29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Hakkı ÖZSOY, Ali ŞAHİN, Ahmet TUNÇ, Amil ÖNAL, Sinan DEMİRCİOĞLU, Kemal ÖZSOY, Ahmet ÖZSOY, Mecit IŞIKÇI, Hülya ÖZSOY, Mehmet Sabit TOLASA, Alaaddin ÇANKAYA, Naciye ÖZSOY, Cevat YAYLACI, Mehmet Ali DAĞLI, Ali PIRLANTA, Umut Derya AKKAYA, Dilyar SOYSAL IŞIKÇI, Murat YILDIZ,

VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/12/2010 tarihinde tavzih edilen 19/10/2010 tarih ve E.2010/307, K.2010/581 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Konya 9.Noterliğinin 21/05/2010 tarih ve 15788 yevmiye nolu kuruluş ve 31/08/2010 tarih ve 17282 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Kültürel alanda hem yurt içinde, hem yurt dışında Hz.Mevlana’yı eserlerini, semayı, tasavvufu ve tasavvuf musikisini tanıtmak yaymak ve geliştirmek, bu konuların amacı dışına çıkarılmaması ve amacı dışında kullanılmaması, yozlaştırılmaması, orijinalliğinin korunması için her türlü çabayı sarf etmek, gerektiğinde buna ilişkin resmi kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunmak, bütün dünyaya mal olmuş bu kültürün orijinalliğinin korunarak daha ileriki yüz yıllara taşınabilmesi için her türlü araştırma ve incelemeler yapmak, bunun için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kurslar, seminer, ihtivaller, paneller düzenlemek ve bu konuda her türlü eğitimi vermek, fertlerin ve üyelerin arasında sevgi, hoşgörü ve işbirliğini artırıcı, kardeşliği karşılıklı hoşgörü ve saygı temin edici her türlü faaliyette bulunmak, kültürlü ve bilgili insan yetiştirmek ve yetişmelerine yardımcı olmak, eğitmek üzere gerekli faaliyetlerde bulunmak teşekkül ve teşebbüsleri tesis etmek, işletmek, bu tür kuruluşlara katılmak, işbirliği yapmak araştırma ve incelemelerde bulunmak, müesseseler açmak, kurslar seminer ve paneller, ihtivaller, şenlikler anma günleri ve geceleri tertip etmek ve ettirmek, fertlerin meşru olan ve hayati önem arz eden sağlık, her kademede eğitim öğretim ile iktisadi ve kültürel yönden ihtiyaçlarını karşılamak, maddi ve manevi konularında muhtaç olmaları halinde ihtiyaçlarını giderici faaliyetlerde bulunmak sorunların çözümünü kolaylaştırmak, mağdur olanlara ihtiyacı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak vakfın hizmetlerinden faydalandırmak, yardımcı olmak, malzeme araç ve gereçlerini temin etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Konya İli,Meram İlçesi, 3.Mahalle 14 pafta, 354 ada, 1 parsel sayılı 1 nolu bağımsız bölüm, Konya İli, Karatay İlçesi, 29 Mahalle, Nazım Mevkii, 82 pafta, 19 ada, 207 parsel sayılı Ahşap 3 katlı Ev ile 50.000,-TL. nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10072/1-1

—— • ——

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Cerrahi Tıp Bil.

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Siy. Bil. ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

10060/1-1

—— • ——

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin htp ://www.nku.edu.tr adresli web sayfasından ulaşılabilir.

İlan olunur.

10059/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı ile Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Eleme ve Giriş Sınavları Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 6, 7 ve 8 inci derecelerden 9 adet Çalışma Uzman Yardımcısı, 3 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere toplam 22 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1- SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre, KPSSP 46, KPSSP 48, KPSSP 58, KPSSP 66, KPSSP 113, KPSSP 114, KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 27 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar

(1) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup, bu sınava katılmak için önce Almanca dilinde yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan eleme sınavına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 36, KPSSP 60, KPSSP 63, KPSSP 64,KPSSP 66, KPSSP 74, KPSSP 82, KPSSP 86, KPSSP 88, KPSSP 95, KPSSP 108, KPSSP 114, KPSSP 116, KPSSP 117 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış almak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre Almanca dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS'den Almanca dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına, Almanca dilinden 3 personel alınacaktır. Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. En yüksek KPSS puanına sahip ilk 30 aday yapılacak eleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da eleme sınavına katılabileceklerdir.

