11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HAYVAN İTHALATINA AÇIK ÜLKELERDEN İTHAL EDİLECEK SİMENTAL IRKI 900 BAŞ (±%25) GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİR BAĞLANTI ELAMANI (MAPA) SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Burhaniye Belediye Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Van Belediye Başkanlığından :


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT DE 24000, DE 18000 VE E14000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE, Ø1100 mm’lik 1000 ADET

MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :


YAPAY PRES TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından :


İŞCİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


MUHTELİF FLEXİBLE, RAKORLU VE BAŞLIKLI TEFLON HORTUM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF LAMA, KARE, KÖŞEBENT, YUVARLAK ÇELİK, U –KUTU PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden :


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇEŞİT VE MİKTARDA KABLO SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden :


ASKORBİK ASİT ( C VİTAMİNİ) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden :


MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HAYVAN İTHALATINA AÇIK ÜLKELERDEN İTHAL EDİLECEK SİMENTAL IRKI 900 BAŞ (±%25) GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 900 baş (±%25) gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin % 3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 30/11/2010 Salı günü saat 11.00’e kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

A D R E S                                         :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

 

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

8818/1-1

 


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİR BAĞLANTI ELAMANI (MAPA) SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Şirketimiz ihtiyacı Cüruf Çıkarıcı Zincir Bağlantı Elamanı “2000 Adet Mapa” açık ihale, kapalı zarf usulü ile imal ettirilecek ve alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                  :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi      :  fevzi.alkan@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2000 Adet MAPA

b) Yapılacağı Yer                     :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                            :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 gün.

d) İşin Başlama Tarihi             :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                     :  29.11.2010 Pazartesi günü saat 15:00

c) Dosya No                            :  OA SEAŞ 10/91

d) Kayıt No                             :  2010/543572

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 55,00 TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 29.11.2010 Pazartesi Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini adet olarak birim bedel TL, üzerinden vereceklerdir (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim Fiyat üzerinden Birim Fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubu, teklif mektubundaki birim bedel cinsinden olacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine Göre Yapılacaktır.

8718/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.125,00 TL ile en çok 48.433,05 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 112,50 TL, en çok 4.843,31 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, panelvan minibüs, karavan vb. 34 adet araç açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası /TRABZON adresindeki ihale salonunda 23.11.2010 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 22.11.2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Trabzon İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Trabzon İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8618/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 184,97 TL ile en çok 232.126,56 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,50 TL ile en çok 23.212,66 TL arasında olan, cinsi,miktarı,özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif otomobil aksam ve parçaları, fermuar,naylon çocuk terliği, fotoğraf makinası, muhtelif marka kol saati, telefon, dökme çay, paket çay, takı, muhtelif giyim eşyası, muhtelif cep telefonu aksam ve parçaları, muhtelif ev eşyası, muhtelif elektronik elektronik eşya aksam ve parçaları, muhtelif kırtasiye malzemesi cinsi 42 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 25.11.2010 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 24.11.2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12.Km / ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetlerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - İlan olunur.

Bilgi için : Antakya İşletme Şube Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

8622/1-1

—— • ——

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Burhaniye Belediye Başkanlığından :

1 - Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkulün satışı 19.10.2010 Tarih 2010/1105 Sayılı Encümen kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık artırma sureti ile yapılacaktır.

2 - İhalesi yapılacak olan gayrimenkulün mahalle, ada. parsel, muhammen bedel, geçici teminat bedeli ve imar durumu:

Mahallesi                   :  İskele Mah. Ören-Denizciler cad.

Pafta                          :  24 26 C

Ada                            :  274

Parsel                         :  11

Alanı                          :  7.118,29m2

Muhammen Bedeli    :  2.550,000,00 TL

Geçici Teminat          :  76.500,00 TL

İmar Durumu             :  Turistik Tesis Alanı-5 Katlı Otel İnşaatı yapılır

3 - İhalesi 30.11.2010 Salı günü saat 14.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:

a - Şirketlerin imza sirküleri, Ticaret Odası belgesi, Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

b - Şahısların, nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu ile birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde Burhaniye Belediyesi Encümeni huzurunda bulunmaları gerekmektedir.

