13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Ulaştırma Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte, özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen kadrolarda;

a) Başvuruların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvuracak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir.

c) Başvuru sahiplerinin yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Turgut Özal Üniversitesi Kadro İlanı

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak

245/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3007                                                                          Karar Tarihi : 06/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2011 tarihli toplantısında, 31/01/2011 tarihinden itibaren LPG otogaz satışlarında; hizmet ve finansal promosyonlar hariç hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla promosyon yapılmamasına,

karar verilmiştir.

223/1-1

—— • ——

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:

“Beyoğlu, 1/1000 Ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.12.2010 tarihinde onaylanmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereği askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.”

285/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Asyalılar İnş. Tah. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Yapı Müteahhidi)

ADRESİ         : Bilinmiyor.

İmarın 28039 ada 4 parseli üzerinde bulunan dairede meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2010 gün ve 86/4352 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, Belediye Encümeninin 21.09.2010 gün ve 4300 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 21.09.2010 gün ve 4300 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10088/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Asyalılar İnş. Tah. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Yapı Müteahhidi)

ADRESİ         : Bilinmiyor.

İmarın 28039 ada 4 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2010 gün ve 86/4352 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 10.252.70.-(On Bin İki Yüz Elli İki Türk Lirası Yetmiş Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 19.08.2010 gün ve 3845 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 19.08.2010 gün ve 3845 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10090/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 06.01.2011 tarihli toplantısında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

                                           Kota Alınan Hisse Senetlerinin

Şirketin Unvanı                          Nominal Değeri (TL)         Tertip/Grup      Kot Numarası

Avrasya Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı A.Ş.                      17.999.999,-                       5-B             H-2011/1

Goldaş Kuyumculuk Sanayi            40.000.000,-                        C               H-2011/2

İthalat İhracat A.Ş.

Penguen Gıda Sanayii A.Ş.               50.000.000,-                      A-B            H-2011/3

273/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 06.01.2011 tarihli toplantısında, Net Holding A.Ş. (Şirket)’nin Borsa kotunda bulunan 338.442.000,-TL nominal değerli hisse senetlerinin temsil ettiği Şirket sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni’nde ilan edilen “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar” duyurusu kapsamında, 209.000.000,-TL’ye azaltılması sonucu azaltılan sermayeyi temsil eden 129.442.000,-TL nominal değerli hisse senetlerinin, Kotasyon Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına, karar verilmiştir.

273/2/1-1


T.C. Ulaştırma Bakanlığından:

SINAVLA AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Ulaştırma Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 8 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının; Maliye (3 adet), İktisat (1 adet), İşletme (1 adet), Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (3 adet) bölümlerinden mezun olmak.

3 - 2011 Yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4 - 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSSP 108” puan türünden asgari 80 puan almış olmak,

5 - İngilizce’yi Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda sayılanlardan en az biriyle kanıtlamak;

a) İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmak veya,

b) İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL (IBT) Sınavından en az 65 puan almış olmak veya,

c) İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS Sınavından her bölümden en az 6,5 puan almış olmak.

6 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

7 - Sağlık durumlarının yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olması,

8 - Sınav için başvuran adaylardan yukarıda adı geçen KPSS puan türünde puan sıralamasında en yüksek puanı alanlardan, atama yapılacak boş kadroların 4 katı aday (32 adet aday) Kurumun yapacağı sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava katılabilecek aday Bakanlığın Web sitesi (www.ubak.gov.tr) ile Bakanlık H Blok girişinde ilan edilecektir.

9 - Bakanlığımızca 24.01.2011 tarihinde yapılacak Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sonucunda başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Giriş Sınavı sadece sözlü sınav olarak yapılacaktır.

a) Sınav Tarihi    : 21 Şubat 2011

b) Sınav Yeri       : Ankara

SINAV DEĞERLENDİRME:

Giriş Sınavı Kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular 24.01.2011 günü başlayıp 04.02.2011 günü mesai bitiminde sona erecektir.