(3) Yabancı dil eleme sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınav Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya çeviri ve Almanca kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil eleme sınavı sonucunu gösterecektir. Yabancı dil eleme sınavında başarı olan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Maden, Makine, İnşaat, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Petrol, Metalürji ve Çevre mühendisliği bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 66 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavına, çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Bakanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosu dikkate alınacaktır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar iş talep formunda belirtmek şartıyla aynı belgelerle birden fazla uzman yardımcılığı için başvuruda bulunabilir. Bu durumda, iş talep formunda yer alan ilgili uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma isteğinin yer aldığı bölümler ayrı ayrı olarak işaretlenecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir

3- BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip 30/12/2010 ile 14/01/2011 tarihleri arasında 14/01/2011 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- YABANCI DİL ELEME VE GİRİŞ SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınav Tarihi ve Saati:

22/01/2011 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınav Tarihi ve Saati:

25-26/01/2011 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:

31/01/2011 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınav sonuçları yabancı dil sözlü sınav tarihinden önce ve yabancı dil sözlü sınav sonuçları da giriş sınavının tarihinden önce Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:

1-2/02/2011 tarihlerinde her gün saat 9.30'da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:

2-3-4/02/2011 tarihleri arasında yapılacak olup 2/02/2011 günü yapılacak sınav saat 14.00’te, 3-4/02/2011 günlerinde yapılacak sınav ise saat 9.30'da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

5- GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında yukarıdaki konulara ilaveten ayrıca adayın mezun olduğu bölüm itibariyle mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.

6- GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

(1) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra Çalışma Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı için ise giriş sınav sonucuna göre nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olan adaylar ihtiyaca göre İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğündeki iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı kadrolarına atanır.

(2) Başarılı olan adaylardan Çalışma Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı kadroları için 1 adet ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadroları için de 5 adet yedek liste oluşturulur. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

10134/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.) ve yayınlarını 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, tebliğlerini, makalelerini ve bunlara yapılan atıfları, verdikleri dersleri, varsa yapmış oldukları idari görevleri, yönettikleri doktora ve yüksek lisans tezlerini kapsayan bilimsel çalışmalarının yayın listesini ve yayınlarını 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES :

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34357 Ortaköy/İSTANBUL

 

 

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

Bilgisayar Donanımı

Doçent(*)

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

Uluslararası İlişkiler

Doçent(*)

3

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

Halkla İlişkiler

Doçent(**)

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

İdare Hukuku

Profesör(***)

1

1

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

 

(*) Öğretim ve araştırma yapabilecek düzeyde Fransızca bilmeleri gereklidir.

(**) Öğretim ve araştırma yapabilecek düzeyde Fransızca bilmesi ve Halkla İlişkiler alanında Doktora yapmış olması gereklidir.

(***) Öğretim ve araştırma yapabilecek düzeyde Fransızca bilmesi ve İdare Hukuku alanında Doktora yapmış olması gereklidir.

10062/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

1 adet fotoğraf

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

1 adet fotoğraf

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D.

UNVANI

KD

ADET

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hast.

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Rean.

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

2

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

2

1

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

Maliye

Maliye Teorisi

Profesör

1

1

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

İktisat

İkt. Geliş.ve U.Arası İkt.

Doçent

2

1

Hukuk Fakültesi

 

Medeni Hukuk

Doçent

2

1

Ant.Dev.Kons.

Müzik

Piyano

Profesör

1

1

10064/1-1


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

STAJYER DIŞ TİCARET KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca açık bulunan 5 (beş) adet Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadrosu için 02-03 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılacak "Yazılı" ve "Sözlü" sınavlarından oluşmaktadır.

I. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSS P-40 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olan ve bu sınavda yabancı dilden en az 42 (kırkiki) doğru yanıt vermiş olan adaylar arasından yapılacak başvurularda; Sınav Komisyonunca tespit edilecek en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak, (100’üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibariyle bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yerli ve yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Sınav tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (02/04/1981 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilirler),

e) Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Kurul Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırmada, sicil, tutum ve davranış yönünden Dış Ticaret Kontrolörlüğü yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

h) Daha önce Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavına birden fazla katılmamış olmak,

ı) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer bilgi ve belgeleri Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına iletmek.

