8 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27753

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİDRAZİN HİDRAT SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


BUHAR HATTI BORULARI VE EKİPMANLARININ DEMONTAJI İLE YENİLENECEK BORU SİSTEMİNİN TASARIMI, İMALATI, YERİNE MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden :


ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ (MİNİMUM 4 TONLUK) VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


ANA KAZAN CÜRUF KIRICI TEKNESİ BOŞALTMA KAPAĞI ALTINA DARBELİ TERSİYER KIRICI YAPILMASI, ÖN ELEK TAKILMASI VE SİSTEMİN MOBİL OLARAK (RAYLI) İMAL EDİLMESİ VE SİSTEME MONTAJININ YAPILMASI, SİSTEMİN ÇALIŞIR VE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden :


V.94.2 GAZ TÜRBİNLERİNE AİT İNNER CASING SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden :


SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden :


ÇİMENTOLAMA BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden :


TM 12.4.1 GRUBU (ŞİLE (TEKE), BEYKOZ, DİLİSKELESİ) TM’LERİNİN HİZMET ALIMI YOLU İLE 3’NCÜ ŞAHISLARA 3 YIL SÜREYLE

İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLARINDAN 139.000 TON

ÜRÜNÜN İSTANBUL LİMANLARINA KARAYOLU + RORO, İZMİR, GEMLİK VE İZMİT KÖRFEZİ LİMANLARINA KARAYOLU İLE

NAKLİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından :


GAP ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİDRAZİN HİDRAT SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                                             :   Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası               :   Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :   afsın@euas.gov.tr

2- İhale konusu malın

A- a) Dosya No                                 :   2010/133

b) Niteliği, türü ve miktarı                  :   HİDRAZİN HİDRAT ALIMI

c) Teslim yeri                                     :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                   :   Sözleşmeye müteakip 30 (otuz) gün.

e) Şartname bedeli                              :   50,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                          :   25.11.2010 Perşembe Günü Saat : 14.00

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer :   Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR64000 100039 0298 96309-5001 no’lu hesaba

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5- İhale tüm isteklilere açıktır.

6- İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 25.11.2010 tarihinde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11- Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

8474/1-1


BUHAR HATTI BORULARI VE EKİPMANLARININ DEMONTAJI İLE YENİLENECEK BORU SİSTEMİNİN TASARIMI, İMALATI, YERİNE MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Buhar türbinleri ST 20 ve ST 30’un ana buhar hattındaki Hp türbin çıkış Lp türbin giriş borularının (by-pass hattı dahil) ve ekipmanlarının demontajı ile yenilenecek boru sisteminin teknik şartnameye göre tasarımı, imalatı, yerine montajı ve devreye alınması işi açık ihale – kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI   :   2010/541880

1-) İDARENİN :                         

a) Adresi                                     :   P.K. 47   34315 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No               :   Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği                                    :   Buhar türbinleri ST 20 ve ST 30’ un ana buhar hattındaki Hp türbin çıkış Lp türbin giriş borularının (by-pass hattı dahil) ve ekipmanlarının demontajı ile yenilenecek boru sisteminin teknik şartnameye göre tasarımı, imalatı, yerine montajı ve devreye alınması işi.

b) Türü                                       :   Hizmet alımı

c) Dosya No                               :   2010/53

d) Şartname Bedeli                     :   100.-TL

e) Hizmetin Teslim Yeri             :   EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                               :   Toplam 186 gündür.

