3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediyesinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


10 ADET- KAZAN ALTI TEKNESİ CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİR İMALATI VE İŞLETMEYE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


190.000 ADET POSTA TORBASI SATIN ALINACAKTIR

PTT Genel Müdürlüğünden:


KONNEKTÖRLÜ OPTİK BAĞLANTI KABLOSU VE AKSESUARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


30 ADET DOKÜMAN TARAYICI (TİP 1) KODAK İ SS 500 5 ADET DOKÜMAN TARAYICI (TİP 2) KODAK İ 1200 PL SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


LABORATUAR CAM VE DİĞER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


BOT VE AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden :


MOBİL RIHTIM VİNCİ KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


KOLTUK KILIFI ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


MUHTELİF BOYA ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


YAĞLAMA YAĞI ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


KARGO GÖNDERİLERİNİN 65 İŞÇİ İLE YAYA DAĞITIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden:


2000 GR.LIK TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 6.02 TL ile en çok 26.397,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az  0,60 TL, en çok 2.639,70 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, hırdavat eşyası, giyim eşyası, halı, mermer, traverten taş, mensucat, makine parçası, filika, can simidi, araç kaporta aksamı, hurda demir ve sac vb.47 grup eşya, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası /TRABZON adresindeki ihale salonunda 15/3/2011 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 14/3/2011 tarih ve saat 16.30'a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

1517/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kaydı ve hukuki niteliği yazılı taşınmaz mal Kızılcahamam Belediyesince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre 14/3/2011 tarihinde saat:14.30’da yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - Satılacak taşınmaz malların;

 

S.N.

Ada

Parsel

Adet

Birim

Fiyatı (TL)

Vasfı

Mahallesi

Toplam

Fiyatı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Geç.

Teminat

(TL)

1

709

2

12.000.00

50 adet B.Bölüm

(1200adet

Devremülk)

İsmetpaşa

14.400.000.00

14/3/2011

14.30

432.000.00

 

3 - İhale Kızılcahamam Belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 37. maddesince Kapalı teklif usulü ile Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye girenler Muhammen Bedelin (%3 oranında geçici teminatlarını Belediyemiz T.C. Ziraat Bankasında bulunan teminat hesabına ihale günü ihale saatine 30 dakika kalana kadar yatırılacaktır

İşin şartname bedeli 500.-TL olup, İhale şartnamesi Kızılcahamam Belediyesi Tahakkuk tahsilat servisinden alınabilir veya ücretsiz olarak aynı serviste görülebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin alınması zorunludur.

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

1 - Muhtarlıktan alınacak kanuni ikametgah belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,

3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

6 - Bu Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde;

a) ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,

b) Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

8 - İhale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu, sosyal güvenlik kurum prim borcu ve Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının ibraz edilmesi,

İlgililere ilan olunur.

1599/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait, İlimiz, Merkez, Mehmet Akif ERSOY Mahallesi, 1528 ada 2 parsel sayılı ve 5968 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Şehir İmar Planında “ticari alan+konut alanı ve E=2.40” olarak işaretli bulunmakta olup, Belediye Meclisinin 9/2/2011 tarih ve 20 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 17/2/2011 ve 158 sayılı kararı gereğince, 2886 sayılı DİK’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden alınabilir.

3 -İhale 22/3/2011 tarihinde, saat: 15.00’de, Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Söz konusu işin tahmin edilen bedeli 2.390.000,00,-TL olup ; geçici teminat, tahmini bedelin % 3’ü olan 71.700,00,-TL’ dır.

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 - Kanuni ikametgâhının olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (varsa)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2010 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2010 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

5.4 - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5.6 - Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları Kiralayan İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.8 - İhaleye katılan isteklinin Kastamonu Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Kastamonu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge.

5.9 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve SGK il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü olan 22/3/2011 günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri Müdürlüğüne) verilmesi

 

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

KULLANIM AMACI

1528

2

5968 M2

2.390.000,00,-TL. +KDV

71.616.00,-TL.

Ticaret-Konut E=2.40

1465/1-1

—————

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

1 - Mülkiyeti belediyemize ait, İlimiz, Merkez, Kuzeykent Mahallesi 937 ada 370 parsel sayılı ve 20249.44 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Şehir İmar Planında “ticari alan+konut alanı ve E=1” olarak işaretli olup, Belediye Meclisinin 9/2/2011 tarih ve 21 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 17/2/2011 sayılı kararı gereğince, şartnamede belirtilen özelliklerde 3 adet düğün salonu ve 1 adet nikah salonu yapılması kaydıyla, 2886 sayılı DİK’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden alınabilir.

3 - İhale 24/3/2011 tarihinde, saat: 15.00’de, Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Söz konusu işin tahmin edilen bedeli 1.320.000,00,-TL olup; geçici teminat, tahmini bedelin % 3’ü 39.600,00,-TL’dır.

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 - Kanuni ikametgâhının olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (varsa)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2010 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2010 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

5.4 - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5.6 - Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları Kiralayan İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.8 - İhaleye katılan isteklinin Kastamonu Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Kastamonu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge.

5.9 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve SGK il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü olan 24/3/2011 günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri Müdürlüğüne) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

KULLANIM AMACI

970

370

20.249,44 M2

1.320.000,00,-TL. +KDV

39.600.00,-TL.

