7 Kasım 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27752

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. Duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI/ADET

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ

1

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

1

NÖROLOJİ

 

1

RUH SAĞLIĞI VE HAST.

2

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

 

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YENİ TÜRK DİLİ

1

 

SANAT TARİHİ

 

1

MÜT.TER.(İNGİLİZCE)

 

1

MÜT.TER.(ALMANCA)

 

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

1

DEVLET KONSDERVATUVARI

YAYLI ÇALGILAR(KONTRABAS)

 

1

 

 

 

 

 

8608/1-1

—— • ——

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından :

ERTELEME İLANI

Kurumumuz tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde yapılacağı duyurulan İletişim Uzman Yardımcılığı Sınavı aynı tarihte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı yapılacak olması nedeniyle 04 Aralık 2010 tarihine ertelenmiştir.

8578/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İlim ve İhsan Vakfı, Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinin 14/5/2010 tarihinde kesinleşen, 29/5/2008 tarih ve E: 2007/230, K: 2008/291 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8623/1-1

 


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :18.10.2010 Karar No:6132

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş

- MERKEZİ ve

TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :   Ziaur Rahman Caddesi No:3 06700 Gaziosmanpaşa-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   28.12.2009

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   XII no.lu Gaziantep

- SAHA İŞARETİ                      :   MER/XII/G

- KAPSADIĞI İL                      :   Şanlıurfa

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   48.655 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/MER/4745

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde AR/MER/4745 hak sıra numaralı, MER/XII/G işaretli ve 48.655 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8558/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :18.10.2010 Karar No:6133

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş

- MERKEZİ ve

TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :   Ziaur Rahman Caddesi No:3 06700 Gaziosmanpaşa-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   28.12.2009

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   XII no.lu Gaziantep

- SAHA İŞARETİ                      :   MER/XII/H

- KAPSADIĞI İL                      :   Şanlıurfa

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   49.658 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/MER/4746

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde AR/MER/4746 hak sıra numaralı, MER/XII/H işaretli ve 49.658 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8559/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi : 07.10.2010 Karar No: 6110

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.

- MERKEZİ ve

TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :   Ziaur Rahman Caddesi No:3 06700 Gaziosmanpaşa-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   08.09.2009

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   XVII no.lu İzmir

- SAHA İŞARETİ                      :   MER/XVII/K

- KAPSADIĞI İL                      :   Manisa

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   24.055 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/MER/4704

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/250.000 ölçekli İzmir haritasındaki 1.100 metre yükseltili Kucur tepe nirengiden N–136° 00’ doğrultuda ve 10.500 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 6.473 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 4.358 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 6.473 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, d)’den 1.454 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 5.548 metre güneyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 16.004 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g) köşesi 1/250.000 ölçekli İzmir haritasındaki 2.070 metre rakımlı Kumpınar tepe nirengiden N–322° 00’ doğrultuda ve 10.250 metre uzaklıktadır. (g)’den 6.627 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 3.877 metre doğuda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 11.868 metre güneyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 9.193 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak, talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 01.10.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş, istenilen muvafakat 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1’inci maddesinde sözü edilen 2 aylık sürenin dolacağı 01.12.2009 tarihine kadar cevaplandırılmadığından, aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’ne bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8560/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :08.10.2010 Karar No:6117

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Tiway Turkey Ltd.

- MERKEZİ                               :   Po Box 309 Ugland House, Grand Cayman Kyı- 1104 Cayman Island

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ     :   Hoşdere Caddesi Hava Sokak No:24/11 Kat:4 Yukarı Ayrancı, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ          :   09.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   IV no.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ                      :   TWY/IV/C

- KAPSADIĞI İLLER               :   Çankırı,Çorum

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   48.609 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/TWY/4811

KARAR:

Tiway Turkey Ltd. Şirketinin IV no.lu Çorum petrol bölgesinde AR/TWY/4811 hak sıra numaralı, TWY/IV/C işaretli ve 48.609 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8561/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :08.10.2010       Karar No:6118

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Tiway Turkey Ltd.

