14 Şubat 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27846

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAZ TÜRBİNLERİNE AİT 3 KALEMDE ROTOR VE STATOR KANADININ (REJENERASYON) TAMİRİ VE KAPLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:


48 İŞÇİ İLE POSTA GÖNDERİLERİNİN İŞLENMESİ, TAŞINMASI VE DAĞITIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Samsun PTT Başmüdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAS Genel Müdürlüğünden:


1 YILLIK SÜT VE YOĞURT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


“STULZ” MARKA CCU 251 MODEL KLİMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


9 KALEM ELEKTROTUN TEMİNİ İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SAÇTIRMA VE PLAZMA TEMİZLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


13 KALEM MUHTELİF ÇAPLI ÇELİK HALAT SATIN ALINACAKTIR.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


I.II. ÜNİTE KAZAN BORU DEĞİŞİMİ, LUVO SIZDIRMAZLIK SAÇ DEĞİŞİMİ, PİM, SİLİSYUM KARBÜR, İZOLASYON İŞLERİ VE PLATFORM KORKULUK İŞLERİNİN İŞÇİLİĞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Söke Malmüdürlüğünden:


ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAZ TÜRBİNLERİNE AİT 3 KALEMDE ROTOR VE STATOR KANADININ (REJENERASYON) TAMİRİ VE KAPLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Gaz türbininin 826 adet rotor ve 237 adet stator kanadının (toplam 1063 adet) rejenerasyonu işidir. Stator 1 ve 2 ile rotor 1 ve 2. kademe kanatları tamir edilecek ve kaplanacak, stator 3. kademe kanatları tamiri işi hizmet alımı işi açık ihale – kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası            :  2011/16016

1 - İdarenin :

a) Adresi                               :  P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No          :  Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)

                                                 Faks : (0212) 875 91 10-13

c) Elektronik posta adresi     :  ambarli@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun :

a) Niteliği                              :  Ambarlı Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Gaz türbininin 826 adet rotor ve 237 adet stator kanadının (toplam 1063 adet) rejenerasyonu işidir. Stator 1. ve 2. ile rotor 1 ve 2. kademe kanatları tamir edilecek ve kaplanacak, stator 3. kademe kanatları tamiri.

b) Türü                                  :  Hizmet alımı.

c) Dosya No                         :  2011 / 04

d) Şartname Bedeli                :  250.-TL Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 260,- TL

e) Hizmetin Teslim Yeri       :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü veya DDP Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                          :  Sözleşme tarihinden itibaren 365 takvim gününden fazla olmamak üzere istekli tarafından teklifinde belirtilecektir. Belirtilmemesi halinde 365 takvim günü olarak kabul edilecek.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                   :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                   :  3/3/2011 Perşembe günü - Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 250.-TL aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile ihale ilan bedeli 260 TL karşılığı şartname bedeli İşletmemiz Vakıfban Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 3/3/2011 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1075/1-1


48 İŞÇİ İLE POSTA GÖNDERİLERİNİN İŞLENMESİ, TAŞINMASI VE DAĞITIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Samsun PTT Başmüdürlüğünden:

Posta gönderilerinin işlenmesi, taşınması ve dağıtım hizmetlerinin yaptırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir

İhale Kayıt No                       :   2011/20872

1.a ) İdarenin Adresi               :   Liman Mah. Bafra Cad. No: 13 SAMSUN

b) Telefon - Faks Numarası   :   362 4452820 - 362 4452712

c) Elektronik Posta Adresi     :   samsun_malz@ptt.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   48 İşçi ile Posta gönderilerinin işlenmesi, taşınması ve dağıtım hizmetlerinin yaptırılması işi

b) Yapılacağı Yer                    :   75 Yıl Posta İşl. ve Dağ. Müdürlüğünde 39 işçi Çarşamba PTT Merkezi Müd.de 5 işçi, 19 Mayıs PTT Müd.de 1 işçi ve Bafra PTT Müd.de 3 işçi

c) İşin Süresi                           :   1/4/2011 – 31/12/2011 275 takvim günü

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Liman Mah.Bafra Cad. No: 1 SAMSUN

b) Tarihi - Saati                      :   25/2/2011 - 14:30

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 5.Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 inden az olmamak üzere Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren Yüklenici İş Bitirme belgesi

5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan posta gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8. İhale dokümanı PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Liman Mah. Bafra Cad. No: 1 SAMSUN adresinde görülebilir ve 50,00 (elli) TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müd. Malzeme Servisi Liman Mah. Bafra Cad. No:1 55102 İlkadım - SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1117/1-1

—— • ——

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAS Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/19835