Ticaret-Konut E=1

1466/1-1


10 ADET- KAZAN ALTI TEKNESİ CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİR İMALATI VE İŞLETMEYE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2011/06

İhale Kayıt No                       :  2011/28370

1 - Teşekkülün:                     

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 29 99-24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  10 ADET- KAZAN ALTI TEKNESİ CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİR İMALATI VE İŞLETMEYE TESLİMİ İŞİ.

                                                  - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  60 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :  23/3/2011 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 23/3/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1486/1-1


190.000 ADET POSTA TORBASI SATIN ALINACAKTIR

PTT Genel Müdürlüğünden:

“190.000 Adet Posta Torbası Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3/g maddesi kapsamında olup, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/30884

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   312 5605612 - 312 3095608

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği,türü ve miktarı

            Malzemenin Adı                                Miktarı     

1 - KARGO YOLLAMA ÇUVALI           15.000 Adet

2 - HARAR TİPİ KARGO ÇUVALI        25.000 Adet

3 - APS TORBASI

a - Küçük Boy APS Torbası                       30.000 Adet

b - Orta Boy APS Torbası                          60.000 Adet

c - Büyük Boy APS Torbası                      60.000 Adet

b) Teslim yeri                                 :   Ankara PTT Başmüdürlüğü Ana Depo Merkez Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA

c) Teslim tarihi                               :   Teknik şartnamenin “Numune ve Teslim Şartları” başlıklı 3.Maddesinde belirtilen koşullarda teslim edilecektir.

    Numune için belirtilen sürenin aşılması durumunda aşılan her gün, teknik şartnamede belirtilen işin teslim süresinden düşülecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   17/3/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.12. Bu şartnamenin 4.2 ve 4.3 maddeleri kapsamında belirtilen yeterlik belgeleri,

İsteklinin ortak girişim olması halinde 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 da yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri,

İsteklilerce, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur. Ancak Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) İstekliye ait imalatçı kapasite raporu

(Kapasite raporunun ihale tarihi itibariyle geçerli olması gereklidir.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ANKARA adresinde görülebilir ve 80,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17/3/2011, saat 14:00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

DİĞER HUSUSLAR

İstekliler, teklif ettikleri birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.

1556/1-1


KONNEKTÖRLÜ OPTİK BAĞLANTI KABLOSU VE AKSESUARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :   Konnektörlü Optik Bağlantı Kablosu ve Aksesuarlarının satın alınması işidir.

İhaleyi yapan birimin adı adresi         :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :   0 312 555 27 36

Faks                                                    :   0 312 313 27 39

e-mail                                                  :   tuba.tulu@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği yerler   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü veya www.turktelekom.com.tr “duyurular” linkinden görülebilir

İhale tarih ve saati                              :   5/4/2011 günü saat 10:00

Tekliflerin verileceği yer                     :   Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü C Blok 4. Kat Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                       :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü İhale Salonu.

İhaleye katılabilecek olanlar               :   Bu ihaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar            :   Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin zararı bulunduğu takdirde İstekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici teminat miktarı                        :   Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç)

Şartname bedeli                                  :   KDV dahil 1.000,-TL

Şartname bedelinin yatırılacağı yer     :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. TT Finansal Kontrolörlüğü Veznesi

1542/1-1

—— • ——

30 ADET DOKÜMAN TARAYICI (TİP 1) KODAK İ SS 500 5 ADET DOKÜMAN TARAYICI (TİP 2) KODAK İ 1200 PL SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı, 30 adet doküman tarayıcı (Tip 1) Kodak İ SS 500 ve 5 adet doküman tarayıcı (Tip 2) Kodak İ 1200 PL markasına, modellerine ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/3/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1575/1-1

—— • ——

LABORATUAR CAM VE DİĞER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 - İdarenin                             

a) Adı                                       :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                  :  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası   :  0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale Konusu Malın          

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  173 kalemde, muhtelif cins ve miktarda, Laboratuar Cam ve Diğer Malzeme Alımı

b) Teslim Yeri                          :  Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA

c) Teslim Tarihi                       :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 (Kırkbeş) takvim günü.

3 - İhalenin                              

a) Yapılacağı Yer                      :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

                                                    Mithatpaşa Cad. No: 14  06100-Yenişehir/ANKARA

b) Tarih ve Saati                      :  17/3/2011 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Caddesi, Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 (34425) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul İrtibat Bürosu, Ticaret Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17/3/2011 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1464/1-1

—— • ——

BOT VE AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı bot ve ayakkabı alımı 15 Mart 2011 Salı günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

CİNSİ              :                                              MİKTARI :

UÇUŞ BOTU                                                    255 ÇİFT

ATLAYIŞ BOTU                                                21 ÇİFT

KIŞLIK BAYAN AYAKKABI                          17 ÇİFT

KIŞLIK ERKEK AYAKKABI                         138 ÇİFT

PARAŞÜT ATLAYIŞ BOTU                          200 ÇİFT

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

1531/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 - a) Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok 195.539,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 19.554,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, araba parçaları ve aksamları, hırdavat eşyası, tekstil eşyası, selenyum vb. 64 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi Menderes Caddesi No: 6 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 15/3/2011 tarihinde saat 09.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 14/3/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar 1474. Sokak No: 1/6 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İZMİR İşletme Şube Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

