13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden :

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :  ISPARTA

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO               :   2008/177

KARAR NO          :   2008/268

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   DELSHAD HOSSEIN NEZHAD GHARATAPPEH, Abbas ve Zeynep kızı, 05/07/1954 İRAN doğumlu, İran uyruklu

SANIK                   :   KHAVAR JAFAR ZADEH BOULJAKI, Mohammad Alı ve Safiye kızı, 01/10/1945 İRAN doğumlu İran uyruklu

SANIK                   :   ASYEH AB KHEZR, Tavagol ve Khavar kızı, 23/09/1973 İRAN doğumlu, İran uyruklu

SUÇ                        :   Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek,

SUÇ TARİHİ         :   23/06/2008

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   11/09/2008

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında Mahkememizce CMK'nun 231 maddesi gereğince ayrı ayrı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve suça konu eşyaların aynı yasanın 54 maddesi uyarınca müsaderesi kararına hüküm olunmuş, sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8107

—————

ESAS NO               :   2003/369

KARAR NO          :   2010/77

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   RIZA BAŞİRİ, Rahman ve Haciye oğlu, 1977 doğumlu, İran uyruklu

SANIK                   :   HAMID JAMSHIDI, Sarar Alı ve Nergiz oğlu, 1977 doğumlu, İran uyruklu

SUÇ                        :   Hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik,

SUÇ TARİHİ         :   27/01/2003

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   25/02/2010

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında dava zaman aşımı dolduğundan 5237 sayılı TCK 7/2 maddesi delaletiyle lehlerine olan 765 sayılı TCK. 102 ve 104 maddeleri ile 5271 sayılı CMK.nun 223/8. Maddesi uyarınca sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı DÜŞÜRÜLMESİNE kararı verilmiş,  sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8108


Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden :

Esas No          :   2010/270

Karar No        :   2010/286

Karar Tarihi    :   07/07/2010

Suç                  :   Firar

Sanık               :   Cemal CEP-Yılmaz ve Pamuk oğlu, 1980 D.lu, Giresun, Tirebolu, Özlü Köyü Nüf. Kyt. Etimesgut, Asker Hastanesi Baştabipliğinde görevli.

Hüküm Özeti :

Sanığın 10.12.2009 - 17.12.2009 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden, 1632 Sayılı As.C.K.nun 66/1-a ve 5237 Sayılı TCK 62 nci mad.leri uyarınca NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş, (Sanığın, 353 Sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanununun 196,197 ve 209 ncu maddeleri uyarınca haklarında verilen kararı, gerekçeli hükmün kendilerine tebliğinden itibaren bir haftalık süre içerisinde Mahkememize, başka bir Askeri Mahkemeye veya Adliye Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle temyiz edebilme, bu şekilde Askeri Yargıtay temyiz yoluna müracaat edebilme hakları bulunmaktadır.) bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete’de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur.

7430

—— • ——

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

ISPARTA

İLANEN TEBLİGAT

Esas No          :   2010/215

Karar No        :   2010/362

Karar Tarihi    :   17/06/2010

Suç                  :   Firar

Sanık Kimliği  :   Murat SARI, Mehmet Sıddık ve Bingül oğlu, 1984.D.lu.Ağrı Merkez Sıtkıye Mah. Nüf. Kay.Ter.P.Er (TC. 18481331032 )

Karar Özeti    : Sanığın firar suçunu işlediği anlaşıldığından As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62.Maddeleri uyarınca NETİCETEN BİR YIL ONBEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın müşahede altında geçirdiği sürelerin cezasından İNDİRİLMESİNE, AS.C.K.47/A ve EK-8 maddelerindeki yasal imkansızlık sebebiyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine, ertelenmesine veya başka bir tedbir uygulanmasına yer olmadığına,

Suçun niteliği itibariyle ertelenmesine veya paraya çevrilmesine yer olmadığını, ayrıca suç tarihi itibariyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, bütün aramalara rağmen sanığın kendisinin ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29.maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliği, aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra kararın muhataba tebliğ edilmiş sayılacağını, bu tarihten itibaren sanığın bir hafta içerisinde resmi mercilere veya mahkemelere dilekçe vermek suretiyle Mahkememizin kararını temyiz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

7435


Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından :

ESAS NO   :   2009/17003

SUÇ            :   Memura yalan beyanda bulunmak

SUÇ T.       :   2005

SANIK       :   Dinar Yelken : Zeki ve Altun kızı 1984 doğ. Gülpınar Mah. Doğu Cad. No:42 ALTINDAĞ /ANKARA adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 06.02.2007 gün ve 2005/765 E. 2007/35 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 24.07.2009 gün ve 11/2007/119990 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

8755/1-1