26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHALARINDA BULUNAN TOPLAM 75.000 TON BİGBAG ÜRÜNÜN NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BEKO LODERİN (TOPLAM 4 ADET BEKO LODER OPERATÖRÜ ÇALIŞTIRILACAKTIR)

PİYASADAN HİZMET ALIMI YOLUYLA KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Seker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 5. BÖLGE, CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 1500 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden:


300.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA VE YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ANKARA:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHALARINDA BULUNAN TOPLAM 75.000 TON BİGBAG ÜRÜNÜN NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale Kayıt No                   :  2011/11837

2 - Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                      :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                    Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası    :  0 312 294 22 18 - 294 22 45

3 - İhale konusu işin;

a) Adı                                       :  Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez stok sahasında bulunan toplam 75.000 ton torbalı bigbag ürünün İstanbul Ambarlı ve İstanbul Haydarpaşa Limanlarına nakliyesi işi

b) Niteliği                                 :  Özel şartnamede belirtilmiştir.            

c) İşin Yapılacağı Yer               :  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR

d) İşin Miktarı                         :  75.000 Ton

4 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                      :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                      :  03/02/2011 Perşembe günü, saat: 14:00

c) Usulü                                   :  Açık İhale Usulü

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No: 2 Kat: 3  307 nolu oda Sıhhiye/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00,-TL bedel karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 03/02/2011 Perşembe günü, saat:14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.10. Mali Durum Belgesi

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin % 10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.11. “4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belgenin eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

7.12. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

7.12.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla (kamyon veya Tır) karayolundan yük nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

655/1-1


1 ADET BEKO LODERİN (TOPLAM 4 ADET BEKO LODER OPERATÖRÜ ÇALIŞTIRILACAKTIR)

PİYASADAN HİZMET ALIMI YOLUYLA KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2011/9637

“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kırma Öğütme Başmühendisliğince üretilecek öğütülmüş kolemanit ve/veya üleksit ürününün üretilebilmesi için, Kırma ünitesinde kırılarak homojelendirip harmanlama gözlerine alınan kırılmış cevherin, kırılmış ürün silolarına beslenmesi işi için 1 adet beko loderin (toplam 4 adet beko loder operatörü çalıştırılacaktır.) piyasadan hizmet alımı yoluyla kiralanması” hizmet alımı işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin :

A) Adresi                                         :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

                                                            Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası            :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin             

A) Niteliği, Türü ve Miktarı            : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kırma Öğütme Başmühendisliğince üretilecek öğütülmüş kolemanit ve/veya üleksit ürününün üretilebilmesi için, Kırma ünitesinde kırılarak homojelendirip harmanlama gözlerine alınan kırılmış cevherin, kırılmış ürün silolarına beslenmesi işi için 1 adet beko loderin (toplam 4 adet beko loder operatörü çalıştırılacaktır.) piyasadan hizmet alımı yoluyla kiralanması işi.

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

                                                            Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                              :  11/02/2011 Cuma günü saat:14:00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

4.1. Tedavüldeki Türk Parası,

4.2. Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

4.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

4.4. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Cihan Sok. No: 2 Tel: 0-312-294 22 02 Sıhhıye/ANKARA

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 156 Tel: 0-212-527 09 09 Aksaray/İSTANBUL

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:1 Tel: 0-232-484 37 17 - İZMİR

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tel: 0 - 266 - 6337221 - 6337222 - Bigadiç/BALIKESİR

- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL.

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 11/02/2011 Cuma günü – Saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

8) İhalemiz 11/02/2011 Cuma günü saat:14:00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

9.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Her türlü yükleyici ve kazıcı ( loder, ekskavatör, traktör, kepçe vs.) ile yapılan yükleme ve kazı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

10) İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

614/1-1


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Seker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında bulunan Şeker Ambarlarında (+-% 20 toleranslı) 2 ay süreli kampanya döneminde günlük 24 saat olmak üzere vardiya esasına göre (3 vardiya) günlük 12 işçi, 10 ay süreli kampanya haricinde (Cumartesi-Pazar hariç) günlük 3 işçi ile kristal şeker tahmil tahliye İşine ait işçilik hizmeti Alımı Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                           :   2011/4775

1. İdarenin

a) Adresi                                     :   YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası       :   424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi         :   elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği:

   internet adresi (varsa)

2. İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   Fabrikamız sahasında bulunan Şeker Ambarlarında (+-% 20 toleranslı) 2 ay süreli kampanya döneminde: günlük 24 saat olmak üzere vardiya esasına göre (3 vardiya) günlük 12 işçi, (+-% 20 toleranslı) 10 ay süreli kampanya haricinde; (cumartesi-Pazar hariç) günlük 3 işçi ile, kristal şeker tahmil tahliye İşine ait işçilik hizmeti

b) Yapılacağı Yer                        :   Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                               :   İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                          :   08.02.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve İstenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, İzin, ruhsat vb. belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği/idarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş veya benzer İşlerle ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere,tek sözleşmeye İlişkin iş deneyim belgesi.

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

İstek/i kampanya dahili ve kampanya harici ihale konusu işi yerine getirmek için ihale dokümanında yazılı sayı ve nitelikte işçi çalıştırmayı kabul etmek ve bu çalışanlara dair bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri ile ikametgah belgeleri idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri zorunludur. (Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme aşamasında istenecektir).

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu işe ait tahmil tahliye ile ilgili iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45(kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:

Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi ( g ) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

455/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız I. ve II. ünitelerindeki Kömür Değirmenlerinin genel revizyon, ara bakım ve arızi bakım işleri, Baca Gazı tesisi bakım onarım işleri ile Kül- cüruf atma tesislerinin sistem kontrolü ve temizlik işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011/12008

1 - İdarenin                                         :

a) Adresi                                             :   Milas Ören Karayolu 22 Km Pk.25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası               :   252 558 02 90 - 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi                  :   info@yeas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                    :   ---

2 - İhale konusu hizmetin                   :

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   4 kişi Mühendis, 6 kişi Vardiya sorumlusu, 16 kişi Gözlemci, 12 kişi usta, 9 kişi kaynakçı, 3 kişi Forklift ve Vinç Operatörü, 2 kişi tornacı ve 56 kişi temizlik işçisi olmak üzere toplam 108 kişi ile hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                                :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 1 Yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                :   16.02.2011 - 14.00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 16.02.2011 tarihinde saat 14.00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK:25 48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

653/1-1

—— • ——

TCDD 5. BÖLGE, CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 1500 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/9243

1- İdarenin                              :

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası              :   0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :   0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi     :   5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

    adı ve miktarı                      :   Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 1500 Ton Patinaj Kumu alımı işi .

3- Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin;TCDD.5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 07.02.2011 Tarih,saat :14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihaleye kısmı teklif verilmeyecektir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

599/1-1

—— • ——

300.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2011/10656

1 - İdarenin:                                            

a) Adresi                                             :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

                                                               Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 – 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 :   malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :   300.000 adet Ahşap Travers Tirfonu

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/03/2011 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 400,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

589/1-1

—— • ——

VERİ DEPOLAMA VE YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı, veri depolama ve yedekleme ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.02.2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

612/1-1

—— • ——

İHALE SONUÇ İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Lisans ve Teknoloji Transferi Kapsamında %5 Yedekleriyle Birlikte 80 Adet Elektrikli Lokomotif İle 1 Adet Simülatör Temini İşi

İhale Konusu: Kuruluşumuzca finansmanı İslam Kalkınma Bankasından ve TCDD öz kaynaklarından karşılanmak üzere 15/07/2010 tarihinde ihalesi yapılan Lisans ve Teknoloji Transferi Kapsamında %5 Yedekleriyle Birlikte 80 Adet Elektrikli Lokomotif ile 1 Adet Simülatör Temini işi toplam 312.789.438,08-USD bedelle Güney Kore’de yerleşik HYUNDAI ROTEM COMPANY firmasına 28/12/2010 tarih ve 03/1.71-2 (1) sayılı sözleşme ile sipariş edilmiştir.

İlanen duyurulur.

543/1-1


ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ANKARA:

1) Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan yeterlik kriterleri, Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi resmi internet sayfasında yayımlanmakta olan idari şartnamelerde belirtilmektedir.

3) İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. Km. Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 1.500,00 TL + KDV (Bin beşyüz Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir.

4) İhale evraklarının; en geç 08.02.2011 günü saat 12:00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasına elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5) ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

6) Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel: (0312)267 00 00 Fax: (0312) 267 00 09 Web : www.aosb.org.

613/1-1