c - Belediyemize kira, ÇTV, su borcu olmadığına dair belge,

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

8756/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Van Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Caddesi Beşyol mevkii Aydın TALAY Yer altı Çarşısında bulunan 27 Adet işyeri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesince Acık arttırma usulü ile aylık kira karşılığında, 10 yıllık kiralama ihalesi 28/10/2010 tarih ve 1110 nolu Belediyemiz Encümen kararı ile Kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

1- İhale 25.11.2010 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- Genel ve Teknik şartnameler çerçevesinde kiraya verilecek olan iş yerleri;

 

İŞ YERİ NO

İŞ YERİ m2

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

Aylık

10 (On) Yıllık

3

35,11

351,10

42.132,00

1.263,96

4

33,63

336,30

40.356,00

1.210,68

5

34,51

345,10

41.412,00

1.242,36

6

32,50

325,00

39.000,00

1.170,00

7

31,86

509,76

61.171,20

1.835,14

8

36,00

504,00

60.480,00

1.814,40

9

31,35

501,60

60.192,00

1.805,76

10

35,11

561,76

67.411,20

2.022,34

11

34,80

556,80

66.816,00

2.004,48

12

34,81

556,96

66.835,20

2.005,06

13

35,40

566,40

67.968,00

2.039,04

23

28,10

449,60

53.952,00

1.618,56

27

28,80

460,80

55.296,00

1.658,88

28

34,14

546,24

65.548,80

1.966,46

34

31,10

497,60

59.712,00

1.791,36

36

38,80

620,80

74.496,00

2.234,88

38

29,20

467,20

56.064,00

1.681,92

39

33,10

529,60

63.552,00

1.906,56

47

17,70

283,20

33.984,00

1.019,52

49

16,00

256,00

30.720,00

921,60

50

16,98

271,68

32.601,60

978,05

52

15,10

241,60

28.992,00

869,76

54

16,82

117,74

14.128,80

423,86

55

14,80

103,60

12.432,00

372,96

56

16,88

118,16

14.179,20

425,38

63

16,77

234,78

28.173,60

845,21

74

13,50

189,00

22.680,00

680,40

 

3-İhaleye girmek isteyen isteklilerden,

İstekli Gerçek Kişi İse;

a) Kanuni ikametgahı olması (Varsa telefonunu bildirmesi),

b) Şartname aldığına dair belge (Makbuz),

c) Vergi Dairesi ilişik (borçsuz) yazısı,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

f) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge,

g) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

İstekli Tüzel Kişilik İse;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz,

e) Şartname aldığına dair makbuz,

f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

g) Vergi Dairesi ve SSK ‘dan ilişik (borçsuz) yazısı,

h) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge,

4- İhale Şartnamesi her gün mesai dahilinde Cumhuriyet Caddesi 1. Sokak Vaski binası Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya 100,00 TL karşılığında alınabilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 25 KASIM 2010 Perşembe günü saat 14.00 da Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İhlale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta uygun istekliyi seçmekte serbesttir.

7- İlan olunur.

8642/1-1

—— • ——

KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT DE 24000, DE 18000 VE E14000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE, Ø1100 mm’lik 1000 ADET

MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                                   :   2010 / 544994

1- İdarenin:

a) Adresi                                             :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 :   malzeme@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı  :   Ø1100 mm’lik 1000 Adet Monoblok Tekerlek

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/12/2010 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Loko Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8723/1-1


YAPAY PRES TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından :

İşin adı : Yatay pres tezgahı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :  2010/541510

Dosya No                               :  1026565

1 - İdarenin :

a) Adresi                                 :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2  57090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Yatay pres tezgahı: 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :  30.11.2010 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

a) Yetkili satıcı belgesi (firmaya ait)

b) Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar teklifte birlikte verilecektir.

5 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - 59.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 30.11.2010 Salı günü saat 15.00'a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

8728/1-1


İŞCİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

Fabrikamız Pancar Muhasebesi yardımcı işçilik hizmeti alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası              :   2010 / 542065

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Adana yolu üzeri 9. km Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi      : -

2- İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Fabrikamızın Pancar Muhasebe Bölümünde 11 ay süreli günlük toplam 6 kişi ile yardımcı işçilik hizmeti.

b) Yapılacağı yer                    :   Ereğli Şeker Fabrikası Pancar Muhasebe Bölümü

c) İşin süresi                           :   İşe başlama tarihinden itibaren 11 aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                    :   23 / 11/ 2010 - saat 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzde otuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

6 adet personel, Yüklenicinin Çalıştıracağı personelinin durumu ile ilgili istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında belirtilecektir.

