28 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27829

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


T.C. Kamu İhale Kurumundan:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden :

Bursa Gümrük Müdürlüğünden :

Yenimahalle Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan :

İçişleri Bakanlığından :

Milli Eğitim Bakanlığından :

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığından :

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C. Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;

 

GRUP

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM

KONTENJAN

SAYISI

1.Grup

KPSSP:103

Hukuk Fakültesi

5 Kişi

2.Grup

KPSSP:104

İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler

5 Kişi

3.Grup

KPSSP:5

İnşaat Mühendisliği

3 Kişi

 

olmak üzere toplam 13 (onüç) kişi, kamu ihale uzman yardımcısı olarak alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava katılamayacaktır. Yazılı sınav 26-27 Mart 2011 tarihlerinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra KİK tarafından kazanan adaylara bildirilecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, www.ihale.gov.tr adresinden yazılı sınavdan en az 10 (on) gün önce adaylara duyurulacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara Sınav Giriş Belgesi gönderilecektir. Bunun dışında Kurum tarafından adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI:

1) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak, (yazılı sınava katılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamayacağından, 1. ve 2. gruptan sınava girecek adayların en yüksek puanlı 100 kişi, 3. gruptan sınava girecek adayların ise en yüksek puanlı 60 kişi içinde bulunmaları gerekmektedir. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da bu sınava kabul edilir).

2) Söz konusu sınavların yabancı dil testinden (İngilizce, Fransızca veya Almanca) %60 (36 doğru) veya daha fazla oranda doğru cevabı bulunmak veya bu yıllara ait Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

5) 01.01.2011 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilirler).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2009 veya 2010 KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

3) Sınav Başvuru Formu. (Adaylar, Kamu İhale Kurumu hizmet binasından veya www.ihale.gov.tr internet adresinden formu temin edebileceklerdir).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 28/02/2011 günü mesai bitimine kadar (saat:18.00), Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ: Kurum tarafından düzenlenecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adreslerine gönderilir.

Yazılı sınavda adaylar fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. gruptan sınava girecek adaylar için sınav konuları; inşaat mühendisliği müfredatı kapsamında olacaktır.

YAZILI SINAV: 1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, yukarıdaki beş soru grubundan sınava müracaatları sırasında belirleyecekleri ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılarak, sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Sözlü sınava çağırılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurum ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilir.

SÖZLÜ SINAV: Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda tabi olunan konulardaki bilgi düzeyi ve konulara hakimiyeti ile birlikte, genel tavır ve davranışları, kavrayış ve muhakemeleri ile anlatım ve temsil yeteneği gibi Kurum hizmetlerinin ve uzmanlığın gerektirdiği kişisel niteliklere ve yeteneklere sahip olup olmadıkları ölçülür. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir.

SINAV SONUCU: Giriş Sınav Komisyonu tarafından adayların yazılı sınav sonucu %40, sözlü sınav sonucu % 50 ve KPSS puanı % 10 oranında ağırlıklandırılarak, öğrenim dalları itibariyle adayların başarı puanı belirlenir.

Başarı puanı, gruplar itibariyle en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak, en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday atanmaya hak kazanır. Ayrıca her grup için kontenjan sayısı kadar yedek aday listesi oluşturulur.

Giriş sınav sonuçları, sınavın bitimini takip eden üç iş günü içinde öğrenim dalları itibari ile Kurum ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilir. Sonuçlar kazanan adayların adreslerine ayrıca tebliğ edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf:    (312) 218 48 37

Faks: (312) 218 48 83

Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

667/1-1

—— • ——

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi'nde açık bulunan (1) adet Profesör ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açık bulunan (1) adet Profesör kadrolarına daimi statüde çalıştırılmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosu için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafı, bilimsel/sanatsal yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarım ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim/sanat uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversite REKTÖRLÜĞÜ'ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklamalar

Şehircilik

Prof.

1

1

- Şehir Planlama kökenli olmak.

- Kentsel Politikalar konusunda uzmanlaşmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anasanat Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklamalar

Heykel

Prof

1

1

1 -Sanatta Yeterliğini

Türkiye'de Heykel Sanatı ve Kültür ilişkileri alanında yapmış olmak.

