6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden :

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından :

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden:

Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

Milli Eğitim Bakanlığından :

Malatya Ürün Belgelendirme Müdürlüğünden :

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE Mersin Gözetim ve Muayene Müdürlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna aykırı iş ve işlemlerde bulunması nedeniyle Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin, 06.10.2009 tarihli ve 27558 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek, (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulduğu, kuruluşun 23.08.2010 tarihi 29997 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının 25.08.2010 tarihinde tescil edildiği, 31.08.2010 tarih ve 7639 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tespit edilmiş olup, Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.nin 486 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.nin 486 no'lu yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi, ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın şirket kayıtlarından çıkartılması, Bakanlık Makamının 15.10.2010 tarih ve 3019 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8610/1-1

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden :

DUYURU

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru tarihi Profesör ve Doçent adaylarının ilanın Resmi Gazete’de ve Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün (onbeş) içerisindedir. (En son yayımlanan ilan dikkate alınacaktır.) Diğer adayların ise Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisindedir.

Ayrıntılı bilgi http/www,omu.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

8615/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd., ve Southwind Energy LLC  Şti’nin XI No.lu Diyarbakır petrol bölgesinde Şanlıurfa, Mardin İlleri  sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-SEC/4220, 4221, 4222, 4223, 4224 ve 4225 hak sıra numaralı altı adet petrol arama ruhsatının müddeti  18.10.2010 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8504/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd., Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic.A.Ş. ve Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP-MER/3998, 3999  hak sıra numaralı 2 adet petrol arama  ruhsatının temdit edilmiş süresinin sona ereceği 08.01.2011 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi gereğince teminat karşılığında 2’şer yıl süre ile uzatılması için 13.10.2010-18.10.2010 tarihlerinde müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

8505/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O., Tiway Turkey Ltd., Foinavon Energy Inc. ve Petrol Ofisi Ar. Ür. San. ve Tic. A.Ş.’nin II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/TWY-FNV-TPO-POŞ/3499, 3500 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatında yapmış oldukları keşfe istinaden ARİ/ TWY-FNV-TPO-POŞ /3499-4713, 3499-4714, 3500-4715 hak sıra no.lu 3 adet sahada işletme ruhsatı iktisabı için müştereken yapmış oldukları müracaatlarından 20.10.2010 tarihinde feragat ettikleri Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (E) fıkrası gereğince ilan olunur.

8506/1-1

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

2004 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 02.12.2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş işlemlerle ilgili olarak, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 05.05.2009 tarih ve E.2009/189 sayılı “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararı doğrultusunda söz konusu işlemlerin yürütmesi 10.06.2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmi Gazete ilanı ile durdurulmuş, aynı Mahkemenin 17.09.2009 tarihli ve E.2009/189-K.2009/1151 sayılı “dava konusu işlemin iptali”  kararı doğrultusunda 14.11.2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen kuruluş hakkındaki işlemler iptal edilmiştir.

“İptal Kararı”na karşı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay 6. Dairesinin 20.04.2010 tarihli ve E.2009/15701-K.2010/4032 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararlarının bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma Kararı doğrultusunda, ilgili kuruluş hakkında 02.12.2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlatılan 10.06.2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmi Gazete ilanı kesintiye uğrayan işlemin kaldığı yerden devam edilmesi Bakanlık Makamının 22.10.2010 tarih ve 3079 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8552/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKFIN ADI: Ufuk Güldemir Gazetecilik Eğitim Kültür ve Doğa Vakfı

VAKFEDENLER: Ümit Şafak Okaygün, Naciye Gül Okaygün, Su Güldemir, Emir Okaygün, Necip Cengiz Okaygün, İlhami Melih Meriç

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/09/2010 tarih ve E: 2010/304, K: 2010/251 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Bakırköy 19. Noterliğince düzenlenen 30/06/2010 tarih ve 20367 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vakıf senedi ve yine aynı Noterlikçe düzenlenen 23/08/2010 tarih ve 25439 yevmiye nolu düzeltme senedi.

VAKFIN AMACI: Ufuk Güldemir’in gazetecilik ve yaban hayatı konusunda çalışmalarını ve faaliyetlerini devam ettirmek, bu amaca uygun olarak, Gazetecilik mesleğinin, saygınlığının özgürlüğünün ve bağımsızlığının geliştirilmesi ile gazetecilik ahlak ve ilkelerine uygun gazetecilerin yetiştirilmesine çalışmak, yaban hayatının sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak, eserler meydana getirmek, bu hususlarda yüksek öğretim ve eğitim kurumları kurmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 400.000,00,-TL nakit

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetçi, Başkanlık

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8580/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Recep KONUK.

VAKFIN İKAMETGAHI: Beyşehir Cad. No: 9 Meram/KONYA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/09/2010 tarih, E: 2010/433, K: 2010/413 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Konya 1. Noterliğince düzenlenen 13/08/2010 tarih, 12885 yevmiye nolu vakıf kuruluş senedi ile yine aynı noterlikçe düzenlenen 16/09/2010 tarih, 14383 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Vakfın amacı, özellikle sosyal, sağlık, tarım, teknoloji, eğitim, öğretim ve kültür hizmetleri konularında faaliyette bulunmak üzere genç nesillerin: Atatürkçülüğü, Atatürk ilke ve devrimlerini, demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyet yönetimini özümseyip bir yaşam biçimi haline getiren, bilimsel ve rasyonel düşünceyi özümsemiş; bilgili, araştırmacı, kültürlü, çağdaş teknolojiye hâkim, bilgi ve teknoloji üretebilen ve bunu insanlığın yararına kullanabilen, yüksek iş ahlâkına ve iş disiplinine sahip, uluslararası düzeyde rekabete hazır, üretici, yaratıcı, girişimci ve üstünlük sahibi, ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı, insana, çevreye değer veren bireyler olarak yetişmelerine, ayrıca, yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak, her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, üretici ve yararlı hale gelmesine çalışmak, hizmet etmek ve katkıda bulunmaktır. Bilimsel araştırma anlayışı ve kurumlarının geliştirilmesi ile tarım sektörünün modernleşmesi ve verimli hale gelmesi için çalışmak, hizmet etmek ve katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.500.000,00 TL. nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8579/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından :

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir.” hükmünü amir olan 11 nci maddenin 1 inci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Söz konusu coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, pazarlanması, tescil edilecek menşe adı ya da mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde belirtilmesi, işaretleme veya etiketleme şekillerinin ayrıntılı olarak denetimi yine aynı Kararnamenin 20 nci maddesi gereğince, aşağıda belirtilen komisyon tarafından yapılacaktır.

Başvuru Tarihi                   :   02.06.2008

Başvuru No                        :   C2008/025

Başvuru Sahibi                   :   The Scotch Whisky Association

Adresi                                 :   20 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HF, İskoçya, BİRLEŞİK KRALLIK

Ürünün Adı                        :   Viski

Coğrafi İşaretin Türü          :   Menşe adı

Coğrafi İşaretin Adı            :   Scotch Whisky (İskoç Viskisi)

Üretim Alanı                      :   İskoçya

Kullanım Biçimi                 :   Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt

Edici Özellikleri                  :   İskoç Viskisinin üretiminde kullanılan hammaddeler ve üretim usulleri distilata belirgin bir tat, aroma ve renk verir. İskoçya’da 100’den fazla sayıda damıtma yeri olduğundan, İskoç Viskisinin tat, aroma ve renk profili çok komplekstir, damıtma yerine ve bölgesine göre değişir. Değişik İskoç Viskisi bölgelerinden bazılarının tat ve aroma karakteristikleri aşağıda zikredilmiştir. Genel bir tabirle de İskoç Viskisinin rengi, altın renginin değişik dereceleridir.

İskoç Viskilerinin yapım usulüne ait kuralların belirlenmesi amacıyla 1908 yılında Birleşik Krallık’ta kurulan Kraliyet Komisyonu, 1909 yılında raporunu çıkarmıştır. 1915 tarihli Olgunlaştırılmamış Distilatlar Kanunu ile, İskoç Viskilerinin fıçıda en az iki yıl bekletilmesi zorunluluğu getirilmiş olup, bu süre 1916’da üç yıla çıkarılmıştır. Tüm Birleşik Krallık için geçerli bir kanunla, 1933 yılında, İskoç Viskisine tanım getirilmiştir. Hâlihazırdaki tanım, 2009 İskoç Viskisi Nizamnamesinden kaynaklanmaktadır. Bu Nizamnameye uygun olmayan hiçbir ürün “İskoç Viskisi” adıyla satılamaz.

İskoç Viskisinin özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

a) İskoçya’da bulunan bir damıtma yerinde, sudan ve malt edilmiş arpadan ve bazen de başka tahılların tam tanelerinden üretilmiş olmalıdır.

b) Kullanılan hammaddelerin aroması ve tadı distilatta kalacak şekilde, hacim bakımından %94,8’in altında bir alkol derecesine damıtılmış olmalıdır.

c) İskoçya’da bulunan resmi bir depoda, kapasitesi en fazla 700 litre olan meşe fıçılarda, en az üç yıl süreyle bekletilmiş olmalıdır.

d) Üretim ve olgunlaştırmada kullanılan hammaddelerden ve üretim-olgunlaştırma yönteminden kaynaklanan renk, aroma ve tadı muhafaza etmiş olmalıdır.

e) Su ve E150A renklendirici karamel dışında hiçbir madde eklenmemiş olmalıdır.

f) Satışta hacim bakımından en az % 40 alkol derecesi olmalıdır.

Üretim Yöntemi :

1- Malt İskoç Viskisi, üç doğal hammaddeden yapılır: malt edilmiş arpa, su ve maya. Üretimin birinci aşamasında arpa malt edilir. Geleneksel olarak arpa, 2–3 gün önceden su tanklarına bastırılır ve sonra bu işlemin yapıldığı yerin zeminine yayılarak filizlenmeye bırakılır. Filizlenmeyi durdurmak için malt edilmiş arpa, Çin tapınaklarını andıran bacaları olan kendine özgü biçime sahip, Malt İskoç Viskisi damıtma yerlerinin tipik bir donanımı olan özel bir fırında kurutulur. Bu fırınlarda yakıt olarak modern yakıtların yanı sıra, İskoçya’nın kendisine has kırlık arazilerinde, yerden kesilerek alınan, turbadan duruma göre değişen ölçülerde kullanılır. Turba, jeolojik zaman içinde suda çürüyerek dekompoze olan bitki katmanlarının kömürleşmesinden oluşmuş doğal bir yakıttır.

Ateşin dumanı tel ızgara zeminden yukarı doğru yükselerek arpayı kurutur ve “turba kokusu” denilen tamamen kendine has bir aroma yayar. Bu aroma, üretimin sonunda ortaya çıkan içkinin karakterine katkıda bulunan bir unsurdur. Malt edilmiş arpayı kuruturken kullanılan turbanın miktarı, damıtma yerleri tarafından, son ürünün ne kadar “turba aroma”lı olması amaçlanıyorsa ona göre titizlikle tayin edilir.