II. İSTENİLEN BELGELER:

a) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Kat: 5 Emek/ANKARA Tel: (0312) 212 82 05-212 87 72 adresi ile www.dtm.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak Başvuru Formu.

b) T.C. kimlik numarasını da içeren geçerli kimlik belgesi aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği.

c) Yüksek Öğrenim Belgesi veya bitirme belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği.

d) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

e) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği.

Eksik belge ve bilgiler bulunan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

III. SINAV KONULARI:

1- Ekonomi

Ekonomi teorisi ve politikası (mikro, makro iktisat), Para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, istihdam yatırım uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi, finansal yönetim ve güncel ekonomik konular.

2- Maliye

Maliye teorisi ve politikası, Türk vergi sistemi, bütçe ve kamu borçları.

3- Muhasebe

Genel muhasebe, bilanço analizi ve teknikleri ile ticari hesap.

4- Hukuk

Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Kanunu (Soruşturma, Zabıt ve Arama Usullerine İlişkin Hükümleri), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı).

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ayrıca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

IV. DEĞERLENDİRME:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Hukuk) itibariyle 100 puan üzerinden en az 65 puan alınması ve bütün sınav konularından alınacak not ortalamasının en az (70) olması gerekir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının (70)’den aşağı olmaması şarttır.

V. SINAV SAATİ VE YERİ:

Sınav saatleri : Sabah 10:00-12:30 Öğleden sonra : 14:00-16:30

Sınav yeri : Dış Ticaret Müsteşarlığı Emek-ANKARA

VI. BAŞVURU ŞEKLİ:

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların Başvuru Formunu Kurul Başkanlığının yukarıda yazılı adresi ile www.dtm.gov.tr internet adresinden temin ederek kayıt kabul işlemleri için ikinci maddede belirtilen belgelerle birlikte 01 Şubat 2011 tarihinden başlamak üzere en geç 11 Mart 2011 Cuma günü saat 18.00’e kadar Ankara’daki Kurul Başkanlığına ulaşacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar www.dtm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve "Aday Belgesi" adaylara posta ile gönderilecektir. Sınava giriş şartlarını taşımayan adaylara, aday belgesi verilmez ve gönderilmez.

Yazılı sınava katılanların "Aday Belgesi" ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekmektedir.

İlan olunur.

10069/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI :                                 2009 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-ANTALYA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ                                       950.626,50.-TL.

2-BEŞİKTAŞ ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                   1.145.877,38.-TL.

3-BEYOĞLU ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                    862.620,56.-TL.

4-DİYARBAKIR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                             923.051,65.-TL.

5-GAZİOSMANPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                         1.036.493,83.-TL.

6- HATAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                               942.827,54.-TL.

7- İSTANBUL YİRMİNCİ NOTERLİĞİ                                      908.909,09.-TL.

10075/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI :                                     2009 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1- BAFRA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                              266.870,84.-TL.

2- BARTIN İKİNCİ NOTERLİĞİ                                                 467.500,51.-TL.

3- BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ                                                   224.437,65.-TL.

4- BURDUR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                           325.098,32.-TL.

5- ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                            255.408,00.-TL.

6- ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ                                           253.960,28.-TL.

7- ÇAYELİ NOTERLİĞİ                                                                320.100,63.-TL.

8- ÇUMRA NOTERLİĞİ                                                               372.080,47.-TL.

9- DALAMAN NOTERLİĞİ                                                         362.783,66.-TL.

10- ELBİSTAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                         322.240,74.-TL.

11- GEMLİK İKİNCİ NOTERLİĞİ                                              269.436,17.-TL.

12- GEREDE NOTERLİĞİ                                                            313.669,03.-TL.

13- KAHRAMANMARAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ            681.163,44.-TL.

14- KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                    297.397,07.-TL.

15- KIRŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ                                            381.712,21.-TL.

16- LÜLEBURGAZ İKİNCİ NOTERLİĞİ                                   308.863,32.-TL.

17- MARMARİS İKİNCİ NOTERLİĞİ                                        426.719,53.-TL.

18- MUSTAFAKEMALPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ                 337.822,98.-TL.

19- NAZİLLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                            314.126,57.-TL.

20- TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ                                               385.447,39.-TL.

21- SANDIKLI NOTERLİĞİ                                                         422.727,17.-TL.

10073/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 7500’ün altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN

ADI : İLİ:

2009 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1- ACIGÖL NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

53.159,27.-TL.

2- AKÇAKOCA NOTERLİĞİ

DÜZCE

218.815,32.-TL.

3- AKPINAR NOTERLİĞİ

KIRŞEHİR

20.252,85.-TL.

