7 Kasım 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27752

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAYRİMENKULLER (DÜKKANLAR) SATILACAKTIR

Adıyaman Belediye Başkanlığından :


12.000.000 METRE KÜP KATMA SUYUNU KOŞULLANDIRMAYA YETECEK MİKTARDA ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARIN TEMİNİ VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN UYGUN BİR KOŞULLANDIRMA PROGRAMININ KONTROLLÜ OLARAK UYGULANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKULLER (DÜKKANLAR) SATILACAKTIR

Adıyaman Belediye Başkanlığından :

Madde 1) Adıyaman Belediye Meclisinin Mayıs 2010 dönemi 6 MAYIS 2010 tarih ve 85 sayılı meclis kararı gereği Başkanlık Makamının 01.11.2010 tarih ve 10 nolu onay belgesine göre mülkiyetleri Belediyemize ait Hocaömer mahallesi Belediye Sarayı yanı Selçuklu İşhanı Zemin Kat 105 ada 5 parselde kayıtlı 35, 36, 45, 46, 47, 48, 73 ve 74 Bağımsız Bölüm nolu 4 adet gayrimenkulümüz (Dükkanımız) mevcut haliyle ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. ve müteakip maddeleri gereği açık teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

Madde 2) Şartname ve ekleri 250,00,-TL karşılığında Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir veya görülebilir.

Madde 3) İhale Belediyemiz Encümen salonunda 30.11.2010 Salı günü saat 15:00’te Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. ve müteakip maddeleri gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4) a) Mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller (Dükkanlar) için ayrı ayrı tahmini satış bedelleri belirlenmiştir.

b)   Geçici teminat her bir gayrimenkuller (Dükkanlar) için tahmin edilen bedel üzerinden % 3’ten az olmamak üzere alınır.

Madde 5) İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu,

b) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İmzalanmış idari şartname,

g) Ortak girişim veya vekaleten giriliyorsa noter tasdikli yetki belgesi veya vekaletnamenin ibrazı zorunludur.

h) İhale idari şartnamesindeki maddelere muhalefet etmemek.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Madde 6) Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 7) Açık teklif mektupların en geç 30.11.2010 Salı günü saat 15.00’e kadar Adıyaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8604/1-1

 


12.000.000 METRE KÜP KATMA SUYUNU KOŞULLANDIRMAYA YETECEK MİKTARDA ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARIN TEMİNİ VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN UYGUN BİR KOŞULLANDIRMA PROGRAMININ KONTROLLÜ OLARAK UYGULANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

12.000.000 Metre küp katma suyunu koşullandırmaya yetecek miktarda şartlandırma kimyasalların temini ve yüklenici tarafından belirlenen uygun bir koşullandırma programının kontrollü olarak uygulanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :  2010/540657

1 - İdarenin

a) Adı                                             :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                        :  P.K.: 8   58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                        :  0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                            :  0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi              :  kangal@euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı,

Niteliği, türü ve miktarı                  :  12.000.000 Metre Küp Katma Soğutma suyunu, koşullandırmaya yetecek miktarda şartlandırma kimyasal madde temini ve koşullandırılması

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi              :  Yaklaşık 1 (bir) yıl

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                   :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                         :  Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer               :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati   :  25.11.2010 saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.: 8  58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 40,-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. Kargo veya posta yoluyla şartname talep bedeli 50,00-TL’dir. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki 06000100023431868655–5001 iban nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 25.11.2010, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K. 8  58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ulaşılabilir.

8572/1-1

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No.                    :   0274 - 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                               :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2- İhalenin Konusu Hizmetin :

 

S. No

a) Niteliği – Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale

Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Döküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin Geçerlilik

Süresi

1

AÇIK OCAKLARDAKİ MANEVRACI-HARMANCI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ

(45 PERSONEL İLE)

2010/535610

24/11/2010

Saat: 14.00

365

Takvim

Günü

75,00 TL

60 takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                            :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer /KÜTAHYA

c) Hizmetin Süresi                          :   Sözleşmelerin imzalandığı tarihinden itibaren yukarıda yazılı hizmet günleridir.

d) İhalenin yapılacağı yer               :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü - İhale Komisyon Salonu Seyitömer - KÜTAHYA

3- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da    : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 / YENİMAHALLE

-İzmir’de        : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: 0-232-3392671

-Kütahya’da   : SLİ.Müessesesi Müdürlüğü – Satın Alma Şb.Müdürlüğü / SEYİTÖMER Tel: 0274-2485670 (5 hat)

-Bursa’da        : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: 0224-8276471

adreslerinde görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7- Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

8498/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden :

1- a) Satışa esas bedeli en az 765,84 TL ile en çok 138.045,56 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 77,00 TL, en çok 13.805,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 grup eşya;Hurda konteyner, Muhtelif oto parçaları,Kömür,Plastik hammaddesi,Hurda Demir buzdolabı hurdası ve muhtelif eşya; açık artırma suretiyle, Çilingir Düğün Salonu İtfaiye arkası Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 23/11/2010 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 22/11/2010 tarih ve saat 16.00' ya kadar Sultanorhan Mh. Kuruçeşme Mevkii No:123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Gebze İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8494/1-1