1437/1-1

—— • ——

MOBİL RIHTIM VİNCİ KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü rıhtımlarına yanaşan konteyner gemilerinden, gemiden karaya veya karadan gemiye konteyner yükleme ve boşaltılmasında ve konteyner dışı ağır yüklerin elleçlenmesinde kullanılmak üzere mobil rıhtım vinci kiralanması hizmeti alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                   : 2011/28624

İdarenin:

a) Adresi                                             : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası             : (0 216) 348 80 20/4707 - (0 216) 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi                 : --

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 1 Adet MHC Vinç

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Komisyonu Başkanlığına 22/3/2011 Salı günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1435/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 7/1/2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                          :    2011/30762

1 - İdarenin

a) Adresi                                           :    MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası              :    0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :    mta@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 :    Hizmet Alımı,

                                                               I. BÖLGE:

                                                               4.500 Mt.  Kahramanmaraş-Göksun-Küçükkızılcık

                                                                               Kahramanmaraş-Afşin-Esence-Kötüre

                                                                               Malatya-Kuluncak-Sofular-Sarıca Karotlu Maden Sondajı,

                                                               II. BÖLGE:

                                                               2.500 Mt Adıyaman-Merkez-Koçali

                                                                                 Adıyaman-Gölbaşı-Savran Karotlu Maden Sondajı,

                                                               III. BÖLGE:

                                                               2.000 Mt Niğde-Merkez-Kitreli Karotlu Maden Sondajı olmak üzere toplam 9.000 Metre.

b) Yapılacağı yer                               :    (a) bendinde belirtilen 3(üç) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                      :    I. BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, en az 2 (iki) makine, II. III. BÖLGELER Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, en az 1 (bir) makine ile 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak (bu süre içinde bölgelerde istenilen makinaların faal olarak işe başlaması zorunludur) olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren I. Bölge 100 (yüz), II. Bölge 80 (seksen) ve III. Bölge 65 (altmışbeş) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :    MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                               :    16/3/2011 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Herhangi bir kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve/veya Kırıntılı sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1442/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüp Belediye Başkanlığından:

1 - Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 7 pafta, 111 ada, 5 parsel 1.114,61 m2 yüzölçümlü Eyüp Belediyesi’ne ait taşınmaz 24/3/2011 tarihi Perşembe günü saat 10:30' da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüp Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

2 - Muhammen bedeli 1.337.532,00,-TL’dir.

3 - İhaleye ait geçici teminat bedeli 40.126,00,-TL’dir.

4 - İhaleye katılacakların 2886 sayılı DİK’daki şartları taşıması gereklidir.

5 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500.00,-TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir.

7 - Müracaatlar en geç 23/3/2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

1470/1-1

—————

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

1 - Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 7 pafta, 111 ada, 6 parsel 1.650,36 m2 yüzölçümlü Eyüp Belediyesi’ne ait taşınmaz 24/3/2011 tarihi Perşembe günü saat 10:30’da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüp Belediyesi Encümeni'nce ihalesi yapılacaktır.

2 - Muhammen bedeli 1.980.432,00,-TL’dir.

3 - İhaleye ait geçici teminat bedeli 59.413,00,-TL’dir.

4 - İhaleye katılacakların 2886 sayılı D.İ.K’daki şartları taşıması gereklidir.

5 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 500.00,-TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir.

7 - Müracaatlar en geç 23/3/2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

1471/1-1

—— • ——

HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

Muhtelif demir çelik hurdası, Pirinç şerit araişi (CUZN 30),

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ              İHALE YERİ

16 MART 2011                  14.00                   MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                    : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.              : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                   : 02623413797/124-126

1564/1-1


KOLTUK KILIFI ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

“Koltuk Kılıfı Alımı” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/32535

1. İdare’nin

a) Adresi                                 :   Kennedy Cd. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL.

b) Telefon ve faks numarası   :   212 455 69 00 - 212 517 38 50

c) Elektronik posta adresi      :   satinalma@ido.com.tr

2. İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :

 

Kalem no

Malzeme

Miktar

Birim

1

KOLTUK KILIFI İMALİ (OSMAN GAZİ TİP)

2.000

Adet

2

CIRTLI MENDİL BAŞLIK (OSMAN GAZİ TİP)

3.000

3

KOLTUK KILIFI (TURGUT ÖZAL TİP)

1.400

4

CIRTLI MENDİL BAŞLIK (TURGUT ÖZAL TİP)

2.100

5

KOLTUK KILIFI (SUHULET TİP)

2.200

6

CIRTLI MENDİL BAŞLIK (SUHULET TİP)

3.000

 

b) Teslimat yeri                      :   İdare’nin Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No: 2/4 Kasımpaşa – İSTANBUL adresindeki Haliç Deposu.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL.

b) Tarih ve saati                     :   10.3.2011/Salı, saat 10:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. İhale tüm isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanı İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Satınalma Müdürlüğü, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 10.3.2011 / Salı, saat 10:00’a kadar İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlük Binası, Yazı İşleri Birimi, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderen isteklilerin, ihale esnasında teklif vermeye yetkili bir personel bulundurmaları zorunludur.

8. İstekliler tekliflerini, her bir mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tâbi değildir.