3-) İHALENİN :

a) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                        :   24/11/2010 Çarşamba günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli İşletmemiz Vakıfbanlar Bankası Avcılar Çarşı Şb. TR 95000 1500 158007 296939 341 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 24/11/2010 Çarşamba günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8627/1-1


ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ (MİNİMUM 4 TONLUK) VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2010/525715

1- Teşekkülün;

a) Adresi                                 :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2- İhale konusu işin: a)

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktarı

1

Çift Kirişli Gezer Köprülü Vinç (Minimum 4 Tonluk)

1 Adet

TOPLAM

1 Adet

 

b) Teslim Yeri                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                      :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 50 Takvim günüdür.

d) Dosya No                          :   Ticaret 2010/81

e) İhale Usulü                         :   Açık İhale

3- İhalenin                              ;

a) Yapılacağı Yer                    :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati           :   23.11.2010 Saat: 14.00

4- İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz

5- İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp dokü-man bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 23.11.2010 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8223/1-1


ANA KAZAN CÜRUF KIRICI TEKNESİ BOŞALTMA KAPAĞI ALTINA DARBELİ TERSİYER KIRICI YAPILMASI, ÖN ELEK TAKILMASI VE SİSTEMİN MOBİL OLARAK (RAYLI) İMAL EDİLMESİ VE SİSTEME MONTAJININ YAPILMASI, SİSTEMİN ÇALIŞIR VE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                           :   2010/530408

1 - İdarenin Adresi;                    :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No                :   Tel : 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks : 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   EÜAŞ – Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan ana kazan cüruf kırıcı teknesi boşaltma kapağı altına darbeli tersiyer kırıcı yapılması, ön elek takılması ve sistemin mobil olarak (raylı) imal edilmesi ve sisteme montajının yapılması, sistemin çalışır ve sorunsuz bir şekilde EÜAŞ’a teslimi işi

b) Teslim Yeri                            :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi        :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici firma sözleşme kapsamındaki tersiyer darbeli cüruf kırıcı imalatını 20 takvim gününde tamamlayacaktır. Firma imalatları tamamlaması sonucu montaj çalışmaları için işletmemize yazılı olarak başvurarak montaj çalışmaları için izin isteyecektir. Başvurusuna istinaden ünite revizyon çalışmalarında ise Montaj prosedüründe belirtilen hususları sağladıktan sonra yer teslimi yapılacak ve montaj çalışmalarını 10 takvim gününde tamamlayacaktır. Ünite revizyon çalışmalarında değil ise firma ilk ünite duruşunu bekleyecektir. Ünite duruşunun olmaması ve ünite duruşu sırasında bu işin zamanında yetiştirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda bu iş 2011 yılı revizyonunda yada daha sonraki bir ünite duruşunda yapılmak üzere ertelenecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer         :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati           :   15 Aralık 2010 Çarşamba Saat 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 50,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, yukarıda belirtilen Şartname bedelinin Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 İBAN no.lu hesaba yatırılıp dekontun Müdürlüğümüz Satın alma Servisine gönderilmesi ile de temin edilebilir.

6 - Teklifler, 15 Aralık 2010 Çarşamba Saat 14:00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecekler ve yüklenici olan firmaya birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8287/1-1

—— • ——

AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE

1- Teşekkülümüz ihtiyacı 2.600.000 Adet 400 Gr. Gap Çay İç Poşeti %20 artar-azalır toleranslı olarak kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50.-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı,

b) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü –Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.11.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler, bu ihalede malzemenin tamamına teklif verecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - İhaledeki yaklaşık maliyet limitimiz, 4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen limitin altında kalması nedeniyle Kuruluşumuz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8345/1-1


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden :

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğümüzün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen kullanım dışı malzemeler satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer               :   EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü

                                                       İstasyon Mah. Ayaş Cad.No:78 Sincan/ANKARA

İhale tarihi                                  :   25.11.2010

İhale saati                                   :   10:30

Son teklif verme tarih ve saati    :   25.11.2010 Saat 10:30

İhale Dosya bedeli                      :   50,00TL

İrtibat Tlf.                                  :   (0312) 270 19 32-33-34-35

 

Sıra

No

Makinanın Adı

Markası

Tip

Adet

1

Soğutma kompresörü

Linde

AAF 61

7

2

Soğutma kompresörü

Linde

AF 6070

1

3

Elektrik motoru 132 kw, 560 d/d (Reosta ve tablosu beraber)

 

 