- İş Talep Formu

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Nüfus cüzdanı örneği (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

- İkametgah ilmühaberi

- Adaylar kendi el yazıları ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği özgeçmişini vermek zorundadır.

- Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

- Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK’den alınmış denklik belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

- Yabancı dil belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı

- Adli Sicil kaydını gösterir Cumhuriyet Savcılığı belgesinin aslı (son 3 ay içerisinde alınmış)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

- Sağlıklı ve her türlü iklim koşullarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu (sınavı kazandıktan sonra verilebilir)

- Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Söz konusu belgelerin Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlık Web adresinden (www.ubak.gov.tr) temin edilecek başvuru formuyla birlikte Hakkı Turayliç Cad.91. Sokak No: 5 Emek/ANKARA 06510 adresindeki Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına belirtilen tarih ve saatte şahsen veya posta ile teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girebileceklere Personel Dairesi Başkanlığınca “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

246/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 23/09/2010 tarihli ve 2783-87 sayılı kararı ile, 19/03/2005 tarih ve BAY/459-767/06840 sayılı bayilik lisansı sahibi Ali DEMİR’in, TÜBİTAK MAM’ın M-09/649 sayılı muayene raporuna göre yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 11/03/2010 tarih ve 2464-57 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan gerçek kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası  Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 134.400.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/1/1-1

—————

Kurul’un 11/11/2010 tarih ve 2880-52 sayılı Kararı ile Beta Petrol Ürünleri Taşımacılık ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında; 01/05/2007 tarihli denetim neticesinde tespit edilen mevzuata aykırı fiilleri nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 120.000,-TL tutarındaki idari para cezası ile 24/02/2008 tarihli denetim neticesinde tespit edilen mevzuata aykırı fiilleri nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 120.000,-TL tutarındaki idari para cezası olmak üzere toplam 240.000, TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/2/1-1

—————

Kurul’un 13/10/2010 tarih ve 2821-10 sayılı Karar’ı ile, 24.11.2006 tarih ve BAY/939-82/20650 sayılı bayilik lisansı sahibi Çizen Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama İthalat İhracat Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2007 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde 04.08.2006 tarih ve BAY/851-104/19116 sayılı bayilik lisansı sahibi Marmara Madeni Yağlar Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/3/1-1

—————

Kurulun 24.11.2010 tarih ve 2891/35 sayılı Kararı ile; Ali KEL-Meşe Ticaret’in, 16/11/2005 tarihinde 01 GN 580 plakalı akaryakıt tankerinden faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Ali KEL– Meşe Ticaret hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

222/4/1-1

—————

Kurul 01/11/2010 tarih ve 2853/8 sayılı Kararı ile Güney Maden Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliyat İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 20.10.2005 tarihli ve MYĞ/566-45/14721 numaralı Madeni Yağ lisansı tadilinde sahte Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatını kullanmasından dolayı 10.04.2008 tarihli ve 1567/11 sayılı Kurul Kararı ile lisansının iptal edildiği, dolayısıyla 10.08.2006–10.04.2008 tarihleri arasında lisanssız madeni yağ üretim faaliyetinde bulunmasının Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 26 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca 600.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 600.000.-TL ( altıyüzbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/5/1-1

—————

Kurul’un 23/09/2010 tarihli ve 2783/67 sayılı Kararı ile; “24/03/2010 tarihinde yapılan denetimde, 16/07/2007 tarih ve BAY/939-82/22568 sayılı bayilik lisansı kapsamında“Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet gösteren As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonundan alınan numunelerin yapılan analizleri sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 22/07/2010 tarih ve M-10/1471, M-10/1472 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması” kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

