4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından :

Adalet Bakanlığından :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Türk Standardları Enstitüsüden :

Merkez Bankasından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 – İhale kayıt no                                      :  2010/38776

2 – Yasaklama kararı veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Yüksek Öğretim Kurumları

3 – İhaleyi yapan idarenin                           

a) Adı                                                        :  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

b) Adresi                                                   :  Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Atatürk Üniversitesi Kampüsü No: --- 25240 Merkez/ Erzurum

c) Tel-Faks                                                :  0442 2316666 – 0442 2361301

d) e-posta                                                  :  hastane@atauni.edu.tr

4 – Yasaklamanın dayanağı ve kapsamı    :  4735 KİSK

5 – Yasaklama süresi                                 :  1 yıl

6 – İhalelere katılmaktan yasaklanan gerçek veya tüzel kişi

 

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

6190523234

 

Mesan Sağlık Ürünleri Dental Kimya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Mesan Sağlık Ürünleri Dental Kimya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Çaykara Cad. Şahin İş Merkezi Kat: 1 No: 203 Yakutiye/ Erzurum

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

20197

8523/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Mut Kadastro Mahkemesinin 1997/135 Esas, 1998/50 Karar sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8548/1-1

—————

Bala Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/593 Esas sayılı dosyasının 18/10/2001 tarihli tensip tutanağı da dahil olmak üzere 24/05/2007 tarihleri arasında yapılan duruşmalara ait zabıtlarının kayıp/zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8549/1-1


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 27.10.2010 tarihli toplantısında Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Borsamız kotunda bulunan 15.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerine ek olarak ihraç ettiği 15.000.000,-TL nominal değerli A-C grubu nama ve D grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca H-2010/70 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

8517/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 27.10.2010 tarihli toplantısında Finansbank A.Ş. GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Fon)’nun 500.000.000 TL tutarındaki 50.000.000 adet katılma paylarının Borsa kotuna alınmasına ve katılma paylarının 03.11.2010 tarihinden itibaren “GT30” işlem koduyla, işlem başlama tarihinden bir gün önce ilan edilen fon birim pay değeri üzerinden hesaplanan baz fiyattan Borsamız Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

8517/2/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 27.10.2010 tarihli toplantısında Penguen Gıda Sanayi A.Ş.’nin Borsa kotunda bulunan 50.600.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin temsil ettiği Şirket sermayesinin, Kurul’un 2009/18 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar” duyurusu kapsamında 5.600.000 TL’ye azaltılması sonucu azaltılan sermayeyi temsil eden 45.000.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin, Kotasyon Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

8517/3/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 27.10.2010 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket)’nin daha önce halka arz edilen 50.000.000 TL ile halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 150.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 16. maddesi ve Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü’nün 21.07.2010 tarih ve 339 sayılı “Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları” Genelgesi’nin 1.1. maddesi gereğince T-2010/4 kod numarası ile Borsa Kotuna alınarak “Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası’nda Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

8517/4/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kerimoğlu Torunu Necmettin İyilik Engelli Lösemili Çocuklara Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Necmettin İyilik, Necmiye İyilik Er

VAKFIN İKAMETGAHI: Sivas

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/9/2010 tarih ve E: 2010/389, K: 2010/340 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Sivas 2. Noterliğince düzenlenen 21/7/2010 tarih ve 17443 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Öncelikle Sivas İli sınırları dahilinde ve Sivas halkından 0-18 yaş arasındaki lösemili ve engellilere maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

VAKIFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL. nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanunun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8513/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Fizyoloji

1

-

-

Nitrik Oksit ve QT süresi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Din Felsefesi

1

1

2

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Din Sosyolojisi

-

1

3

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Din Eğitimi

-

-

-

 

İSLAM TARİHİ VE SANT.

İslam Tarihi

-

1

3

 

İSLAM TARİHİ VE SANT.

Türk İslam Edebiyatı

-

-

-

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İslam Hukuku

-

-

-

 

8482/1-1


Türk Standardları Enstitüsüden :

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE İSTANBUL HİZMET BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2010 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

GAYE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13004/Mart 2006

34/261

28/09/2010

Kendi İsteğiyle

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZ. A.Ş.

TS 12487/Ocak 2007

34/6538

03/08/2010

Kendi İsteğiyle

MERCİ ELEKTRONİK İLETİŞİM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KRT 154, 99, 203

TS 12134/Şubat 2006

TS 12498/ Mart 2006

34/9293

08/10/2010

Kendi İsteğiyle

TUNA PETROL TURİZM VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 11939/Ocak 2001

34/6385

19/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

YILPET AKARYAKIT GIDA TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT TİC.LTD. ŞTİ

TS 11939/Ocak 2001

34/10316

11/10/2010

Talimata Aykırılık

TEKOFAKS SERVİS HİZMETLERİ VE DOKÜMAN ÜRÜNLERİ PAZ. A.Ş.

TS10079/Ocak 2010

TS 12540/Aralık 2006

TS 12125/Aralık 2006

TS 12134/Şubat 2006

TS 10956/Aralık 2006

TS 12498/ Mart 2010

TS 12845/Nisan 2007

KRT 57, 124

34/2409

14/10/2010

Kendi İsteğiyle

DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13164/Kasım 2005

34/1074

22/09/2010

Kendi İsteğiyle

PLANET SERVİS TUNA ERCÜN

TS 11921/Kasım 2006

34/829

11/10/2010

Kendi İsteğiyle

GARNET TIBBİ VE TEKNOLOJİK SİSTEMLER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426/Şubat 2002

34/8119

19/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

SERVODATA BİLGİSAYAR VE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET  LTD. ŞTİ.