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                       :   18 adet DE 24000 tipi lokomotif makinist kabini modernizasyonu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAS İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   3/3/2011 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAS Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 3/3/2011 günü saat: 14:00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAS Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1010/1-1


1 YILLIK SÜT VE YOĞURT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünden:

1 Yıllık Süt ve Yoğurt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/18413

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   SELİMİYE HAREM İSKELE CADDESİ ÜSKÜDAR İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası       :   216 348 80 20 – 216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         :   esmer23s@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                :   www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                             :   Haydarpaşa Liman İşletmesi İaşe Servisi

c) Teslim tarihi                           :   Teknik şartnamede belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Haydarpaşa Liman İşletmesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   1/3/2011 - 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gıda maddeleri tüzüğüne ve standartlarına uygun olduğuna dair belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sağlık Bakanlığı veya Köy İşleri Bakanlığınca onaylı "üretim ve paketleme" belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Sağlık Bakanlığı veya Köy İşleri Bakanlığınca onaylı Gıda Üretim Sertifikası ve TSE, TSEK, ISO2008 vb. belgeler teklifle birlikte sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı Haydarpaşa Liman İşletmesi Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1040/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 212,40 TL ile en çok 299.515,77 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 22,00 TL en çok 29.952,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında sensör algılayıcı, jant, rulman, polyester, kumaş, fermuar, temizlik müstahzarı, yün, eşofman altı, oto tavan lambası, kesim makinası, hurda metal, sulu boya, bakır, çinko, demir, v.b.35 (otuzbeş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi Üzeri İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 22/2/2011 saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 21/2/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası "dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir."

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

1084/1-1

—— • ——

TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                       :  2011/22153

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon No                         :  0 312 244 90 55

d) Faks No                             :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    : Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (+-%20 toleranslı) tahmini 50.000 Ton kristal şekerlerin istife alınması, Ambardaki mevcut 50.000 Ton şekerlerin vasıtalara yüklenmesi işi.

b) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin Süresi                           :  1/4/2011 ile 31/3/2012 tarihleri arası olup (365 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  28/2/2011 Pazartesi Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1121/1-1

—— • ——

“STULZ” MARKA CCU 251 MODEL KLİMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Satın Alma Müdürlüğü ihtiyacı, 1 adet “Stulz” marka CCU 251 model klima cihazı, markasına, modeline ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (50.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluş teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/2/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, Pazarlama Daire Başkanlığı II Nolu Pazarlama Şube Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin markasına, modeline ve teknik şartnamesine da uygunluğunun belirlenmesini müteakip, markasına, modeline ve teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarflarının açılmasını müteakip firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1058/1-1

—— • ——

MUHTELİF ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan muhtelif araçlar (Landrover, Otomobil ve minibüs) kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

Araçlar trafiğe tescil edilebilir. Askeri boya rengi (haki) ile trafiğe çıkarılamaz. Askeri boya rengi bir başka renk ile değiştirilecektir. Yurtdışına satılamaz. Bir ay içerisinde trafiğe tescil ettirilecektir.

İHALE TARİHİ               İHALE SAATİ                              İHALE YERİ

25 ŞUBAT 2011                       14.00                                MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ            : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.               : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.         : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.              : 02623413797/124-126

1048/1-1

—— • ——

9 KALEM ELEKTROTUN TEMİNİ İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Teknik Servislerde kullanılmak üzere, çeşitli türlerdeki 9 kalem elektrotun temini işi, açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011/18377

1 - İdarenin                                

a) Adresi                                     :   YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası       :   TEL:0 252 572 5191   FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :   ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Çeşitli türlerdeki 9 kalem elektrotun temini işi

b) Teslim yeri                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :   Sözleşmeye Müteakip 30 (Otuz) Takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :   4/3/2011 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR640001000305311960105001 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 4/3/2011 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1031/1-1


SAÇTIRMA VE PLAZMA TEMİZLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Saçtırma ve Plazma Temizleme  Sistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :  2011/20676

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :  212 60 40/2203 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)       : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                     :

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :  Saçtırma ve Plazma Temizleme  Sistemi, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                        : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

c) İşin süresi                                       : İşe başlama tarihinden itibaren 170 (yüzyetmiş) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  17/2/2011 Saat: 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler sisteme bir bütün olarak ve kullanılan her bir cihaz için ayrı ayrı (CE) sertifikası vermek zorundadırlar.

4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.3. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.4. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.5. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.3.6. Yüklenici  kurulu takiben 3 kişiye 3 gün eğitim verecektir.