222/6/1-1

—————

Kurul’un 11/11/2010 tarihli ve 2880/49 sayılı Kararı ile; “07/02/2010 tarihinde yapılan denetimde, 14/06/2007 tarih ve BAY/939-82/25682 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisansı kapsamında temin ederek piyasa faaliyetine konu ettiği akaryakıtı taşıyan 06DA3295 ve 34EA0341 plaka numaralı akaryakıt tankerlerinden alınan numunelerin yapılan analizleri sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 24/05/2010 tarih ve M-10/572, M-10/573, M-10/574, M-10/575, M-10/576, M-10/577, M-10/578, M-10/579, M-10/580, M-10/581 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması” kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

222/7/1-1

—————

Kurul 11/11/2010 tarih ve 2880/11 sayılı Kararı ile Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 2009 yılının muhtelif tarihlerinde lisansının iptal olmasına rağmen akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyeti yaptığının tespit edilmesi üzerine, söz konusu fiilin Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 26 ncı maddesinin (b) bendi ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 56.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.-TL ( ellialtıbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/8/1-1

—————

Kurul’un 02/09/2010 tarihli ve 2754-17 sayılı kararı ile, 17/04/2007 tarihli ve BAY/939-82/21892 sayılı Bayilik Lisansı alan, ancak 13/11/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Kökgöl Petrol Nakliyat Tarım İnşaat Tekstil Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, TÜBİTAK MAM’ın B-07/1904-R sayılı muayene raporuna göre yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 25/03/2010 tarihli ve 2486-86 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/9/1-1

—————

DÜZELTME İLANI:

30/10/2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete'de Mustafa ATEŞAL hakkında yapılan ilanen tebligat, “29/07/2010 tarihli ve 2676-52 sayılı Kurul Kararı ile Yeni Mardin Yolu Üzeri 1. Km DİYARBAKIR adresinde, 10/06/2008 tarih ve LPG-BAY/941-54/07899 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa ATEŞAL’ın 29/04/2010 tarihli denetimde otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumuna yarayan aparat bulundurmasının, 30/04/2010 tarihli denetimde ise LPG tüpü dolumuna yarayan aparat bulundurmasının ve tüp dolumu yapmasının, 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.” şeklinde düzeltilmiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

222/10/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2010 tarihli ve 2829-50 sayılı Kararı ile; NGS Nil Temizlik Güvenlik Sağlık Hizmetleri Gıda İnşaat Petrol Tekstil Taşımacılık Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin 3686 sayılı analiz raporları ile tespit edildiği üzere yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d)  ve (f) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından NGS Nil Temizlik Güvenlik Sağlık Hizmetleri Gıda İnşaat Petrol Tekstil Taşımacılık Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL (yüzyirmibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/11/1-1

—————

Kurulun 03/11/2010 tarih ve 2866-39 sayılı Kararı ile, Remzi YILDIRIM’ın “Yeni Mardin Yolu Üzeri 1. Km. DİYARBAKIR” adresindeki tesisinde 19/04/2007 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre, anılan adreste kurulu Ercan Otogaz isimli işyerinin lisanssız faaliyet göstermesi sebebiyle 10/10/2006 tarihinde mühürlenen pompa mühürleri ile mühür levhalarının flamalar ile kapatılmak suretiyle, pompalara iki adet pompa takılarak faaliyet gösterildiği ve ayrıca ev tipi LPG tüp dolumuna yönelik 6 adet değişik tipte aparat bulunduğunun tespit edilmiş, yürütülen otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, anılan Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği tespit edilmiş olup, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince Remzi YILDIRIM hakkında 236.728 –TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 236.728 –TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/12/1-1

—————

Kurul’un 02/09/2010 tarihli ve 2754-18 sayılı kararı ile, 28/11/2006 tarihli ve BAY/939-82/20687 sayılı Bayilik Lisansı alan, ancak 29/05/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Şeyhmus ÇAKAR’ın, TÜBİTAK MAM’ın M-07/1699 sayılı muayene raporuna göre yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 25/03/2010 tarihli ve 2486-87 sayılı Kurul Kararı gereği alınan yazılı savunmada ileri sürülen hususların eylemi haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı değerlendirilerek, anılan gerçek kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/13/1-1