1585/1/1-1

—————

MUHTELİF BOYA ALINACAKTIR

“Muhtelif Boya Alımı” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/32841

1. İdare’nin

a) Adresi                                 :   Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL.

b) Telefon ve faks numarası   :   212 455 69 00 - 212 517 38 50

c) Elektronik posta adresi      :   satinalma@ido.com.tr

2. İhale Konusu Malın

c) Niteliği, türü ve miktarı      :

 

Kısım

Kalem No

Malzeme

No

Malzeme

Miktar

Birim

I. Kısım

1

 

Karina ve Faça Alanı Silikon Boya

2.500

m2

II. Kısım

2

20001218

Boya Beyaz  (Katkısız-Son Kat )

6.000

Lt

3

20001219

Boya Gri Ral 7037

500

Lt

4

20001220

Boya Kahverengi Ral 8015

100

Lt

5

20001221

Boya Kırmızı Ral 3020(10 lt. tenekelerde)

100

Lt

6

20001223

Boya Sarı Ral 1028 - Son Kat

500

Lt

7

20001224

Boya Siyah Ral 9005 - Son Kat

300

Lt

8

20001226

Boya Sülyen (Kırmızı - Gri) Astar

3.500

Lt

9

20001228

Boya Turuncu Ral 2002 (10 litrelik)

100

Lt

10

20001229

Boya Yeşil Ral 6005 - Son Kat

3.500

Lt

11

20001230

Boya Yeşil-L Ral 6019 - Son Kat

3.500

Lt

12

20001240

Tiner Sentetik Alkit (0823-GTA004-No:2)

3.000

Lt

13

21002712

Boya Beyaz Poliüretan (Katkılı)

3.800

Lt

14

21002720

Tiner Poliüretan (No:10-GTA 713-8080)

1.000

Lt

15

21002721

Boya Lacivert Poliüretan Ral 5002Katkılı

750

Lt

16

21002722

Boya Lacivert  Ral 5002 Son Kat Katkısız

100

Lt

17

21002759

Boya Ral 1013 (İç Mekan - Solvent Bazlı)

100

Lt

18

21003992

Boya Siyah Akrilik Esaslı

1.000

Lt

19

21006131

Boya son kat mavi RAL 5015

100

Lt

20

21006176

Boya Epoxy İlk Kat Gri RAL 7040

1.000

Lt

21

21006425

Boya Epoxy İlk Kat Oxide Red

1.000

Lt

22

21007071

Boya Poliüretan Sarı Ral 1028 Son Kat

200

Lt

 

d) Teslimat yeri                      :   İdare’nin Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 2/4 Kasımpaşa/ İSTANBUL adresinde bulunan Haliç deposu

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL.

b) Tarih ve saati                     :   10.3.2011/Salı, saat 14:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. İhale tüm isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanı İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Satınalma Müdürlüğü, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 10.3.2011 / Salı, saat 14:00’a kadar İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlük Binası, Yazı İşleri Birimi, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderen isteklilerin, ihale esnasında teklif vermeye yetkili bir personel bulundurmaları zorunludur.

8. İstekliler tekliflerini, her bir mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmî teklif verilebilir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tâbi değildir.

1585/2/1-1

—————

YAĞLAMA YAĞI ALINACAKTIR

 “Yağlama Yağı Alımı” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/32491

1. İdare’nin

a) Adresi                                 :   Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL.

b) Telefon ve faks numarası   :   212 455 69 00 - 212 517 38 50

c) Elektronik posta adresi      :   satinalma@ido.com.tr

2. İhale Konusu Malın

e) Niteliği, türü ve miktarı      :

 

KISIM

Kalem No

Yağın Cinsi/Ürün Adı

Miktar

Birim

I. Kısım

1

Shell SIRIUS X 30

40.000

kg

2

Shell Corena AS 68

600

kg

3

Ceran WR 2

1.500

kg

II. Kısım

4

Glacelf Auto Supra (Organik Antifiriz)

1.000

kg

5

Disola MT 40 Dökme

70.000

kg

6

Disola MT 40 Varil

3.700

kg

7

Performance Trophy DX 15W-40 Varil

100.000

kg

8

Performance Trophy DX 15W-40 Teneke

43.000

kg

9

EQUIVIS ZS 32  - Hidrolik Yağ

3.000

kg

10

EQUIVIS ZS 46

14.000

kg

11

EQUIVIS ZS 68

5.000

kg

III. Kısım

12

Rubia S 40 Dökme

90.000

kg

13

Rubia S 40 Varil

12.000

kg

14

Disola M 4015

3.000

kg

15

Disola M 3015

1.000

kg

16

Rubia S 30

1.000

kg

17

Preslia 68

1.000

kg

18

Preslia 32

400

kg

19

Carter EP 100

2.500

kg

20

Carter EP 150

1.000

kg

21

Transmission 90

4.000

kg

22

Transmission 140

8.000

kg

23

Multis EP 2

700

kg

24

Multis EP 3

300

kg

25

Glacelf Classic

1.000

kg

26

Dacnis P 68

300

kg

27

Multis Complex EP 2

1.000

kg

 

f) Teslimat yeri                      :   Yenikapı Yakıt İstasyonu, Bostancı Yakıt İstasyonu, Sirkeci Yakıt İstasyonu, Pendik Terminali ile Sarayburnu ve Eskihisar liman bölgelerindeki gemiler. Sevkiyat noktaları İdare tarafından yapılan veya yapılacak sefer bölgelerine göre düzenlenecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih / İSTANBUL.

b) Tarih ve saati                     :   15.3.2011 / Salı, saat 14:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. İhale tüm isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanı İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Satınalma Müdürlüğü, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 15.03.2011 / Salı, saat 14:00’a kadar İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlük Binası, Yazı İşleri Birimi, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderen isteklilerin, ihale esnasında teklif vermeye yetkili bir personel bulundurmaları zorunludur.