631/1-1

—— • ——

Bursa Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

9450071697 nolu Yazıcılar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen 27.03.1995 tarihli 37673 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Gümrüğümüzce onaylı 14.11.1995 tarih ve 8412 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan doğan (gümrük vergisi, KDV. fon ve gecikme faizleri) olmak üzere amme alacağı nedeniyle düzenlenen toplam 103.775,49-TL. tutarındaki ödeme emri, yine aynı firma adına düzenlenen 29.12.1995 tarihli, 41418 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Gümrüğümüzce onaylı 11.04.1997/3931 tarihli, sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan doğan (KDV ve gecikme faizi) olmak üzere toplam 100.937-TL. 14.01.1997/411 tarihli, sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan doğan (Gümrük vergisi, KDV ve gecikme faizleri) olmak üzere toplam 16,310-TL. 06.12.1996/10945 tarihli, sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan doğan (KDV ve gecikme faizi) olmak üzere toplam 20,125.39-TL. 11.07.1996/6164 tarihli, sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan doğan (KDV ve K.K.D.Fonu ve gecikme faizi) olmak üzere toplam 24,343.13-TL. 16.05.1997/5215 tarihli, sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan doğan (KDV ve gecikme faizi) olmak üzere toplam 43,081.97-TL. tutarlarındaki ödeme emirleri adı geçen firmanın kanuni temsilcisi 30196305276 T.C. Kimlik no.lu Aziz YAZICILAR'a ilanen tebliğ olunur.

630/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Aşağıyurtçu Mahallesi yerleşim ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazlara yönelik yapılan plan değişikliğinin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

669/1-1

—————

Memlik Mahallesi yerleşim ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazlara yönelik yapılan plan değişikliğinin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

670/1-1

—————

Susuz Mahallesi Yerleşim ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

671/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

Borsa Yönetim Kurulu’nun 20.01.2011 tarihli toplantısında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

Şirketin Unvanı

Kota Alınan Hisse Senetlerinin

Nominal Değeri (TL)

Tertip/Grup

Kot Numarası

Y ve Y Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.

210.964.387,-

B

H-2010/6

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

51.000.000,-

A-B-C

H-2010/7

629/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 20.01.2011 tarihli toplantısında; Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 25.000.000,-TL’den 5.000.000,-TL’ye azaltılması sonucu azaltılan sermayeyi temsil eden 20.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerinin, Kotasyon Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

629/2/1-1

—— • ——

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Burdur Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol YILMAZ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kemal DAL’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

3 - Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet Hanifi ZÜMRE “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cevdet HATİPOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

5 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rasim SAKALAR’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

6 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali ŞIRALI’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

7 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet Cevdet KÖY’e “Meslekten Çıkarma” cezası,

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Aydın YILMAZ’a “Meslekten Çıkarma” cezası,

9 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yakup ÜNVER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.

İlanen duyurulur.

694/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10.01.2011        Karar No:6211

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Organize Sanayi Bölgesi 21 Cad.No:6 Kayseri

- TEBLİGAT ADRESİ          :   100 Yıl İşçi Blokları, 32 Cad. Seymen Seray Evleri No:16/3 C Blok Balgat/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   V no.lu Kayseri

- SAHA İŞARETİ                  :   ISI/V/B

- KAPSADIĞI İL                  :   Yozgat

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.622 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ISI/4817

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Yozgat haritasındaki 1.403 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-214 derece 00 dakika doğrultuda ve 11.806 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 23.744 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 20.891 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c) kösesi 1/250.000 ölçekli yozgat haritasındaki 1.698 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-280 derece 59 dakika doğrultuda ve 10.048 metre uzaklıktadır.(c)’den 23.743 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 20.827 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ayrıca talep edilen Petrol arama ruhsat sahanın Devlet Ormanları sınırı içinde bulunması dolayısıyle bu sahaya ait ruhsatın verilebilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince 30.06.2010 tarihinde Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş, ancak istenen muvafakat 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen 2 ay içerisinde 30.08.2010 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin söz konusu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi taahhüt ettiği üzere 2’nci yılda bir arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla adı geçen şirkete, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş’.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

604/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10.01.2011        Karar No:6212

ŞİRKETİN :

-  TİCARİ UNVANI             :   Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Organize Sanayi Bölgesi 21 Cad.No:6 Kayseri

- TEBLİGAT ADRESİ          :   100 Yıl İşçi Blokları, 32 Cad. Seymen Seray Evleri No:16/3 C Blok Balgat/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   V no.lu Kayseri

