7 Kasım 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27752

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

K.K.K. 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : ADANA

5 nci Piyade Eğtim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO               :   2003/381

KARAR NO          :   2009/31

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   ABDULLAH ABDURRAHMAN-Muhammet ve Müminet oğlu 1968 d.lu Dağıstan uyruklu

SUÇ                        :   BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK

SUÇ TARİHİ         :   31/12/2008

SUÇ YERİ              :   DOĞUBAYAZIT/AĞRI

KARAR TARİHİ  :   12/02/2009

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı  sanık hakkında dava zaman aşımı dolduğundan 765 sayılı TCK'nun 102/ ve 104 maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nun 223 maddesi uyarınca düşme kararı verilmiş, verilen karar Gürbulak Gümrük Müdürlüğü avukatı Av.Mustafa YILMAZ tarafından 17/04/2009 tarihinde Mahkememizin 2009/123 temyiz numarası ile temyiz edilmiş olmakla  sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8093

—————

ESAS NO               :   2006/371

KARAR NO          :   2007/125

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   HABIB SOLEIMANZAD-Alı ve Seyre oğlu 1954 d.lu İran uyruklu

SUÇ                        :   BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK

SUÇ TARİHİ         :   05/l1/2006

SUÇ YERİ              :   DOĞUBAYAZIT/AĞRI

KARAR TARİHİ  :   18/05/2007

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Mahkememizce 4926 sayılı yasanın 4/a-2 ve 4/3 maddeleri uyarınca 637,00 TL adli para ve 4926 sayılı yasanın 4/4 maddesi suça konu eşyaların müsaderesine hüküm olunmuş,  Sanık hakkında 5275 sayılı kanunun 98. maddesi gereği 5607 sayılı yasanın uygulanması konusunda karar verilmesine yer olmadığı yönünde mahkememizce ek karar verilmekle,  sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8094


K.K.K. 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : ADANA

Esas No          :   2009/1342

Karar No        :   2009/150

Suç                  :   İzin tecavüzü

Suç Tarihi       :   11.04.2007-12.07.2007

Sanık Kimliği  :   Görkem ŞAHİN, Necai ve Seher oğlu oğlu, 1986 doğumlu, Bursa/Yenişehir/Afşar ky. Nüfusuna kayıtlı. (TC No: 26551436990)

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 10.03.2009 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Görkem ŞAHİN 'in 11.04.2007-12.07.2007 tarihleri arasında temadi eden izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.' nın 66/1-b maddesi gereğince takdiren asgari hadden bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 Sayılı T.C.K.' nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 12.07.2007-16.07.2007 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin T.C.K.'nın 63 ncü maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden mahsubuna,

5271 sayılı C.M.K'nun 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak C.M.K.'nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,

İş bu karar sanığın YOKLUĞUNDA açıkça okundu, usulen anlatıldı.

CMK. nun 231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak kâtibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile 5 nci Zırhlı Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7012

—————

Esas No          :   2009/69

Karar No        :   2009/1226

Suç                  :   Firar

Suç Tarihi       :   05.04.2001-14.08.2001

Sanık Kimliği  :   Fatih İyikan (TC No: 50389402506); Rıza ve Aynur oğlu, 1980 D.Iu Konya İli Karatay İlçesi Durakfakı Mah. nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27.10.2009 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Fatih İYİKAN'ın 05.04.2001-14.08.2001 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA,.

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı T.C.K' nın 62/1 nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı CMK' nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK. nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi karan verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlan için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,

İş bu karar sanığın YOKLUĞUNDA açıkça okundu, usulen anlatıldı.

CMK.nun 231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7013

—— • ——

5 nci Piyade Eğtim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimlikleri, suçları ye cezaları yazılı şahıslar uzun zamandan beri aranıp bulunamadığından haklarında yerilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ, ilan tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay'a karar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilinir.

