13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Sayı: 2010/777-2010/1414 E K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Tayser ve Najah oğlu 1968 Damascus doğumlu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Devleti adresinde oturan sanık NAZIR NASRI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 29/11/2010 tarih ve 2010/777 esas, 2010/1414 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının ve verilen 80 TL adli para cezasının 5728 sayılı Kanun ile değişik 5271 s.CMK nun 231/5-6 maddeleri uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

10227

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2005/13

Karar No : 2010/139

Transit rejimi kurallarına aykırılık(mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Danaılov ve Zümbül oğlu, 02.10.1972 Sofıa d.lu. Bulgaristan - Sofıa nüfusunda kayıtlı olup Tsarevets sokak No:26-Yambol-Bulgaristan adresinde oturur KRASIMIR KOTEV hakkında;

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/03/2010 tarihli ilamı ile 4926 sayılı yasanın 3/a-2 maddesi delaletiyle 4/a-2, 5/son, 4/1,3-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; sanık hakkında açılan kamu davasının 765 S.TCK. nun 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince dava zamanaşımı sebebiyle ORTADAN KALDIRILMASINA, Bizatihi kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı eşyaların TCK.nun 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Yasal olanak bulunmadığından nakilde kullanılan Y2792 AA plakalı aracın müsaderesine YER OLMADIĞINA, karar kesinleştiğinde sahibine teslimine, tasfiye edilmiş olması halinde tasfiye bedelinin sahibine teslimine, Yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına dair karar sanık KRASIMIR KOTEV e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

63