27 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27768

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNİN 2010-2011 YILI İSTİHSALİ 2.500 TON

KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


JET PLUS TİPİ FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


SAC VE PROFİL SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


SEKSİYONEL PANJUR KAPI TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından :


SÜRÜCÜLÜ ARAÇ HİZMETİ KİRALANACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden : KAYSERİ


BANKAMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE 18.500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MAMUL MADDE NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNİN 2010-2011 YILI İSTİHSALİ 2.500 TON

KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 - Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2010 - 2011 sağım sezonunda istihsal edilecek tahmini 2.500 ton koyun sütü satılacaktır.

2 - İhale 07/12/2010 Salı günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) TOPLANTI SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 14/12/2010 tarihinde aynı yer de saat 10:30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Yıllık tahmini süt üretim miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

Muhammen bedel, alınacak teminat miktarının hesaplanması için belirtilmiştir. Süt satış fiyatı şartnamenin 6-(a) maddesi esaslarında tespit edilecektir.

 İşletme

Adı

Cinsi

Tahmini

Bir Yıllık Mik. (Kg.)

Muh.Fiyatı

(TL/Kg)

Muhammen

Tutarı (TL)

Geçici

Teminat

(% 3) (TL)

Ceylanpınar TİM.

Koyun Sütü

2.500.000

1.300

3.250.000,00

97.500,00

 

4 - Koyun Sütünün sağımı ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere, koyun sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Altınova, Anadolu ve Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüklerinin inek sütü satış fiyatı ortalaması (TL./Kg.) o dönem için esas alınacak fiyat olacaktır. Koyun sütü satış ihalesinde verilecek teklifler, üç işletmenin ortalama inek sütü satış fiyatı +%....... artırım şeklinde yapılacaktır.

Bu artırım oranı % 25’in altında olmayacaktır. İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır.

5 - Geçici teminat, muhammen bedelin % 3’ü tutarındadır.

6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta yada en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

ADRES      :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel  :  0 312  417 84 70-80

Fax : 0 312 425 59 55

9070/1-1


JET PLUS TİPİ FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1- İhalenin Konusu: İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı 1 Adet Jet Plus Tipi Filtre (İmalat, Montaj, Devreye Alma) Alımı işidir.

2- Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00) adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir.

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No :2 Çankaya/Ankara Tel : 0 312 294 20 00),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00)

adreslerinden 75-TL (posta yoluyla 90-TL) bedel karşılığında temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şb. nezdindeki IBAN No: TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3- İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4- İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 06/12/2010 Günü Saat 14:00

5- İhale Usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İSTEKLİLER;

6.1 Tebligat Adres Beyannamesi;

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6.4 Vekaletname ve vekalet edenin İmza Sirküleri ;

6.5. İş Ortaklığı Beyannamesi ;

6.6. Geçici Teminat; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi;

6.8. İhale Dokümanının Satın Alındığına Dair Belgeyi;

6.9. Teklif Mektubu;

6.10. Broşürler, Kataloglar, Kalite Belgeleri (TSE veya Uluslar arası belgeler) Referans Listeleri Belgelerini vereceklerdir.

7- Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin 12. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 06.12.2010 Günü Saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14.00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9081/1-1

—————

SAC VE PROFİL SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı 262.656 kg St 37-2 Levha Sac ile 72.336 kg St 37 NPI ve NPU Profil Alımı işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00) adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir.

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No : 2 Çankaya/Ankara Tel : 0 312 294 20 00),

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00)

adreslerinden 75-TL (posta yoluyla 90-TL) bedel karşılığında temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şb. nezdindeki IBAN No: TR610001500158007260519557nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 09/12/2010 Günü Saat 14:00

5 - İhale Usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İSTEKLİLER;

6.1. Tebligat Adres Beyannamesi;

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6.4 Vekaletname ve vekalet edenin İmza Sirküleri;

6.5. İş Ortaklığı Beyannamesi;

6.6. Geçici Teminat; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi;

6.8. İhale Dokümanının Satın Alındığına Dair Belgeyi;

6.9. Teklif Mektubu;

Belgelerini vereceklerdir.

7 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin 12. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 09.12.2010 Günü Saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14.00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8993/1-1


SEKSİYONEL PANJUR KAPI TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından :

Fabrikamız Şeker Ambarlarının ihtiyacı olan seksiyonel panjur kapı temini ve montajı ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                           :   2010/551596

1- İdarenin

a) Adresi                                                             :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                               :   0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2- İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                                 :   Seksiyonel panjur kapı temini ve montajı.

b) Niteliği ve miktarı                                          :   24 Adet Seksiyonel panjur kapı (23 adet kapı 2,80x3,45,1 adet kapı 3,05x3,50 ölçülerinde  olacaktır.Mevcut 8 adet kapı 2,13x2,80 boyutlarında olup,2,80x 3,45 boyutlarına uyarlanması için gerekli ve diğer zorunlu inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.Kapı boyutları yaklaşık olarak ölçülmüş olup,yükleniciler kesin ölçüleri kendileri alacaklardır.) temini ve montajı. (Teknik şartnamede detaylandırılmıştır.)

