11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden :

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Sağlık Bakanlığından :

Yenimahalle Belediyesi Başkanlığından :

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden :

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından :

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Merkez Bankasından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Giyim Sanatkarları Sitesi 2 Ada C Blok Kat.6 No:610-612-614 adresinde ticari merkezi bulunan Ekim Tekstil İnş.ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Vergi No:3280112557) adına tanzimli 70455 sayılı 31.01.2003 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Müdürlüğümüzce onaylı aşağıda sayı ve tarihleri yazılı serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan kamu alacağının (gümrük vergisi katma değer vergisi,faizi,kaynak kullanımı destekleme fonu ve cezai faizi) adı geçen firma tarafından ödenmemesi ve Bakırköy 1.İflas Müdürlüğünden alınan 26.03.2010 tarihli 2008/3 sayılı 4 kayıt sayılı Aciz Vesikasına istinaden, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35, mükerrer 35 ve 55.maddeleri ile Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1 ve 2 sayılı Tebliğ hükümleri gereğince kamu alacağının firmanın kanuni temsilcisi ve ortaklarından tahsili yoluna gidilmiş ancak, adı geçen firmanın kanuni temsilcisi Mustafa BOSTANCIOĞLU adına düzenlenen aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen Ödeme Emirleri tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce, Mustafa BOSTANCIOĞLU’nun başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden söz konusu Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebliği ile Tebligat Tüzüğü’nün 46, 47 ve 49. Maddeleri uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

İlgili Beyanname

No/ Tarihi

Ödeme Emri ve No/Tarihi

İlgili Beyanname

No/Tarihi

Ödeme Emri ve No/Tarihi

IM012092/18.12.2003

 

IM012092/18.12.2003

 

KKDF: 18.278.-TL

2010/249-29.06.2010

G.V: 1.388,01.-TL

2010/250-29.06.2010

Cezai Faizi: 38.307,64.-TL

 

KDV: 15.934,58.-TL

 

 

 

G.Faizi 36.464,05.-TL

 

IM002098/10.03.2004

 

IM002098/10.03.2004

 

KKDF: 2.449,50.-TL

2010/251-29.06.2010

G.V.: 10.640,33

2010/248-29.06.2010

Cezai Faizi: 4.641,53.-TL

 

KDV: 118.407,63.-TL

 

 

 

G.Faizi 286.467,31.-TL

 

Not: Cezai faiz 30.06.2010 tarihine kadar hesaplanmıştır.

8751/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84178/EK5 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ada/parsel                          Mahallesi

44481/1                              ALACAATLI

44482/1-2                           ALACAATLI

8743/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

DÜZELTME İLANI

9/Kasım/2010 tarihli ve 27754 Sayılı Resmi Gazete’nin 71. Sayfasında yayımlanan, İhalelere Katılmaktan Yasaklama İlanımızdaki 2. madde Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Sehven Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) yayımlanmış olup, Doğrusu Sağlık Bakanlığı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)’dır.

Düzeltilerek İlgililere duyurulur.

8686/1-1


Yenimahalle Belediyesi Başkanlığından :

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı:  Müfettiş Yardımcısı, 4 adet.

SINAV TARİHLERİ VE YERİ

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 80 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır(istenilen aday sayısına ulaşıldığında son sırada aynı puanda birden fazla aday olduğu takdirde hepsi sınava alınır). Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

Giriş sınavının yazılı bölümü  08 -09 Ocak 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Yenimahalle Belediye Başkanlığı (www.yenimahalle.bel.tr) internet sayfasında ve ilan panosunda  yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir.

- Sözlü sınav tarihi ve yeri, Yenimahalle Belediye  Başkanlığı (www.yenimahalle.bel.tr) internet sayfasında ve ilan panosunda ayrıca ilan edilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS(A Grubu) KPSSP40 puan türünden 70 ve daha üzeri puan  almış olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak(Askerliğini yapmış olanlar için bu tarihe iki yıl eklenir.),

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri  ile  bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış  veya  erteletmiş olmak,

- Müfettişlik  karakter ve niteliklerine sahip olmak (bu husus sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünde söz konusu olup Kurulca yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır),

- Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

- Başvurular, 22 Kasım 2010-03 Aralık 2010 tarihleri arasında mesai saatlerinde yapılacaktır.

