8 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27753

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

K.K.K. 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : ADANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubeyazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO               :   2004/137

KARAR NO          :   2008/2

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   AKBAR ALLAHVERDIPOURGHEZELDAGH, Allahverdı ve Dilber oğlu, 1974 MACOO ŞEHRİ İRAN doğumlu, İran uyruklu

SUÇ                        :   Lisansa,izne bağlı malı yanılta.ithal etmek(mülga)

SUÇ TARİHİ         :   22/01/2004

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   10/01/2008

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 sayılı yasanın 4/a-2 ve 4/3 maddesi gereğince neticeten 46.166 TL adli para cezası ve suça konu eşyaların aynı yasanın 31/son maddesi uyarınca müsadere kararına hüküm olunmuş,  Sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8095

—————

ESAS NO               :   2006/55

KARAR NO          :   2006/242

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   ALI NAJAFI-Gholamreza ve Sakıne oğlu 1980 d.lu İran ülkesi Mashad şehri Nüf.kyt.lı İran uyruklu

SUÇ                        :   BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK

SUÇ TARİHİ         :   14/02/2006

SUÇ YERİ              :   DOĞUBAYAZIT/AĞRI

KARAR TARİHİ  :   31/03/2006

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 sayılı yasanın 4/a-2 ve 4/3 maddesi gereğince neticeten 3.273 TL adli para cezası ve suça konu eşyaların aynı yasanın 3 l/son maddesi uyarınca müsadere kararına hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8096


K.K.K. 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : ADANA

Esas No          :   2010/1431

Karar No        :   2010/194

Suç                  :   Firar

Suç Tarihi       :   23.07.2008-12.012010

Sanık Kimliği  :   Murat KORKMAZ (T.C. Nu: 12679045138), Ahmet ve Elif oğlu, 1986 doğumlu, Ankara/Bala İlçesi Keklicek Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 12.03.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Murat KORKMAZ'ın 23.07.2008-12.01.2010 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nun 62/1 inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 12.01.2010-15.01.2010 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin T.C.K nun 63/1 nci maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden mahsubuna,

Bilirkişiye harcadığı zaman ve mesai karşılığı C.M.K' nun 72 nci maddesi gereğince takdiren 35 TL ödenmesi için müzekkere yazılmasına,

Talebe uygun ve temyizi kabil karar verildi.

İş bu karar sanığın YÜZÜNE KARŞI alenen okundu, usulen tefhim olundu. Sanığa hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatıldı.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7019

—————

Esas No          :   2010/1476

Karar No        :   2010/358

Suç                  :   Üste Saygızlık

Suç Tarihi       :   25.012004

Sanık Kimliği  :   Vedat İŞİKLİ, Ferzande ve Şefika oğlu, 1983 doğumlu, Bingöl/Genç İlçesi Yazkonağı Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.05.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık terhisli P.Er Vedat İŞİKLİ hakkında sanığın 25.01.2004 tarihinde Emre İtaatsizlikte Israr suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan As.C.K.'nun 87/1 nci maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama sırasında sanığa isnat olunan eylemin emre itaatsizlikte ısrar suçuna değil 477 sayılı Kanunun 47. maddesinde düzenlenen üste saygısızlık suçuna vücut verdiğinin anlaşıldığı, bu suçtan dolayı yargılama yapmak görev ve yetkisinin Adana 6.Kor.K.lığı Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından 353 sayılı kanunun 9 ve 176 nci maddeleri uyarınca sanık hakkında Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanık hakkındaki dava dosyasının yetkili ve görevli Adana 6 Kor.K.lığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 195.196. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve Komutan'a tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığa, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, Mahkememize ya da herhangi bir mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7020

—————

Esas No          :   2010/1327

Karar No        :   2010/357

Suç                  :   Yoklama Kaçağı

Suç Tarihi       :   27.05.1998 - 01.11.2009

Hükümlü        :   Hacıbayram MEYDAN (T.C. Kimlik Nu: 39715234936); Memet Salih ve Zinet oğlu, 20.09.1978 Hınıs doğumlu. Erzurum İli Hınıs İlçesi Parmaksız Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.05.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık P.Er Hacıbayram MEYDAN1 in 27.05.1998-01.11.1999 tarihleri arasında yoklama kaçağı kalmak suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan As.C.K.'nın 63/1-A maddesi "üç aydan sonra gelenler" cümlesi gereğince dört ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın ikrarı lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ÜÇ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ (5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,

5271 .sayılı C.M.K.'nın 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7021

—————

Esas No          :   2008/628

Karar No        :   2008/619

Suç                  :   İzin tecavüzü

Suç Tarihi       :   09.06.1975-25.09.2005

Sanık Kimliği  :   Engin İDUĞ, Ahmet Sebahattin ve Nesrin oğlu 1953 d.lu, İstanbul, Şişli Mecidiyeköy nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 05.08.2008 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Engin İDUĞ'un 09.06.1975-25.09.2005 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-b maddesi gereğince takdiren ve teşdiden İKİ YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle T.C.K.' un 62/1 nci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR YIL SEKİZ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 25.09.2005-30.09.2005 tarihleri arasında yol ve nezarette geçirdiği sürelerin T.C.K.'nın 63/1 maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden mahsubuna,

5271 sayılı CMK' nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,

İş bu karar sanığın YOKLUĞUMDA açıkça okundu, usulen anlatıldı.

CMK.nun 231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7022

—————

Esas No          :   2009/1042

Karar No        :   2009/1712

Suç                  :   İzin tecavüzü

Suç Tarihi       :   19.05.2007-12.07.2008

Sanık Kimliği  :   Veysel GEZER (T.C.No: 277614591168); Zekeriya ve Kimya oğlu, 1978 doğumlu, Trabzon İli Araklı ilçesi Yeşilce Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 29.12.2009 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Veysel GEZER'in 19.05.2007-12.07.2008 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-b maddesi gereğince takdiren bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nun 62/1 inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın 12.07.2008-22.07.2008 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 22.07.2008-10.10.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K nun 63/1 maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden indirilmesine,

Talebe uygun ve temyizi kabil karar verildi.

İş bu karar sanığın ve müdafiin YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen tefhim olundu. Sanığa hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan; veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatılamadı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7194