3

4

Elektrik motoru 45 kw, 960 d/d (Reosta ve tablosu beraber)

 

 

3

5

Mayi tankı

 

 

1

6

Mayi ayırıcı tankı

 

 

2

7

Kondenser (Su soğutmalı )

 

 

5

8

Su soğutma kulesi

 

 

1

9

Kule ve kondense pompaları (18,5 kw, 2900 d/dk)

 

 

6

10

Pompalama tankı

 

 

1

11

Ara soğutucu tankı

 

 

1

12

Soğutucu ünite 22.500 Kcal/h

 

 

25

13

Soğutucu ünite 50000 Kcal/h

 

 

14

14

Soğutucu ünite 45.000 Kcal/h

 

 

1

15

Soğutucu ünite 100.000 Kcal/h

 

 

1

 

1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Tekliflerin ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2. Firmalar satışa konu her makine ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi satışa sunulan bütün makineler içinde teklif verebileceklerdir. Tekliflerin %10’undan az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

3. İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00TL bedelle EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliğinden temin edilebilir.

4. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

8647/1-1

—— • ——

V.94.2 GAZ TÜRBİNLERİNE AİT İNNER CASING SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden :

V.94.2 Gaz Türbinlerine Ait İnner Casıng Alımı işi açık ihale – kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI   :   2010 / 542496

1-) İDARENİN :

a ) Adresi                                    :   P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No              :   Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)

                                                       Faks : (0212) 875 91 10-13

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği                                    :   V.94.2 Gaz Türbinlerine Ait 1 adet İnner Casıng’in teknik şartnameye göre alımı

b)Türü                                        :   Mal alımı

c) Dosya No                               :   2010 / 56

d) Şartname Bedeli                     :   250.-TL

e) Hizmetin Teslim Yeri             :   EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                               :   Toplam 60 takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer                       :   EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati                       :   25 / 11 / 2010 Perşembe günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 250.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli İşletmemiz Vakıfbanlar Bankası Avcılar Çarşı Şb. TR 95000 1500 158007 296939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 25 / 11 / 2010 Perşembe günü; saat 15 : 00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8646/1-1


SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden :

Sigorta Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2010/538150

1 - İdarenin

a) Adresi                                  :  Söğütözü Mah.2180.Cad.No:86 06100 Çankaya ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası  :  Telefon: (0312) 2072764-2072801

    Faks                                     :  (0312) 286 90 73-286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi      :  mcengelci@tpao.gov.tr, sengin@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ortaklığımıza ait Tüm Sevkiyatların Nakliyat All-Risks Sigortası Hizmet Alımı İşi.

b) Yapılacağı Yer                     :  Yurtiçi ve yurtdışı muhtelif sevkiyatlar.

c) İşin Süresi                            :  31/12/2010 – 31.12.2011 (bir yıldır)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                      :  TPAO Genel Müdürlüğü, Makine-İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı 7. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                     :  03 /12/2010 14:00

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. İdari şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

d. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir.

e. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

h. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

ı. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge,

i. İhaleye, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri katılabilir ve bu Hazine Müsteşarlığı’ndan belgelendirilecektir.

j. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir.

k. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından  (a), (b), (c)  ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

l. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

m. Sigorta şirketleri teklif verirken şartnamemizin tüm hükümlerini kabul ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir

n - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş Deneyim Belgesi: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen  % 30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya  benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

o. Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan Nakliyat All-Risks Sigorta Poliçesi.

ö. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ihaleye katılamaz.

p. İhale dokümanının satın alındığını gösterir banka dekontu.

5 - İhale dokümanı; TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı / Gümrük Sigorta ve Nakliyat Müdürlüğü 6. Kat 620 no’lu odada görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00.-TL Türkiye Vakıflar Bankası 0684 nolu TPAO Bürosu nezdindeki 00158007290224965 no’lu hesaba (IBAN NO: TR970001500158007290224965) yatırılarak ihale konusunu ve şartname bedeli olduğunu belirtmek suretiyle aynı adresten temin edilir.