8. İstekliler tekliflerini, her bir mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmî teklif verilebilir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tâbi değildir.

1585/3/1-1


KARGO GÖNDERİLERİNİN 65 İŞÇİ İLE YAYA DAĞITIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden:

Kargo Gönderilerinin 65 işçi ile yaya Dağıtımı Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :  2011/31175

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :  Mithatpaşa Cad. No. 931 Güzelyalı İZMİR

b) Telefon ve faks numarası           :  0232 2471164 - 2470122

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  ---------

2 - İhale konusu hizmetin              

a) Niteliği, türü ve miktarı              :  Kargo gönderilerinin 65 işçi ile Dağıtım Hizmetlerinin yaptırılması işi.

b) İşin yapılacağı yer                      :  İzmir Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü ve bağlı Dağıtım Merkezi Müdürlükleri ile kargo işleme Merkezi Müdürlüğü

c) İşin süresi                                   :  275 takvim günüdür. (1/4/2011 – 31/12/2011)

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  İzmir PTT Başmüdürlüğü İhale Odası (5.Kat).

b) Tarihi ve saati                            :  14/3/2011 Pazartesi günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;  

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,     

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu

d) Geçici teminat

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.”

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.”

4.4. Benzer İş Olarak Kabul Edilebilecek İşler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Mithatpaşa Cad. No: 931 Kat. 4 Güzelyalı/İZMİR adresinde Malzeme Müdürlüğünde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 14/3/2011, saat 10.00’a kadar İzmir PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6. Kat verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1545/1-1

—— • ——

2000 GR.LIK TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 1.500.000 Adet 2000 Gr.lık Tiryaki Çay Poşeti % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15/3/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV. hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmı teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1296/1-1


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

2011/1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bu Şartname’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

1 - Girişimciler 11/4/2011 günü saat 16.30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik“ in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi – 2011/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlık Genel Evrağı, (Turizm Bürosu AG Katı) İsmet İnönü Bulvarı  No:5 06100  Emek – Ankara adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2 - Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme metin esas alınacaktır.

3 - Süresi içinde; kamu taşınmazının tahsisi talebinde bulunan yerli ve yabancı girişimcilerin, söz konusu yatırım için belirlenen toplam yatırım maliyetinin %5’i oranında kesin ve süresiz başvuru teminat mektubu vermesi zorunludur. Teminat mektubu verilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Girişimciler birden fazla parsel için müracaat edebilir. Ancak talep edilen her parsel için ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve toplam yatırım maliyetine uygun olarak ayrı ayrı ve yukarıda belirtilen oranda kesin ve süresiz başvuru teminat mektubu ve şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

5 - Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir.

6 - Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı parseller ise Arazi Tahsis Komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu durumda da yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre girişimciden Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek miktarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.

7 - Bakanlık, ön izin verilmeyen girişimcilerin kesin ve süresiz teminat mektuplarını iade eder.

8 - Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği parselin tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen parsellerden biri veya birkaçını önerebilir.

9 - Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2011/1)”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Cumhuriyet Bulvarı Fevzipaşa Mahallesi No: 4 06050 Ulus/Ankara (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000 TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti T.C. Ziraat Bankası Heykel Şubesi nezdindeki TR480001001233034831705006 IBAN ( Kurumsal Tahsilat Kodu 70-00-01 ) nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontunun açıklama bölümüne “2011/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, söz konusu Şartname’de yer alan hususların girişimciler tarafından aynen kabul edildiğini belirten beyannamenin imzalanmasından ve Şartname Banka Dekontunun eklenmesinden sonra Bakanlığa verilmesi zorunludur.

10 - Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı,  İsmet İnönü Bulvarı  No: 5 Kat: 3 06100 Emek / Ankara adresinden alınabilecektir. (Tel: 0 312 2129189)

11 - “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2011/1”e; 9/3/2011 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilir. Şartname 28/03/2011 tarihinden İtibaren DÖSİMM’ nün yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

12 - Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

13 - Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”  ve 2011/1 Şartname hükümleri uygulanır.

 

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ

 

SIRA NO.

TAŞINMAZIN YERİ

MÜLKİYET

DURUMU

TESİS TÜRÜ

YAKLAŞIK KAPASİTE

ADA

KADASTRAL PARSEL

ÖZEL PARSEL

ADANA YUMURTALIK TURİZM MERKEZİ

 

1

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

750 Yatak

239

22

1

2

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

750 Yatak

239

22

2

3

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

750 Yatak

239

22

3

AFYONKARAHİSAR HEYBELİ TERMAL

TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

4

Afyonkarahisar, Bolvadin,

Gözsüzlü Köyü

Hazine

Otel

250 Yatak

103

1

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

5

Afyonkarahisar, Merkez,

Demirçevre Köyü

Orman

Otel

500 Yatak

 

 

1

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

6

Afyonkarahisar, Merkez, Yarımca Köyü

Hazine

Otel

 

350 Yatak

 

684

 