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Resmi ve Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8758/1-1


MUHTELİF FLEXİBLE, RAKORLU VE BAŞLIKLI TEFLON HORTUM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2010/544234

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                            :   16PA4 Motor ve Lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere 35 kalem muhtelif flexible, rakorlu ve başlıklı teflon hortum teknik şartname, teknik bilgi ve resimlerine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   02/12/2010 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 02/12/2010 günü saat: 14:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8731/1-1

—————

MUHTELİF LAMA, KARE, KÖŞEBENT, YUVARLAK ÇELİK, U –KUTU PROFİL SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası             :   2010/544232

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   18 kalem muhtelif ölçü, miktar ve kalitede Lama, Kare, Köşebent, Yuvarlak Çelik, U-Kutu Profil satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   01.12.2010-14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 01.12.2010 günü saat: 14.00‘a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8732/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 606,52 TL ile en çok 27.214,39 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 60,65 TL, en çok 2.721,44 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, 2 tekerlekli römork, karavan, kamyon vb. 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 24/11/2010 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 23/11/2010. tarih ve saat 16.30'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (215 21 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8733/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No: 2010/543048

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliğinde; 01.01.2011 (Dahil) – 31.12.2011 (Dahil) tarihleri arasında 12 (On iki) ay süreyle, Açık İşletmenin üretim sahasından çıkartılan elemelik tüvenan cevherlerin titreşimli elekte elenerek elek üstü malzemenin triyajının yapılması işi ile eski, yeni konsantratör tesisinde ve kütüklü yıkayıcı ünitesinde ikinci yıkama işinin 21 işçi ile hizmet alımı olarak yaptırılması işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin :

A) Adresi                                         :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

                                                            Yeniköy Yolu Üzeri 11. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası            :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa) :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin                

A) Niteliği, Türü ve Miktarı            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliğinde; 01.01.2011 (Dahil) – 31.12.2011 (Dahil) tarihleri arasında 12 (On iki) ay süreyle, Açık İşletmenin üretim sahasından çıkartılan elemelik tüvenan cevherlerin titreşimli elekte elenerek elek üstü malzemenin triyajının yapılması işi ile eski, yeni konsantratör tesisinde ve kütüklü yıkayıcı ünitesinde ikinci yıkama işinin 21 işçi ile hizmet alımı olarak yaptırılması işi

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                              :  02/12/2010 Perşembe günü saat: 14:00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

4.1. Tedavüldeki Türk Parası,

4.2. Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

4.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

4.4. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Cihan Sok. No: 2 Tel: 0-312-294 20 00 Sıhhıye/ANKARA

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 156 Tel: 0-212-527 09 09 Aksaray/İSTANBUL

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No: 1 Tel: 0-232-484 37 16-17 - İZMİR

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tel: 0 - 266 - 6337221 - 63372 21-22 – Bigadiç/BALIKESİR

- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 150,00 TL.

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 02/12/2010 Perşembe günü – Saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliğine verilmiş olacaktır.

 8) İhalemiz 02/12/2010 Perşembe günü saat:14:00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinde olduğu gibidir.

9.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan ve ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet işleri kabul edilecektir.

10) İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8716/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü : Aladağ                                          İhale Tarihi  : 24.11.2010

Bölge Müdürlüğü    : Bolu                                              İhale Yeri     : Karacasu

Deposu

Emvalin Cinsi

Parti

Adeti

Miktarı

Muh.

Bedl.

% 3

Teminatı

(TL)

Açıklama

Adet

M3.DM3.