- SAHA İŞARETİ                  :   ISI/V/C

- KAPSADIĞI İL                  :   Yozgat

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.934 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ISI/4818

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Yozgat haritasındaki 1.414 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-151 derece 56 dakika doğrultuda ve 5.851 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 30.529 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 16.356 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c) kösesi 1/250.000 ölçekli yozgat haritasındaki 1.933 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-198 derece 38 dakika doğrultuda ve 3.330 metre uzaklıktadır.(c)’den 30.528 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 16.291 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ayrıca talep edilen Petrol arama ruhsat sahanın Devlet Ormanları sınırı içinde bulunması dolayısıyle bu sahaya ait ruhsatın verilebilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince 30.06.2010 tarihinde Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş, ancak istenen muvafakat 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen 2 ay içerisinde 30.08.2010 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin söz konusu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi taahhüt ettiği üzere 2’nci yılda bir arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla adı geçen şirkete, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş’.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

605/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10. 01. 2011      Karar No:6213

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Organize Sanayi Bölgesi 21 Cad.No:6 Kayseri

- TEBLİGAT ADRESİ          :   100 Yıl İşçi Blokları, 32 Cad. Seymen Seray Evleri No:16/3 C Blok Balgat/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   V no.lu Kayseri

- SAHA İŞARETİ                  :   ISI/V/D

- KAPSADIĞI İL                  :   Sivas, Yozgat

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.526 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ISI/4819

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Sivas haritasındaki 2.155 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-213 derece 38 dakika doğrultuda ve 1.465 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 13.260 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 37.311 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c) kösesi 1/250.000 ölçekli yozgat haritasındaki 1.419 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-32 derece 43 dakika doğrultuda ve 2.242 metre uzaklıktadır. (c)’den 13.259 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 37.247 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ayrıca talep edilen Petrol arama ruhsat sahanın Devlet Ormanları sınırı içinde bulunması dolayısıyle bu sahaya ait ruhsatın verilebilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince 30.06.2010 tarihinde Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş, ancak istenen muvafakat 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen 2 ay içerisinde 30.08.2010 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin söz konusu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi taahhüt ettiği üzere 2’nci yılda bir arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla adı geçen şirkete, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş’.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

606/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10.01.2011        Karar No:6214

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Organize Sanayi Bölgesi 21 Cad. No:6 Kayseri

- TEBLİGAT ADRESİ          :   100 Yıl İşçi Blokları, 32 Cad. Seymen Seray Evleri No:16/3 C Blok Balgat/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   V no.lu Kayseri

- SAHA İŞARETİ                  :   ISI/V/E

- KAPSADIĞI İL                  :   Kayseri

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.447 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI: AR/ISI/4820

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Sivas haritasındaki 1.526 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-146 derece 44 dakika doğrultuda ve 9.391 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 13.876 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 15.890 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 6.321 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 16.143 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e) kösesi 1/250.000 ölçekli Kayseri haritasındaki 1.806 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-163 derece 42 dakika doğrultuda ve 9.342 metre uzaklıktadır. (e)’den 12.796 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 7.096 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 7.400 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 24.874 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin söz konusu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi taahhüt ettiği üzere 2’nci yılda bir arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla adı geçen şirkete, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş’.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

607/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10.01.2011        Karar No:6215

ŞİRKETİN :

-  TİCARİ UNVANI             :   Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Organize Sanayi Bölgesi 21 Cad.No:6 Kayseri

- TEBLİGAT ADRESİ          :   100 Yıl İşçi Blokları, 32 Cad. Seymen Seray Evleri No:16/3 C Blok Balgat/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   V no.lu Kayseri

- SAHA İŞARETİ                  :   ISI/V/F

- KAPSADIĞI İL                  :   Kayseri

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   48.947 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ISI/4821

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Elbistan haritasındaki 1.560 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-117 derece 43 dakika doğrultuda ve 4.069 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 30.681 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 15.951 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c) kösesi 1/250.000 ölçekli Kayseri haritasındaki 2.002 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-146 derece 23 dakika doğrultuda ve 1.982 metre uzaklıktadır. (c)’den 30.680 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 15.890 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin söz konusu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi taahhüt ettiği üzere 2’nci yılda bir arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla adı geçen şirkete, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş’.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