—————

Kurul’un 02/09/2010 tarihli ve 2754-13 sayılı kararı ile, 08/02/2007 tarihli ve BAY/939-82/21313 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Kapaklı Köyü Kaynak Mevkii Akhisar/MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Yeşilli Petrol Akaryakıt Ürünleri Gıda Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, TÜBİTAK MAM’ın M-09/90 sayılı muayene raporuna göre yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 25/03/2010 tarih ve 2486-82 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası  Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 134.400.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

222/14/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/518566

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Adresi

Altınşehir Mahallesi 3005

Sokak No:13

Tel-Faks

4162233825-4162233812

Posta Kodu

02100

E-Mail

bidp@adiyaman.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Son Aydınlatma Proje Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Mazhar Kağan Tellibeyoğlu/Bülent Sümer

Adresi

İkitelli Organize San. Bölg. İpkas San. Sit. 3. Etap C. BL. No: 6 İstanbul

İkitelli Organize San. Bölg. İpkas San. Sit. 3. Etap C. BL. No: 6 İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

27265976734 / 30701191462

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7740287501

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Sicil. Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

654195

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

232/1-1


Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/538179

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

İl/İlçe

Gümüşhane/Merkez

Adresi

Canca Mahallesi İstiklal Caddesi Elmalı Sokak.No:30

Tel-Faks

(0456) 213 35 92

Posta Kodu

29100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Karamehmet 29 Pestil-Köme Turizm Petrol Market İnşaat Nakliye İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Gümüşhane Trabzon Karayolunun 12.Km İkisu Köyü Mevki No:26/6

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

518 047 1032

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda Sicil No: 001615-

Ticaret Sicil No: 1549

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

268/1-1


İçişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2006/38292

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79 Kahramanmaraş

Tel-Faks

0344 236 14 20-0344 236 14 27

Posta Kodu

46200

E-Mail

ozelidare@kahramanmaras.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özsel İnşaat Nakliyat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketi

Selim Özge

Adresi

İsmetpaşa Mah. Yenihükümet Cad. Buluthan İşh. No:11 Kat:3 Kahramanmaraş

İsmetpaşa Mah. Yenihükümet Cad. Buluthan İşh. No:11 Kat:3 Kahramanmaraş

T.C. Kimlik No.

 

261 613 329 58

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Aslanbey V.D. 705 009 9974

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6407

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

15/12/2010 tarihli ve 27786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.

9519/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilecik Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Merkez

Adresi

İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7

Tel-Faks

0228 212 10 88

Posta Kodu

11100

E-Mail

hesap@bilecik.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hakan Avcı

 

Adresi

Gazipaşa Mahallesi

Erikli Sokak No:1 Bilecik

 

T.C. Kimlik No.

2122 6488 182

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

228/1-1

—————

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/124655

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Selçuklu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Dumlupınar Mah. Uygarlık Sok. No:6 Selçuklu/Konya

Tel-Faks

0332 248 72 24-0332 249 95 62

Posta Kodu

42100

E-Mail

satinalma@selcuklu.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şerafettin Çay

 

Adresi

Akbaş Mah. Furkandede Cad.

No:4/B Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

41443705930

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2320043792

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mimarlar Odası Konya Şubesi

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10378

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

230/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE GAZİANTEP ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

EYLÜL-ARALIK 2010 FESİH EDİLEN TSE BELGELİ FİRMALAR

Aşağıda isimleri, imal ettikleri mamulleri belirten TS Numaraları ve Ticari Markaları verilen firmaların TSE Markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden dolayı feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamullerin TSE Markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kavuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE

KONUSU

TİCARİ MARKASI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AKABE ASANSÖR İNŞ. PVC PLASTİK NAK.ZÜC.ELK .ELKT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10922 EN 81-1

UFUK

0302

2010.09.14

Talimata Aykırılık

AKSU TOPRAK SAN. LTD. ŞTİ.

