29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET 6000 V SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTORUN, TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA STATOR SARGILARININ SÖKÜLEREK YENİ İMAL EDİLECEK BOBİNLERLE YENİDEN SARILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM KUTU İSKELETİ İLE 1 KALEM KARTON AYIRICI  SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


200GR’LIK DEMLİK POŞET KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


HURDA SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET 6000 V SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTORUN, TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA STATOR SARGILARININ SÖKÜLEREK YENİ İMAL EDİLECEK BOBİNLERLE YENİDEN SARILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan, 2 adet 6000 V sincap kafesli asenkron motorun, teknik şartname esaslarında stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                       :   2010/577087

1- İdarenin                                      :

a) Adresi                                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası           :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ticaret@yatagants.gov.tr

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan, 2 adet 6000 V sincap kafesli asenkron motorun, teknik şartname esaslarında stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işidir.

b) Teslim yeri                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 70 (yetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                            :   21.01.2011. 14.00

4- İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR-64 0001 0003 0531 1960 1050 01 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5- Teklifler, 21.01.2011 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9982/1-1


İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden:

Bursa Atıksu Projesi – 3. Merhale

BMZ ID 2006 65 695

Detaylı Tasarım ve İhale İçin Müşavirlik Hizmetleri,

Proje Yürütücü Kuruluşa (PYK) İhale, Sözleşme ve Yapım Kontrollüğü Konularında Destek (KMH-2010/1K)

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, (Proje Yürütücü Kuruluş, PYK olarak), KfW Alman Kalkınma Bankası’ndan kredi almış olup bu kredinin bir bölümünü Detaylı Tasarım, İhale, Sözleşme ve Yapım Kontrollük Hizmetlerini içeren Uygulama Müşavirlik Hizmeti Sözleşmesi (KMH-2010/1K) kapsamında kullanmak niyetindedir.

Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin idari sınırları içerisindeki yerleşimlerde konumlanan 6 adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) nin yapımına ilişkindir. AAT’lerinden Gemlik, Küçük Kumla, Kurşunlu ve Mudanya isimli dört (4) adedi Marmara Denizi’nin güneydoğu kıyısında, diğer iki (2) adedi ise Bursa’nın batısında kalan Akçalar (Ulubat Gölü kıyısı) ve Badırga’da kurulacak olup Paket 1 olarak anılacaktır (2020 yılı planlamalarına göre toplam 460.000 nüfus). Proje ilave olarak mevcut Doğu AAT sahasında çamurun bertarafı/geri dönüşümü öncesinde ileri arıtımı için gerekli altyapının kurulmasını içermekte (mevcut 3 AAT ve Projenin kapsamında yapılması planlanan 6 AAT’den kaynaklanan çamurlar için) olup Paket 2 olarak anılacaktır. Yukarıda belirtilen Paketlerin uygulamasına dönük müşavirlik hizmetlerinin bir sözleşme kapsamında alınması planlanmaktadır.

Hizmetler kısaca çalışma ve dokümanların revizyonları/güncellenmesi, kavramsal tasarım, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme aşamalarında destek, saha kontrollüğü ve projenin bütünsel olarak yönetimini içermektedir.

BUSKİ uygun/nitelikli müşavirleri bu hizmetleri sağlama hususundaki ilgilerini göstermek üzere davet etmektedir. İlgilenen müşavirler bu davetin tam metninde detayları verilen kriterlere/gerekliliklere uymak ve gerekli bilgi/dokümantasyonu sağlamak durumundadırlar. Müşavirler niteliklerini/yeterliliklerini geliştirmek üzere işbirliği yapabilirler. Müşavirlik hizmetleri, uluslararası ve yerel, uzun ve kısa dönemli, benzer işlerde (örn. kanalizasyon, atıksu arıtma, çamur arıtma (çamur susuzlaştırma, kurutma ve çamur yakma), elektro-mekanik, jeoteknik konular, ihale ve sözleşme, kurumsal ve hukuki yönler, finansal konular, çevre etki değerlendirme) ve benzer şartlar altında tecrübe kazanmış uzmanlardan oluşan bir takım tarafından sağlanacaktır. Ortak girişim veya ortaklığın lideri uluslararası müşavirlik mühendislik firması olacaktır. Uzmanlar planlama, ihale, yapım aşaması, işlerin geçici ve kesin kabul aşamalarını kapsayan sorumluluk dönemlerinde danışmanlık hizmetlerini vereceklerdir. Verimli yönetim ve destek hizmetleri sağlayacaktır.

Müşavir, KfW Entwicklungbank’ın “Gelişmekte Olan Ülkelerle Finansal İşbirliği Çerçevesinde Müşavirlerin Atanmasına/Belirlenmesine Yönelik Ana Esaslar, Haziran 2008” kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak seçilecektir.

İlgilenen müşavirler bu davetin tam metninden daha fazla bilgi edinebilirler. İlgi bildirimleri davette belirtilen adreslere 04 Şubat 2011 tarihine kadar ulaştırılmalıdır. Bu davetin tam metni https://www.gtai.de/EN/Navigation/KfW-Tender-Search/search-kfw-tender.html internet adresinden indirilebilir.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, BUSKİ

İsmail YILMAZ, Genel Müdür Yardımcısı

BUSKİ Ana Bina 8. Kat, Acemler-Bursa / Türkiye

Tel          : +90 (224) 270 24 76

Faks        : +90 (224) 233 79 11

e-mail      : ismailyilmaz@buski.gov.tr

10050/1-1


2 KALEM SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

2 Kalem Sondaj Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2010 / 570823

1- İdarenin

a) Adresi                                             :   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası               :   0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                  :   mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Mal Alımı,

                                                               -5.000 Adet (30.250 mt.) Dış Çap 114,30 mm-İç Çap 101,60 mm Sondaj Borusu,

                                                               -3.000 Adet (18.150 mt) Dış Çap 88,90 mm-İç Çap 76,20 mm Sondaj Borusu

b) Teslim yeri/yerleri                         :   MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları,

c) Teslim tarihi/tarihleri                      :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Yüklenici firma 1 inci kalemde yer alan Dış Çap 114,30 mm-İç Çap 101,60 mm Sondaj Borusunun en az 500 Adedini ise başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Geriye kalan borusal malzemeyi sözleşme süresi içerisinde en çok 2 parti halinde kısmi teslimat yapabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   27.01.2011 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri boruların mekanik ve kimyasal özelliklerini gösteren test sertifikalarını teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10024/1-1


2 KALEM KUTU İSKELETİ İLE 1 KALEM KARTON AYIRICI  SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 50 gr’lık, 400.000 adet 200 gr’lık Çaykur süzen poşet çay kutu iskeleti ve 800.000 adet Karton ayırıcı % 20 artar - azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18.maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 30,00 -TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE

b) İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.01.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler bu ihalede, bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9714/1/1-1

—————

200GR’LIK DEMLİK POŞET KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.700.000 adet 200 gr’lık Demlik süzen poşet çay kutu iskeleti % 20 artar - azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18.maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 30,00 -TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE

b) İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.01.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler bu ihalede, bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9714/2/1-1

—— • ——

HURDA SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamıza ait hurda demir, hurda paslanmaz ve hurda kablolar kapalı zarf ile teklif alma yoluyla satılacaktır.

2. Nihai teklifler en geç 07.01.2011 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66    Faks : 397 33 71 – 74

10068/1-1