31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


UNİON SPECİAL MARKA (VEYA DENGİ) DİKİŞ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


JEOTERMAL SAHANIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TCDD GAR VE İSTASYONLARINDA YOLCU BİLETİ SATIŞI, DANIŞMA VE REZERVASYON HİZMETLERİNİN 96 İŞYERİNDE 315 ELEMAN İLE

8 AY SÜREYLE YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK VE ERTELEME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Güç Trafoları Onarım İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UNİON SPECİAL MARKA (VEYA DENGİ) DİKİŞ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :   2011/48150

1 – İdarenin

a) Adresi                                     :   Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası       :   Tel : (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                       Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  

2 – İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :   87 Kalemde, Toplam 565 Adet Union Special Marka (veya dengi) Dikiş Makinası Yedek Malzemesi

b) Teslim yeri                             :   Yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi teslim tekliflerde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

tarihi ve saati                              :   25 Nisan 2011, Pazartesi günü; saat 14.00

4 – İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 – İhale dokümanı; T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara veya T.Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 – İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

7 – İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 – Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2446/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :   AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası

                                                                             Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :   (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi     :   ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli:

İhale Tarihi:

1- PALET BAKLA

GÖBEĞİ İMALATI

400 ADET

2011-45569

TER-AEL-2011-0330

90,00 TL

21/4/2011

2- AŞINMA PLAKASI

İMALATI

2500 ADET

2011-45574

TER-AEL-2011-0332

50,00 TL

20/4/2011

b) Teslim yeri                         :   AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :   Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :   Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   AEL İşletme Müd.İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :   Yukarıda belirtilen tarihlerde,Saat :14.30

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi,ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.30’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

2346/1-1


JEOTERMAL SAHANIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10/c ve Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince hükümden düşen jeotermal kaynak sahası, 2886 s. Devlet İhale Kanunu’nun, 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ihale edilmek üzere aramaya açılacaktır.

1 - Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı Jeotermal sahanın ihalesi yapılacaktır.

 

İli:

Aydın, Merkez, Kalfaköy

Ruhsat No:

J-667

Alan:

1.873,40 Hektar

Pafta No:

M19b1, M19b3, M19b4

Taban ihale bedeli:

60.000.000,-TL.

Geçici teminat:

  1.800.000,-TL.

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

574620

576480

577700

577020

573400

Yukarı (X)

4192980

4191830

4191980

4186800

4186740

 

 İhale tarihi : 12/4/2011

 Saati           : 14:00

 

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Aydın İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar, Aydın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla 12/4/2011 tarihi saat 12:00’ye kadar Aydın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak için 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmış;

a) Geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın nakden yatırıldığına ilişkin makbuz, teklif mektubu, bağlı olduğu vergi dairesi ili ve vergi numarasını gösterir belge, ihale dokümanının satın alındığına dair 5.000,-TL lik makbuz,

b) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdan sureti ve imza sirküleri, başkası adına ihaleye katılacaklar usulüne göre uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

c) Tüzel kişiler için; şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti ile yönetimin onaylı imza sirküleri, tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

İlan olunur.

2326/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 852,12 TL ile en çok 266.366,26 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 86,00 TL en çok 26.637,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında Fueloil, yağ, kavanoz, kumaş, iplik, akü, iplik bobini, gözlük, çorap, terlik, jant, kase, cüzdan, yer karosu v.b.22 (yirmiiki) grup  eşya açık artırma suretiyle  Dudullu Caddesi Üzeri İETT Anadolu  Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki  ihale salonunda 7/4/2011 saat  09.30'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan  eşya hakkında daha detaylı  bilgiye  www.gumruk.gov.tr  ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 6/4/2011 tarih ve saat 16:00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2365/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 250,00 TL ile en çok 95.532,80 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az  25,00 TL, en çok  9.554,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, karavan, yarış aracı, tripitör, kamyor, motorsiklet ve motorsiklet parçalarından oluşan 25 adet araç;  açık artırma suretiyle, 6/04/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 5/4/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya  TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen  tarih ve saate kadar  Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil)  İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2366/1-1

—— • ——

5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 4.544,48,-TL ile en çok 28.072,20,-TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 454,44,-TL, en çok 2.807,22,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kamyon, Tır, Dorse, Çekici, cinsi 7 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 5/4/2011 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 4/4/2011 tarih ve saat 16.30’a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2179/1-1

—— • ——

MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan çelik kompansatörlerin satın alınması açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/42397

1 - İdarenin;

a) Adres                                   :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası    :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi        :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, çelik kompansatör, 117 adet

b) Teslim edileceği yer             :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                       :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                       :  20/4/2011 tarih, saat 14:00

4 - İhale dokümanı                   :  (Dosya No : AEBS 2011/19)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler teknik şartnamede ve idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 20/4/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

2296/1-1


TCDD GAR VE İSTASYONLARINDA YOLCU BİLETİ SATIŞI, DANIŞMA VE REZERVASYON HİZMETLERİNİN 96 İŞYERİNDE 315 ELEMAN İLE

8 AY SÜREYLE YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :  2011/47853

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

                                                  GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/4199- Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu bileti satışı, Danışma ve Rezervasyon hizmetlerinin 96 işyerinde 315 eleman ile 8 ay süreyle yaptırılması hizmet alımı. (1/5/2011 - 31/12/2011)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 13/4/2011 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2435/1-1

—— • ——

İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK VE ERTELEME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Güç Trafoları Onarım İşletme Müdürlüğünden:

Tüm ilgili ve İsteklilere Duyurulur.

2 Mart 2011 Çarşamba tarihli ve 27862 Sayılı Resmi Gazete’de artırma eksiltme ve ihale ilanları bölümünde yayınlanan, Kamu İhale Kurumuna 2011/30147 no ile bildirilen, Transpoze Edilmiş Emaye Kaplı Bakır İletken (CTC) istisna kapsamındaki Mal alım ihalesinde son teklif verme süresi ve ihale tarihi 19/4/2011 saat 14:00 olarak değiştirilmiş ve ihale bu tarihe ertelenmiştir.

2434/1-1