TS EN 771-1

AKSU TUĞLA İŞARET

5011

2010.09.14

Talimata Aykırılık

AS COŞAN MÜHENDİSLİK MÜT.  SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 3539

AS COŞAN AS ISICAM

0805

2010.09.28

Standard İptali

BETSAN TİCARET: AYHAN DİRİK

TS 436 EN 1340

ŞANLI BETSAN İMALAT YAPI ELEMANLARI PREFABRİK

5044

2010.09.14

Firma isteği

ÇİFÇİ MADENCİLİK İNŞ. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS EN 206-1

ÇİFÇİ BETON

5038

2010.12.14

Ara kontrol olumsuz

DİCLE ÇİFT CAM SİS. İML. SAN. VE TİC. LDT.ŞTİ.

TS 3539

DİCLE ÇİFT CAM SİSTEMLERİ

0450

2010.09.28

Standard İptali

EKREM SİNDİ- SİNDİ KUYUMCU

TS 7000

S İ N D İ

0508

2010.12.20

Firma isteği

ERYAP PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 5358 EN 12608

WINER

0551

2010.09.14

Firma isteği

FİBERSAN FİBERGLAS SAN. VE TİC. A.Ş.

TS EN 1176-1

TS EN 1176-2

TS EN 1176-1

TS EN 1176-3

TS EN 1176-1

TS EN 1176-5

TS EN 1176-1

TS EN 1176-6

FİBERSAN

5074

 

5075

 

5076

 

5077

2010.11.12

Revizyon Talebi olmaması

GAZİANTEP CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 3539

GA CAM

030

2010.09.28

Standard İptali

GRAND METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 445 EN 12778

GÜMÜŞER ÇELİK

0581

2010.09.23

Firma isteği

GÜNEŞLER KAPORTACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 7941

TS EN 1176-1

TS EN 1176-2

TS EN 1176-1

TS EN 1176-3

TS EN 1176-1

TS EN 1176-5

TS EN 1176-1

TS EN 1176-6

GÜNEŞLER PARK

5052

 

5053

 

5054

 

5055

 

5056

2010.11.12

Revizyon Talebi olmaması

GÜNEYDOĞU CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3539

GÜNEYDOĞU CAM SANAYİ VE TİCARET

0002

2010.09.28

Standard İptali

KAHRAMANMARAŞ CAM PAZ. LTD.ŞTİ.

TS 3539

KAHRAMANMARAŞ CAM PAZ.LTD. ŞTİ.

0588

2010.09.28

Standard İptali

KARTEKS TEKSTİL TURİZM İNŞ.NAKLİYAT PETROL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12330

MZF OİL

0840

2010.09.14

Talimata Aykırılık

MALTA MEDİKAL TEK. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

TS EN 13795-1

USE&OUT

0832

2010.09.14

Talimata Aykırılık

MARCAM ISI YALITIMLIÇİFT CAM PVC SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 3539

MARCAM

0552

2010.09.28

Standard İptali

MAYTEM PETROL GIDA İNŞ.TAŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-GAZİANTEP ŞUBESİ

TS 12153

Ş A H

0681

2010.09.14

Standard İptali

MERVA CAM PLASTİK İNŞAAT VE İNŞ. MAL.TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 3539

MC MERVA CAM İNŞAAT PLASTİK İNŞAAT MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

0806

2010.09.28

Standard İptali

MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 7941

TS 11483

MESPA

0732

5070

2010.12.14

Firma isteği

MESTANOĞLU BOYA KİMYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 39

TS 5808

CAPRİCE

774

775

2010.10.14

Ara kontrol olumsuz

MIHCIOĞLU - MOLİTEKS İNŞAAT VE TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

TS EN 998-1

MOLİKİM SIVAMATİK

0738

2010.09.14

Talimata Aykırılık

NATUREL ISI CAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 3539

NATUREL ISI CAM

0368

2010.09.28

Standard İptali

ÖZÇELİK CAM DEKOR MOBİLYA DAY.TÜK. MAL.İNŞ. TAŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3539

Ö Z Ç E L İ K C A M

0817

2010.09.28

Standard İptali

PİKASSO BOYA SAN. VE İNŞ. TİC. İTH. VE İHR. A.Ş.

