6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAĞ EMPRENYELİ KONDERSER TİP BUŞİNG SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden :


YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKSEL SU POMPASI VE TABANCA NOZUL GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


SU ENJEKSİYON POMPASI VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


ZEYİLNAME-2

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: (EÜAŞ)


LABORATUAR MALZEMELERİ VE TAŞIMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mudanya Belediye Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAĞ EMPRENYELİ KONDERSER TİP BUŞİNG SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Teşekkülümüz ihtiyacı 2 kalemde toplam 27 adet buşing alımı işi Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2010 / 542321

Dosya Referansı                             :   2010-İŞD/14

1- Teşekkülün

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No : 27, Kat:15 Bahçelievler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel : (312) 203 85 02 Fax : (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   guven.bilgen@teias.gov.tr

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   21 Adet 420 kV, 1425.1000 A Buşing, 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing

b) Teslim edileceği yer                   :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Ambarı Gölbaşı-Ankara/TÜRKİYE

c) İşin süresi                                   :   Sözleşme imza tarihinden itibaren 21 Adet 420 kV, 1425.1000A Buşing en geç 240 gün, 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing 180 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No : 27, Kat:15, Oda No:89 Bahçelievler 06490 ANKARA / TÜRKİYE

b) Tarihi ve Saati                            :   03.12.2010 Saat :14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat içi telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi .

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede düzenlenen yeterlilik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.11. İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler.

4.1.12. Yurt içi veya Yurt Dışı Fiyat Formu

4.1.13. Teslimat Programı Formu

4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir veya noterden alınan belge.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler,

Teklif edilen bedelin % 25’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait son beş (5) yılda tek sözleşmede taahhüt edilen ve kusursuz gerçekleştirildiğine ilişkin iş deneyim gösteren belgeler veya yıllık en az 100 adet 170 kV veya üzeri gerilim seviyesinde Buşing üretebildiğine dair Kapasite Raporu sunacaklardır.

Lisans ile üretim yapan imalatçılar, geçerli lisans anlaşmasının 1 suretini vermeleri halinde lisansör imalatçının yukarıdaki yeterlilik şartını sağlaması yeterli kabul edilecektir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a ) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, olduğunu gösteren belge ve belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. Aday ve İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler şunlardır:

a) Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d) Aday ve İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak; 170 kV veya üzerinde gerilim seviyesinde buşingler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale, İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7- İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:15 Oda No:27 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8- 03/12/2010 günü saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No : 27 Kat :15 Oda No : 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi/kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere İsteklilerce belirlenir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12- İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

8628/1-1

—— • ——

EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden :

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 15 Ton (15.000 Kg) Ekmek Poşeti kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 23.11.2010 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

6. Bu İhale 4734 sayılı KİK ’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

Tel              : 0 312 397 33 65 – 66

Faks            : 0 312 397 33 71 – 74

8609/1-1


YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKSEL SU POMPASI VE TABANCA NOZUL GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Yüksek Basınçlı Elektriksel Su Pompası ve Tabanca Nozul Grubu Temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2010/538177

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi      :   keas@keas.gov.tr

2- İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı 1 Adet Yüksek Basınçlı Elektriksel Su Pompası ve Tabanca Nozul Grubunun (motor, basma borusu, vana, kablo, kontrol panosu dahil) teknik şartname esaslarında temini, montajı ve çalışır vaziyette teslimi işidir.

b) Teslim yeri                         :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :   Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 90 (doksan) gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   24/11/2010 Çarşamba günü, saat : 14:00

1- İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2- Teklifler, 24/11/2010 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4- İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

5- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6- İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; teklif ettikleri mala ait teknik bilgilerin yer aldığı katalogları ve üretici firmaya ait ISO 9001: 2000 ve/veya ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9- İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

8487/1-1

—— • ——

SU ENJEKSİYON POMPASI VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı : Su enjeksiyon pompası ve yedekleri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2010/536849

Dosya No                                   :   1026561

1- İdarenin :

a) Adresi                                     :   BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO:2 57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                       Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi :

2- İhale konusu malın :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Su enjeksiyon pompası 5 adet, su enjeksiyon probu 15 adet ve NW16 yüksek basınç hortumu (10m.lik) 15 adet

b) Teslim yeri                             :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :   İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü

3- İhalenin :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   23.11.2010-15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2-1 imalatında metal dışında kullanılan plastik malzemeler için antistatik olduğuna dair belge

5- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler en geç 23.11.2010 Salı günü saat 15.00'a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

8536/1-1


ZEYİLNAME-2

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: (EÜAŞ)

İhale ilanı 19.10.2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MYD-DT-2010/27-HİZ-1800 referanslı dosya konusu Kuruluşumuz ihtiyacı olarak yurt dışından ithal edilen yatırım ve işletme malzemelerinin (anahtar teslimi bazında sipariş edilen projeler hariç) 2 yıl süreyle Gümrük Müşavirliği / Gümrükleme Hizmetleri ihalesinin, ihale dokümanlarındaki diğer tüm şartlar aynen geçerli olmak kaydıyla;

1 - İhale dokümanında yer alan “FİYAT TEKLİF FORMU” ile “FİYAT TEKLİF FORMUNUN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR” ihale dokümanlarından çıkarılmış olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanunla Değişik Geçici 6.maddesinin 10.fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak düzenlenen ve www.euas.gov.tr sitesinde yayımlanan “FİYAT TEKLİF FORMU”na göre teklif verilecektir.