Ster

Ortakıraç

2.S.NB.Kl.Kt.Çs.Tom

2

 

28,481

 

209,00

180,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.Kl.Kt.Çs.Tom

24

 

702,479

 

167,00

3534,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.İn.Kt.Çs.Tom

20

 

606,958

 

147,00

2688,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

4

 

123,093

 

145,00

537,00

Global

Belkaraağaç

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

 

15,000

 

130,00

59,00

Global

Muhtelif

3.S.NB.İn.Kt.Çk.Tom

3

 

80,000

 

130,00

315,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

31

 

1173,339

 

153,00

5398,00

Global

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

22

 

851,704

 

139,00

3565,00

Global

Sultanköy

2.S.Çs.Maden Direk

1

 

30,000

 

130,00

118,00

Global

Muhtelif

2.S.Gök.Maden Direk

6

 

74,137

 

125,00

282,00

Global

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

73

 

1628,194

 

122,00

5987,00

Global

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

2

 

87,292

 

122,00

320,00

T.İrat

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

61

 

1606,565

 

122,00

5914,00

Global

Ortakıraç

Gök. Kağıtlık Od.

1

 

67,027

 

122,00

246,00

T.İrat

Sultanköy

Gök. Kağıtlık Od.

2

 

95,078

 

100,00

286,00

T.İrat

Demirciler

Kayın Yuv.San.Od.

1

 

12,284

 

105,00

39,00

Global

Sarıalan

Çam Sırık

1

 

 

16

55,00

27,00

Global

Çaydurt

Yap.Lif Yonga Od.

2

 

 

1000

60,00

1802,00

Global

Muhtelif

İb.Lif Yonga Od.

4

 

 

1000

47,00

1412,00

Global

Muhtelif

Motorlu Testere(Oleo-maç)

2

2

 

 

150,00

10,00

Müsadereli

Çaydurt

Çam Kağıtlık Od.

2

 

2,788

 

75,00

7,00

Müsadereli

TOPLAM

265

2

7184,419

2016

 

32.726,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 261 parti orman emvali, 4 parti müsadereli suç aleti ve orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20 si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 24/11/2010 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’da Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller  (% 30 ±) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.30’a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Müsadereli satış aletleri ve orman emvallerinin satışları kesin olup, ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak satış yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

8724/1-1

—— • ——

MUHTELİF ÇEŞİT VE MİKTARDA KABLO SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden :

Teşekkülümüzün ihtiyacı olan muhtelif çeşitte ve miktarda 16 kalemde toplam 103.000 metre kablo alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :  2010/539931

1 - Teşekkülün                              

a) Adresi                                         :  TEİAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27

                                                          Bahçelievler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :  Tel: (0312) 203 84 97-99 Fax: (0312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  ----

2 - İhale konusu malın                   

a) Niteliği, türü ve miktarı              :

                                                        SIRA      MALZEMELERİN                       İHTİYAÇ

                                                          NO       KARAKTERİSTİKLERİ              (METRE)

                                                           1      2X2,5 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)         2000

                                                           2      2X2,5 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)             2000

                                                           3      7X2,5 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)       11000

                                                           4      7X2,5 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)             4000

                                                           5      4X6 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)          24000

                                                           6      4X6 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)                5000

                                                           7      4X10 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)          5000

                                                           8      4X2,5 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)         6000

                                                           9      4X2,5 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)             2000

                                                           10    4X4 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)            9000

                                                           11    4X4 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)                2000

                                                           12    19X2,5 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)     14000

                                                           13    19X2,5 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)           6000

                                                           14    10X2,5 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)       7000

                                                           15    10X2,5 mm² ŞİLTSİZ (NYY/YVV)           3000

                                                           16    24X2,5 mm² ŞİLTLİ (NYCY/YVMV)       1000

b) Teslim yeri                                 :  TEİAŞ Ambarı Gölbaşı/ANKARA

c) Teslim tarihi                               :  Sözleşme imzalandıktan sonra 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                          Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,

                                                          İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 15031 Bahçelievler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :  09/12/2010 Perşembe günü saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat içi telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. 4.2 ve 4.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. İdari Şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin belgeler,

4.1.11.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.12. İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler.

4.1.13. Teslimat Programı Formu

4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir veya noterden alınan belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2.), (4.1.3.), ve (4.1.10.) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İstekliler kablolarla ilgili Türk Standartları Enstitüsünün TS IEC 60502 standartlarına uygunluk belgesini verecektir.