TS 5808

TS 39

TS 11651

BAY BOYA

0197

0848

0847

2010.11.12

Firma isteği

SNS BOYA VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 39

TS 5808

TS 7847

SNS KİMYA VE BOYA SANAYİ

0702

0701

0702

2010.09.14

Talimata Aykırılık

SUBAŞI KREM DETERJAN - BEŞİR SUBAŞI

TS 518

SUBAŞI

188

2010.11.12

Firma isteği

TERMAL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ MAKİNE GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 736

TERMAL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ VE MAKİNALARI

0669

2010.12.20

Firma isteği

YILDIZ TURİZM GIDA İTH.İHR. LTD.ŞTİ.

TS 39

TS 5808

EM&KA+ŞEKİL

42.602

2010.12.20

Firma isteği

214/1/1-1

—————

TSE GAZİANTEP ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

EYLÜL-ARALIK 2010 FESİH EDİLEN HYB BELGELİ FİRMALAR

Aşağıda isimleri, ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri  karşılarında belirtilen tarihlerde belirtilen nedenlerden dolayı feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği  aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE

KONUSU

BELGE

NO

FESİH

TARİHİ

FESİH

GEREKÇESİ

AKABE ASANSÖR İNŞ. PVC PLASTİK NAK.ZÜC.ELK.ELKT.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12255

HYB-1501

2010.09.20

Talimata Aykırılık

ALEMBEYLİLER PETROL ÜRN.TİC.SAN.LTD.ŞTİ

TS 11939

HYB-2830

2010.10.22

Yıllık Vize

ALİ AKKILIÇ SEFA PETROL

TS 11939

HYB-2808

2010.10.22

Yıllık Vize

ALİ KOŞAN-GÜNEY ÇELİK KASA SANAYİ

KRİTER: ÇELİK PARA KASALARI

HYB-2900

2010.10.22

Yıllık Vize

ALİ ZORÇELİK

KRİTER: ÇELİK PARA KASALARI

HYB-2249

2010.10.12

Yıllık Vize

ALİ ZÜLFİKAR ERDEM-ZEDELİ GÜVEN NAK.VE PET.ÜRN.

TS 11939

HYB-2777

2010.10.22

Yıllık Vize

ARPET ARKADAŞ PET. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 11939

HYB-2765

2010.10.22

Yıllık Vize

ARSLANTÜRKLER OTOM.PET. LAST.TÜTÜN MAMÜLLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

TS 12663

HYB-2795

2010.10.22

Yıllık Vize

AVİRA GIDA İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA TAAH. A.Ş.

TS 12524

TS 8358

HYB-1653

2010.10.12

Yıllık Vize

CEMİL ERDİŞ-EREN ÇELİK KASA SANAYİ

KRİTER: ÇELİK PARA KASALARI

HYB-2899

2010.10.22

Yıllık Vize

CENGİZ GÜL - GÜL PETROL OFİSİ

TS 11939

HYB-2651

2010.10.12

Yıllık Vize

CENGİZ YEŞİL - CENGİZ OTO KLİMA

TS 13070

HYB-2804

2010.12.29

Firma isteği

CEYHANLAR OTOMOTİV PETROL ÜRN. TUR. TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

HYB-2593

2010.12.08

Firma isteği

DELİPALTA TARIM ÜRÜNLERİ AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939

HYB-1925

2010.12.21

Firma isteği

DEMİROĞLU KOLL. ŞTİ-PETROL OFİSİ BAYİİ

TS 11939

HYB-3018

2010.10.22

Yıllık Vize

DERVİŞ HOCA PETROL TARIM ÜRÜN. NAK.GÜBRE İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