- MERKEZİ                               :   Po Box 309 Ugland House, Grand Cayman Kyı- 1104 Cayman Island

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ     :   Hoşdere Caddesi Hava Sokak No:24/11 Kat:4 Yukarı Ayrancı, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ          :   18.04.2008

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   XII no.lu Gaziantep

- SAHA İŞARETİ                      :   TWY/XII/B

- KAPSADIĞI İLİ                     :   Adıyaman

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   48.525 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/TWY/4466

KARAR:

Tiway Turkey Ltd. Şirketinin XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde AR/TWY/4466 hak sıra numaralı, TWY/XII/B işaretli ve 48.525 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8562/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI No.lu Diyarbakır petrol bölgesinde Adıyaman, Şanlıurfa İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu ARTPO/3793 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 26.09.2010 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8563/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XIII No.lu Hatay petrol bölgesinde Adana, Hatay İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3490, 3491 ve 3492 hak sıra numaralı üç adet petrol arama ruhsatının müddeti 11.10.2010 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8564/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XIV No.lu Adana petrol bölgesinde Adana İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu ARTPO/3494 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 11.10.2010 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8565/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.10.2010 Karar No: 6136

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                               :   Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ     :   Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No: 86 06100 Söğütözü-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   14.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   IV No.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ                      :   TPO/IV/BT

- KAPSADIĞI İL                      :   Çorum

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   49.331 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/TPO/4827

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli G32-c3 haritasındaki 559.6 metre yükseltili nirengiden N–274° 17’ doğrultuda ve 1.690 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 10.176 metre güneyde (b) köşesine doğru çizgi, (b)’den 7.539 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 5.242 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 5.658 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 8.634 metre güneyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 13.690 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g) köşesi 1/25.000 ölçekli H32-a4 haritasındaki 764 metre yükseltili Kızılyar T. nirengisinden N-13° 10’ doğrultuda ve 1.320 metre uzaklıktadır. (g)’den 24.051 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 26.821 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru çizgi .

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8566/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.10.2010 Karar No:6138

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Tiway Turkey Ltd

- MERKEZİ                               :   Po Box 309 Ugland House, Grand Cayman Kyı 1104 Cayman Island

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ     :   Hoşdere Caddesi Hava Sokak. No:24/11 Kat: 4 Yukarı Ayrancı ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   09.06.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   IV No.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ                      :   TWY/IV/E

- KAPSADIĞI İL                      :   Çankırı, Çorum

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   49.600 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/TWY/4813

KARAR:

Tiway Turkey Ltd Şti’nin IV no.lu Çorum Petrol Bölgesi’nde TWY/IV/E işaretli, AR/TWY/4813 hak sıra numaralı ve 49.600 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8568/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.11.2010 tarihinden 30.11.2013 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden 3 yıl süreyle uzatılması için 20.10.2010 tarihinde müracaat ettiği, Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

8569/1-1

—————

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San ve Tic A.Ş'nin I no.lu Marmara Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu AR/PPG/4037 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 23.03.2011 tarihinden itibaren Petrol Kanunu'nun 55/2'nci maddesine istinaden teminat karşılığında 2 yıl süreyle uzatılması için 20.10.2010 tarihinde müracaat ettiği, Petrol Tüzüğü'nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

8570/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.10.2010 Karar No:6137

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                  :   Tiway Turkey Ltd

- MERKEZİ                               :   Po Box 309 Ugland House, Grand Cayman Kyı 1104 Cayman Island

- TÜRKİYE'DEKİ ADRESİ      :   Hoşdere Caddesi Hava Sokak. No:24/l 1 Kat: 4 Yukarı Ayrancı ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :   09.06.2010

RUHSATIN

- MAHİYETİ                             :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                :   IV No.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ                      :   TWY/IV/D

- KAPSADIĞI İL                      :   Çankırı, Çorum

- YÜZÖLÇÜMÜ                       :   49.728 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI       :   AR/TWY/4812

KARAR:

Tiway Turkey Ltd Şti'nin IV no.lu Çorum Petrol Bölgesi'nde TWY/IV/D işaretli, AR/TWY/4812 hak sıra numaralı ve 49.728 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8567/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.09.2010 Karar No: 440