4.3.2. İş deneyim belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler,

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait son beş (5) yılda tek sözleşmede taahhüt edilen ve kusursuz gerçekleştirildiğine ilişkin iş deneyim gösteren belgeler veya yıllık en az 250.000 metre 2x2,5 mm² şiltli/şiltsiz veya 24x2,5 mm² veya üzeri şiltli kablo üretebildiğine dair Kapasite Raporu sunacaklardır.

Lisans ile üretim yapan imalatçılar, geçerli lisans anlaşmasının 1 suretini vermeleri halinde lisansör imalatçının yukarıdaki yeterlilik şartını sağlaması yeterli kabul edilecektir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, olduğunu gösteren belge ve belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. Aday ve İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler şunlardır:

a) Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.

d) Aday ve İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü kablo ve/veya bakır iletkenli kablo v.b. malzemeler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Şartnamede belirtilen belgeleri teklifleri dâhilinde sunmaları gerekir. Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 15024 Bahçelievler/ANKARA adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 200 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler 09/12/2010 günü saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere İsteklilerce belirlenir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

8793/1-1

—— • ——

ASKORBİK ASİT ( C VİTAMİNİ) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden :

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Kg  Askorbik Asit (C Vitamini) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 07.12.2010 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

6. Bu İhale 4734 sayılı KİK ’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

8741/1-1


MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK

Geçici Teminat

Bedeli

(TL)

Tanıtım

Dokümanı

ve İhale

Şartnamesi

Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarih ve

Saati

MALİYE HAZİNESİ

ANTALYA/ALANYA KARGICAK KÖYÜ 516 ADA 1 PARSEL NO.LU

TAŞINMAZ

Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak köyü, 516 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 13.616 m2 yüzölçümlü taşınmaz

100.000

400

23/12/2010

16:00

ANTALYA/ALANYA KARGICAK KÖYÜ 522 ADA 1 PARSEL NO.LU

TAŞINMAZ

Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak köyü, 522 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 7.910 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

300

23/12/2010

16:00

ANTALYA/MANAVGAT SORKUN KÖYÜ TAŞINMAZI

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Köyü, 1635 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 7.926,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

400

23/12/2010

16:00

İZMİR/ALİAĞA/BOZKÖYBİÇEROVA TAŞINMAZI

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Bozköy köyü, Biçerova mevkii, 1392 no.lu parselde kayıtlı 33.750.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

300.000

500

23/12/2010

16:00

ELAZIĞ/MERKEZ

SÜRSÜRÜ TAŞINMAZI

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü mahallesi 2240 ada 1 parsel, 2244 ada 1 parsel, 10 ada 322 parsel, 10 ada 46, 94 no.lu parsellerde bulunan toplam 115.676.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan yapılar

2.000.000

1.250

23/12/2010

16:00

İSTANBUL/SİLİVRİ SELİMPAŞA TAŞINMAZI

İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa köyü, Doğantepe mevkii, 46 pafta, 9973, 9974, 9975, 9976, 9978, 9979 ve 9980 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 31.072,39 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile 4321 no.lu parselde kayıtlı 4.101,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Maliye Hazinesine ait 177167/268800 oranındaki hisse, 4322 no.lu parselde kayıtlı 4.496,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Maliye Hazinesine ait 177167/268800 oranındaki hisse, 4323 no.lu parselde kayıtlı 2.413,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Maliye Hazinesine ait 177167/268800 oranındaki hisse, ve 4324 no.lu parselde kayıtlı 2.600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Maliye Hazinesine ait 177167/268800 oranındaki hisse

300.000

500

23/12/2010

16:00

 

1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Ancak bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilip herhangi bir şart içeremez.

3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

4) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur.

5) İhale konusu varlık için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

6) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR 250001200945200083000006 no.lu

- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu Varlığın İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği makbuz karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

7) Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir,

Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık  % 7,5 (yüzdeyedibuçuk) oranında basit faiz uygulanacak olup, 1. yıl için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz ödemesi 12. ayın sonunda, izleyen yıllar için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz ödemeleri de anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

8) Teklifler, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

10) İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilere satışı yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yabancılar yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerden en kısa sürede ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almaları istenir

11) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

8781/1-1