608/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10. 01. 2011      Karar No: 6210

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Organize Sanayi Bölgesi 21 Cad. No:6 Kayseri

- TEBLİGAT ADRESİ          :   100 Yıl İşçi Blokları, 32 Cad. Seymen Seray Evleri No: 16/3 C Blok Balgat/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   V no.lu Kayseri

- SAHA İŞARETİ                  :   ISI/V/A

- KAPSADIĞI İL                  :   Yozgat

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.704 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/IS1/4816

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Yozgat haritasındaki 1.414 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-28 derece 57 dakika doğrultuda ve 5.024 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 9.560 metre güneyde (b)'ye doğru çizgi, (b)'den 16.291 metre batıda (c)'ye doğru çizgi, (c)'den 6.784 metre güneyde (d)'ye doğru çizgi, (d)'den 20.827 metre batıda (e)'ye doğru çizgi, (e) kösesi 1/250.000 ölçekli yozgat haritasındaki 1.412 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-214 derece 00 dakika doğrultuda ve 926 metre uzaklıktadır.(e)'den 16.343 metre kuzeyde (f)'ye doğru çizgi, (f)'den 37.053 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)'ya doğru çizgi.

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ayrıca talep edilen Petrol arama ruhsat sahanın Devlet Ormanları sınırı içinde bulunması dolayısıyla bu sahaya ait ruhsatın verilebilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince 30.06.2010 tarihinde Orman Bakanlığı'ndan gerekli muvafakat istenmiş, ancak istenen muvafakat 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen 2 ay içerisinde 30.08.2010 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin söz konusu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi taahhüt ettiği üzere 2'nci yılda bir arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla adı geçen şirkete, 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 20, 51, 55'inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş'.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

603/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin IX no.lu Van Petrol Bölgesi’nde TPI/IX/A, B, C işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 27.12.2010 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

610/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co.Ltd. Şirketinin XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesi'nde TPI/XIII/J,K,L işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 30.12.2010 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

609/1-1


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/518893

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

İl/İlçe

Kocaeli/Gebze

Adresi

Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. Nu:1

Tel-Faks

262 677 20 00 – 262 641 23 09

Posta Kodu

41470

E-Mail

aydogan.sonmez@mam.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bilgeev Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü Aker Saffet Alp

Aker Saffet Alp

Adresi

Salih Omurtak Caddesi Nu:84 Koşuyolu/Kadıköy/İstanbul

Tunusbağı Cad. Dönmezdolap Sok: 21/4 Üsküdar/İstanbul

T.C. Kimlik No.

50728312176

50728312176

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

550227430

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

550012

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

717/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/506655

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Barbaros Mah. Atatürk Cad. Bölge Trafik Yanı Çanakkale

Tel-Faks

0 286 218 10 55 – 218 10 54

Posta Kodu

17100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uysal Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Cengiz Uysal

Adresi

Yeni Mah. Mescit Geçidi Sokak No:2 Malkara/Tekirdağ

Yeni Mah. Mescit Geçidi Sokak No: 2 Malkara/Tekirdağ

T.C. Kimlik No.

 

31295326292

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8990040876

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

001147

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

627/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/528072

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Iğdır/Merkez

Adresi

Cumhuriyet Mah. Rıza Yalçın Cad. No: 10

Tel-Faks

0476 226 13 14 - 0476 226 49 03

Posta Kodu

76000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Dokuzlu Kömürcülük

 

Adresi

Sanayi Yolu Kömürcüler Sitesi No: 4 76000 Merkez Iğdır

 

T.C. Kimlik No.

67480265244

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

76/6955

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

686/1-1


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/3

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı

İl/İlçe

Elazığ - Merkez

Adresi

Üniversite Emsal Sokak No. 8 Sürsürü/Elazığ

Tel-Faks

 

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kemal Arslan

 

Adresi

Kültür Mah. Uzlet Sok. No. 1/4 Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

27949588642

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayıtlı değil

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

676/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Yardımcı Doçent

4

1

Sitogenetik ve Sitotaksonomi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Su Bitkileri ve Alg Ekolojisi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Çok seviyeli eviriciler ve kontrol yöntemleri üzerine doktora yapmış olmak ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

Profesör

1

1

Türk Mimarlık Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

690/1-1