8 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27753

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden :

Savunma Sanayii Müsteşarlığından :

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden :

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden :

KADININ STATÜSÜ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7 nci ve 9 uncu derece “Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı” kadrosuna atanmak üzere en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının;

ALAN                                                                                                   ADET

* İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,

   İşletme ve İktisat Fakültelerinin;

   İktisat Bölümü Mezunu                                                                       (2)

   Maliye Bölümü Mezunu                                                                      (1)

   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunu                  (1)

* Hukuk Fakültesi Mezunu                                                                     (1)

* İletişim Fakültesi Mezunu                                                                    (2)

* Sosyoloji Bölümü Mezunu                                                                   5)

olmak üzere toplam 12 adet personel alımı yapılacaktır.

Genel Müdürlük, yapılacak sınav sonucunda bu ilanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman almaya yetkilidir.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman Yardımcılığı sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İletişim, Hukuk, İşletme ve İktisat Fakülteleri veya öğrenim itibari ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında A Grubu puan türlerinden KPSSP3 puan türünden; Sosyoloji Bölümü ile İletişim Fakültesi mezunlarının en az 70 puan, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ve Hukuk Fakültesi mezunlarının en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunanların atama yapılacak kadro sayısının 5 katına kadar olmak üzere; Sosyoloji Bölümü mezunlarından 25, İletişim Fakültesi mezunlarından 10, Hukuk Fakültesi mezunlarından 5, Maliye Bölümü mezunlarından 5, İktisat Bölümü mezunlarından 10, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunlarından 5 olmak üzere toplam 60 aday giriş sınavına alınacaktır. Değerlendirmede her kontenjanın son sırasında yer alan puana eşit olan adayların tümü sınava alınacaktır.

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2008, 2009, 2010) yabancı dilden en az (C düzeyi) 70 puan almış olmak,

e) 01.01.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar başvurabilir)

f) Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş olmak.

3 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 2 Kızılay/Ankara adresi veya http://www.ksgm.gov.tr/ adresinden temin edilecek İş Talep Formunun eksiksiz doldurularak aşağıda 4 üncü maddede istenilen belgeler ile birlikte 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren 03 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine (saat: 18:00) kadar şahsen veya postayla Genel Müdürlüğümüz evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması gereklidir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla veya elden teslim edilen evraklarda eksik belge bulunması halinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adaylar;

Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numaralarının yer aldığı dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar.

a) Genel Müdürlüğün Web sayfasından (http://www.ksgm.gov.tr/) veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından temin edilen İş Talep Formu.

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

c) Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için yetkili kurum tarafından düzenlenmiş denklik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

d) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet (4,5 x 6) renkli vesikalık fotoğraf,

e) Kendi el yazısı ile; ana ve baba adları ile meslek ve işleri, ilköğretim dahil öğrenim yaptıkları okullar ve yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten imzalı özgeçmiş,

f) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

g) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) belgesinin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

5 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, 7-10 Aralık 2010 tarihleri arasında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Web sayfasında (http://www.ksgm.gov.tr/) ve Genel Müdürlüğümüz binası girişinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Sınav Kurulu tarafından tek aşamalı ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda, adayların, 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yeralan Genel Müdürlüğün görev alanlarına giren konular hakkında bilgi düzeyi, genel kültürü, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkileri ve mesleğe uygunluğu gibi hizmetlerin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı da göz önüne alınarak, Kurul Üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekir.

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü Sınav 13-16 Aralık 2010 (4 gün) tarihleri arasında, 10:00 - 18:00 saatleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No.40 Kızılay/ANKARA adresinde 9.katta yapılacaktır. Sözlü sınavın belirtilen tarihlerde tamamlanamaması halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7 - KİMLİK BELGESİ

Adaylar, sınavda kimlik tesbitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) bulunduracaklardır.

8 - KAZANANLARIN İLANI VE ATAMASI

Giriş sınavında, ilanda belirtilen her bir alanda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre kazanan adayların asil ve yedek olarak isimleri, sözlü sınavın bitimini takip eden beş (5) iş günü içerisinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Web sayfasında ve Genel Müdürlük panosunda ilan edilecektir. Ayrıca kazananlara ve yedeklere yazılı tebligat yapılacaktır.

Kazananların, tebligatta bildirilen sürede istenen belgeler ile birlikte Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

Tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırası ile aynı usulle atanabilir.

Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorunlu nedenler dışında onbeş (15) gün içerisinde görevine başlamayanlar ile ispatı mümkün zorunlu nedenle göreve başlayamama hali iki (2) ayı aşanların atamaları iptal edilir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden üç (3) iş günü içerisinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç iki (2) iş günü içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Nihai sınav sonucu, itirazların karara bağlanmasını takip eden üç (3) iş günü içerisinde www.ksgm.gov.tr adresinde ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (Ziya Gökalp Caddesi No: 40 Kızılay/ANKARA adresinde) girişindeki duyuru panosunda ilan edilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

İLETİŞİM TELEFONLARI:

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Telefon: (0312) 430 45 77 (dahili; 1101-1102)

8614/1-1

—— • ——

Savunma Sanayii Müsteşarlığından :

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINA SINAVLA UZMAN

YARDIMCISI ALINACAKTIR

Savunma Sanayii Müsteşarlığına 3 Teknik (1 Uçak Müh./Havacılık ve Uzay Mühendisi,  1 Gemi İnşaa Mühendisi, 1 Makina Mühendisi) ve 2 Genel İdare Hizmetleri (1 Hukuk, 1 İktisat/İşletme) sınıflarında istihdam edilmek üzere toplam 5 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A) Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmamak,

6. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Devlet Memurluğuna engel bir durumu olmamak.

B) Özel Şartlar:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içindeki veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının,

a. Teknik Hizmetler Sınıfı için; Mühendislik fakültelerinin Uçak Mühendisliği/Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaa Mühendisliği, Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı için; Hukuk Fakültesi’nden ve İktisat/İşletme bölümlerinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27- 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden, KPSSP (1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin meslek grubu içinde en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.),

3. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS) Sınavı’ndan 80 puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,

4. Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına en fazla bir kez katılmış olmak,

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

- Diploma veya çıkış belgesi aslı veya onaylı sureti,

- KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti,

- Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(Yukarıda istenilen belgelerin suretleri, asılları ibraz edilmek kaydıyla, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından onaylanır.)

- Özgeçmiş,

- İki adet vesikalık fotoğraf,

- Müsteşarlıktan  temin edilip doldurulacak “İş Başvurusu Formu” (İstenildiği takdirde “www.ssm.gov.tr” adresinden de sağlanabilir).

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 30 Kasım 2010 Salı günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

ç) Başvuran adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, her öğrenim dalı için atama yapılacak kadro sayısının 5 katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.

d) Giriş Sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılırlar. Ön Görüşme ve Sözlü sınav tarihleri, Giriş Sınavına çağırılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilecektir.

e) Her bir öğrenim dalı için belirlenen kontenjan kadar adayın başvurmaması veya sözlü sınavda başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar diğer bölümlerden en yüksek puana sahip adaylar ile doldurulabilecektir.

f) Sınav sonuçları Savunma Sanayii Müsteşarlığında ve Müsteşarlık web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır. (http://www.ssm.gov.tr)

g) Kazanan adaylar en geç 31 Aralık 2010 tarihinde işe başlayacaklardır.

h) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 4119014 no.lu telefonundan sağlanabilir.

8636/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden :

Belediye Meclisimizin 06/08/2010 tarih ve 469 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/10/2010 tarih ve 3049 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi, İmarın 46084 ve 46085 sayılı adalar arasında bulunan çocuk bahçesi üzerinde 1 adet regülatör istasyonu yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği” 08/11/2010 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8652/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/08/2010 tarih ve 470 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/10/2010 tarih ve 3048 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi, İmarın 29 ada 4 sayılı parseli, 53, 54, 55, 58, 59, 61 ila 76, 81, 84, 85, 87 ila 91 sayılı adalar ile 48314 ila 48321 sayılı adalara ait 1/1000 ölçekli imar planı 6.1 nolu plan notu değişikliği” 08/11/2010 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8653/1-1

—— • ——

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 08.11.2010 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

 

ADA                       PARSEL

23682                         TÜM

8575/1-1


Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/117987

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Tarım İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın-Merkez

Adresi

Adnan Menderes Mah. Yayla Kemal Cad. No: 2

Tel-Faks

256 211 30 00 – 256 211 30 10

Posta Kodu

09010

E-Mail

aydin.imi@tarimnet.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hakkı Öztürk

 

Adresi

Güvenevler Mah. 213 Sokak 20. Blok No 5/A Sanayi Çarşısı Ayonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

26272045402

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

26272045402

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

03-50698

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8651/1-1