- Başvurular, “Yenimahalle Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”  ile yapılacaktır.

- Başvuru Formu, (www.yenimahalle.bel.tr)  internet  sayfasından indirilmek suretiyle veya Yenimahalle Belediyesi Teftiş Kurulundan  temin edilebilir.

- Başvuru Formu  usulünce doldurulduktan sonra iki adet fotoğraf , KPSS sonuç belgesinin aslı ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile birlikte “Yenimahalle Belediyesi Teftiş Kurulu İvedik Caddesi No:35 Yenimahalle/ANKARA” adresine  şahsen veya posta  yoluyla  süresi içerisinde teslim edilecektir.

- Yazılı sınavı kazanan  adaylar sözlü  sınavdan önce  tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, askerlik durum belgesi, Cumhuriyet Savcılığından  alınmış sabıka kaydı belgesi, kendi el yazısıyla öz geçmişi (Bu özgeçmişte meslek veya işleri, ilköğretim, lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilecek.) 4,5×6 ebadında 6 adet fotoğrafı  Yenimahalle Belediyesi Teftiş Kuruluna teslim edeceklerdir.

SINAV KONULARI

- Maliye [Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi, Kamu  Gelirleri , Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma]

- İktisat [Mikro ve Makro İktisat,  Para- Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir , Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim, Güncel Ekonomik Sorunlar]

- Hukuk [Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku( Genel Esaslar-İdari Yargı ve İdari Teşkilat), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),  Ceza Muhakemesi Hukuku( Genel Esaslar),  Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)]

- Muhasebe [Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap]

-Yabancı Dil [İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden birisi ]

DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Maliye, İktisat, Hukuk, Muhasebe, yabancı dil) itibariyle 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması ve bütün sınav konularından alınacak not ortalamasının (70) den aşağı olmaması gerekir.

- Yazılı sınavda başarı gösterenlerin, sözlü sınavda;  yazılı sınav konularının yanı sıra  genel kültür konularındaki bilgileri, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

- Giriş  sınavı  notu  yazılı ve sözlü sınav  notlarının  ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

- Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin  Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasıyla yapılır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek  olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı  kazandığına  ilişkin  kendilerine tebligat yapılan adaylardan  bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmeyenler hakkını kaybeder ve yerlerine  puan sırasına göre yedek aday atanması yapılır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Yenimahalle Belediye Başkanlığı (www.yenimahalle.bel.tr) internet sayfasında ve  ilan  panosunda  duyurulacaktır.

- Sınav sonucuna,  gerekçeleri  belirtilmek  suretiyle  ve  yazılı  olarak  Kurula  itiraz edilebilir.

DİĞER HUSUSLAR

- Sınavda kimlik tespitini sağlamak için TC kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi adayın üzerinde bulundurulacaktır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

8742/1-1


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Bakırcılar San.Sitesi Karanfil Sokak No:6 adresinde ticari merkezi bulunan ÖRTAŞ TEKSTİL İPLİK ÖRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No:6610248928)adına tanzimli 25.12.2002 tarihli 70009 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Müdürlüğümüzce onaylı IM001336/18.02.2004 ve IM002145/11.03.2004  sayı ve tarihli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyadan kaynaklanan uyuşmazlık ile ilgili aşağıda miktarları belirtilen fona ilişkin tahakkuk adı geçen firmaya tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmış, ancak anılan firma tarafından herhangi bir başvuru ve ödemede bulunulmadığından aşağıda sayı ve tarihi belirtilen ödeme emri düzenlenmiş fakat adı geçen firmanın bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle ödeme emri tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden söz konusu Ödeme Emirlerinin  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebliği ile Tebligat Tüzüğü’nün 46, 47 ve 49. Maddeleri uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

BEYANNAME NO/TARİHİ

ÖDEME EMRİ NO/TARİHİ

IM001336/18.02.2004

 

KKDF                     : 7.326.-TL

KKDF Cezai Faiz   : 12.930,80.-TL

2010/177-10315/11.05.2010

 

BEYANNAME NO/TARİHİ

ÖDEME EMRİ NO/TARİHİ

IM002145/11.03.2004

 

KKDF                     : 24.330.-TL

KKDF Cezai Faiz   : 41.665,13.-TL

2010/179-10317/11.05.2010

 

NOT : Faizler 30.06.2009 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat tarihinde ayrıca hesaplanacaktır.