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

7

Afyonkarahisar, İhsaniye, Yaylabağı Köyü, Akyar Mevkii

Hazine

Otel

200 Yatak

124

20

 

ANKARA HAYMANA TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

8

Ankara, Haymana, Medrese Mevkii

Hazine

Otel

300 Yatak

181

1

1

ANTALYA DEMRE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

 

 

 

 

 

9

Antalya, Demre,

Taşdibi-Sülüklü Mevkii

Orman

Otel

veya

Tatil Köyü

500 Yatak

 

 

9

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

 

 

 

 

 

10

Aydın, Didim,

Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

400 Yatak

 

13001

1

11

Aydın, Didim,

Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

400 Yatak

 

13001

2

12

Aydın, Didim,

Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

400 Yatak

 

13001

3

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

13

Aydın, Didim,

Güllüdam Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

800 Yatak

 

12662

1

14

Aydın, Didim,

 Güllüdam Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

800 Yatak

 

12662

2

15

 

Aydın, Didim,

Mercimek Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

1000 Yatak

 

1007

3BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

16

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Lütfiye

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

1

17

Bursa,

 Mustafakemalpaşa, Kömürcükadı, Şapçı

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

2

18

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük

 

Orman

Otel

500 Yatak

 

 

3

19

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

4

20

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Muradiyesarnıç

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

5

ÇANAKKALE GEYİKLİ

TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

21

Çanakkale,

Ezine, Geyikli Beldesi, Köprübaşı Mevkii

Hazine

Otel

130 Yatak

 

5657

1

22

Çanakkale,

Ezine, Geyikli Beldesi, Köprübaşı Mevkii

Hazine

Otel

120 Yatak

 

5657

2

23

Çanakkale,

 Ezine, Geyikli Beldesi, Köprübaşı Mevkii

Hazine

Otel

110 Yatak

 

5657

3

24

Çanakkale,

Ezine, Geyikli Beldesi, Köprübaşı Mevkii

Hazine

Otel

70 Yatak

 

5657

4

25

Çanakkale, Ezine, Geyikli Beldesi, Köprübaşı Mevkii

Hazine

Otel

90 Yatak

 

5657

5

26

Çanakkale,

 Ezine, Geyikli Beldesi, Köprübaşı Mevkii

Hazine

Pansiyon

35 Yatak

 

5657

6

ÇANKIRI-ILGAZ-KADINÇAYIRI-YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM

BÖLGESİ

 

27

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Köyü,

 Köyüstü Mevkii

Orman

Otel

150 Yatak

105

1

1

28

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Köyü,

Köyüstü Mevkii

Orman

Otel

170 Yatak

105

1

2

29

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Köyü,

Köyüstü Mevkii

Orman

Günübirlik Tesis

3.095 m2

  Kapalı İnşaat Alanı

105

1

3

30

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Köyü,

 Köyüstü Mevkii

Orman

Günübirlik Tesis

1.702,77 m2

  Kapalı İnşaat Alanı

105

1

4

DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

(AKKÖY GÖLEMEZLİ KESİMİ)

 

 

 

 

 

 

31

Denizli, Akköy, Çeşmebaşı Köyü, Ömerölen  Mevkii

Hazine

Otel

750 Yatak

 

222-15

A

32

Denizli, Akköy, Çeşmebaşı Köyü, Ömerölen  Mevkii

Hazine

Otel

750 Yatak

 

222-15

B

33

Denizli, Akköy, Çeşmebaşı Köyü, Ömerölen  Mevkii

Hazine

Otel

300 Yatak

 

1443

C

34

Denizli, Akköy, Çeşmebaşı Köyü, Ömerölen  Mevkii

Hazine

Otel

750 Yatak

 

223-1443

D

35

Denizli, Akköy, Çeşmebaşı Köyü, Sarımustafayıkığı Mevkii

 

Hazine

Otel

300 Yatak

 

1358

E

DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ (SARAYKÖY KAPLICALARI KESİMİ GERENLİK GÖLÜ MEVKİİ )

 

36

Denizli, Sarayköy,

Tırkaz Köyü,

Göl Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

5.000 m2

 Kapalı

İnşaat Alanı

158

1

1

ERZURUM  PALANDÖKEN  KIŞ SPORLARI

TURİZM MERKEZİ

 

37

Erzurum, Merkez, Konaklı Köyü,

 Köyiçi Mevkii

Erzurum

İl Özel İdaresi

Otel

500 Yatak

115

4

7

38

Erzurum, Merkez, Konaklı Köyü,

 Köyiçi Mevkii

Erzurum

İl Özel İdaresi

Otel

500 Yatak

115

5

8

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ SAKARIILICA

TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

39

Eskişehir, Mihalgazi, Sakarıılıca Köyü

Orman

Otel

100 Yatak

 

1170

1

GÜMÜŞHANE ZİGANA KIŞ SPORLARI

TURİZM MERKEZİ

 

40

Gümüşhane, Torul, Kalkanlı Köyü, Çakmakkaya Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

95 m2

 Kapalı İnşaat Alanı

115

1

2

41

Gümüşhane, Torul, Kalkanlı Köyü, Çakmakkaya Mevkii

Hazine

Otel

200 Yatak

115

1

3

42

Gümüşhane, Torul, Kalkanlı Köyü, Çakmakkaya Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

210 m2

 Kapalı İnşaat Alanı

105

2

6

HATAY İSKENDERUN KIYI BANDI

TURİZM MERKEZİ

 