TS 11939

HYB-2813

2010.10.22

Yıllık Vize

DİLEM MÜH.MİMR.NAK.İNŞ.TAH.AMB.PAK. ÇRÇ.PRESE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12867 ,TS 12866

TS 12868

HYB-3038

2010.10.22

Yıllık Vize

DOĞAN AYGÜN-AYGÜN PETROL OFİSİ

TS 11939

HYB-2716

2010.10.12

Yıllık Vize

EDELER NAKLİYAT TEM. İNŞ. AKARYAKIT MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524

HYB-1053

2010.10.12

Yıllık Vize

EGEM İNŞ. TAŞ. TEM. PET. ÜRÜN.PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

HYB-2630

2010.10.12

Yıllık Vize

ELZEM ÖZEL GÜVENLİK HİZM.LTD.ŞTİ.

TS 12782

HYB-2444

2010.10.12

Yıllık Vize

EMİN ULAŞLI PETROL OFİSİ

TS 11939

HYB-2820

2010.10.22

Yıllık Vize

EMKA PETROL OTOMOTİV TEKSTİL GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 11939

HYB-2690

2010.10.12

Yıllık Vize

ERDOĞAN CANDEMİR ERCAN PETROL

TS 11939

HYB-2621

2010.10.12

Yıllık Vize

ERGİN PETROL - ÖMER ERGİN

TS 11939

HYB-2773

2010.10.22

Yıllık Vize

ESKİGÜNLER TARIM AKARYAKIT İTH.-İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

HYB-2793

2010.10.22

Yıllık Vize

ESKİGÜNLER TARIM AKARYAKIT İTH.-İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

HYB-2792

2010.10.22

Yıllık Vize

ESMER PETROL ŞABAN ESMER

TS 11939

HYB-2806

2010.10.22

Yıllık Vize

FATİH DEMİR-FATİH DEMİR KASALARI

KRİTER: ÇELİK PARA KASALARI

HYB-2378

2010.10.12

Yıllık Vize

FEHMİ KOCABAŞ-FEHMİ KOCABAŞ PETROL

TS 11939

HYB-2894

2010.10.22

Yıllık Vize

GÜLPERİ KURTGÖZÜ - DERMAN ORTOPEDİ

TS 13181

HYB-3265

2010.11.03

Firma isteği

GÜZELOĞLU AKARYAKIT NAK.BES İNŞ. MLZ.PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 11939

HYB-2733

2010.10.21

Yıllık Vize

HABUR TAŞIMACILIK TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358

TS 12524

HYB-2819

2010.10.22

Yıllık Vize

HALİL KARADEMİR- KARADEMİR PETROL

TS 11939

HYB-2620

2010.10.12

Yıllık Vize

HAZER PETROL NAK.İNŞ.HAY.TARIM GIDA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ

TS 11939

HYB-2741

2010.10.21

Yıllık Vize

LEVENT ARZU-ARZU TRAKTÖR VE BAKIM SERVİSİ

TS 8986

HYB-2893

2010.10.22

Yıllık Vize

MEHMET AYTOP

TS 12047

HYB-2986

2010.10.22

Yıllık Vize

MEHMET VEYSİ ÜLGER ASCOM BİLGİSAYAR

TS 12498

HYB-2812

2010.10.22

Yıllık Vize

MEMET ÇETİN (ÇETİN ZAHİRE)

TS 12663

HYB-2377

2010.10.12

Yıllık Vize

MESUT KARAHAN- KARAHAN BİOMEDİKAL SAN.VE TİC. TEK.SER.BAK. VE ONARIM HİZ.

