25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


60.000 LİTRE (AZALIR-ÇOĞALIR) KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)  İLE MOTORİN 50 (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SHELL VEYA MUADİLİ MADENİ YAĞLAR SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BRÜLOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden:


ANAHAT YOLCU, YEMEKLİ YATAKLI, FURGON, ADAPAZARI YOLCU VE BANLİYÖ VAGONLARININ TEMİZLİK HİZMETLERİ, AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğünden:


ŞANLIURFA OTOGARINDA 4.768,00 M2 LİK ARSA ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK

(ÜST HAKKI) TESİS EDİLEREK, AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU YAPILMASINA KARŞILIK 25 YIL SÜRE İLE KULLANMA İZNİ VERİLECEKTİR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından :


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


60.000 LİTRE (AZALIR-ÇOĞALIR) KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)  İLE MOTORİN 50 (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüz demirbaşlarında kayıtlı 10 adet hizmet aracı ile hizmet satınalınarak kiralanan 7 adet binek araç olmak üzere toplam 17 adet aracın 01.02.2011-31.12.2012 tarihleri arasındaki (23 Aylık) akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) ile tahmini 60.000 Litre (azalır-çoğalır Kurşunsuz benzin “95 Oktan” ile Motorin 50 “Motorin”) akaryakıt, Ofisimiz Ticari Şartnamesi ile Akaryakıt İhalesi Teknik Şartnamesi ve Akaryakıt Satınalma Sözleşmesi (taslağı) hükümleri çerçevesinde açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

1- Ticari Şartnamenin İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI başlıklı 2. maddesinde yer alan belgeler.

2- İhale konusu malın üretimine veya ithaline veya piyasaya arzına, satışına, tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. belgelerin ve ayrıca ilgili mevzuatı gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli belgeler varsa bunların sunulması zorunludur.

3- İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı`nda görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların şartname bedeli 100.-TL.`nın Ofisimiz veznelerine veya banka hesaplarına yatırmaları zorunludur. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulacaktır.

4- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.

a) İç zarfta; Yalnız teklif edilen indirim oranının yazılı olduğu Teklif Mektubu,

b) Dış zarfta; İç zarf ile birlikte Ofis Ticari Şartnamesi, Akaryakıt İhalesi Teknik Şartnamesi, Akaryakıt Hizmetleri Satınalma Sözleşmesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ile 1. ve 2. maddelerde belirtilen belgeler bulunacaktır.

5- Teklifler 01/02/2011 günü, saat 14:00`e kadar Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı`nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif mektuplarının, 01/02/2011 günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucu belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün veya bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. İhale isteklilerin yazılı tekliflerinin devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan iade edilecektir.

7- İstekliler tekliflerini teslim anındaki mahalli cari fiyatlar üzerinden yapacakları indirim oranı olarak vereceklerdir.

8- Geçici teminat; Alım konusu akaryakıt için teklif tarihindeki mahalli cari fiyatın (KDV hariç) alım miktarı ile çarpımı sonucu oluşan tutarın %3`ünden az olmamak üzere istekliler tarafından süresiz geçici teminat verilecektir.

9- Alım konusu akaryakıtın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler dikkate alınmayacaktır.

10- Söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis ihale konusu malı ihale edip etmemekte, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

571/1-1


SHELL VEYA MUADİLİ MADENİ YAĞLAR SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Baca Gazı Kükürt Arıtma sisteminde kullanılmak üzere niteliği, türü, miktarı, teslim yeri ve depolama kapasiteleri şartnamede belirtilen 10 kalemde toplam 6780 kg (±%10) Shell veya muadili madeni yağların temini işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/ 7107

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi      :   ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞI (OMALA F 150 ) veya (Muadili)                 (185 kg.)

2- KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞI (OMALA F 220) veya (Muadili)                (1110 kg.)

3- KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞI (OMALA F 320) veya (Muadili)                  (925 kg.)

4- KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞI (OMALA HD 320) vaya (Muadili)              (185 kg.)

5- KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞI (OMALA 680) veya (Muadili)                     (370 kg.)

6- AÇIK SİSTEM DİŞLİ YAĞI (ZİGANA 5X FLUID) veya (Muadili)            (1110 kg.)

7-GENEL SİRKÜLASYON-TÜRBİN YAĞI (MORLINA 150) veya (Muadili)           (185 kg.)

8- GENEL SİRKÜLASYON-TÜRBİN YAĞI (TURBO T 68) veya (Muadili)    (925 kg.)

9- HİDROLİK SİSTEM YAĞI (TELLUS T 46) veya (Muadili)                         (1665 kg.)