6 - Teklifler, 03/12/2010 tarih ve saat 14.00’e kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 03.03.2011 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8635/1-1


ÇİMENTOLAMA BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden :

Çimentolama Başlığı alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2010/523854

1- İdarenin

a) Adresi                                             :   MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası               :   0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                  :   mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Mal Alımı, 2 Adet 13 3/8” ve 2 Adet 9 5/8”lik Çimentolama Başlığı ve Yedek Parçaları Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                       :   a) Yerli İstekliler için Ankara MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları,

                                                               b) Yabancı istekliler için C&F herhangi bir Türkiye Deniz/Havalimanı,

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                   :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatı (yabancı isteklilerde akreditifin açıldığı tarihin) tebliğinden itibaren işe başlanacak olup, işin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   01/12/ 2010 ve 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8606/1-1


TM 12.4.1 GRUBU (ŞİLE (TEKE), BEYKOZ, DİLİSKELESİ) TM’LERİNİN HİZMET ALIMI YOLU İLE 3’NCÜ ŞAHISLARA 3 YIL SÜREYLE

İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Grup Müdürlüğümüze bağlı, TM 12.4.1 Grubu (Şile (Teke), Beykoz, Diliskelesi) TM’lerinin hizmet alımı yolu ile 3’ncü şahıslara 3 yıl süreyle işlettirilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/537801

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                         :   Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No: 9 Ümraniye/İST

b) Telefon ve faks numarası           :   216-5215800/4 HAT 216-3281193

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   4grupmd@teias.gov.tr

d) İlgilinin adı soyadı                      :   Yasin GÖK (Satınalma ve Ticaret Şefi)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Trafo Merkezi işletmeciliği, Hizmet, 3 Ad.TM

b) Yapılacağı yer                            :   Şile (Teke), Beykoz, Diliskelesi (İSTANBUL)

c) İşin süresi                                   :   3 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No: 9 Ümraniye/İST

b) Tarihi ve saati                            :   02.12.2010-14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17’nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

j) Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin şartnamede belirtilen belgeler.

m) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

n) Teknik Şartnamesinde istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c), (d), ve (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler :

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.3.1 - İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.3. İhalenin ilan tarihinde geriye doğru, son beş yıl içerisinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.3.4. Benzer iş olarak, İhalenin ilan tarihinde geriye doğru son beş yıl içerisinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.3.5. Benzer iş olarak, İhalenin ilan tarihinde geriye doğru son beş yıl içerisinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik santrali veya iletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler,

4.3.6. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört)  puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır.  Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları ekteki  “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

4.3.7. İs deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 35’i oranında ihale konusu is veya benzer islere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İs Deneyim Belgesi vereceklerdir.

Birden fazla is deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; iş Bitirme Belgesi, iş Durum Belgesi, İş Denetleme ve iş yönetme belgeleridir. (Standart Form – KiK027.0/H), (Standart form KiK.032 0/H) , (Standart form KiK.033 .0/H ) (Standart form KiK.034 0/H), (Standart form KiK.035.0/H )

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan Grup Müdürlüğümüz Satınalma ve Ticaret Şefliği’nde görülebilir ve 150 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 02.12.2010 saat 14.30’a kadar Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan Grup Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir. ihale sonucu, götürü bedel sözleşme yapılacaktır.

10 - Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan trafo merkezlerinin tamamı içindir.)

