25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte, özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Turgut Özal Üniversitesi Kadro İlanı

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Profesör

2

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Anayasa Hukuku

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Anayasa Hukuku

Doçent

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku

Doçent

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme (İngilizce)

 

Doçent

1

 

570/1-1

—— • ——

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.01.2011 Karar No: 6207

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANLARI              :   1) DMLP Ltd.

2) TransAtlantic Turkey Ltd

- MERKEZLERİ                           :   1) P.O. Box 2070 AMS 4, Avenue de

l’Avant Poste 1002 Lausanne Switzerland

2) P.O Box N-3944 Kings Court Bay Street Nassau, BAHAMAS

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ  :   1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6 34330 Etiler-Beşiktaş- İSTANBUL

2) Şehit Ersan Caddesi No:24/7 Çankaya/ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ              :   06.05.2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                 :   Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

- BÖLGESİ                                    :   X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETLERİ                  :   DMP-TAT/X/A, B, C, D

- KAPSADIĞI İLLER                   :   Mardin, Batman, Şırnak

- YÜZÖLÇÜMLERİ                     :   40.869, 46.973, 48.959, 49.485 Hektar

- HAK SIRA NUMARALARI     :   AR/DMP-TAT/3969, 3970, 3971, 3972

- VERİLİŞ TARİHİ                       :   08.11.2004

KARAR:

DMLP Ltd. Şti ile TransAtlantic Turkey Ltd. Şti’nin müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 4 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 08.11.2010 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında 2’şer yıl süreler ile uzatılması için 06.05.2010 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuşlardır.

DMLP Ltd. Şti ile TransAtlantic Turkey Ltd. Şti’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/DMP-TAT/3969, 3970, 3971, 3972 hak sıra numaralı 4 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 08.11.2010 tarihinden itibaren, söz konusu ruhsat sahalarının her birinde uzatılan süre içerisinde bir’er adet arama kuyusu açılmaması halinde arama kuyusu açılmayan sahaya ait teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 05.10.2010 tarihli ve 2010/992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 08.11.2012 tarihine kadar teminat karşılığında 2’şer yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

572/1-1

—— • ——

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden :

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine" uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6'şar takım, 1 adet fotoğraf

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım 1 adet fotoğraf

 

Birimi

Bölüm

A.B.D./A.S.D.

Unvanı

Kd

Adet

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

 

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

2

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Profesör

1

1

600/1-1