10- ŞANZUMAN-DİFERANSİYEL YAĞI (TEGULA V32) veya (Muadili)      (120 kg.)

 

b) Teslim yeri                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                       :   Sözleşmeye Müteakip 1 (Bir) Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                    :   22/02/2011 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR640001000305311960105001 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 22/02/2011 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

523/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası           :   Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

B-a) Dosya No                               :   2011/3

b) Niteliği, türü ve miktarı              :   Resirkülasyon Pompası ve Yedekleri Temini

c) Teslim Süresi                              :   Sözleşmeye müteakip 80 (Seksen) Takvim Günü

d) İşin Yeri                                     :   Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

e) Şartname bedeli                          :   50,00-TL

f) İhale Tarihi                                 :   10/02/2011

B-a) Dosya No                               :   2011/2

b) Niteliği, türü ve miktarı              :   1, 2, 3 ve 4. Ünite Blendomat ve Transport Sistemlerinin, Kazanaltı Palet ve Külsuyu Sistemlerinin, Pnömatik Sistemlerinin Arıza ve Bakımlarının Yapılması İşi

c) İşin Süresi                                   :   365 (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü

d) İşin Yeri                                     :   Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

e) Şartname bedeli                          :   50,00-TL

f) İhale Tarihi                                 :   23/02/2011

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                            :   10/02/ 2011 - 23/02/2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 2011/3 dosya numaralı ihale için 10/02/2011 ve 2011/2 dosya numaralı ihale için 23/02/2011, saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9 - İstekliler, teklif ettikleri bedelin 150.000,00 TL’yi geçmesi halinde, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

476/1-1


BRÜLOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

1- Kuruluşumuz ihtiyacı 27 Kalem Brülor malzemesi kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2- İhaleye ait idari ve teknik şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Kısım Müdürlüğünden 30,00 TL. bedelle temin edilebilir.

3- Bu işe ait hazırlanacak usulüne uygun teklifler en geç 08.02.2011 günü saat 14.00'e kadar Bahçeköy Cad. No: 148 Büyükdere-Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne verilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

4- Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilemez.

5- Geçici teminat KDV hariç teklif tutarının % 3'üdür.

6- Kurumumuz bu ihalede. ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Tel : 0 212 242 41 38

529/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 75,00 TL ile en çok 193.558,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,50 TL, en çok 19.356,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, minübüs, tekne, traktör motoru, kapalı kasa kamyonet vb. 47 adet araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi Menderes Caddesi No:6 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 03.02.2011 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 02.02.2011. tarih ve saat 16.00'a kadar 1474. Sokak No:1/6 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3-  Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: İZMİR İşletme Şube Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

556/1-1

—— • ——

ANAHAT YOLCU, YEMEKLİ YATAKLI , FURGON, ADAPAZARI YOLCU VE BANLİYÖ VAGONLARININ TEMİZLİK HİZMETLERİ, AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                         :    2011/7987

1- İdarenin:

a) Adresi                                  :    Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası  :    0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :    0216 337 82 14

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Haydarpaşa Gar anahat yolcu ve yemekli yataklı Adapazarı yolcu ve Banliyö vagonlarının, Sirkeci Gar anahat ve banliyö vagonlarının, K.Kule Gar vagon ve furgon temizliklerinin, 177 kişi ile, 01/03/2011 T.den, 31/12/2011 T.n kadar (306 takvim günü) temizlik hizmetlerinin, yürütülmesi işi.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 15/02/2011 Tarih saat 14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

489/1-1

—— • ——

ŞANLIURFA OTOGARINDA 4.768,00 M2 LİK ARSA ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK

(ÜST HAKKI) TESİS EDİLEREK, AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU YAPILMASINA KARŞILIK 25 YIL SÜRE İLE KULLANMA İZNİ VERİLECEKTİR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından :

1 – İhale  03/Şubat/2011 Perşembe günü saat 10.00’da Şanlıurfa Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlıkla yapılacaktır. Teklif zarfları en geç ihale günü saat 9.30’a kadar teslim edilecektir.

3 – Arsanın 25 yıllık kullanma izni muhammen bedeli toplam 2.700.000,00, (İkimilyon yediyüz) TL. Geçici teminatı 81.000.00 (seksenbirbin ) TL.dır.

4 – Taşınmazın imar durumu şartname ekinde olup, İhale şartnamesi 100,00 (Yüz) TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Tapu Emlak Biriminden alınacaktır.

İlan olunur.

508/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli 266.597,60 TL; yatırılması gereken güvence tutarı 26.660,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında kabuklu ceviz 1 (bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi Üzeri İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 01/02/2011 saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 31/01/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası "dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir."

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

"www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

597/1-1