9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MOTORİN (F) TANKININ BAKIM VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:


60.000 LİTRE (AZALIR-ÇOĞALIR) < KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) İLE MOTORİN 50 (MOTORİN) > SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


KARİNA BOYASI ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :


SİYAH KAUÇUK HAMURU SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


2 ADET ÇİMENTOLAMA POMPASI VE 18 KALEM YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden :


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK TRAFO YAĞI ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZ CİHAZI TEMİN EDİLECEKTİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUAR HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


MADENCİ ELBİSESİ ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :


MUHTELİF CIVATA, SOMUN VE RONDELA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


8 ADET LİMAN İÇİ KONTEYNER TAŞIMA TREYLERİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


8 ADET 5. TEKER SİSTEMLİ ÇEKİCİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME SAHALARINDAN ÖĞÜTÜLMÜŞ 45.500 TON

ÜRÜNÜN İZMİR, İSTANBUL VE BANDIRMA’YA NAKLİYESİ VE DÖKME KONSANTRE ÜRÜNLERİN NUSRAT’A NAKLİYESİ VE

NUSRAT TAHMİL TAHLİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN MUHTELİF EBATLARDA

135.000 ADET BİG BAG TORBA MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOTORİN (F) TANKININ BAKIM VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Fuel Oil Santralında bulunan F Tankının iç temizliği, çıkan slacın varillenmesi, bakım ve onarımının yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale – kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası         :   2010 / 541584

1-) İdarenin :

a ) Adresi                            :   P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No      :   Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13

2-) İhale Konusunun :

a) Niteliği                            :   Fuel Oil Santralında bulunan F Tankının iç temizliği, çıkan slacın varillenmesi, bakım ve onarımının yaptırılması hizmet alımı işi.

b)Türü                                :   Hizmet alımı

c) Dosya No                       :   2010 / 51

d) Şartname Bedeli             :   100.-TL

e) Hizmetin Teslim Yeri     :   EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                       :   Toplam 60 takvim günüdür.

3-) İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                :   EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati               :   03 / 12 / 2010 Cuma günü – Saat 15.00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli İşletmemiz Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. TR 95000 1500 158007 296939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 03 / 12 / 2010 Cuma günü; saat 15: 00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8638/1-1


60.000 LİTRE (AZALIR-ÇOĞALIR) < KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) İLE MOTORİN 50 (MOTORİN) > SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüz demirbaşlarında kayıtlı 11 adet hizmet aracı ile hizmet satın alınarak kiralanan 7 adet binek araç olmak üzere toplam 18 adet aracın 01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arasındaki (24 Aylık) akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) ile sözkonusu araçlara GPS uydularından alınan konum bilgilerinin GSM/GPRS üzerinden bir merkeze iletilmesi ve kullanıcılara kontrollü olarak internet üzerinden sunulması esasına göre çalışan Araç Uydu Takip Sistemi (AUTS) cihazı takılması kaydıyla tahmini 60.000 Litre (azalır-çoğalır Kurşunsuz benzin “95 Oktan” ile Motorin 50 “Motorin”) akaryakıt, Ofisimiz Ticari Şartnamesi ile Akaryakıt İhalesi Teknik Şartnamesi ve Akaryakıt Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi (taslağı) hükümleri çerçevesinde açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

1 - Ticari Şartnamenin İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI başlıklı 2. maddesinde yer alan belgeler.

2 - İhale konusu malın üretimine veya ithaline veya piyasaya arzına, satışına, tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. belgelerin ve ayrıca ilgili mevzuatı gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli belgeler varsa bunların sunulması zorunludur.

3 - İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların şartname bedeli 100.-TL.’nı Ofisimiz veznelerine veya banka hesaplarına yatırmaları zorunludur. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulacaktır.

4 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.

a) İç zarfta; Yalnız teklif edilen indirim oranının yazılı olduğu Teklif Mektubu,

b) Dış zarfta; İç zarf ile birlikte Ofis Ticari Şartnamesi, Akaryakıt İhalesi Teknik Şartnamesi, Akaryakıt Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ile 1. ve 2. maddelerde belirtilen belgeler bulunacaktır.

5 - Teklifler 25.11.2010 günü, saat 12.00`a kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucu belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün veya bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. İhale isteklilerin yazılı tekliflerinin devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan iade edilecektir.

7 - İstekliler tekliflerini teslim anındaki mahalli cari fiyatlar üzerinden yapacakları indirim oranı olarak vereceklerdir.