4.3.7. Yüklenici Sistemle ilgili donanım ve yazılımlara ilişkin teknik doküman desteği sağlayacaktır.

4.4.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17/2/2011 saat 14:30’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1065/1-1


13 KALEM MUHTELİF ÇAPLI ÇELİK HALAT SATIN ALINACAKTIR.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

13 kalem muhtelif çaplı çelik halat 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi Kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :   2011/19254

1 - İdarenin                                 :

a) Adresi                                     :   TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası       :   Tel : 0.372 259 47 84

                                                       Faks : 0.372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi          :   Satinalma@taskomuru.gov.tr

İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi      :   ttk@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin vev’i          :   Malzemenin cinsi                                 Miktarı

a) Niteliği,türü ve miktarı           :   Muhtelif çaplı çelik halat                    16 Kalem

                                                                                                                (118.960 Mt)

b) Teslim yeri                             :   Siparişe müteakip çelik halatların teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihleri                       :   Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip çelik halatların tamamı 60 takvim gününde tamamı teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                 :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2- Zonguldak

b) Tarihi ve saati                        :   28/2/2011– 15:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) ihale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b),(c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte standartlara uygunluk belgesi (TS1918,DIN,EN veya dengi standartlar)

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte İSO 9001:2000 kalite sistem belgesi,Kuyu halatları için min.İSO 9001:2000 belgeli teklifler değerlendirmeye alınacak olup,bunun altında kalite belgesine sahip firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.4. Firmalar imalatları ile ilgili iki takım tanıtıcı katalog ve kuyu halatları için referanslarını vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına gore belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28/2/2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir..İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir.Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1109/1-1


I.II. ÜNİTE KAZAN BORU DEĞİŞİMİ, LUVO SIZDIRMAZLIK SAÇ DEĞİŞİMİ, PİM, SİLİSYUM KARBÜR, İZOLASYON İŞLERİ VE PLATFORM KORKULUK İŞLERİNİN İŞÇİLİĞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI   :   2011/14848

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0-274-248 56 60 (Pbx)   Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a)

Sıra No

Yapılacak İş

Ünite Adı

Birim Miktar

Toplam Miktar

1

Kazan Boru Değişimleri

Ekran Boru ve Dirsek Değişimi

1.Ünite

500mt.

1000mt. ±%10

II.Ünite

500mt.

RHT Kızdırıcı Boru ve Dirsek Değişimleri

1.Ünite

2000mt.

4000mt. ±%10

II.Ünite

2000mt.

Ekon Boru ve Dirsek Değişimleri

1.Ünite

1000mt.

2000mt. ±%10

II.Ünite

1000mt.

SBT Kızdırıcı Boru ve Dirsek Değişimleri

1.Ünite

1000mt.

2000mt. ±%10

II.Ünite

1000mt.

Numune Alıcı Hatlarının Yenilenmesi

1.Ünite

500mt.

1000mt. ±%10

II.Ünite

500mt.

SMT Kızdırıcı Boru ve Dirsek Değişimleri

1.Ünite

1000mt.

2000mt. ±%10

II.Ünite

1000mt.

SHT Kızdırıcı Boru ve Dirsek Değişimleri

1.Ünite

500mt.

1000mt. ±%10

II.Ünite

500mt.

Amfuar Hattı

1.Ünite

100mt.

200mt. ±%10

II.Ünite

100mt.

2

Luvo, Taze hava, Sızdırmazlık, Kazan Gözlem Kapakları İmalat Montaj ve Saç Yenileme İşlemleri

1.Ünite

1000mt²

2000mt. ±%10

II.Ünite

1000mt²

3

Platform Korkuluk İşleri

1.Ünite

500mt²

1000mt. ±%10

II.Ünite

500mt²

 

b) Teslim Yeri                    :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/ Kütahya

c) Teslim Süresi                  :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 5 (Beş) Takvim Günü içinde işe başlayacak, yer teslim tarihine müteakip her bir ünite için 30 (Otuz) takvim günü olup, bu süre her bir ünite için geçerlidir.

d) Dosya No                      :   Ticaret 2011/06

e) İhale Usulü                     :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati       :   8/3/2011 günü Saat: 14.00

4- İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Yer Görme Belgesi

i) İş Deneyim Belgeleri:

İsteklilerin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. Bu belgenin istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmede yerine getirilmiş olması zorunludur.

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin belgelerde, iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç yukarıda belirtilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmayacaktır.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir.

Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

Benzer İş: Her türlü montaj, demontaj ve boru kaynak işleri.