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1625–1946 hak sıra no.lu İşletme ruhsat sahasında yer alan, Hamitabat-Umurca Doğal gaz boru hattı güzergâhı için gerekli olan, ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi ve Lüleburgaz 1,2. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararı alınan Kırklareli İli, Babaeski İlçesine bağlı Kumrular Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun 575 no.lu parselin 369,23 m2’lik kısmı, 578 no.lu parselin 95,07 m2’lik kısmı, 764 no.lu parselin 184,58 m2’lik kısmı, 766 no.lu parselin 774,14 m2’lik kısmı, 769 no.lu parselin 74,19 m2’lik kısmı, 885 no.lu parselin 307,84 m2’lik kısmı, 893 no.lu parselin 711,99 m2’lik kısmı, 894 no.lu parselin 106,66 m2’lik kısmı, 895 no.lu parselin 783,07 m2 lik kısmı, 896 no.lu parselin 543,92 m2’lik kısmı, 897 no.lu parselin 263,28 m2’lik kısmı, 905 no.lu parselin 225,25 m2’lik kısmı, 1019 no.lu parselin 499,06 m2’lik kısmı ve 1504 no.lu parselin 678,55 m2’lik kısmı, 1560 no.lu parselin 208,48 m2’lik kısmı 1561 no.lu parselin 242,85 m2’lik kısmı Kırklareli İli, Babaeski İlçesine bağlı Müsellim köyü üzerinde kalan alanda kain tapunun, 906 no.lu parselin 468,72 m2’lik kısmı 911 no.lu parselin 507,38 m2’lik kısmı 914 no.lu parselin 380,54 m2’lik kısmı 3136 no.lu parselin 470,68 m2’lik kısmı Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Çeşmekolu Köyü üzerinde kalan alanda kain tapunun, 871 no.lu parselin 293,53 m2’lik kısmı 872 no.lu parselin 68,38 m2’lik kısmı 880 no.lu parselin 133,24 m2’lik kısmı 881 no.lu parselin 150,78 m2’lik kısmı, 882 no.lu parselin 42,59 m2’lik kısmı, 893 no.lu parselin 96,21 m2’lik kısmı, 1054 no.lu parselin 35,56 m2’lik kısmı, 1056 no.lu parselin 31,40 m2’lik kısmı, 1060 no.lu parselin 119,46 m2’lik kısmı, 1063 no.lu parselin 112,05 m2’lik kısmı, 1069 no.lu parselin 74,09 m2’lik kısmı, 1094 no.lu parselin 73,52 m2’lik kısmı,1097 no.lu parselin 160,96 m2’lik kısmı,1117 no.lu parselin 189,45 m2’lik kısmı, 1133 no.lu parselin 386,14 m2’lik kısmı,1137 no.lu parselin 1460,48 m2’lik kısmı, 1138 no.lu parselin 791,46 m2’lik kısmı, 1142 no.lu parselin 49,53 m2’lik kısmı, 1143 no.lu parselin 799,36 m2’lik kısmı, 1149 no.lu parselin 396,47 m2’lik kısmı, 1150 no.lu parselin 348,45 m2’lik kısmı, 1151 no.lu parselin 20,43 m2’lik kısmı, 1154 no.lu parselin 310,11 m2’lik kısmı, 1155 no.lu parselin 419,84 m2’lik kısmı, 1156 no.lu parselin 480,07 m2’lik kısmı, 1157 no.lu parselin 407,24 m2’lik kısmı,1158 no.lu parselin 129,77 m2’lik kısmı,1159 no.lu parselin 330,58 m2’lik kısmı,1160 no.lu parselin 1.272,58 m2’lik kısmı,1168 no.lu parselin 299,39 m2’lik kısmı,1169 no.lu parselin 273,52 m2’lik kısmı,1174 no.lu parselin 62,27 m2’lik kısmı,1176 no.lu parselin 151,27 m2’lik kısmı,1177 no.lu parselin 698,96 m2’lik kısmı,1178 no.lu parselin 366,48 m2’lik kısmı,1179 no.lu parselin 333,53 m2’lik kısmı, 1180 no.lu parselin 74,03 m2’lik kısmı, 1181 no.lu parselin 282,33 m2’lik kısmı, 1182 no.lu parselin 881,33 m2’lik kısmı, 1184 no.lu parselin 224,74 m2’lik kısmı,1187 no.lu parselin 518,23 m2’lik kısmı, 1188 no.lu parselin 30,76 m2’lik kısmı, 1189 no.lu parselin 272,32 m2’lik kısmı, 1714 no.lu parselin 47,03 m2’lik kısmı, 1715 no.lu parselin 475,31 m2’lik kısmı, olmak üzere toplam 22.070,71 m2 lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlak yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze 13.04.2010 ve bunu tamamlayan 27.05.2010 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi ve Lüleburgaz 1,2. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut krokilerde hudutları gösterilen Kırklareli İli, Babaeski ilçesi Kumrular ve Müsellim Köyleri, Lüleburgaz İlçesi, Çeşmekolu Köyünde kain toplam 22.070.71 m2’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87 inci maddesi gereğince istimlak yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli        : Kırklareli