8 - Geçici teminat; Alım konusu akaryakıt için teklif tarihindeki mahalli cari fiyatın (KDV hariç) alım miktarı ile çarpımı sonucu oluşan tutarın % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından süresiz geçici teminat verilecektir.

9 - Alım konusu akaryakıtın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler dikkate alınmayacaktır.

10 - Söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis ihale konusu malı ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte ve dilediği istekliye vermekte serbesttir.

8650/1-1


KARİNA BOYASI ALINACAKTIR

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :

“Karina Boyası Alımı” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                         :  2010/542198

1. İdare’nin

a) Adresi                                  :  Kennedy Cd. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL.

b) Telefon ve faks numarası    :  212 455 69 00 - 212 517 38 50

c) Elektronik posta adresi        :  satinalma@ido.com.tr

2. İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Toplam 15.540 Litre muhtelif karina boyası ile 4.000 Litre muhtelif tiner.

b) Teslimat yeri                       :  İdare’nin, Bedrettin Mh. Evliya Çelebi Cd. No: 2/4 Kasımpaşa/ İSTANBUL adresinde bulunan Haliç deposu.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                      :  İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kennedy Cd. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/ İSTANBUL.

b) Tarih ve saati                       :  30.11.2010 / Salı, saat 11:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. İhale tüm isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanı İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Satın Alma Müdürlüğü, Kennedy Cd. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 30.11.2010 / Salı, saat 11:00’a kadar İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlük Binası, Yazı İşleri Birimi, Kennedy Cd. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderen isteklilerin, ihale esnasında teklif vermeye yetkili bir personel bulundurmaları zorunludur.

8. İstekliler tekliflerini, her bir mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tâbi değildir.

8688/1-1


SİYAH KAUÇUK HAMURU SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız İhtiyacı “Siyah Kauçuk Hamuru” Açık İhale Usulü ile Satın Alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası                     :   2010 / 542753

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                       :   0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478

c) Faks numarası                            :   0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)   :   eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   74.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI (KAU-TŞ-014-C Nolu Teknik Şartnameye Göre) 0,5 mm lik 26.000 kg./2 mm lik 16.000 kg./4 mm lik 32.000 kg.

b) Teslim Yeri                                :   Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşme imzalandıktan sonra 243 ( ikiyüzkırküç ) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                            :   30.11.2010- Salı – Saat:14:00

c) İhale Usulü                                 :   Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

İdari şartnamemizin 7.ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL.( Elli Türk Lirası)karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.Ziraat Bnk. / Esk.Şb. – TR18 0001 0001 1740 0037 0150 01 /// Halkbank - Esk.Şb.- TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 /// Vakıfbank- Esk. Şb.-TR25 0001 5001 5800 7287 9716 90 /// T.İş Bnk.Esk.Şb.-TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 /// Akbank Esk.Şb.-TR59 0004 6000 2688 8000 0219 31 /// Şekerbank Esk.Şb.-TR61 0005 9001 5050 4032 0050 83 nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 30.11.2010- Salı günü saat 14.00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan )takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8645/1-1

—— • ——

TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 24.11.2010 Çarşamba günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı KİK’nun İstisna Alımı kapsamındadır.

6. 4734 sayılı KİK’un 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy/ANKARA

Tel: 0 312 397 33 65 – 66           Faks: 0 312 397 33 71 – 74

8667/1-1

—————

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Çuval Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 30.11.2010 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı KİK’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

Tel: 397 33 65 – 66            Faks: 397 33 71 – 74

8668/1-1


2 ADET ÇİMENTOLAMA POMPASI VE 18 KALEM YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden :

Çimentolama Pompası ve Yedekleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2010 / 525391

1- İdarenin

a) Adresi                                             :   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası               :   0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                  :   mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Mal Alımı, 2 Adet Çimentolama Pompası ve 18 Kalem Yedekleri Alımı

b) Teslim yeri/yerleri                         :   a) Yerli istekliler için Ankara MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları,

                                                               b) Yabancı istekliler için C&F herhangi bir Türkiye Deniz/Hava Limanı.

c) Teslim tarihi/tarihleri                      :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama talimatı tebliğinden (Yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden) itibaren; 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   03.12.2010 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri pompaların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, bilgi, belge, resim gibi v.b. dokümanları teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8605/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Floresan Lamba (18 W)

100.000

Adet

Teknik Şartname

22.11.2010

Yüzey Temizleme Maddesi (5 L ve 20 L)

500.000

Litre

Teknik Şartname

23.11.2010

Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı (5 L)

700.000

Litre

Teknik Şartname

24.11.2010

Mekanik Temizleme Tozu (Klorlu)

100.000

Kutu

Teknik Şartname

25.11.2010

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (5 L)

75.000

Litre

Teknik Şartname

25.11.2010

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple Sentetik Toz Deterjan

500.000

Kg.

