gereğince ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

2378/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DUYURU

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2010 tarih ve 27800 sayılı 6 ncı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne eklenen 45.1.1.2nci maddesi uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 30/04/2011 tarihinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak olan ve 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri” ve “Mekanik Tesisat İşleri” gruplarındaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (N) sınır değer katsayısı’nın (1,20) olarak belirlendiği ilanen duyurulur.

2484/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/43865

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Dikmen Caddesi No: 89 A.Ayrancı  Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0 312 412 24 29 – 0 312 428 81 62

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İPA Elektronik Bilişim Teknik Enerji ve Savunma Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.

Handan Fatma Güven

Adresi

Aşağıöveçler 1314 Cadde No: 46/4 Çankaya/Ankara

Aşağıöveçler 1314 Cadde No: 46/4 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

43129440760

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4780513699

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

695569

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2437/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/46741

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Dikmen Caddesi No: 89 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0 312 412 24 47 – 0 312 428 81 62

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Karaduman Örme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Kocaoğlan Mah. Kenan Evren Bulvarı No: 123 / Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5090057407

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17817

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2438/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesinden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi Alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine” uygun olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirtildiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek rektörlüğe,

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Açıklama

Elektrik-Elektronik Fak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

Telekominükasyon

 

1*

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

1

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik kimya

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

 

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siyaset Bil. ve Uluslararası İlişk.

Uluslararası İlişkiler

 

1

 

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

1

 

 

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

 

1*

 

İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

 

1

 

İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

1

 

Kimya-Metalurji Fak.

Matematik Mühendisliği

Sistem Analizi

 

1*

 

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Hidromek ve Hidrolik Mak.

 

1

 

 

(*) : 4/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

2426/1-1


 


 


2478/1-1