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup,  ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda  geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

8541/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLARINDAN 139.000 TON

ÜRÜNÜN İSTANBUL LİMANLARINA KARAYOLU + RORO, İZMİR, GEMLİK VE İZMİT KÖRFEZİ LİMANLARINA KARAYOLU İLE

NAKLİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1- İhale Kayıt No                       :   2010/539824

2- Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                         :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye-Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası       :   0 312 294 20 00/25 03 - 294 22 45

3- İhale konusu işin;

a) Adı                                         :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ambarlarından 139.000 Ton Ürünün İstanbul Limanlarına Karayolu + RoRo, İzmir, Gemlik ve İzmit Körfezi Limanlarına Karayolu ile Nakliyesi işidir.

b) Niteliği                                   :   Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer                 :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/ BALIKESİR

d) İşin Miktarı                            :   139.000 Ton

1- Bandırma Bor ve Asit Fab- Alsancak Limanı/İzmir 50.000 Ton,

2- Bandırma Bor ve Asit Fab-Aliağa /İzmir(TCE Ege,Nemport Limanları) 7.000 Ton,

3- Bandırma Bor ve Asit Fab-Ambarlı/İstanbul (Mardaş, Marport, Kumport Limanları) 79.000 Ton,

4- Bandırma Bor ve Asit Fab-İstanbul(Haydarpaşa Limanı) 1.000 Ton,

5- Bandırma Bor ve Asit Fab-Gemlik/Bursa (Gemport Limanı) 1.000 Ton,

6- Bandırma Bor ve Asit Fab-İzmit Körfezi (Evyap veYılport Limanları) 1.000 Ton.

4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                        :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No:2 Sıhhıye Çankaya/ANKARA

b) Tarih ve Saati                         :   29.11.2010 – Pazartesi günü, saat:14:00

c) Usulü                                      :   Açık ihale Usulü

5- İhale dokümanı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA Tel: 312 294 20 00/25 03, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL Tel: 212 527 09 09, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:1/5 35210 Konak/İZMİR Tel: 232 484 37 adreslerinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00TL bedel karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

6.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3.Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. Mali Durum Belgesini; İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

6.11. Taşıma yetki belgesini; 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

6.12. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

6.12.1.Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren her türlü kamyon ve tır ile yapılan yük taşıma işleridir.

7. İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 veya (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

8- Teklifler 29.11.2010 – Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8544/1-1

—— • ——

ARSA SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından :

İhale Konusu                           :    Arsa satışı, Z.Burnu, 2440 ada 13 parsel, 2485 ada 7 parsel

İhale Tarih ve Saati                  :    23.11.2010 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer            :    Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük/Birim              :    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve faxs                :    (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86

İlgili kişi ve E-Posta                 :    Muharrem ÇAMUR-mcamur@zeytinburnu.bel.tr/

                                                      Sinan SOUKSU-ssouksu@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü                     :    Arsa satışı/ Kapalı Teklif Usulü (2886/36)

Son Teklif verme tarihi/saati    :    23.11.2010/ saat: 10.00

AÇIKLAMA

2440 ada 13 parsel

1) Muhammen Bedeli              :    1.084.000,00,-TL.

2) Geçici Teminat %3              :         32.520,00,-TL.

3) İhale iştirak Teminatı(%7)  :         75.880,00,-TL.

4) Şartname bedeli                   :              300.00,-TL.

5) Yüzölçümü/m2 - 271.00m2

6) Satışa konu Belediye parselinin tamamı.

7) Halihazır durumu : Boş arsa

     2485 ada 7 parsel

1) Muhammen Bedeli              :       516.000,00,-TL.

2) Geçici Teminat %3              :         15.480,00,-TL.

3) İhale iştirak Teminatı(%7)  :         36.420,00,-TL.

4) Şartname bedeli                   :              300.00,-TL.

5) Yüzölçümü/m2 - 129.00m2

6) Satışa konu Belediye parselinin tamamı.

7) Halihazır durumu: Boş arsa

1) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

2) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

A) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

B) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

B) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

D) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

3) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatinden bir saat öncesine kadar, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

5) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8363/1-1

—— • ——

GAP ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE

1- Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı için 2.500.000 adet 400 gr. Gap Çay Kutu İskeleti %20 artar azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18.maddesi gereğince teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı- RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü –Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.11.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler bu ihalede malzemenin tamamına teklif verecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - İhaledeki yaklaşık maliyet limitimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrasında belirtilen limitin altında kaldığından Kuruluşumuz, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8431/1-1