Malt edilmiş arpa daha sonra öğütülerek kaba bir una dönüştürülür, “lapa fıçısı” (mash tun) denilen bir kapta sıcak su ile karıştırılır. Bu işlemle arpadaki nişasta, “mayşe” (wort) adı verilen şekerli bir sıvı haline gelir. Hububat nişastasını fermente edilebilecek nitelikte şekerlere çevirme işinde enzim ilave edilmesi yasak olup, sadece doğal olarak oluşan enzimler kullanılabilir. Bu proses, hububat nişastası içinde olan enzimin sıcak su ilave edildiğinde başlattığı biyokimyasal reaksiyon ile kendiliğinden olmalıdır. Mayşe lapadan ayrılır ve “washback” denilen bir fermantasyon fıçısına aktarılır. Burada maya eklenir ve fermantasyon prosesi ile mayşedeki şeker alkole dönüşür. Bu işlemde ortaya çıkan aroma ve tat bakımından biraya benzeyen alkole “wash” adı verilir.

Bundan sonra esas önemli olan prosese geçilir. Bu aşamada, kendine özgü kuğu boyunlu bakır çanaklı imbikler kullanılır. İmbiklerde yapılan damıtma işleminde alkol ve aynı aileden diğer maddeler “wash” denilen sıvıdan ayrılır. Malt İskoç Viskisi bazı durumlarda üç kez damıtılmasına rağmen, genellikle iki kez damıtılır. Birinci damıtma “wash imbiği” denilen büyük bir imbikte, ikinci damıtma ise biraz daha küçük olan “low-wines imbiği” veya “distilat imbiği” diye adlandırılan imbikte yapılır.

İmbikçi “wash imbiğinde” sıcaklığı yükseltir. Fermente edilmiş sıvı, “wash” sıvısındaki alkol buharlaşana kadar yavaş yavaş ısıtılır. Buhar yükselerek kuğu boynuna varır, imbiğin başı üzerinden geçip yoğunlaştırıcıların içinden geçecek şekilde yönlendirilir. Yoğunlaştırıcılarda buhar tekrar “low-wines” diye adlandırılan sıvıya dönüşür.

Bu sıvı önce bir toplama kabına alınır. Daha sonra ikinci imbik olan “low-wines imbiğine” (veya “distilat imbiği”) alınarak işlem tekrarlanır. İmbikçi ikinci damıtmaya çok daha fazla dikkat eder çünkü bu aşamada distilat akımının sadece ortası (middle-cut) alınarak olgunlaşmaya gönderilmelidir. Bu işlem, imbikçinin akımı “distilat kasası”nın cam bölmesinden geçerken izlemesi, ölçmesi ve değerlendirmesi ile yapılır.

İmbikten ilk çıkan ürünler (foreshots) ve son çıkan kısım (feints), bir sonraki low-wines partisi ile birlikte yeniden damıtılmak üzere geri gönderilir. İmbikçi, ancak ürünün istenen kaliteye geldiğinden emin olduktan sonra “middle cut”’ı alır.

2- İskoç Hububat Viskisi, genellikle buğday veya mısır olmak üzere hububattan yapılır. Bunlar, önce pişirilerek hububat nişastalarının fermente edilebilecek nitelikte şekerlere dönüşmesi sağlanır. Bu işlemde yine, sadece kendiliğinden oluşan enzimler kullanılabilir. Daha sonra hububatlar belirli bir oranda malt edilmiş arpa ile birleştirilir ve kaynar su ile karıştırılır. İşlemin sonunda “mayşe” (wort) adı verilen şekerli sıvı ortaya çıkar.

Mayşe fermente edilerek biraya benzer sıvı olan “wash” elde edilir. Daha sonra “wash”, kesintisiz olarak işleyen iki sütunlu “Coffey” veya “Patent” ismiyle bilinen imbikten geçirilir.

3- Olgunlaştırma: Malt veya hububat “yeni yapım distilat” serin ve karanlık depolarda uzun dönemli bekletmeye alınmak üzere özel olarak seçilmiş çeşitli meşe fıçılara doldurulur.

Yeni yapım distilat içinde olgunlaştığı ahşaptan karakteristik ve renk aldığından, fıçıların kalitesi dikkatle izlenir. İskoç Viskisi, daha önce kullanılmamış fıçılarda olgunlaştırılabildiği gibi, yerleşik ve geleneksel bir uygulama olarak Bourbon veya Sherry gibi diğer alkollü içeceklerin olgunlaştırılmasında kullanılmış fıçılarda da olgunlaştırılabilir. Olgunlaştırmada kullanılacak fıçı tipini, en sonunda elde edilecek viskide belirli bir karakter olmasını ve ayrıca bu konuda süreklilik sağlanmasını isteyen harmanlayıcı belirler.

Olgunlaştırma işlemi, distilatı üç farklı şekilde etkiler. Distilatın fazla sert olan bazı özelliklerini ortadan kaldırır, ahşaptan dolayı bir takım ilave özellikler katar ve distilatın kimyasal birleşimini değiştirir.

Yeni distilat ancak en az üç yıllık bir olgunlaşmadan sonra İskoç Viskisi haline gelir. Pratikte İskoç Viskilerinin çoğu çok daha uzun süre (5-15, 20-25 yıl, bazen daha da uzun süre) bekletilir.

İskoçya’nın ikliminin de İskoç Viskisinin karakteristikleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. İskoçya’nın iklimi serin ve nemli oluşunun, distilatın olgunlaştırılmasında etkisi büyüktür. İskoçya’da olgunlaştırılan bir viski, sıcak ve rutubetli bir iklimdekine kıyasla daha yavaş olgunlaşır ve sonunda elde edilen ürün belirgin şekilde değişik tada sahip olur.

Her bir fıçıdaki distilatın yaklaşık % 2’lik bir oranı her yıl buharlaşır. Kaybolan bu distilata “meleklerin nasibi” adı verilir.