4- ARAÇ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

91.839,40.-TL.

5- ARGUVAN NOTERLİĞİ

MALATYA

16.334,78.-TL.

6- BANAZ NOTERLİĞİ

UŞAK

214.593,40.-TL.

7- BAYAT NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

20.911,41.-TL.

8- BOZKURT NOTERLİĞİ

DENİZLİ

53.403,24.-TL.

9- BULANIK NOTERLİĞİ

MUŞ

229.834,33.-TL.

10- CİDE NOTERLİĞİ

KASTAMONU

108.063,24.-TL.

11- ÇAVDIR NOTERLİĞİ

BURDUR

56.726,93.-TL.

12- ÇINARCIK NOTERLİĞİ

YALOVA

100.000.00.-TL.

(YENİ KURULAN)

(2009 YILI TAHMİNİ GAYRİSAFİ GELİRİ)

13- DEMİRÖZÜ NOTERLİĞİ

BAYBURT

15.941,24.-TL.

14- DİCLE NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

32.073,27.-TL.

15- DODURGA NOTERLİĞİ

ÇORUM

25.350,66.-TL.

16- ECEABAT NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

68.780,83.-TL.

17- ELEŞKİRT NOTERLİĞİ

AĞRI

45.576,27.-TL.

18- ERMENEK NOTERLİĞİ

KARAMAN

172.244,85.-TL.

19- GEVAŞ NOTERLİĞİ

VAN

88.247,77.-TL.

20- GÜDÜL NOTERLİĞİ

ANKARA

39.774,77.-TL.

21- GÜNEYSINIR NOTERLİĞİ

KONYA

47.590,87.-TL.

22- GÜRGENTEPE NOTERLİĞİ

ORDU

 9.697,99.-TL.

23- HOCALAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

23.140,57.-TL.

24- HOZAT NOTERLİĞİ

TUNCELİ

20.959,66.-TL.

25- İSPİR NOTERLİĞİ

ERZURUM

57.724,76.-TL.

26- KARABURUN NOTERLİĞİ

İZMİR

64.519,04.-TL.

27- KARAKEÇİLİ NOTERLİĞİ

KIRIKKALE

17.214,79.-TL.

28- KARAKOÇAN NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

93.997,98.-TL.

29- KELKİT NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

126.846,29.-TL.

30- KEMAH NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

17.718,04.-TL.

31- KEMER NOTERLİĞİ

BURDUR

12.688,60.-TL.

32- KIBRISCIK NOTERLİĞİ

BOLU

12.770,82.-TL.

33- KORGAN NOTERLİĞİ

ORDU

101.434,57.-TL.

34- MAHMUDİYE NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

38.144,90.-TL.

35- MERİÇ NOTERLİĞİ

EDİRNE

53.795,28.-TL.

36- MURADİYE NOTERLİĞİ

VAN

89.379,48.-TL.

37- PİRAZİZ NOTERLİĞİ

GİRESUN

60.815,95.-TL.

38- POSOF NOTERLİĞİ

ARDAHAN

36.804,72.-TL.

39- SARICAKAYA NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

19.224,01.-TL.

40- SERİNHİSAR NOTERLİĞİ

DENİZLİ

80.566,52.-TL.

41- SİNANPAŞA NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

98.843,21.-TL.

42- SÖĞÜT NOTERLİĞİ

BİLECİK

122.725,67.-TL.

43- ŞEFAATLİ NOTERLİĞİ

YOZGAT

106.478,37.-TL.

44- ULA NOTERLİĞİ

MUĞLA

73.439,88.-TL.

45- ULUBORLU NOTERLİĞİ

ISPARTA

42.729,29.-TL.

46- VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

247.480,48.-TL.

47- YAYLADAĞI NOTERLİĞİ

HATAY

44.524,92.-TL.

48- YENİFAKILI NOTERLİĞİ

YOZGAT

27.108,49.-TL.

49- YENİPAZAR NOTERLİĞİ

AYDIN

79.502,71.-TL.

50- YENİPAZAR NOTERLİĞİ

BİLECİK

11.016,60.-TL.

51- YILDIZELİ NOTERLİĞİ

SİVAS

96.943,12.-TL.

52- YUSUFELİ NOTERLİĞİ

ARTVİN

88.543,95.-TL.