Teknik Şartname

26.11.2010

Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik Toz Deterjan

75.000

Kg.

Teknik Şartname

26.11.2010

Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü Ayarlı Sentetik Toz Deterjan

100.000

Kg.

Teknik Şartname

26.11.2010

Yardımcı Yıkama Maddesi(Ağır Kir,Kan ve Yağ Çöz,Toz)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

29.11.2010

Yardımcı Yıkama Maddesi(Protein Bazlı Leke Çözücü, Toz)

10.000

Kg.

Teknik Şartname

29.11.2010

Yrd.Yık. Mad.(Grilik ve Sertlik Giderici, Kireç Çözücü, Sıvı)

10.000

Litre

Teknik Şartname

29.11.2010

Yrd.Yık. Mad.(Su Sertliği Giderici, Kireç Önleyici, Toz)

10.000

Kg.

Teknik Şartname

29.11.2010

Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L ve 20 L)

200.000

Litre

Teknik Şartname

30.11.2010

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı)

500.000

Litre

Teknik Şartname

01.12.2010

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı)

150.000

Litre

Teknik Şartname

01.12.2010

Cam Temizleme Maddesi (500 mL)

100.000

Şişe

Teknik Şartname

02.12.2010

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8624/1-1

—— • ——

EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK TRAFO YAĞI ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZ CİHAZI TEMİN EDİLECEKTİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI   :   2010 /535714

1- Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2- İhale konusu işin:

a)

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktar (Adet)

1

Trafo Yağı Çözünmüş Gaz Analiz cihazı

1

 

b) Teslim Yeri                            :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/ Kütahya

c) Teslim Süresi                          :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 90 Takvim Günü yürürlükte kalacaktır.

d) Dosya No                              :   Ticaret 2010/78

e) İhale Usulü                             :   Açık İhale

3- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komis-yonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :   01.12.2010 günü Saat: 14.00

4- İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Trafo Yağı Çözünmüş Gaz Analiz cihazı için teklif sunan firmalar, üreticilerin kendisi veya yetkili temsilcileri olmalıdırlar. Yetkili Satıcı veya Yetkili Temsilci belgesinin noter onaylı suretini veya aslını tekliflerine ekleyeceklerdir.

i) Teklif veren firmalar TSE onaylı teknik servise sahip olmalıdırlar. Ayrıca firmalar Sanayi Bakanlığından onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdırlar ve bu belgelerin noter onaylı suretlerini veya asıllarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

5- İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 75,-TL (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6- Teklifler ihale günü 01.12.2010 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8- Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10- Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11- Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12- İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8492/1-1

—— • ——

SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUAR HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1 - Kurumumuz Hastane/Tıp Merkezlerinin ihtiyacı olan tüm laboratuar tetkikleri sonuç bazında idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 210.000,00,-TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No: 10 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 1.000,00,-TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25 Kasım 2010 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8649/1-1


MADENCİ ELBİSESİ ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TTK ihtiyacı olarak 12.535 Takım Madenci Elbisesi Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale olacaktır.

1- İdarenin                                  :

İhale Kayıt No                           :   2010/539232

a) Adresi                                     :   TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                       Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :   Satınalma @taskomuru.gov.tr.

2- İhale konusu malın                 :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Madenci Elbisesi

                                                       Lacivert:11.116 Takım

                                                       Beyaz :1.419 Takım

                                                       Toplam :12.535 takım

b) Teslim yeri                             :   Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c)teslim tarihi                             :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 günde teslim edilecektir

3- İhalenin                                  :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   06 / 12 / 2010 – 15.00

c) Dosya no                                    1032208

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) Kumaş imalatcısı ile yapılan sözleşme(Teknik şartname Tablo-2 de istenen fiziksel ve performans özelliklerine uygun)

b) Reflektif bant üreticisi firma veya Türkiye temsilcisi firma ile yapılan sözleşme (sözleşmede belirtilen teknik özellikler belge fotokopileri ile desteklenecektir)