4- İster İskoç Viskisi olsun ister İskoç Hububat Viskisi olsun tek bir damıtma yeri tarafından üretilen viskiler “Single Malt İskoç Viskisi” veya “Single Hububat (Single Grain) İskoç Viskisi” adı altında satılır. İskoçya’da 100 den fazla Malt İskoç Viskisi ve Hububat İskoç Viskisi damıtma yeri vardır.

Özellikle Single Malt İskoç Viskileri İskoç Viskisi erbabınca, her birinin damıtıldığı yere göre değişen tarzına bağlı olarak, özgün nitelikleriyle çok iyi tanınırlar. Her bir Malt İskoç Viskisinin damıtma yeri İskoçya’nın belli bir bölgesinde olup, bu bölgelerin iklim faktörlerinden ve örneğin suyu gibi bölgesel özelliklerinden etkilenmektedir. Ayrıca her damıtma yerinin kendine has şekil ve dizaynda bakır imbiği vardır (imbiğin şekli bile tatta hoş değişiklikler yapabilmektedir). Yukarıda 1 ve 3 numaralı kısımlarda ayrıntıları verildiği gibi arpayı kurutmada kullandığı turbanın miktarı değişiktir, farklı olgunlaştırma fıçıları kullanmaktadır, farklı olgunlaştırma periyotları uygulamaktadır. Bunlar ve maltçının veya imbikçinin becerileri gibi insani faktörler her bir Single İskoç Viskisinin diğerine benzemez tat ve kokusu olmasını sağlamaktadır.

Malt İskoç Viskileri, üretildikleri damıtma yerinin İskoçya içindeki coğrafi konumuna göre beş gruba ayrılır.

1. Highland Malt İskoç Viskileri

2. Lowland Malt İskoç Viskileri

3. Speyside Malt İskoç Viskileri

4. Islay Malt İskoç Viskileri

5. Campbeltown Malt İskoç Viskileridir

Her bir grubun açık olarak tanımlanabilen özellikleri vardır. Genel anlatımı ile Highland Malt İskoç Viskisi ince bir isli/turbalı tat bırakan, dolgun, sert ve sek özelliklidir. Lowland Malt İskoç Viskisi hafif, yumuşak ve damakta naziktir. Islay Malt İskoç Viskisi fazladan tuz ve turba tadı bırakır. Genel olarak keskin ve kuvvetlidir. Campbeltown Malt İskoç Viskisi sert karakterlidir ve denizin keskin kokusunu taşır.

Malt İskoç Viskisi damıtıcıları, kendilerine ait Single Malt İskoç Viskisini tipik olarak 10 yıl ile 18 yıl arasında değişen yaşta sattıkları gibi, daha eski viskileri de özel şişelerde satılabilmektedirler. Bunların bazıları 50 yıllık olabilmektedir. Bu özel şişeler, nadir bulunmaları ve yüksek kalitelerinden dolayı son derece yüksek fiyatlarda alıcı bulabilmektedir. Örneğin 62 yıllık bir şişe Single Malt İskoç Viskisi, açık arttırma ile 27,877 Sterline satılırken 50 yıllık başka bir şişe ise 47,000 Sterline satılmıştır.

5. İskoç Viskisinin en büyük kısmı, Harmanlanmış (Blended) İskoç Viskisi şeklinde tüketilir. Münferit Single Malt ve Single Hububat İskoç Viskileri arasında uyum sağlamak gibi son derece karmaşık bir işlemle Harmanlanmış İskoç Viskisi yapma işi, her şirkette bir “baş harmanlayıcı” nın sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

Harmanlayıcının amacı diğer harmanlayıcılarınkinden farklı, biraz daha hoş, harmanlanan münferit viskilerden biraz daha karmaşık bir Blended İskoç Viskisi üretmektir. Harmanlayıcı, farklı damıtma yerlerinde, farklı yaşlarda olgunlaştırılmış, farklı İskoç Viskilerinden yüzlerce fıçıyı, her defasında aynı kalite ve tarzda harmanı üretmek üzere bir araya getirir.

Fıçıların her biri farklı olduğuna göre, bu işlem sırasında her fıçının kalite ve karakteristiklerinin değerlendirilmesinde, büyük oranda koku alma duyusuna dayanan olağanüstü bir kabiliyet söz konusudur. Harmanlama ustası harmanı “koklayarak” bir araya getirir. Koklama sanatı ancak yıllarca süren bir ustalaşma sürecinin sonunda kazanabilen bir beceridir.

Harmanlayıcı, bu işlemi yaparken viskinin aromasını en iyi yakalayacak biçimde lale şeklinde bir bardak ve koklama işlemi için de viskiye ilave edilmek üzere içme suyu kullanır.

Harmanlayıcı, keskin koku duyusu sayesinde bir araya getirilebilecek viskiler belirler. Uyumsuz olanları ayırmak harmanlayıcının becerisinin bir parçasıdır.

Harmanlayıcı, harman için kullanacağı viskileri belirledikten sonra yeni distilat, imbiklerden damladıkça bunları koklayarak gereken standartta olduklarından emin olur. Ayrıca koklama işlemi, viskilerin harmanda kullanılmaya hazır olduklarından emin olununcaya kadar olgunlaştırma döneminde de devam eder.

Harmanlama prosesi denilince her biri kendi kalitesine sahip her çeşit tadı çağrıştıran binlerce marka olduğu anlaşılmalıdır. Bu ürünlerin her birinin ortak paydası kendilerini dünyanın başka yerlerinde damıtılan viskilerden farklı kılan özel İskoç Viskisi kalitesidir.

Harmanlanmış İskoç Viskisi, 50 kadar değişik yaşta ve İskoçya’nın hangi damıtma yerinden alındıkları ve ne oranda kullanıldıkları yüksek seviyede gizli tutulan single İskoç Viskisinin, özen ve akılla bir araya getirilmiş halinden başka bir şey değildir.