1) Mardin/Nusaybin İlç. Yolbilen köyü nüf. kay. Hüseyin . 1985 doğ. sanık Zinnar YÜCE'nin; Sivas 5'inci P.Eğt. Tug.K.lığı As.Mah.nin 23.05.2007 gün ve 2007/289-289-171 Esas-Evrak ve Karar sayılı gerekçeli kararı ile, Ast'a müessir fiil suçundan dolayı verilen 3000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, iş bu adli para cezasının 24 eşit taksitte alınmasına, 5237 Sayılı TCK.nun 52'nci maddesi uyarınca taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geriye kalan kısmının tamamen tahsil edilmesine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine karar verildi.

2) Ağrı merkez Sıtkiye mah. nüf. kay. İsmail .1985 doğ. Sanık Onur BALKI'nın; Sivas 5'inci P. Eğt. Tug.K.lığı As.Mah.nin 29.12.2009 gün ve 2009/795-679-639 Evrak, Esas ve Karar sayılı kararı ile emre itaatsizlikte ısrar etmek suçundan dolayı verilen 25 günlük hapis cezasına ilişkin kararın infazının henüz yapılamamış olması nedeniyle, Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.nin 05.07.2010 gün ve 2009/795-679 Evrak-Esas ve 2010/60 Müt. Karar sayılı Duruşmasız İşler Kararı ile, 25 Günlük Hapis Cezasının İnfazının Durdurulmasına, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması durumunda derhal salıverilmesine, 6000 Sayılı Kanuna eklenen geçici madde-1 uyarınca kamu düzenine ilişkin olan görev konusunda mahkememizin görevsizliğine, kararın kesinleşmesini müteakip dava dosyasının görevli ve yetkili Sivas 5'inci P. Eğt. Tug. K.lığı Disiplin Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

3) Konya/Bozkır İlç. Merkez Mah. nüf. kay. Mehmet . 1987 doğ. sanık Aycan AYDIN'ın;

a) Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.nin 15.06.2010 gün ve 2010/94-94-264 Evrak, Esas ve Karar sayılı kararı ile emre itaatsizlikte ısrar etmek, mukavemet ve amiri tehdit suçlarından ayrı ayrı BERAAT Kararı verilmiştir.

b) Yukarıda tarih ve sayısı yazılı gerekçeli kararla mukavemet ve amiri tehdit suçlarından ayrı ayrı verilen beraat kararları Sivas 5'inci P. Eğt. Tug. K.lığınca temyiz edilmiştir.

7024

—— • ——

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :

Evrak No          :  2010/566

Karar No          :  2010/372

Karar Tarihi     :  25 Mayıs 2010

Sanıklar            :  Feridun TOYDEMİR; İbrahim-Hanife Günün oğlu, 1969 doğumlu, Afyon, Merkez, Barbaros Mah. Nüfusuna kayıtlı, Feneryolu Mah. Hamdibey Sok. Dış Kapı No: 29 İç Kapı No:7 Kadıköy/İSTANBUL

Suç                   :  Müteaddit memuriyet görevini kötüye kullanmak suçuna iştirak

Suç Tarihi         :  21.07.2000, 10.11.2000, 13.07.2000, 03.07.2000, 06.07.2000, 19.07.2000, 11.10.2000, 03.10.2000, 30.10.2000, 27.11.2000, 13.06.2000,      22.05.2000,     18.07.2000,      27.11.2000

                            Deniz Halide ERDİL : İlhami-Selma Füsun kızı, 1972 doğumlu, İstanbul, Eminönü, Cankurtaran Mah. Nüfusuna kayıtlı, tepecik Yolu Alkent Sitesi Manolya 4 Daire: 1 Etiler/İSTANBUL

Suç                   :  Müteaddit memuriyet görevini kötüye kullanmak suçuna iştirak

Suç Tarihi         :  13.07.2000, 03.07.2000, 06.07.2000, 19.07.2000, 11.10.2000, 03.10.2000,      30.10.2000

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıkların söz konusu suçlarından dolayı mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda; Askeri Mahkememizin görevsizliğine, kararın kesinleşmesini takiben kovuşturma dosyasının görevli ve yetkili Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olmakla birlikte; açık ikametgâh adreslerinin tüm aramalara rağmen belirlenememesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden; söz konusu kararın, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımı tarihinden onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

6834