TS 12426

HYB-3006

2010.10.22

Yıllık Vize

MURAT BÜYÜKKURT-KURT PETROL

TS 11939

HYB-2849

2010.10.22

Yıllık Vize

MUSTAFA GÜVENLİER- PETEK GIDA

TS 8985

HYB-2560

2010.12.07

Firma isteği

MUSTAFA İLHAN-İLHAN PETROL

TS 12663

HYB-3299

2010.09.30

Firma isteği

MÜCAHİT ASLAN -ASLAN PETROL

TS 11939

HYB-2734

2010.10.21

Yıllık Vize

MÜDÜROĞLU PETROL TAŞ. TAAH. TEKS. ZİRAAT SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939

HYB-2617

2010.10.12

Yıllık Vize

MÜFER PETROL ÜR. TEKS. İNŞ. NAK. VE TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

TS 11939

 

HYB-2639

 

2010.10.12

 

Yıllık Vize

ÖKKEŞ ÖZTAÇ ÖZTAÇ KASA VE KUYUMCULUK

KRİTER: ÇELİK PARA KASALARI

HYB-2901

2010.10.22

Yıllık Vize

ÖMER ÇİÇEK- ÇİÇEK İNŞAAT VE NAK.

TS 12524

HYB-1974

2010.10.12

Yıllık Vize

ÖMER TÜFEKÇİ ALP ELEKRİK MÜHENDİSLİK

KRİTER: MOBIL TAHAKKUK HIZMETI

HYB-2807

2010.10.22

Yıllık Vize

ÖZFLAŞ GİYİM VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

TS 11939

HYB-2890

2010.10.22

Yıllık Vize

PERCOM BİLİŞİM BİLGİSAYAR EĞİTİM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS12498,TS 12749

HYB-2428

2010.10.12

Yıllık Vize

SERBÜLENT SÜRER - JAPON HASAN

TS 10079 , TS 12426,

TS 12843 ,TS 13422 TS13416 ,TS13273

HYB-3498

2010.12.14

 

Talimata Aykırılık

SİNA İNŞAAT PETROL BİLİŞİM GIDA TEM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524

HYB-2852

2010.12.07

Talimata Aykırılık

SONNENDACH DOĞAL ENERJİ SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KRİTER: CEP TELEFON AKSESUARI

KRİTER: GÜNEŞ ENERJISI İLE ELEKTRIK ENERJISI ÜRETEN SISTEMLERİ

HYB-2875

2010.10.22

Yıllık Vize

ŞİRİKÇİLER KOLL. ŞTİ. -ŞEVKİ ŞİRİKÇİ VE ORT.

TS 11939

HYB-2779

2010.12.13

Yıllık Vize

TEK AKÜLERİ- SİNAN DURAKOĞLUGİL

TS 12040

HYB-0356

2010.10.12

Yıllık Vize

TENKA GÜNEŞ ENERJİLERİ İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12690

HYB-3351

2010.10.11

Talimata Aykırılık

TERMİK KAZAN CEYLAN ISI MÜH. TEKS. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12676

HYB-2866

2010.10.22

Yıllık Vize

TEVFİK KAR-KAR PETROL

TS 11939

HYB-2771

2010.10.22

Yıllık Vize

TUNAN YENİTAŞ-YENİTAŞ OTOGAZ

TS 11939

HYB-2838

2010.10.22

Yıllık Vize

ÜÇLER PETROL OTOM.TEKS.TARIM ÜRÜN.HAY.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

HYB-2775

2010.10.22

Yıllık Vize

YAZPET PETR. İNŞ. TİC. NAKL. LTD. ŞTİ.

TS 11939 ,TS 12663

TS 11939

HYB-2647 HYB-2646

2010.10.12

Yıllık Vize

YENİ ÖZERLER OTOGAZ PET. ÜR. OTOM. İNŞ. GIDA TAR. HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

HYB-2596

2010.10.19

Firma isteği

YUNUS EMRE AKDOĞAN-MOTO MAX

TS 11921

HYB-2391

2010.12.13

Firma isteği

YÜKSEL KLİMA - M.MURAT MERMERTAŞ

TS 12850

TS 10079

HYB-0909

2010.11.03

Firma isteği

214/2/1-1


 

 

 

269/1-1