İskoç Viskisi, şişelemeden önce bazen filtre edilir. Bunun iki amacı vardır. Birincisi, olgunlaşma sürecinde distilatta birikmiş olabilecek ahşap parçacıklarının temizlenmesi, ikincisi ise “pus” (haze floc) denilen bulanıklığın giderilmesidir. İskoç Viskisinde bulunan bazı bileşenler, düşük sıcaklara tabi tutulduklarında solüsyondan çıkıp, şişede pus oluşturabilir. Tüketicilerin çoğu İskoç Viskisinin berrak ve parlak olmasını beklediklerinden, İskoç Viskilerinin çoğu pusun giderilmesi için belirli bir sıcaklıkta filtre edilir. Ancak filtreleme işlemi, sadece pusun giderilmesi için yapılmalı, rengin, tadın veya kokunun giderilmesi için kullanılmamalıdır.

Şişeleme aşamasında harmanlayıcı, İskoç Viskisinde izin verilen tek katkı maddesi olan E150A karamel renklendiricisinin kullanılmasını gerekli bulabilir. İskoç Viskisi imbikten renksiz çıkar ve altın sarısı rengini meşe fıçılarda yıllarca bekletilirken kazanır. Bununla birlikte, her fıçının içindeki viskinin başka bir rengi olur. Harmanlama işleminin bir parçası olarak harmanlayıcı, daha önceki yıllarda ürettiği partilerin rengine mümkün olduğu kadar yakın bir renge sahip olan “son harman “ elde etmeye çalışır. Ancak aynı rengi elde etmek için, çok küçük miktarlarda E150A renklendirici karamelin kullanılması, 19 uncu yüzyıldan beri geleneksel bir uygulamadır. İskoç Viskisin tadı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu işlemin de tamamlanmasıyla birlikte İskoç Viskisi, yıllar süren uzun yolculuğunun sonuna gelir.

6. Bazen hiçbir Hububat İskoç Viskisi karıştırılmaksızın, belirli sayıda farklı Single Malt İskoç Viskisi birlikte harmanlanarak Harmanlanmış Malt İskoç Viskisi yapılır. Aynı uygulama, Hububat İskoç Viskilerinin harmanlanmasıyla yapılan Harmanlanmış Hububat İskoç Viskileri için de söz konusudur.

7. 110/2008 sayılı AB Tüzüğünün 12[3] maddesi hükümlerine göre, etiket üzerinde kullanılan herhangi bir yaş göstergesi, ürün içeriğindeki en genç viskinin yaşına atfetmelidir. Başka bir deyişle, örneğin bir İskoç Viskisinde 12 yıllık ve 60 yıllık viskiler varsa, bu viski ancak “12 yıllık viski” diye satılabilir. Ne etiketinde ne de tanıtımında, harmandaki daha yaşlı viskilere gönderme yapılamaz.

Denetleme :

1. Dışarıdan kontroller: 2009 İskoç Viskisi Nizamnamesi uyarınca Birleşik Krallık yetkili makamı olan Gelirler ve Gümrük Dairesi (Her Majesty’s Revenue & Customs - HMRC), İskoç Viskisi için yürütmeden sorumlu yetkili makamdır. HMRC’den ruhsat almadan hiç kimse İskoç Viskisi damıtamaz veya olgunlaştıramaz. Bu ruhsatı alabilmek için, başka şartların yanı sıra, tesis ve donanımla ilgili bütün teknik özelliklerin HMRC’nin onayına sunulması zorunludur.

2. İskoç Viskisinin üretim süreci baştan sona HMRC’nin kontrolü altında gerçekleşir. Hububatın tesliminden distilatın fıçılara doldurulmasına kadar geçen üretim sürecinin her aşamasında ayrıntılı kayıt tutulması zorunludur. Böylece HMRC, prosesi, fıçıları ve kayıtları da önceden haber vermeden teftiş etme yetkisine sahiptir. İşte bu kontroller sayesinde HMRC, ithal eden ülke tarafından istendiği takdirde İskoç Viskisinin yaşı ve menşei hakkında tasdik belgeleri düzenleyebilmektedir.

3. İçeriden yapılan kontroller: Birçok İskoç Viskisi şirketi, HMRC tarafından yürütülen dolaylı vergi kontrol planını da her altı ayda bir bağımsız kuruluşlarca denetlenen kendi ISO 9000 Yönetim Sistemlerine katmaktadır. Dolayısıyla bu, İskoç Viskisi üretimi üzerinde İskoç Viskisi şirketlerinin kendileri tarafından gerçekleştirilen bir iç kontrol niteliğindedir.

4. Kısa adı SWA olan The Scotch Whisky Association, İskoç Viskisi sanayisinin ticaret birliğidir. SWA, Birleşik Krallık Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından İskoç Viskisi ticaretinin temsil organı olarak tanınır. SWA’nın kuruluşunun temel amaçlarından biri, dünya ölçeğinde “İskoç Viskisi” adı altında satılan ürünün, tamamıyla İskoçya’da ve yürürlükteki hükümlere göre üretilip üretilmediğini kontrol etmektir. İskoç Viskisinin yüzlerce yıldır dikkatle yürütülen bir çalışmanın ürünü olan şöhretinin, gerekli olan bütün şartları yerine getirmeyen düşük kaliteli distilatlardan, alkolden zarar görmemesini sağlamak, SWA üyeleri için büyük önem arz etmektedir.