5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, en geç 06.12.2010, saat 1500’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

12- İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8619/1-1

—— • ——

MUHTELİF CIVATA, SOMUN VE RONDELA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2010/541474

1- İdarenin:

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2- İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                      :   11 kalem muhtelif ölçü, miktar ve kalitede cıvata, somun ve rondela satın alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   26/11/2010 - Saat 14:00

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 26/11/2010 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8607/1-1

—— • ——

8 ADET LİMAN İÇİ KONTEYNER TAŞIMA TREYLERİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2010/543064

1- İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 312 309 05 15/4179-4449 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi     :   malzeme@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   8 adet Liman içi Konteyner taşıma treyleri

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/12/2010 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Limanlar Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 50,-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8612/1-1

—————

8 ADET 5. TEKER SİSTEMLİ ÇEKİCİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt No                       :   2010/543075

1- İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 312 309 05 15/4179-4449 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi     :   malzeme@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :   8 adet 5. Teker Sistemli çekici

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/12/2010 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Limanlar Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8613/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME SAHALARINDAN ÖĞÜTÜLMÜŞ 45.500 TON

ÜRÜNÜN İZMİR, İSTANBUL VE BANDIRMA’YA NAKLİYESİ VE DÖKME KONSANTRE ÜRÜNLERİN NUSRAT’A NAKLİYESİ VE

NUSRAT TAHMİL TAHLİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1- İhale Kayıt No                   :   2010/542870

2- Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No: 2 Sıhhıye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 312 294 23 25 - 294 22 45

3- İhale konusu işin;

a) Adı                                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez stok sahalarından torbalı bigbag ürünlerin İzmir, İstanbul ve Bandırma limanlarına nakliyesi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek (M.Kemalpaşa / Bursa) stok sahasından torbalı bigbag ürünlerin İzmir Limanına nakliyesi, İşletmenin merkez stok sahalarından dökme konsantre ürünlerin lastik tekerlekli loder ile kamyonlara yüklenerek Nusrat stok sahasına nakliyesi ve Nusrat stok sahasındaki dökme konsantre ürünlerin loder ile cinslerine göre istiflenmesi, vagon bunkerlerine beslenmesi ve TCDD vagonlarına yüklenmesi işidir

b) Niteliği                               :  Teknik şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :   45.500 Ton

4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :   22/11/2010 Pazartesi günü, saat:14:00

c) Usulü                                  :   Açık ihale Usulü

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No:2 Sıhhıye/ANKARA) Kat:3 307 nolu oda, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir İhracat Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 10441 Bigadiç / BALIKESİR adreslerinde görülebilir ve ihale dokümanlarının elden verilmesi halinde KDV dahil 150,00 TL bedelle, kargo yoluyla istenmesi halinde ise masrafları ve KDV dahil 150,00 TL’nin Teşekkülümüz hesabına havale edilmesi kaydıyla aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler 22/11/2010 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.9. Mali Durum Belgesini,

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.10. Taşıma Yetki Belgesini,

İstekliler “4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

7.11. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

7.12.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uz¬manlık bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla (Kamyon-Tır) yapılan nakliye işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

8.Diğer Hususlar

İhale dokümanını kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 veya (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8629/1-1

—————

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN MUHTELİF EBATLARDA

135.000 ADET BİG BAG TORBA MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

1- İhale Kayıt No                   :   2010/542260

2- Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No: 2 Sıhhıye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 312 294 24 53 - 294 22 45

3- İhale konusu işin;

a) Adı                                     :   Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan muhtelif ebatlarda toplam 135.000 adet Polipropilen+Lamine Big Bag torbanın satın alınması işidir.

b) Niteliği                               :   Teknik şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :   135.000 Adet

4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :   29.11.2010-Pazartesi günü, saat:14:00

c) Usulü                                  :   Açık ihale Usulü

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No:2 Sıhhıye/ANKARA) Kat:3 319 nolu oda, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir İhracat Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR) ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/BALIKESİR) adreslerinde görülebilir ve ihale dokümanlarının elden verilmesi halinde KDV dahil 150,00TL bedelle, posta veya kargo yoluyla istenmesi halinde ise masrafları ve KDV dahil 160,00TL’nin Teşekkülümüz hesabına havale edilmesi kaydıyla aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler 29.11.2010 – Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.10. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

7.11.Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Her türlü torba imalatı ve satışı.

8.Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 veya (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8630/1-1