İlçesi   : Babaeski

Köyü  : Kumrular

 

Parsel No.       Malikleri                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

575                 Hasan oğlu Mustafa TAŞKIRAN                   369.23

578                 Ahmet oğlu Sedat KURT                                  95.07

Parsel No.       Malikleri                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

764                 Hüseyin oğlu İsmail ARABACI                      184.58

766                 İbrahim kızı Esma GÜR                                  774.14

                       Haşim oğlu Ahmet GÜR

                       Haşim Kızı Biricik AY

769                 Mehmet oğlu Yusuf ÖZER                               74.19

                       Mehmet kızı Sevim YILMAZ

                       Mehmet Yüksel ÖZER

885                 Halil oğlu Tarık ÖZER                                    307.84

893                 Ahmet oğlu Sedat KURT                                711.99

894                 Mehmet oğlu Yılmaz ÖZTURAN                  106.66

895                 Ahmet kızı Ayşe SERT                                   783.07

                       Salih kızı Zehra KAŞIKÇI

                       Salih Zarif AKIN

                       Salih oğlu Coşkun SERT

                       Salih oğlu Cengiz SERT

896                 Ali kızı Melek ARABACI                              543,92

                       Hüseyin kızı Hatice ÖZKAYNAK

                       Hüseyin kızı Sebahat AKBAŞ

                       Hüseyin kızı Nebahat BABAYİĞİT

                       Hüseyin kızı Melahat GÜRSOY

                       Hüseyin oğlu Fikret ARABACI

                       Hüseyin oğlu İsmail ARABACI

897                 Ahmet oğlu Hasan BALLI                               263.28

905                 Aziz kızı Rukiye ASLAN                               225.25

1019               Mehmet oğlu Halil AYBAŞ (Mirasçıları)        499.06

1504               Ahmet oğlu Hasan BALLI                               678.55

1560               Hüseyin oğlu İsmail ARABACI                      208.48

1561               Hüseyin oğlu İsmail ARABACI                      242.85

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli        : Kırklareli

İlçesi   : Babaeski

Köyü  : Müsellim

 

 

 

Parsel No.       Malikleri                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

906                 Osman Kızı Ayşe YAŞAR                              468.72

911                 Naim oğlu Hasan GÜLER                              507.38

914                 Mustafa oğlu Necip GÜLAÇ                          380.54

3136               Hüseyin kızı Zeynep ŞAHİN                         470.68    

                       Hüseyin kızı Nuriye ERDİL

                       Hüseyin kızı Safiye BULUT

                       Hüseyin oğlu Aptullah İNAN

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli        : Kırklareli

İlçesi   : Lüleburgaz

Köyü  : Çeşmekolu

Parsel No.       Malikleri                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