8752/1/1-1

————

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Bakırcılar San.Sitesi Karanfil Sokak No:6 adresinde ticari merkezi bulunan ÖRTAŞ TEKSTİL İPLİK ÖRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No:6610248928) adına tanzimli 25.12.2002 tarihli 70009 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Müdürlüğümüzce onaylı IM001336/18.02.2004 ve IM002145/11.03.2004  sayı ve tarihli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyadan kaynaklanan uyuşmazlık ile ilgili aşağıda miktarları belirtilen fona ilişkin tahakkuk adı geçen firmaya tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmış, ancak anılan firma tarafından herhangi bir başvuru ve ödemede bulunulmadığından aşağıda sayı ve tarihi belirtilen ödeme emri düzenlenmiş fakat adı geçen firmanın bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle ödeme emri tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden söz konusu Ödeme Emirlerinin  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebliği ile Tebligat Tüzüğü’nün 46, 47 ve 49. Maddeleri uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

BEYANNAME NO/TARİHİ

ÖDEME EMRİ NO/TARİHİ

IM001336/18.02.2004

 

G.V.                 :    4.276.-TL

KDV                :  47.910.-TL

Gecikme Faizi :   97.326,89.-TL

2010/178-10316/11.05.2010

 

BEYANNAME NO/TARİHİ

ÖDEME EMRİ NO/TARİHİ

IM002145/11.03.2004

 

G.V.                 : 14.203.-TL

KDV                : 157.866.-TL

Gecikme Faizi : 314.025,93.-TL

2010/180-10318/19.02.2010

 

NOT : Faizler 30.06.2009 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat tarihinde ayrıca hesaplanacaktır.

8752/2/1-1

————

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Bakırcılar San.Sitesi Karanfil Sokak No:6 adresinde ticari merkezi bulunan ÖRTAŞ TEKSTİL İPLİK ÖRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No:6610248928) adına tanzimli 25.12.2002 tarihli 70009 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Müdürlüğümüzce onaylı aşağıda yazılı sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerden kaynaklanan kamu alacağının (kaynak kullanımı destekleme fonu) adı geçen firma tarafından ödenmemesi ve yapılan mal varlığı araştırmasından bir sonuç alınmaması üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35 ve mükerrer 35 inci maddeleri gereğince kamu alacağının firmanın kanuni temsilcisi ve ortaklarından tahsili yoluna gidilmiş ancak, adı geçen firmanın kanuni temsilcisi Melki KARATAŞ’a Müdürlüğümüzce düzenlenen aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen Ödeme Emirleri  tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce, Melki KARATAŞ’ın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden söz konusu Ödeme Emirlerinin  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebliği ile Tebligat Tüzüğü’nün 46, 47 ve 49. Maddeleri uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

İlgili Beyanname

No/ Tarihi

Ödeme Emri ve No/Tarihi

İlgili Beyanname

No/ Tarihi

Ödeme Emri ve No/Tarihi

 

IM002157/20.03.2003

 

IM012573/31.12.2003

 

KKDF:          4.309.-TL

2010/258-02.07.2010

KKDF:        12.885.-TL

2010/261-02.07.2010

Cezai Faizi: 10.690.-TL

 

Cezai Faizi: 21.400.-TL

 

TOPLAM    14.999.-TL

 

TOPLAM    34.285.-TL

 

IM005727/30.06.2003

 

IM009504/07.10.2003

 

KKDF:           4.991.-TL

2010/259-02.07.2010

KKDF:         11.888.-TL

2010/262-02.07.2010

Cezai Faizi: 10.826.-TL

 

Cezai Faizi:  22.551.-TL

 

TOPLAM    15.817.-TL

 

TOPLAM     34.439.-TL

 

IM004033/14.05.2003

 

IM000973/05.02.2003

 

KKDF:           3.513.-TL

2010/260-02.07.2010

KKDF:          9.197.-TL

2010/269-02.07.2010

Cezai Faizi:   8.125.-TL

 

Cezai Faizi: 24.025.-TL

 

TOPLAM    11.638.-TL

 

TOPLAM    33.222.-TL

 

 

Not: Cezai faiz 30.12.2007 tarihine kadar hesaplanmıştır.