2 - İhale İlanının 4.1.8.maddesi ile Teklif İsteme Şartnamesinin “B)YETERLİK İÇİN İSTENEN BELGELER”başlıklı h) maddesi,

“Gümrük Müşaviri teklif vereceği bölgeler itibariyle 01.01.2008-30.06.2010 tarihleri arasında FOB (USD) bedelleri en az aşağıdaki belirtilen tutarlar kadar beyannameyi (giriş ve çıkış) bizzat veya vekâleten tasdik ettirdiğini gösterir gümrük müşaviri tarafından imzalanmış, kaşelenmiş listelerini teklifleri ekinde vereceklerdir.

İstanbul bölgesi için en az toplam    : 50.000.000.-USD

Ankara bölgesi için en az toplam     : 20.000.000.-USD

Genel toplam en az                           :70.000.000.-USD

Müşavirler tarafından teklif edilecek fiyatların eşit olması halinde, beyanname sayısı, işlem hacmi ve niteliği tercih sebebi olacaktır. Bu listeler gerek duyulması halinde, Gümrük Müsteşarlığı nezdinde sorgulanacak olup, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge sunan gümrük müşavirleri hakkında Gümrük Müsteşarlığı nezdinde suç duyurusu bulunulacak, ihale dışı bırakılacak ve geçici teminatı irat kaydedilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

3-İhale İlanının 4.1.11.maddesi ile Teklif İsteme Şartnamesinin “B)YETERLİK İÇİN İSTENEN BELGELER”başlıklı j)bendi;

“Gümrük Müşavirlerinin Ankara-İstanbul-İzmir ve Mersin şehir merkezlerinde bilgisayar, telefon ve faks gibi modern iletişim araçları bulunan büroları olması gerekmektedir. Teklif verecek Gümrük Müşavirinin kanuni ikametgahı dışında Ankara, İstanbul ve İzmir şehir merkezlerinde büroları bulunduğunu belgelemesi veya aynı nitelikte bürolar açmayı noter kanalı ile taahhüt etmesi veya bahse konu illerde belirtilen özelliklere sahip büroları kullanacağını noter kanalıyla taahhüt etmesi ve bahse konu taahhütnamenin teklif ekinde sunulması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

4 - İhale İlanının 11.maddesi ile Teklif İsteme Şartnamesinin “TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ” başlıklı 5.maddesinin a) bendinin birinci cümlesi “Tekliflerin geçerlilik süresi, 31.12.2010 tarihidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

5 - 22.11.2010 tarihi saat 14:00 olan ihale tarih ve saati, 29.11.2010 tarihi saat 14:00’a ertelenmiştir.

8634/1-1

—— • ——

LABORATUAR MALZEMELERİ VE TAŞIMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce;

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü için Döl Kontrol (Progeny-Test) Merkezi Laboratuar malzemeleri, sperma ve azot taşıma ekipmanı satın alımına ait ihale dokümanında değişiklik yapılması nedeniyle; İdaremizce 08/11/2010 Pazartesi günü saat 14.30’da yapılması planlanan ihale, 22/KASIM/2010 Pazartesi günü saat 16.00’da yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax:  (0.312) 425 59 55

8632/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mudanya Belediye Başkanlığından :

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mah. 123 Ada, 1 Parsel 15.353,49 m2 Yüzölçümlü Arsa Vasfında Taşınmaz Malın Peşin Satışı Kaydıyla 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 23/11/2010 SALI günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

S. NO

ADA NO

PARSEL NO

TOPLAM

m2

TOPLAM

TAHMİNİ BEDELİ

TOPLAM

GEÇİCİ TEMİNAT %3

1

123

1

15.353,49 m2

2.379.790,95-TL

71.393,73.-TL

 

ŞİRKETLERİN                                                    ŞAHISLARIN

1. İmza Sirküsü                                                     1. İmza Sirküsü

2. Vekil ise Vekaletname                                       2. Vekil ise Vekaletname

3. Ticaret ve San. Odası Belgesi                            3. Nüfus Cüzdan Sureti.

4. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz         4. İkametgah Senedi

5. Şartname Alındı Makbuzu                                5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

                                                                              6. Şartname Alındı Makbuzu

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’a kadar Mudanya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

 Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.mudanya.bel.tr

8625/1-1