871                 Hüseyin oğlu Hüdayet KAYALI                    293.53

                       Ali kızı Fatma KAYALI

                       Hüseyin kızı Lütfiye UYSAL

872                 Hüseyin oğlu Servet ARICI                               68.38

880                 Ahmet oğlu Hasan ERTÜRK                          133.24

881                 Hasan oğlu Ali BAŞTÜRK                             150.78

882                 Hüseyin kızı Fatma BAŞTÜRK                       42.59

893                 Hüseyin oğlu Feridun DİKME                          96.21

1054               Mustafa oğlu Veli BAŞTÜRK                          35.56

1056               Ali oğlu Fikret DÖNMEZ                                 31.40

                       Ali oğlu Sebahattin DÖNMEZ

1060               Hüseyin oğlu Ali KARA                                 119.46

                       Hüseyin kızı Sevim GÜMÜŞ

                       Hüseyin kızı Hatice TİRYAKİ

                       Hüseyin oğlu Hakkı KARA

                       Hüseyin oğlu Mehmet Ali KARA

                       Ali kızı Hacer TORPİL

                       Ali oğlu Rıfat GÜMÜŞ

                       Ali kızı Hatice YILMAZ

                       Ali oğlu Rıdvan GÜMÜŞ

1063               Ali oğlu Halil KARA                                       112.05

1069               Mehmet kızı Fatma HEKİMLER                     74.09

1094               Abdi oğlu Yücel ÖZDİL                                    73.52

1097               Mustafa oğlu Emin ÖZDİL                             160.96

1117               Ali oğlu Hasan GÜNCÜ                                  189.45

                       Halil oğlu Ali KÖKÇÜ

                       Halil kızı Fatma ERSOY

                       Hasan kızı Şehri EKREM

                       Mustafa oğlu Mustafa AYCAN

                       Mustafa oğlu Hasan AYCAN

                       Mustafa oğlu Mehmet AYCAN

                                              Hanife AYCAN

1133               Mehmet oğlu Hasan BÜYÜKEREN               386.14

1137               Bektaş oğlu Ekrem PANDA                        1.460.48

                       Ahmet oğlu Halil İbrahim UYSAL

                       Ahmet oğlu Güldali ÖZDİLER

                       Ahmet oğlu Veli UYSAL

                       Ahmet oğlu Zülfü UYSAL

                       Ahmet oğlu Nurettin UYSAL

1138               Bektaş oğlu Ekrem PANDAR                         791.46

                       Ahmet oğlu Halil İbrahim UYSAL

                       Ahmet oğlu Güldali ÖZDİLER

                       Ahmet oğlu Veli UYSAL

                       Ahmet oğlu Zülfü UYSAL

                       Ahmet oğlu Nurettin UYSAL

1142               Ali oğlu Veli BÜTÜN                                        49.53

1143               Şerif kızı Fatma GÜNÇER                              799.36

1149               Kanber kızı Fatma GEÇKİN                           396.47

                       Kanber kızı Naciye ERSOY

                       Kanber oğlu Şükrü ÇETİN

                       Şükrü oğlu İsmet ÇETİN

1150               Hüseyin kızı Hanife ÇETİN                            348.45

1151               Veli oğlu Ali AKAR                                          20.43

1154               Mehmet oğlu Coşkun BALKIR                      310.11

1155               Hamza oğlu Adem BAŞOĞUL(varisleri)        419.84

1156               İsmail oğlu Ali GÜNCER                                480.07

1157               Hüseyin oğlu Hamdi GÖNÜL                         407.24

1158               Sayit oğlu Ali HUY                                         129.77

1159               Yaşar oğlu Veli GÖNÜL                                  330.58

1160               Mehmet kızı Fatma UYSAL                        1.272.58

                       Veli oğlu Remzi UYSAL

1168               Mustafa oğlu Süleyman DEMİREL                299.39

1169               Ahmet Hamdi oğlu Recep BİLGİ                    273.52

1174               Mustafa oğlu Mehmet Ali TURGUT               62.27

1176               Bektaş oğlu Ekrem PANDAR                         151.27

                       Ahmet oğlu Halil İbrahim UYSAL

                       Ahmet oğlu Güldali ÖZDİLER

                       Ahmet oğlu Veli UYSAL

                       Ahmet oğlu Zülfü UYSAL

                       Ahmet oğlu Nurettin UYSAL

1177               Hilmi oğlu Arif TURHAN                              698.96

                       Hilmi kızı Kadriye EFSUN

                       Hilmi kızı Hanife UYGUN

1178               Hilmi oğlu Arif TURHAN                              366.48

1179               Mehmet oğlu Hasan BÜYÜKEREN               333.53

1180               Süleyman oğlu Teyfik DEMİREL                     74.03

1181               Şükrü oğlu İsmet ÇETİN                                 282.33

1182               Şükrü oğlu İsmet ÇETİN                                 881.33

1184               Ali kızı GÜLÜMSER ASAR                          224.74

1187               Ali oğlu Ahmet GENÇER                               518.23

1188               Hasan kızı Makbule ERTÜRK                         30.76

1189               Yaşar oğlu Veli GÖNÜL                                  272.32

1714               Veli kızı Cemile YILMAZ                                 47.03

1715               Ali oğlu Halil KARA                                       475.31

8571/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/42106

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Bahçelievler-Çankaya/Ankara

Adresi

İnönü Bulvarı No : 27

Tel-Faks

0 312 212 69 00-2017-312 212 78 54

Posta Kodu

6490

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

CAVE SRL

 

Adresi

MİLANO, (MI) VIA Raımondo Montecuccoli 36 cap 20147

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1574300123

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

MILANO

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

MI - 1326931

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8631/1-1