8752/3/1-1

————

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Bakırcılar San.Sitesi Karanfil Sokak No:6 adresinde ticari merkezi bulunan ÖRTAŞ TEKSTİL İPLİK ÖRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No:6610248928) adına tanzimli 25.12.2002 tarihli 70009 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Müdürlüğümüzce onaylı aşağıda yazılı sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerden kaynaklanan kamu alacağının (Gümrük vergisi ve katma değer vergisi) adı geçen firma tarafından ödenmemesi ve yapılan mal varlığı araştırmasından bir sonuç alınmaması üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35 ve mükerrer 35 inci maddeleri gereğince kamu alacağının firmanın kanuni temsilcisi ve ortaklarından tahsili yoluna gidilmiş ancak, adı geçen firmanın kanuni temsilcisi Melki KARATAŞ’a Müdürlüğümüzce düzenlenen aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen Ödeme Emirleri  tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce, Melki KARATAŞ’ın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden söz konusu Ödeme Emirlerinin  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebliği ile Tebligat Tüzüğü’nün 46, 47 ve 49. Maddeleri uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

İlgili Beyanname

No/ Tarihi

Ödeme Emri ve No/Tarihi

İlgili Beyanname

No/ Tarihi

Ödeme Emri ve No/Tarihi

IM004033/14.05.2003

 

IM002157/20.03.2003

 

Gümrük Vergisi       2.050.-TL

2010/266-02.07.2010

GV:                      4.437.-TL

2010/265-02.07.2010

KDV:                     23.248.-TL

 

KDV:                  28.737.-TL

 

Gecikme Faizi:      49.795.-TL

 

Gecikme Faizi:   69.776.-TL

 

TOPLAM               75.093.-TL

 

TOPLAM         102.950.-TL

 

IM000973/05.02.2003

 

IM005727/30.06.2003

 

GV:                        5.367.-TL

2010/263-02.07.2010

GV:                       2.914.-TL

2010/267-02.07.2010

KDV :                  59.814.-TL

 

KDV :                 32.818.-TL

 

Gecikme Faizi:  144.431.-TL

 

Gecikme Faizi:   25.831.-TL

 

TOPLAM          209.612.-TL

 

TOPLAM           61.563.-TL

 

IM012573/31.12.2003

 

IM009504/07.10.2003

 

G.V. :                     7.523.-TL

2010/264-02.07.2010

G.V. :                    6.935.-TL

2010/268-02.07.2010

KDV :                  83.866.-TL

 

KDV :                 77.363.-TL

 

Gecikme  Faizi: 136.171.-TL

 

Gecikme Faizi: 139.444.-TL

 

TOPLAM           227.560.-TL

 

TOPLAM         223.742.-TL

 

 

Not: Cezai faiz 30.12.2007 tarihine kadar hesaplanmıştır.

8752/4/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Rize-Merkez

Adresi

Eminettin Mah. Hükümet Konağı Kat: 2

Tel-Faks

2130331-2130347

Posta Kodu

53100

E-Mail

rize@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Recep Koyuncu

 

Adresi

Piriçelebi Mah. Niyazibey Sok. Rize

 

T.C. Kimlik No.

33320186994

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/1/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa-Osmangazi

Adresi

Altıparmak Cad. No: 63

Tel-Faks

(224) 221 13 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emrullah Çiftçi

 

Adresi

Yavuzselim Mah. 6. Gülşen Sokak No: 36-1/1 Yıldırım/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

13816865930

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/2/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa-Osmangazi

Adresi

Altıparmak Cad. No: 63

Tel-Faks

(224) 221 13 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yunus Emre Durur

 

Adresi

Efeler Mah. 2272 Sok. No: 2/2 Aydın

 

T.C. Kimlik No.