5. Kimyasal analiz, bir ürünün gerçek İskoç Viskisi olup olmadığının belirlenmesinde kullanılması kabul edilen bir yöntemdir. İskoç Viskisi üretiminde kullanılan ham maddelerin ve yukarıda ayrıntıları verilen işlemlerin sonucunda, analiz ile kontrol edilebilecek bazı kimyasal özellikler taşıyan alkol elde edilir. SWA, her yıl tüm dünyadan yüzlerce “İskoç Viskisi” şişesi numunesi alarak, bunların içindekinin gerçek İskoç Viskisi olup olmadığını ve iddia edilen yaşta olup olmadığını belirlemek üzere kimyasal analiz yaptırmaktadır. Toplanan şişeler, bu amaçla kurulan uzman laboratuar olan İskoç Viskisi Araştırma Enstitüsünün (SWRI - The Scotch Whisky Research Institute) uzmanlarınca analiz edilmektedir. SWRI, Birleşik Krallık Akreditasyon Sistemi (United Kingdom Accreditation System - UKAS) tarafından akredite edilmiştir. Dolayısıyla Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu İşbirliği Sözleşmesi (International Laboratory Accreditation Cooperation Agreement – ILAC) kapsamında tanınmış bir laboratuardır. Ürünlerin gerçek İskoç Viskisi olmadığının tespiti halinde SWA, söz konusu ürünün satışını durdurmak için harekete geçmektedir. Bünyesindeki avukatların takip ve talimatlarıyla, diğer ülkelerdeki yerel avukatlar aracılığıyla İskoç Viskisinin korunması için hukuki işlemler yapılmaktadır.

6. SWA aynı zamanda, İskoç Viskisinin etiketinde veya tanıtımında yaşa ilişkin yasa dışı veya yanıltıcı nitelikte ifadelerin kullanılmasını önlemek amacıyla “İskoç Viskilerinin Yaş Bildirimi Kılavuzu”nu da yayımlamaktadır.

7. İskoç viskisi üretiminde takip edilen her hangi bir prosesin yasada yer almamış olması halinde, İskoç Viskisi üreticileri “geleneksel yöntemleri” uygulamakla yükümlüdürler. SWA, İskoç Viskisi üretiminde nelerin geleneksel uygulama kabul edildiğine dair ayrıntılı kılavuz bilgiler yayımlamaktadır. Muhtemelen verimi artırmak için yeni bir uygulama önerildiği zaman, hem HMRC hem de ilgili şirketler SWA’ya başvurabilmekte, SWA da uygulamanın izin verilebilecek nitelikte olup olmadığına karar vermektedir.

8516/1-1

—— • ——

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Trabzon 1.nci Asliye Ceza Mahkemesinin 08.12.2005 tarihli 2004/512 Esas 2005/583 Kararı; sanığa atılı suçun unsurları oluşmadığından BERAATİNE ve suç konusu kaçak eşyanın 4926 sayılı Yasanın 4/ı-3 maddesi gereğince ZORALIMINA ve 23. Maddesine göre tasfiyesine Kararının, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 16.02.2010 tarihli 2007/10031 Esas 2010/2082 Karar sayılı İlamı gereği, hükmün BOZULMASINA, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ilgili kişiye İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, dava konusu eşya yönüyle gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemlerin gümrük idaresince yerine getirilmesine" karar verilerek 16.02.2010 tarihinde karar kesinleşmiştir. Engin ÇAKMAK adına tescilli IM000196/30.03.2004 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı 36. Adet Demonte vaziyette dokuma makinesinin Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.12.2005 tarihli 2004/512 Esas 2005/583 karar sayılı kararına istinaden, Müdürlüğümüzce düzenlenen 30/10.07.2006 sayı/tarihli Tespit Tahakkuk Kağıdı ile eşyanın tasfiyesi için, Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğüne GDA.034/8075 sayılı 10.07.2006 tarihli yazımızla iletilmiş olup, alınan 06.05.2010 tarihli 380.99-910 sayılı cevabı yazıda ise söz konusu eşyanın 19.10.2006 tarihinde 58.190,00.TL. ye satılarak, bedeli emanet hesabında beklediği belirtilmektedir.

Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesinin eşyalar için verdiği ZORALIMINA kararı doğrultusunda, satışı yapılarak emanet hesabında bekleyen eşya bedelinin de hazineye İRAT kaydedilmesine 21.05.2010 tarihinde Karar verilmiştir.

Söz konusu kararın adı gecen şahsın Müdürlüğümüzde mevcut adreslerine yapılan Tebligatlar iade edildiğinden kendisine Tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunumun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8522/1-1


Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71788,  2010/72047

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Emek/Ankara

Adresi

Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D Blok

Tel-Faks

0 312 203 10 00 - 0 312 (212 38 47)

Posta Kodu

6510

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

UNİTEK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adresi

Bağdat Cad. No: 138/12 Feneryolu Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8920241194

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

542445 (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - Siicl No: 542445-490027)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8586/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71734

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Seyitgazi Mah. N.Naci Yazgan Cad. No: 34

Tel-Faks

0352 207 22 40 - 0352 207 22 46

Posta Kodu

38030

E-Mail

destek@melikgazi.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Beton İş Ticaret - Ali Taşcı

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Ihlamur Cad. No: 3 Kocasinan/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

139 735 466 04

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gevher Nesibe V.D. 826 011 4794

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Argıncık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda No: 2291 - Esnaf Sicil No: 38/72952

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8587/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yüksekova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Hakkari/Yüksekova

Adresi

Hükümet Konağı 3. Kat Yoksekova

Tel-Faks

0438 351 01 12

Posta Kodu

30300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ersan-Er İnşaat Sanayi İthalat İhracat Turizm Kuyumculuk Akaryakıt Madencilik Sağlık Gıda Hayvancılık Temizlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yeni Mah. İpek Yolu Cd. Akbıyık Pet Karşısı No: 251 Yüksekova/Hakkari

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3680261351

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yüksekova

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1648

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8588/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/32010

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Merkez Kampusü Sıhhıye/Ankara

Tel-Faks

3052346 - 3051015

Posta Kodu

06100

E-Mail

hukuk@hacettepe.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aktiva Sağlık Ürün. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Örnek Mah. Semerkand Sok. No: 19/1 Ataşehir/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

420351686

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 705159

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8585/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/32783

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Merkez Kampüsü Sıhhıye/Ankara

Tel-Faks

3052346 - 3051015

Posta Kodu

06100

E-Mail

hukuk@hacettepe.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ertaç Turizm Seyahat Oto ve Tic. Paz. A.Ş.