1 - Yüksek basınç alaşımlı kazan boru değişimleri,

2 - Kazan yüksek basınç valf, çekvalf, demontaj, montaj ve kaynağı,

3 - Kazan borusu vep kaynak işleri,

4 - Kazan borusu pimleme, kumlama, silisyum karbür uygulaması işleri.

- Yukarıda belirtilen işlerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecekdir.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 400,-TL (Y.Dörtyüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) - Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax numarası,  vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 8/3/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

796/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Söke Malmüdürlüğünden:

İli         : Aydın

İlçesi    : Söke

Yeri

Mevkii

Cinsi

Ada/Parsel

Yüzölçümü

H.Payı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

Fiili ve İmar Durumu

1- Sazlı Beldesi

Bağlısu

Arsa

376/1

11.999,49

Tam

1.575.000 TL

472.500 TL

10.00

Kirada/Benzin İstasyonu

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 1886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile mülkiyet satışı yapılacaktır.

2 - İhale 25/2/2011 Cuma günü yukarıda belirtilen saatlerde Söke Malmüdürlüğü Makam Odasında Yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyenler gerçek kişilerin geçici teminat makbuzu, Nüfus sureti, İkametgah İlmühaberlerini (Tüzel kişilerde Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Kaydı, Yetki belgeleri ve İmza sirküsünü) ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Söke Malmüdürlüğü Milli Emlak Şefliğinden bedelsiz temin edilebilir.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

839/1-1

—— • ——

ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                         :   Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                    :   Mimarsinan Mah. Sivas Çevre Yolu Üzeri/ERZİNCAN

c) Telefon numarası    :   0446 223 95 00

d) Faks numarası        :   0446 223 91 67

2 - Fabrikamızın sabit kıymetlerinde kayıtlı tahmini toplam (156.) dekar arazinin tarım yapılmak üzere bir yıl süre ile kapalı teklif almak, açık artırma ve pazarlık suretiyle Mal ve Hizmet Satış yönetmeliğimiz esasları dahilinde kiraya verilecektir.

3 - İhale 24/2/2011 Perşembe günü saat 14:00'de Fabrikamız ofis binasında yapılacaktır.

4 - Uygun fiyat bulunmadığı takdirde, gerektiğinde açık arttırma ve pazarlık cihetine gidileceğinden isteklilerin yukarıdaki tarih ve adreste bizzat hazır bulunmaları ve ihale sonuçlanıncaya kadar ihale yerinden ayrılmamaları gerekmektedir.

5 - Bu işe ait geçici teminat teklif tutarının % 3’i, kat’i teminat ise ihale tutarının % 6 sıdır

6 - İhaleye ait Şartname Ticaret servisinden K.D.V dahil 30,00 TL bedeli mukabili temin edilebilir.

7 - Teklif mektupları verildikleri tarihten itibaren 30 (Otuz) gün opsiyonludur.

8 - Teklif mektupları 24/2/2011 Perşembe günü en geç saat 14:00'e kadar Fabrikamız haberleşme servisine verilmiş olacaktır.

9 - Fabrikamız bu ihalede ceza ve yasaklamalar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya işi uygun teklifte bulunana vermekte serbesttir.

989/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kaydı ve hukuki niteliği yazılı taşınmaz mal Kızılcahamam Belediyesince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre 25/2/2011 tarihinde saat: 14.30’ da yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - Satılacak taşınmaz malların;

 

S.No

Ada

Parsel

Adet Birim Fiyatı

Vasfı

Mahallesi

Toplam Fiyatı TL

İ.Tarihi

İ.Saati

Geç. Teminat

1

709

2

12.000.00TL

50 adet B.Bölüm

Devremülk

İsmetpaşa

14.400.000.00.TL

25/2/.2011

14.30

432.000.00.TL

 

3 - İhale Kızılcahamam Belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 37. maddesince Kapalı teklif usulü ile Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye girenler Muhammen Bedelin (%3 oranında geçici teminatlarını Belediyemiz T.C Ziraat Bankasında bulunan teminat hesabına ihale günü ihale saatine 30 dakika kalana kadar yatırılacaktır

İşin şartname bedeli 500.-TL olup, İhale şartnamesi Kızılcahamam Belediyesi Tahakkuk tahsilat servisinden alınabilir veya ücretsiz olarak aynı serviste görülebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin alınması zorunludur.

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır :

1 - Muhtarlıktan alınacak kanuni ikametgah belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,

3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

6 - Bu Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde;

a) ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,

b) Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

8 - İhale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu, sosyal güvenlik kurum prim borcu ve Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının ibraz edilmesi,

İlgililere ilan olunur.

1106/1-1