48574612748

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/3/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa-Osmangazi

Adresi

Altıparmak Cad. No: 63

Tel-Faks

(224) 221 13 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abidin Demircan

 

Adresi

Gümüşçeşme Mah. 295. Sok. No: 6/1 Sındırgı/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

10387837120

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/4/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa-Osmangazi

Adresi

Altıparmak Cad. No: 63

Tel-Faks

(224) 221 13 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nermin Kızılcık

 

Adresi

Eski Gemlik Yolu No: 317 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

16360762304

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/5/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gazipaşa Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Antalya-Gazipaşa

Adresi

Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Gazipaşa/Antalya

Tel-Faks

0242 572 10 78

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gani Özcan (Foto Özcan)

 

Adresi

Cumhuriyet Meydanı No: 17 Gazipaşa/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

12979581800

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/6/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Defterdarlığı (Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü)

İl/İlçe

Antalya-Muratpaşa

Adresi

Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi

Tel-Faks

242 237 84 70/242 237 84 71

Posta Kodu

07280

E-Mail

antalya_doğu@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Murat Erdem

 

Adresi

Yeni Mah. Mahmutlar Beld. Atatürk Cad. Somar 1 Sitesi yanı Alanya/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

12649583288

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/7/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Defterdarlığı (Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü)

İl/İlçe

Antalya-Muratpaşa

Adresi

Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi

Tel-Faks

242 237 84 70/242 237 84 71

Posta Kodu

07280

E-Mail

antalya_doğu@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Gökalp

 

Adresi

Zeytinlik Mahallesi 4083 Sokak      No: 16 Varsak/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

32039176630

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/8/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Isparta Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Isparta-Merkez

Adresi

İstiklal Mahallesi 113 Cad. No: 97 Isparta

Tel-Faks

0246 218 70 15/0246 218 30 08

Posta Kodu

32300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sefa Çobankaya

 

Adresi

Küçük Haçılar Köyü No: 4/1 Isparta

 

T.C. Kimlik No.

25534981670

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/9/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir-Merkez

Adresi

Balıkesir

Tel-Faks

(266) 249 44 39-(266) 245 20 06

Posta Kodu

10100

E-Mail

balıkesir@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ülkü Evran

 

Adresi

Yanık Mevkii Yukarıbey Bucağı B.M. Köyü Bergama/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

29725930300

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/10/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ereğli Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Konya-Ereğli

Adresi

Hükümet Konağı 3. Kat Ereğli/Konya

Tel-Faks

7132220

Posta Kodu

42310

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tayfur Çoğul

 

Adresi

Yeni Sanayi Sitesi Koop. Bitişiği No: 1 Mersin/Tarsus

 

T.C. Kimlik No.

40381911120

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/11/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Çanakkale-Merkez

Adresi

Cevatpaşa Mah. Atatürk Cad.    No: 50 Çanakkale

Tel-Faks

0 286 217 47 45   Fak: 217 12 58

Posta Kodu

17100

E-Mail

durak_sercan@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsmail Çeviker

 

Adresi

Barbaros Mah. 23 Nisan Sok. No: 15/2 Çanakkale

 

T.C. Kimlik No.

15950725408

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/12/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar-Merkez

Adresi

Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. Defterdarlık Hizmet Binası Afyonkarahisar

Tel-Faks

2722137696

Posta Kodu

03202

E-Mail

afyon@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Yavru

 

Adresi

Selçuk Bey Mah. 513 Sok. No: 5/2 Denizli

 

T.C. Kimlik No.

26077564334

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/13/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep-Şehitkamil

Adresi

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü/Gaziantep

Tel-Faks

0342 231 89 55-0342 232 02 40

Posta Kodu

27090

E-Mail

gaziantep@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yusuf Atmış

 

Adresi

Sanayi Arkası No: 19 Battalgazi/Malatya

 

T.C. Kimlik No.

34645961716

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/14/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri-Kocasinan

Adresi

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No: 5

Tel-Faks

0352 232 33 54-0352 232 85 05

Posta Kodu

38010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Azim Deniz

 

Adresi

Mimarsinan Mah. Kelkit Sok. Erdönmez Apt. No: 19/6 Kocasinan/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

30593332356

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/15/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya-Merkez

Adresi

30 Ağustos Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Tel-Faks

223 61 15-223 90 71

Posta Kodu

43020

E-Mail

kütahya@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Özcan

 

Adresi

Sofça Köyü Merkez/Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

40627749920

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/16/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Sakarya-Adapazarı

Adresi

Camili Mah. Valilik Resmi Daireler Kampüsü F-Blok Adapazarı/Sakarya

Tel-Faks

0264 251 35 88-0264 251 35 87

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yusuf Kırcı

 

Adresi

Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak No: 49/1 Adapazarı/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