43

Hatay,İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

800 Yatak

 

516

1

44

Hatay,İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

250 Yatak

 

516

2

45

Hatay,İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

300 Yatak

 

515

3

46

Hatay,İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Günübirlik Tesis

688,7 m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

516

4

47

Hatay,İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Günübirlik Tesis

644,1 m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

 

516

5

48

Hatay,İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Günübirlik Tesis

511,6 m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

515

6

49

Hatay, İskenderun,

Akçalı Beldesi

Hazine

Günübirlik Tesis

377,3 m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

515

7


ISPARTA DAVRAZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

50

Isparta, Merkez, Büyükhacılar Köyü, Davraz Dağı Mevkii

Hazine

Otel

100 Yatak

111

1

 

51

Isparta, Merkez, Büyükhacılar Köyü, Davraz Dağı Mevkii

Orman

Otel

300 Yatak

105

2

 

İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ

 

52

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Beldesi, Liman Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

300 Yatak

3783

1

1

3784

1

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI

TURİZM MERKEZİ

 

53

Kars, Sarıkamış,

 İnönü Mahallesi,

Şehitler Caddesi

Hazine

Özel Konaklama

Tesisi

Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi

 +

50 yatak

24

1-2-3-4-5-6

1

75

10-11-12

KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

54

Kocaeli, Gölcük,

Yazlık Mahallesi,

Kadırga Mevkii

Orman

Otel

200 Yatak

 

 

1

55

Kocaeli, Gölcük, Hasaneyn-Hisarönü Köyleri,Yasakdüzü Mevkii

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

3

KÜTAHYA GEDİZ ILICASI TERMAL

TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

56

Kütahya, Gediz,

 Ilıca Mevkii

Orman

Otel

150 Yatak

 

1542

 

KÜTAHYA ILICA HARLEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

57

Kütahya, Merkez,

Avdan Köyü

Orman

Otel

250 Yatak

 

 

1

NEVŞEHİR KOZAKLI TERMAL

TURİZM MERKEZİ

 

58

Nevşehir, Kozaklı, Buruncuk Mahallesi, Bozoğlan Mevkii

 

Hazine

Otel

150 Yatak

659

1-2-3-4

1


ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ

 

59

Ordu,

 Aybastı, Toygar Köyü, Kabaktepe Mevkii

Orman

Kırsal Turizm Tesisi

Veya

Tatil Köyü

Veya

Yayla Evi

250 Yatak

 

 

1

SAMSUN HAVZA 25 MAYIS TERMAL

TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

60

Samsun,

Havza, Yenimahalle, Kılavuz Mevkii

Orman

Otel

500 Yatak

 

67

1

UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

61

Uşak, Banaz,

Hasanköy Köyü

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

7

62

Uşak, Banaz,

Hasanköy Köyü

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

15

63

Uşak, Banaz,

Hasanköy Köyü

Orman

Otel

300 Yatak

 

 

18

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

64

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Hamambaşı

Mevkii

Hazine

Otel

500 Yatak

 

1527

1

65

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Hamambaşı

Mevkii

Hazine

Otel

500 Yatak

 

1527

2

66

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Hamambaşı

Mevkii

Hazine

Otel

350 Yatak

 

1527

3

67

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Hamambaşı

Mevkii

Hazine

Otel

350 Yatak

 

1527

4

68

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Hamambaşı Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

15.200 m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

1527

5

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

69

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Cavlak

Mevkii

Hazine

Otel

300 Yatak

120

2-3

1

70

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Cavlak

Mevkii

Hazine

Otel

250 Yatak

121

1-2

2

71

Yozgat, Boğazlıyan, Bahariye, Cavlak

Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

814 m²

Kapalı İnşaat Alanı

105

1

3

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI

 

SIRA NO.

TAŞINMAZIN YERİ

MÜLKİYET

DURUMU

TESİS TÜRÜ

YAKLAŞIK KAPASİTE

ADA

KADASTRAL PARSEL

ÖZEL PARSEL

MUĞLA MERKEZ  ŞENYAYALA KÖYÜ

YILANLI ARDIÇOVASI MEVKİİ

 

 

 

 

 

 

72

Muğla, Merkez,

Şenyayala Köyü

Yılanlı Ardıçovası Mevkii

Orman

Golf  Tesisi

+

Konaklama

(Otel

veya

Tatil Köyü)

27 Delikli Golf 

+

420 Yatak

 

 

G1

SİNOP MERKEZ

KALEYAZI MAHALLESİ

 

73

Sinop, Merkez

Kaleyazı Mahallesi

Hazine

Özel Konaklama

Tesisi

Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi

59

3

 

SİVAS DİVRİĞİ

CEDİTPAŞA MAHALLESİ

PAŞA CAMİİ SOKAK

 

74

Sivas, Divriği

Ceditpaşa Mahallesi

Paşa Camii Sokak

Divriği Belediye Başkanlığı

Özel Konaklama

Tesisi

Restorasyon projesine göre belirlenen

16 yatak

295

4

 

1493/1/1-1

—————

PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT BY

THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

2011/1

Public immovables specified in the present specification are to be allocated to local and foreign investors for tourism investments pursuant to the provisions of Tourism Incentive Law No.2634 and Article 8 of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments”, enacted on the basis said law.