10074/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/1134

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Dikmen Caddesi No: 89 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0 312 412 24 29 – 0 312 428 81 62

Posta Kodu

 

E-Mail

2nolusatinalma@egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İstiklal Bayrak Tekstil Gıda Hiz. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Can

Adresi

Şenlikköy Mah. Derya Sok.No: 24/1 Florya Bakırköy/İstanbul

Camii Kebir Mah. Namık Kemal Sok. No:50 Geyve-Sakarya

T.C. Kimlik No.

 

66874072482

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Avcılar Vergi Dairesi-4810458196

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

541838/489420

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10070/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

PROFESÖR

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

PROFESÖR

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOÇENT

 

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

FİBER OPTİK HABERLEŞME ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

İNORGANİK KİMYA

YARDIMCI DOÇENT

1

 

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKOKİMYA

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

1

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

9815/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

20/12/2010 tarih ve 27791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisimizin 03/08/2010 tarih ve 447 sayılı kararı ile kısmen kabul, kısmen red edilen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28/11/2010 tarih ve 3325 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi İmarın 46712/1, 46713/1, 46714/3, 46715/1, 46752/1, 46753/1, 46754/1 ve 46755/1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” 29/12/2010 günü Müdürlüğümüz İlan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9642/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Balıkesir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 04.10.2010 gün ve 1008 sayılı yazıda; Rifat ve Zehra Oğlu, 1971 doğumlu, Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi; Cami Köyü; Cilt No: 0002, Aile Kütük No: 00010; Sıra No: 0016’da kayıtlı Nazmi AKPULAT’ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 23.07.2010 gün ve 22/16 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10047/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Birimi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı/Programı

Profesör

Doçent

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili

1

 

 

 

”             ”

Yeni Türk Edebiyatı

-

1 (l.der.)

 

 

Matematik Bölümü

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1

1 (2.der.)

 

 

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji

1

1 (l.der.)

 

 

”             ”

Hidrobiyoloji

1

-

 

 

”             ”

Genel Biyoloji

1

-

 

 

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği

1

-

 

 

”             ”

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

-

1 (l.der.)

 

 

”             ”

Matematiksel Fizik

1

-

 

 

”             ”

Atom ve Molekül Fiziği

1

-

 

 

Kimya Bölümü

Fizikokimya

1

 

 

 

”             ”

Analitik Kimya

1

-

 

 

”             ”

Biyokimya

-

1 (l.der.)

 

 

”             ”

Anorganik Kimya

1

-

 

 

Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji

-

1 (3.der)

 

 

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya

-

1 (l.der.)

 

 

”             ”

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

-

1 (l.der.)

 

 

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi

-

1 (l.der)

 

 

”             ”

Yakınçağ Tarihi

-

1 (l.der.)

 

Bandırma iktisadi ve idari Bilimler Fak.

İktisat Bölümü

iktisat Politikası

1

-

 

 

Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

-

 

 

Ekonometri Bölümü

Ekonometri

1

-

 

 

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

-

1 (2.der.)

 

 

”             ”

Yönetim ve Organizasyon

-

1 (2.der.)

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji

2

-

 

 

”             ”

Fizyoloji

1

-

 

 

”             ”

Tıbbi Biyokimya

1

-

 

 

Dahili Tıp Bil. Böl.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

-

 

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Ortopedi ve Travmatoloji

-

1 (l.der.)

 

Necatibey Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi

1

 

 

 

”             ”

Fizik Eğitimi

-

1 (l.der.)

 

 

”             ”

Biyoloji Eğitimi

-

1 (l.der.)

 

 

”             ”

Matematik Eğitimi

-

1 (l.der.)

 

 

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

-

1 (l.der.)

Doçentliğini “Sosyoloji” bilim alanında almış olmak.

 

”             ”

Matematik Eğitimi

-

1 (2.der.)

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Jeoloji

-

1 (l.der)

 

Bandırma MYO

Gıda Tek. Prog.

-

1

-

Doçentliğini “Besin Hijyeni ve Teknolojisi” bilim alanında almış olmak

 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları ve 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1-) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup 2547 Sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip adayların, başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, onaylı Doçentlik Başarı Belgesi örneği, nüfus cüzdan örneği, özgeçmiş, hizmet cetveli, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserlerini belirterek) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6, Doçent adayları 4 takım halinde şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

2-) Başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10058/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

DRC.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Prof. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıklar

Prof. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr.

1

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Prof. Dr.

1

1

 

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

 

Prof. Dr.

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Doç. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doç. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

2

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

2

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doç. Dr.

2

1

 

10078/1-1