65362122388

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/17/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Sakarya-Adapazarı

Adresi

Camili Mah. Valilik Resmi Daireler Kampüsü F-Blok Adapazarı/Sakarya

Tel-Faks

0264 251 35 88-0264 251 35 87

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nurhan Taşkın

 

Adresi

Bekirpaşa Mahallesi Erenler/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

35446602044

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/18/1-1

————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mustafakemalpaşa Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Bursa-Mustafakemalpaşa

Adresi

Züferbey Mah. Cumhurlukalanı No: 1

Tel-Faks

224 613 49 72-224 613 11 23

Posta Kodu

16500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Saçaklı

 

Adresi

Yunusemre Mah. 2 No.lu Sok. No: 2/06 Mustafakemalpaşa/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

26578283348

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8783/19/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/146803

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Mühendislik Merkez Binası Kat:1 No:112 İnönü Bulvarı Ankara

Tel-Faks

312 210 38 45

Posta Kodu

6531

E-Mail

imidb@metu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BEY-GIDA Beypazarı Tarım Hayvancılık İnş. Emlk. Otom. Nak. Pet. Teks. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. Blok No:41 Y.Mahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ostim V.D. 167 001 62 71

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

150690

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8778/1-1


Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/26842

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Özel Bütçeli Kurumlar

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Edirne

Adresi

Sabuni Mah. Talatpaşa Asfaltı   No: 14

Tel-Faks

0284 - 2253206 - 0284 - 2251099

Posta Kodu

22100

E-Mail

edirne@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Kaya İnşaat Taahhüt Kollektif Şirketi Nusret ve Yüksel Kaya

İY-KA İnşaat Restorasyon Sanayi Limited Şirketi

Adresi

Hürriyet Mahallesi 299. Sokak No: 35/1 Küçükköy - Gaziosmanpaşa/İstanbul

İhsaniye Mah. Tuna Cad. Şirin Sokak No: 33/B Nilüfer/Bursa

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5350553283

4830190162

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

Bursa - Merkez

Ticaret/Esnaf Sicil No.

202920

51794

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

 

Adı/Unvanı

Adresi

T.C.Kimlik No

Vergi No

Kay. Old. Tic./Esn. Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No

Nusret Kaya

Hürriyet Mah. 299. Sk. No: 35/1 Küçükköy-G.O.Paşa/İstanbul

55489130410

 

Kayıtlı Değildir.

 

Yüksel Kaya

Hürriyet Mah. 299. Sk. No: 35/1 Küçükköy-G.O.Paşa/İstanbul

55480130792

 

Kayıtlı Değildir.

 

Yücel Kaya

Fatih Mahallesi Uluer Sitesi D Blok D: 5 Edirne

55462131366

 

Edirne

6470

6. Yasaklama Süresi

1 Yıl 4 Ay 6 Gün

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8784/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/41329

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Özel Bütçeli Kurumlar

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Edirne

Adresi

Sabuni Mah. Talatpaşa Asfaltı   No: 14

Tel-Faks

0284 - 2253206 - 0284 - 2251099

Posta Kodu

22100

E-Mail

edirne@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Kaya İnşaat Taahhüt Kollektif Şirketi Nusret ve Yüksel Kaya

İY-KA İnşaat Restorasyon Sanayi Limited Şirketi

Adresi

Hürriyet Mahallesi 299. Sokak No: 35/1 Küçükköy - Gaziosmanpaşa/İstanbul

İhsaniye Mah. Tuna Cad. Şirin Sokak No: 33/B Nilüfer/Bursa

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5350553283

4830190162

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

Bursa - Merkez

Ticaret/Esnaf Sicil No.

202920

51794

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

 

Adı/Unvanı

Adresi

T.C.Kimlik No

Vergi No

Kay. Old. Tic./Esn. Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No

Nusret Kaya

Hürriyet Mah. 299. Sk. No: 35/1 Küçükköy-G.O.Paşa/İstanbul

55489130410

 

Kayıtlı Değildir.

 

Yüksel Kaya

Hürriyet Mah. 299. Sk. No: 35/1 Küçükköy-G.O.Paşa/İstanbul

55480130792

 

Kayıtlı Değildir.

 

Yücel Kaya

Fatih Mahallesi Uluer Sitesi D Blok D: 5 Edirne

55462131366