3- İhale Konusu malın teslim yeri                      :   Burdur Şeker Fabrikası

4- İhale dokümanın görülmesi ve temini             :

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)  :   TL 50,00

5- İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :   Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                :   Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                         :   09/12/2010

d) İhale (son teklif verme) saati                          :   Saat 14.30

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9040/1-1


SÜRÜCÜLÜ ARAÇ HİZMETİ KİRALANACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :

KAYSERİ

19 adet sürücülü araç, bir yıl süreli kiralama hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt numarası              :   2010/549439

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Osman Kavuncu Cad. 7.km. No 269

                                                   Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası   :   352 331 12 76 - 352 331 12 82

c) Elektronik posta adresi      :   teias11.iletim@ttmail.com

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Arıza ve Bakım çalışmalarında görevlendirilmek üzere; 9 adet Çift Kabin kamyonet (4x4) , 4 adet 12+1 kişilik minibüs, 2 adet 13+1 kişilik minibüs, 2 adet kombivan, 2 adet klimalı binek araç kiralanma hizmet alımı.

b) Yapılacağı yer                    :   Grup Müdürlüğümüz merkezi ile Pınarbaşı/Kayseri Bor/Niğde, Avanos/Nevşehir,  Sivas ve Kırşehir de görevlendirilecektir.

c) İşin süresi                           :   01.01.2011 – 31.12.2011

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TEİAŞ 11. İletim Tesisi ve İşletme Grup Müdürlüğü -  Osman Kavuncu Cad. 7.km. No 269 Melikgazi/ KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                    :   13/12/2010 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İstekliler, Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler; bu hizmet işinde kullanacağı ve sahibi bulunduğu vasıtaların ruhsatlarının asıllarını veya idarece verilecek uygunluk belgesini, başkalarından kiralayacağı araçların bu taşıma işine tahsis edileceğini ve taşıma süresi sonuna kadar bu işte çalışacağına dair noter onaylı vasıta kira sözleşmesini veya bunun yerine teklifte bulunduğu araçları ve personelini sözleşme tarihine kadar temin edeceğini taahhüt eden noter onaylı taahhütname.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İstekliler taşıma işinde kullanılacak vasıtaların trafik ve koltuk  sigorta poliçelerini vereceklerdir.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel Sektörde bir bedel içeren her türlü sürücülü arazili araç, minibüs ve binek oto vb. araçlarla personel taşımacılığı hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 11. İletim Tesisi ve İşletme Grup Müdürlüğü/Satın Alma ve Ticaret Servisi - Osman Kavuncu Cad. 7.km. No 269 Melikgazi/KAYSERİ  adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11. İletim Tesisi ve İşletme Grup Müdürlüğü - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

Diğer hususlar :

9 Adet Arazili çift kabin (4x4) kamyonetin 2 ad. Kayseri'de, 1 ad. Bor'da 1 ad. Avanos’da 1 ad. Pınarbaşı'da, 2 ad. Sivas'da, 2 ad Kırşehir'de 4 adet 12 +1 kişilik minibüs Kayseri 'de 2 adet 13+ 1 kişilik minibüs Kayseri 'de 2 adet Kombivan tipi araç Kayseri 'de 2 adet klimalı binek tipi araç Kayseri 'de görevlendirilecektir.

9039/1-1

—— • ——

BANKAMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE 18.500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :

- Bankamız ihtiyacını karşılamak üzere “18.500 adet Masaüstü Bilgisayar” İdari Şartname, ekinde yer alan Teknik Şartname ve diğer eklerde belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

- Konu ile ilgili Şartname Ankara’da Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Yenimahalle Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasında 2.500.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

- Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 08.12.2010 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

- Bankamız 4734 (Yapım işleri ayrık) sayılı yasaya bağlı değildir.

- İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0312- 584 53 38 no’lu, teknik konularda tamamlayıcı bilgi 0312-289 11 91 no’lu telefonlardan alınabilir.

9058/2-2


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1 - Türk Kızılayı’na bağlı olan Tıp Merkezleri/Hastanelerine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde Silahsız Koruma ve Güvenlik Hizmeti teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No: 10 Cağaloğlu/ Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00,-TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 Aralık 2010 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9103/1-1

—————

MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MAMUL MADDE NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan Mineralli Su İşletmeleri tarafından üretimi yapılan veya yapılacak her türlü mamulün fabrika sahası/sahalarından (Afyon/Erzincan v.b.) alınarak bayi/zincirmarket noktalarına tırla/kamyonla karayolu nakli ve teslimatına ilişkin hizmet kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 100.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/ İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 500,00,-TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 ARALIK 2010 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 15:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9102/1-1