1. Potential investors are requested to submit the required information and documents in accordance with Article 10 of the “Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Announcement and Specification For Tourism Investors-2011/1” by 16:30 Pm, on 11/04/2011 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General Document Service, (Tourism Bureau AG Floor) İsmet inönü Bulvarı No: 5 06100 Emek - Ankara. Submissions by mail shall not be taken into consideration.

2. All information and documents to be submitted by investors shall be in Turkish. All information and documents can be submitted in foreign language providing that the Turkish translations there of are presented with certification by a Turkish consulate abroad or a respective consulate in Turkey. The certified translation text shall be taken as the basis in evaluation.

3. The local and foreign investors, applying for a public immovable allocation within the stipulated period, are required to submit an application definite letter of guarantee unlimited in time of a value of 5% of the approximate total investment cost. Applications without a letter of guarantee shall not be taken into consideration.

4. Investors can apply for several parcels. However, a separate file shall be prepared for each parcel and the application definite letter of guarantee unlimited in time for values of each parcel at the above rates as per total investment costs and the Specifications purchase receipt or bank receipt shall be enclosed into the related file together with the Allocation Specification.

5. The applications to the Ministry shall be evaluated by the financial adequacy in accordance with the Article 11 of the “Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism Investments” and the matters within the scope of the Public Immovable Allocation Specification.

6. A negotiation for a direct contribution of investors to social and technical infrastructure shall be held in between the qualified investors for the parcels having several applications. The parcels with only one application shall be evaluated and concluded by the Land Allocation Commission. In this situation, a direct contribution to be determined by the Land Allocation Commission for the realization of social and technical infrastructure in relation with the type of investment and region can be required.

7. The Ministry shall send back the definite letters of guarantee unlimited in time to the investors who have not been granted for the preliminary permit.

8. In the event non-allocation of the parcels applied by the investors, the Ministry can recommend one or more the parcels which are not allocated in the same announcement according to the characteristics of the investments and the investors.

9. “Public Immovable Allocation Announcement and Specification For Tourism Investors (2011/1)” containing detailed explanations and information on the subject immovables of the allocation can be  purchased from “DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlügü)’’ Cumhuriyet Bulvari Fevzipaşa Neighbourhood, No: 4  06050 Ulus/Ankara (Phone: +90 312 3094953) . 5.000 TL (Five Thousand Turkish Liras) Fee of the booklet will be paid to TR480001001233034831705006 IBAN (The Institution Revenue Code: 70-00-01) at T.C Ziraat Bank Heykel Branch, and the note “fee for the 2011/1 Allocation Specification” and “Name/Title, address and telephone number of the Investor“ shall be written in the explanation section.

10. Detailed information can be obtained during the application phase from Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Establishments, Department of Land Allocation, İsmet Inönü Bulvari No:5, 3rd Floor, 06100, Emek - Ankara (Phone: +90 312 2129189).

11. “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2011/1)” can also be obtained from web address: www.kulturturizm.gov.tr at 09/03/2011. Booklet sales will be started at 28/03/2011 from the address of DÖSİMM, mentioned above.

12. In the event that information and documents requested with this specification are deficient or inadequate, application shall be regarded as invalid.

13. The provisions of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2011/1” are applied for the allocations within the scope of this announcement.

 

PUBLIC IMMOVABLE WITHIN CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS TOURISM AREAS AND CENTERS

 

ROW NU.

ALLOCATION SITE

OWNERSHIP STATUS

TYPE OF FACILITY

APPROXIMATE CAPACITY

LOT

CADAST. PARCEL

SPECIAL PARCEL

ADANA YUMURTALIK TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

1

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü location

Treasury

Hotel or Holiday Village

750 Beds

239

22

1

2

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü location

Treasury

Hotel or Holiday Village

750 Beds

239

22

2

3

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü location

Treasury

Hotel or Holiday Village

750 Beds

239

22

3

AFYONKARAHİSAR HEYBELİ THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

4

Afyonkarahisar, Bolvadin, Gözsüzlü Village

Treasury

Hotel

250 Beds

103

1

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

5

Afyonkarahisar, Center, Demirçevre Village

Foresty

Hotel

500 Beds

 

 

1

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

6

Afyonkarahisar, Center, Yarımca Village

Treasury

Hotel

350 Beds

 

684

 

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL THERMAL TOURISM CENTER

 

7

Afyonkarahisar, İhsaniye, Yaylabağı Village, Akyar Neighbourhood

Treasury

Hotel

200 Beds

124

20

 

ANKARA HAYMANA THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

8

Ankara, Haymana, Medrese Location

Treasury

Hotel

300 Beds

181

1

1

ANTALYA DEMRE CULTURE AND TOURISM PRESERVATION AND DEVELOPMENT REGION

 

 

 

 

 

 

9

Antalya, Demre, Taşdibi-Sülüklü Location

Foresty

Hotel or Holiday Village

500 Beds

 

 

9

AYDIN DİDİM CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION

 

 

 

 

 

 

10

Aydın, Didim, Didim Neighbourhood, Kocaharıp Location

Treasury

Hotel or Holiday Village

400 Beds

 

13001

1

11

Aydın, Didim, Didim Neighbourhood, Kocaharıp Location

Treasury

Hotel or Holiday Village

400 Beds

 

13001

2

12

Aydın, Didim, Didim Neighbourhood, Kocaharıp Location