13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bilecik Belediye Başkanlığından:


TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından :


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden :


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Orman İşletme Müdürlüğünden :


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden :


İHALE ERTELEME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bilecik Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Bilecik Belediyesi ile Bilecik Özel İdare ve Belediyesi Müşterek Hizmetler Tesis ve Yaşatma Birliğine ait olan Bilecik Merkez Gazipaşa Mahallesi, 32 pafta, 138 ada, 4 parselde kayıtlı 1.687,50 m2'lik Bitişik + Ticari 11 kat imar durumlu, Şehir İmar Planında Ticaret alanında kalan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü artırma ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın muhammen satış bedeli 5.000.000,00,-TL, geçici teminat miktarı 150.000,00,-TL’dir.

3 - İhale 25/11/2010 Perşembe günü saat 15:00’te Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi 1.500,00,-TL karşılığında Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - İhaleye iştirak edeceklerin tekliflerini 25/11/2010 Perşembe günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındı karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

6 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte tekliflerini, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlaması ve en geç ihale saatinden 1 (bir) saat önce yani 25/11/2010 Perşembe günü saat 14:00’e kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü postayla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

İstekli gerçek kişi ise;

a) Adres beyanı,

b) Nüfus Cüzdanı Sureti,

c) Vekaleten İştiraklerde Noterden vekaletname,

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya İhale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli Teminat Mektubu,

f) Belediyeye Borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,

İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak;

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirketin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlanen duyurulur.

8735/1-1


TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından :

İşin Adı : TOZ MASKESİ alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :  2010/541214

Dosya no                                :  1022100

1 - İDARENİN                      : 

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Toz maskesi : 1.200.000 Adet.

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :  1. parti Ocak            2011 ; 210.000 adet,

                                                  2. parti Mart            2011 ; 205.000 adet,

                                                  3. parti Mayıs          2011 ; 200.000 adet,

                                                  4. parti Temmuz      2011 ; 200.000 adet,

                                                  5. parti Eylül            2011 ; 190.000 adet,

                                                  6. parti Kasım          2011 ; 190.000 adet.

3) İHALENİN                        : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :  06/12/2010 pazartesi günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Kalite, sertifika, CE belgesi, yüksek toz verimliliği ve düşük nefes alma direnci değerlerin teknik şartnameye uygunluğu ile imalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı kataloğ ve/veya broşürleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı laboratuarlarında yapılacak olan deneyler sonucu uygun olanlardan en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 06/12/2010 pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

8727/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Ekskavatörlere ait rotor motor onarımı, 5 adet kuru tip oto trafo onarımı hizmet alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                        :   2010/541654 İhale Dosya No: GELİ/2010-1450

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   ( 0 252 ) 572 59 05 Faks:(0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi      :   gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı         :   5. kalemde; 1 Ad. 95 HP gücünde Swing motor, 1 Ad.70 HP gücünde Crawd motor rotoru, 3 Ad. Japon tipi 1000 HP,6000V.kuru tip oto trafosu, 1 Ad. Amerikan tipi 1000 HP,6000V.Kuru tip oto trafosu, 1 Ad. Amerikan tipi 750 HP,6000 V.Kuru tip oto trafosu onarım işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :   Yüklenicinin iş yerinde

c) İşin Süresi                           :   İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 takvim günü içinde işe başlanır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer  :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :   07.12.2010 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

-TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad.No:12 Yeni Mahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78.Sok. No:3 D.4 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 150,00(yüzelli)YTL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilir.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İsteklinin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, vermesi zorunludur.

11 - Elektrikli motor, jeneratör, trafo ve sarım bakım onarım işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

12 - Firma atölyelerinde 1 elektrik ve 1makine mühendisinin en az bir yıldır görev yaptığını SSK bildirim kayıtları ile belgeleyecektir.

13 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

14 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

15 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr.

8644/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 - a) Satışa esas bedeli en az 61,18 TL ile en çok 84.067,74 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,12 TL ile en çok 8.406,77 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen oyuncak, muhtelif elektronik eşya ve aksamları, muhtelif ev eşyası ve aksesuarı, muhtelif kırtasiye malzemesi, muhtelif motorsiklet ve otomobil aksam ve parçaları, muhtelif giyim eşyası, muhtelif emitasyon takı malzemeleri, muhtelif hırdavat malzemesi ve matkap ucu, elektronik terazi, muhtelif ayakkabı ve malzemesi, oturma grubu, muhtelif çakmak, muhtelif akvaryum malzemesi, fermuar, teker (lastik) sibobu, tarak telefi, avize aksesuarı ve tuvalet kâğıdı cinsi 43 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 26.11.2010 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 25.11.2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12. Km/ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetlerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antakya İşletme Şube Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan Olunur.

8734/1-1


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Orman İşletme Müdürlüğünden :

Anahtar teslimi inşaat yaptırılması ve üzerine ilave bedel alınması karşılığında taşınmaz mal trampası işinin 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin                                  :

a) Adresi                                     :   Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 6 Nolu Bina Gazi/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası       :   0 312 2964263 - 0 312 2964265

c) Elektronik posta adresi          :   ankara.isl@ogm.gov.tr

2- İhale konusu trampa işinin     :

a) Niteliği, türü, miktarı              :   Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesinde 4475 Ada 3 ve 4 parselde bulunan toplam 1026 m2 arsa ve üzerindeki metruk İdare Binasının bedeli karşılığında; Ankara Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Ankara İli Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2009 Ada 1 parselde 233,30 m2 oturum alana sahip 1 bodrum kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 3 katlı bina ve Kırıkkale İli Kınıkköy Mevkiindeki (Çevre Yolu Kenarı) orman sayılan alana 233,30 m2 oturum alana sahip 1 bodrum kat ve 3 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı bina yaptırılması ve üzerine ilave bedel alınması işi

b) Taşınmaz mal tahmin edilen

arsanın ve üzerindeki metruk

İdare Binasının

Muhammen Bedeli                     :   862.580,00.-TL(sekizyüzaltmışikibinbeşyüzseksen-TL)

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin imzalanıp noterlikçe onaylandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde inşaat ruhsatının alınmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   Yer tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.