 

Adresi

Tevfik Bey Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 3 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Küçükçekmece V.D./ 371 0175805

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 541055

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8581/1-1


Malatya Ürün Belgelendirme Müdürlüğünden :

Adres : 1.Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Yolu Üzeri MALATYA

Tel: 0.422.237 56 34-35 - Fax: 0.422. 237 56 36

Aşağıda isimleri, adresleri belirtilen Hizmet Yeterlilik Belgeli firmaların, sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden dolayı fesih edilmiştir.

 

Firma Ünvanı

HYB No.

Belge Konusu

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

NCR BİLİŞİM SİST. A.Ş. MALATYA

44.14.02/388

TS 12498 TS 12739 TS 13004

07.05.2009

Firmanın Talebi

ŞAHİN TAŞÇI-DİŞ PROTEZ LABORATUVARI - MALATYA

14.31-44/1919

TS 12821

12/03/2010

Talimata Aykırılık

HACI OSMAN IŞIKLI-IŞIKLI BÜRO MAKİNALARI - MALATYA

14.31-44/548

TS 12125 TS 12498 TS 12749

12/03/2010

Ara Kontrol Olumsuz

İNKA İNŞAAT VE KAZI İŞLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. MALATYA

14.02-44/1065

TS 12524

07/04/2010

Firmanin İsteği

OMAN TEKS.İNŞ.TEM.YEM. KUY. PET.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. MALATYA

14.31-44/1814

TS 12524

07/04/2010

Ara Kontrol Olumsuz

ORHAN MİMARLIK İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.- MALATYA

44/887

TS 12524,TS 8358

15/04/2010

Ara Kontrol Olumsuz

MALATYA ESCORT LAND BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.- MALATYA

14.02-44/913

TS 12498

15/04/2010

Ara Kontrol Olumsuz

OSMANOĞULLARI AKY.TUR.İNŞ. PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.MALATYA

14.02-44/816

TS 10079,KIRİTER 10

KIRİTER 64

15/04/2010

Ara Kontrol Olumsuz

MİR PETROL VE TARIM ÜRN İNŞ. REK. ORG. İTH. VE İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ MALATYA

14.02-44/1006

TS 11939

23/06/2010

Firma İsteği

ALTAN ELEKTRİK ELEKTRONİK-ZEYNEL ABİDİN ALTA MALATYA

14.31.44/

HYB-2049

TS 12865

05/07/2010

Firma İsteği

VAİLLANT ISI SANAYİ VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MALATYA

14.31-44/301

TS 12225,TS 12558

30/09/2010

Firma İsteği

VAHAP DEMİR-BAHAR KURU TEMİZLEME - MALATYA

14.02-44/026

TS 9173

30/09/2010

Talimata Aykırılık

PENKA PLASTİK SAN. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.- MALATYA

14.31-44/301

TS 10079 TS 12850,TS12355

30/09/2010

Firma İsteği

RAİF İNŞAAT GIDA TAŞ.OTOM. SAYAÇ OKUMA MED. TEM. TAR. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. MALATYA

14.31-44/1109

TS 12524

30/09/2010

Firma İsteği

TÜBİSAN (TÜM BİLİŞİM SANAYİ) BİL. ELK. ELKT.MÜH.İNŞ.TUR. TEK. GIDA SAN.TİC. LTD.ŞTİ. MALATYA

14.31-44/1110

TS 12643-TS 10956-TS 12498

04/10/2010

Talimata Aykırılık

MEMET DEMİRKAYA MALATYA

14.02-44/1094

TS 12355

04/10/2010

Talimata Aykırılık

GÜL-BA TEMİZLİK ZİRAİ İLAÇ. İNŞ. GÜV. TEKS. GIDA ORM. ÜR. LTD. ŞTİ. MALATYA

14.31-44/476

TS 12524 ,TS 8358 ,TS 8985

04/10/2010

Talimata Aykırılık

BALATEM TEM. GIDA TAŞ. İNŞ. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. MALATYA

14.02-44/1101

TS 12524

04/10/2010

Talimata Aykırılık

DİVANSAN OTURMA GURUPLARI MOB.TEKS. GIDA İNŞ. NAK. OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MALATYA

14.02-44/890

TS 12487

04/10/2010

Talimata Aykırılık

ŞERİF ŞENGÜL-ASFERGAS TEKNİK TİCARET - MALATYA

14.31-44/1081

TS 12355,TS 10079

04/10/2010

Talimata Aykırılık

METROPOL BİLGİSAYAR ELK. ELKT. DAY. TÜK.MAL.TEKS. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ MALATYA

14.31-44/2017

TS 10079,TS 12643

04/10/2010

Talimata Aykırılık

TALİP AKKUŞ-AKKUŞ TİCARET - MALATYA

14.02-44/1094

TS 12355

04/10/2010

Talimata Aykırılık

ÖZKILIÇ MED. SAĞLIK ARAÇ GEREÇ.TEM. TAŞM. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. MALATYA

14.02-44/1048

TS 12524

04/10/2010

Talimata Aykırılık

NEVZAT ÖZBEY-ÖZ ISI SOĞUTMA VE TEMİZLİK - MALATYA

14.02-44/602

TS 12524 TS 8358

04/10/2010

Talimata Aykırılık

YUSUF TOKAY-TOKAY PİZZA - MALATYA

14.31-44/1896

TS 8985

04/10/2010

Talimata Aykırılık

CEMİL OKYAZ-KALE TRAKTÖR

- MALATYA

14.31-44/1839

TS 8986

05/10/2010

Firma İsteği

CEVAT KAYA-ARZUM ELEKTRONİK - MALATYA

14.11.44/

HYB-089

TS 12713 TS 10956

20/10/2010

Firma İsteği

ALİ SAĞLAM - SAĞLAMLAR DOĞALGAZ MÜH. MÜT. ISITMA SOĞ. HAV. SİST. MALATYA

114.31.44/

HYB-2055

TS 12664-1

12/03/2010

Firma İsteği

NASA BİLGİSAYAR ELEKT. SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİMALATYA

14.31-44/1105

TS 12498 TS 10956

27/10/2010

Firma İsteği

                                                                                                                                                                                                                          8502/1-1

—— • ——

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

FİRMA ADI

BELGE NO

MARKASI

FESİH NEDENİ

TARİH

ÇEVREM ALTERNATİF ENERJİ BİODİZEL VE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS EN 14213

TS EN 14214

ÇEVREM ALTERNATİF ENERJİ BİODİZEL VE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

FİRMA İSTEĞİ

19.08.2010

EUROPET PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) LEVHA

EUROPET

FİRMA İSTEĞİ

14.08.2010

UZAY MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 5217 EN 71-1

TS 5219 EN 71-3

UZAY

TALİMATA AYKIRILIK

16.09.2010

UZMAI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 10121 ISO 4250-2/TS ISO 4250-1

MAITECH

FİRMA İSTEĞİ

28.09.2010

GENÇ ŞAHİNLER GIDA İHTİYAÇ MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 518

PROLİKS

TALİMATA AYKIRILIK

28.09.2010

MMG PETROL DAĞITIM VE PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş

TS 11485

READY

TALİMATA AYKIRILIK

13.07.2010

AKKÖK İNŞ. VE SAN. TES. A.Ş.

TS 2994

14.10.03/TSEK-8119

14.10.03/TSEK-8120

14.10.03/TSEK-8443

ERKÖK

FİRMA İSTEĞİ

28.09.2010

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 6616

YİĞİT

TALİMATA AYKIRILIK

28.09.2010

ORAL İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 2824 EN 1338

ALİBABAOĞLU

FİRMA TALEBİ

29.06.2010

KAM ANKARA BETON SANAYİ A.Ş.

-BETONARME ÜZÜM BAĞ DİREĞİ

-BETONARME AYDINLATMA KONSOLLARI

KAM

FİRMA TALEBİ

24.06.2010

BORTAŞ BİMS LOCİSTİK OTOMOTİV İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 436 EN 1340

TS 2824 EN 1338

BORTAŞ BETON YAPI ELEMANLARI LOJİSTİK OTOMOTİV İNŞ.SAN. LTD. ŞTİ-ŞEKİL

TALİMATA AYKIRILIK

22.06.2010

ABANT PARKE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 73

TS EN 13489

ABANT PARKE

FİRMA TALEBİ

27.07.2010

YAVUZ BLOK BİMS İNŞAAT MALZEMELERİ NAK.GIDA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ

TS EN 771-3

ELVAN YAVUZ BLOK BİMS

FİRMA TALEBİ

31.08.2010

DEV-BİMS MADENCİLİK İNŞ. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS EN 771-3

DEV BİMS VE BETON

FİRMA TALEBİ

02.09.2010

8532/1-1


TSE Mersin Gözetim ve Muayene Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

SUNGUR EĞİTİM ZİRAİ İLAÇ GÜBRE MOBİLYA TARIM ÜRN.İNŞ. VE İNŞ. MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11255

33.2009/1220

24.09.2010

Firma Talebi

MUZAFFER ANLI – ZAFER PETROL

TS 11939

33/738

30.09.2010

Firma Talebi

DİNDAR İML. TAAH. TURZ. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİB.

TS 12524

33/714

05.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR DERSANESİ KURSU SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12498

TS 10956

33.2008/1136

05.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

KRİSTAL TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8985

33.98/287

05.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

ARSEN ASANSÖR ELEKTRONİK İNŞAAT TAHHHÜT TURİZM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12255

33.2008/1135

05.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

MERSİN GÜZELLİK SALONU CİHAZ VE EKİPMANLARI İTH. İHR. MEDİKAL REKLAM ELEKTRONİK TİC. VE SAN.LTD.ŞTİB.

TS 13193

33.2009/1200

05.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

ATİK BİLGİSAYAR VE YAZILIM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12498

33.2008/1130

05.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

SEVGİ GÜVENLİK KAMERA ALARM SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12540

33.2008/1127

06.10.2010

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

ATAKO ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939

33.2001/552

06.10.2010

Firma Talebi

AYŞE SERT –ASSARAÇOĞLU MOTORSİKLET

TS 11921

33.2009/1228

22.10.2010

FİRMA TALEBİ

EHİL OTOMOTİV DEMİR ÇELİK İNŞAAT TAAH. NAK. GIDA KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞT.İ

TS 12047

33.2007/1027

27.10.2010

FİRMA TALEBİ

8531/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Resmi bayram tatil süresi kadar ek başvuru süresi tanınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı /

Türk Halk Edebiyatı

Doç.

1

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı /

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

3

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı /

Yeni Türk Dili

Yrd.Doç.

3

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Tarih /

Ortaçağ Tarihi

Yrd. Doç.

3

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Tarih /

Genel Türk Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme /

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

4

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği /

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

4

1

Süt ve Süt Ürünleri alanında Doktora yapmış olmak.

8637/1-1