3- İhalenin                                  :

a) Yapılacağı yer                         :   Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 6 Nolu Bina Toplantı Salonu Gazi/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   26.11.2010 Cuma günü , saat 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. - Bu işin Geçici Teminatı (Muhammen Bedelin %3’ü): en az 25.877,40.-TL. dir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında alınmış (limit içi süresiz) geçici teminat mektubu, Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (nominal değerleri üzerinden) , nakit olarak Ankara Orman İşletme Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası AOÇ Şubesindeki TR33 0001 0014 6006 2881 7150 01 nolu iban hesabına veya Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırıldığını gösteren banka dekontu veya makbuzu geçici teminat olarak kabul edilecektir.

4.1.6. 4.2 ve 4.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği İdari Şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. İhale ilan tarihinden sonra, ilgili vergi dairesinden alınmış isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge

4.1.11- İhale ilan tarihinden sonra, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış isteklinin prim borcu olmadığını gösterir belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler

Trampa edilecek taşınmaz mala ait tahmin edilen satış bedelinin % 20’siden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

İsteklinin organizasyon yapısı ile yaptırılacak inşaata ait işi yerine getirmek için :

a) Anahtar teknik personel olarak, 1 adet mimar veya inşaat mühendisi aranacaktır. Anahtar personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır. Anahtar teknik personel için "Anahtar Teknik Personel Listesi" formu verilecektir. Anahtar personelin meslek odası üye kayıt belgesi, mezuniyet belgesi, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeleri tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından , limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) İstekli, yaptırılacak inşaata ait işte, 1 adet makine mühendisi ile 1 adet elektrik mühendisini çalıştıracaktır ve bu kapsamdaki personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verecektir.

5- İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 6 Nolu Bina İnşaat Servisi ve Muhasebe Servisi Gazi/ANKARA adreslerinde görülebilir ve 10,00 TL. karşılığı Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 6 Nolu Bina Muhasebe Servisi Gazi/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler ihale saatine kadar Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 6 Nolu Bina İnşaat Servisi Gazi/ANKARA adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na vereceklerdir.

7- İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli karşılığı olarak İdari Şartnamenin ekinde yer alan uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak Ankara İli Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2009 Ada 1 parselde 233,30 m2 oturum alana sahip 1 bodrum kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 3 katlı bina ve Kırıkkale İli Kınıkköy Mevkiindeki (Çevre Yolu Kenarı) orman sayılan alana 233,30 m2 oturum alana sahip 1 bodrum kat ve 3 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı bina olmak üzere toplam 2 adet bina ve 1.071,00.-TL ilave bedeli artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, yapılacak toplam 2 adet bina ve üzerine ilave bedel verilmesi ile trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli üzerinden anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan olunur.

8798/1-1

—— • ——

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden :

İzmir PTT Başmüdürlüğü Personel Servisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :   2010/545031

1- İdarenin

a) Adresi                                     :   Mithatpaşa Caddesi no: 931 Güzelyalı- İZMİR

b) Telefon ve faks numarası       :   2322471164 - 2322470122

c) Elektronik Posta Adresi         :   izmir_malz@ptt.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi      :   malzeme@ptt.gov.tr (varsa)

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                        :   İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içi (PTT Başmüdürlüğü ve PİD Başmüdürlüğü ile Bağlı Lokal PTT ve Dağıtım müdürlükleri personelinin ekli listedeki güzergah listelerine göre sabah ve akşamları taşınması hizmetidir.)

c) İşin süresi                               :   İşe başlama tarihi 03.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Mithatpaşa Caddesi no: 931 kat: 5 Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati                        :   13.12.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: r

Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler: İstekli kaliteyi sağlamaya yönelik ihale konusu iş veya benzer işlere ait ihale tarihi itibariyle süresi bitmemiş ISO 9001:2008 belgesi ya da Uluslar arası akreditasyon kurumlarından alman sertifikalardan birisini vermek zorundadır. Bu belge ve sertifikaların asıl veya Noter onaylı olanları verilecektir. Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgelerden birini sağlaması yeterlidir. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu yada özel Sektörde personel taşımacılığı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malzeme Müdürlüğü Kat: 4 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mithatpaşa Caddesi no: 931 kat: 6 İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8846/1-1

—— • ——

İHALE ERTELEME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Bu ilan 06.11.2010 tarih, 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010-İŞD/14 referanslı dosya kapsamında 21 adet 420 kV 1425.1000 A Buşing ve 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing (İhale Kayıt No: 2010/542321) alımı ihalesi ile ilgili ilanın ayrılmaz bir parçası olup, 03.12.2010 tarihi saat 14:00 olan en son teklif verme tarihi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3 - İhalenin

b) Tarihi ve saati : 20.12.2010, Saat : 14.00

İlgililere duyurulur.

8850/1-1