KRT-91

34/7820

19/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

DEM-PA YANGIN SÖNDÜRME  MALZEMELERİ SAN VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ

TS 11827/Mart 2002

34/7751

15/10/2010

Vizesini Yaptırmadığından

GÜLTAŞ OTOMOTİV SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13168/Aralık 2005

34/9177

19/10/2010

Vizesini  Yaptırmadığından

KAYALAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

TS 11939/Ocak 2001

34/4446

19/10/2010

Talimata Aykırılık

BATI MOTOR VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079/Şubat 2003

34/5760

24/09/2010

Kendi İsteğiyle

ADM TEKNİK DANIŞMANLIK EĞİTİM VE SERVİS HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KRT-61,124

34/9553

04/10/2010

Kendi İsteğiyle

SERHAT TESİSAT BEDİRHAN KÜÇÜK

TS 12988/Nisan 2003

34/4882

06/10/2010

Kendi İsteğiyle

ACT GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12540/Aralık 2006

34/8534

06/10/2010

Kendi İsteğiyle

DOĞU ASANSÖRLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12255/Nisan 2006

34/4394

04/10/2010

Kendi İsteğiyle

AYMAKSAN TİC. VE BÜRO MAK. İMALAT PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 12125/Aralık 2006

TS 12749/Nisan 2006

34/452

15/09/2010

Kendi İsteğiyle

MOTOSAN MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12873/Nisan 2002,

TS 12650/Nisan 2000,

TS 12961/Nisan 2003

34/2930

14/09/2010

Kendi İsteğiyle

SAHRA PETROL İNŞAAT ŞEHİR PLANLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/Ocak 2001

34/8828

07/10/2010

Talimata Aykırılık

SATI KENET

TS 10079/Mart 2006,

TS 12355/ Mart 2003

34/523

14/09/2010

Kendi İsteğiyle

METRO GROSMARKET ALIŞVERİŞ HİZ. LTD. ŞTİ KOZYATAĞI ŞUBESİ

TS 10079/Mart 2006

34/4255

03/08/2010

Kendi İsteğiyle

İSKO MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12710/Mart 2004

34/2552

17/08/2010

Kendi İsteğiyle

KOSİFLER PETROL TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/ Ocak 2001

34/8637

20/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

DOS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TİC. A.Ş.

TS 12749/ Nisan 2006

TS 12963/ Nisan 2003

34/5323

20/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

YENİ GÜNEŞLİ ÇELİKLER PETROL İNŞ. NAK. GIDA.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

TS 11939/ Ocak 2001

34/4713

28/09/2010

Kendi İsteğiyle

ÜNAL TEKNİK ISITMA VE KLİMA SİSTEMLERİ KEMAL ÜNAL

TS 10079/Mart 2006

TS 12355/ Mart 2003

TS 12690/ Mart 2004

TS 12676/ Şubat 2004

34/8050

11/10/2010

Kendi İsteğiyle

BİRLİK MAKİNA TEM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10079/Mart 2006

34/4199

26/07/2010

Kendi İsteğiyle

BATILI TURİZM TAŞ. NAK. VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZ.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12257/ Kasım 2005

34/8632

20/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

AKEL KODLAMA SİS. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12684/ Mart 2004

34/9498

20/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

EMRE MEDİKAL CİHAZLAR SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426/Şubat 2002

34/8674

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

SERDAR OTOMOTİV SAN.TİC. VE PAZ.LTD.ŞTİ.

TS12047/Şubat 2003

34/1862

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

BOĞAZİÇİ EKOL MEDİKAL DİOGNASTİK SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12859/ Kasım 2006

TS 12426/Şubat 2002

34/8581

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

ARTAŞ TEMİZLİK TAŞIMACILIK SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13111/Kasım 2006

34/9976

25/10/2010

Talimata Aykırılık

BİRİKİM PETROL ÜRÜNLERİ OTOM. VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/ Ocak 2001

34/5421

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

ÜÇEL OTO SERVİSİ MURAT LAFÇI

TS 12664-1/Nisan 2008

34/10538

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

PERPA TEM. İNŞ. ELEKTRİK VE SAĞLIK HİZ. TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12524/Şubat 1999

34/8128

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

ALDATMAZ OTO. PAZ. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

TS12047/Şubat 2003

34/9059

25/10/2010

Olumsuz Ara Kontrol

ALDATMAZ OTOMOTİV PAZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12664-1/Kasım 2006

34/7957

25/10/2010

Vizesini Yaptırmadığından

SULTAN PETROL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/ Ocak 2001

34/5258

25/10/2010

Talimata Aykırılık

DALE DIŞ TİC VE SAN.LTD.ŞTİ.

KRT 69

34/8068

30/07/2010

Kendi İsteğiyle

ZİMAG ARAÇ MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ.

TS 12681/Nisan 2009

34/5293

06/09/2010

Kendi İsteğiyle

AKAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS12047/Şubat 2003

34/9184

27/08/2010

Kendi İsteğiyle

AYDIN SERVİS RECEP KAYDIN

TS 10079/Mart 2006

34/611

11/08/2010

Kendi İsteğiyle

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YATIRIM VE PAZ. A.Ş.

TS 13072/Kasım 2006

34/4985

03/08/2010

Kendi İsteğiyle

METRO GROSMARKET KADIKÖY ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.KOZYATAĞI ŞUBESİ

TS 8480/Mart 2004

34/773

03/08/2010

Kendi İsteğiyle

GÜLOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 11939/ Ocak 2001

34/8588

18/08/2010

Talimata Aykırılık

ME-KA İNŞAAT VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 10956/Aralık 2006

34/4931

13/08/2010

Kendi İsteğiyle

JET TEM TEMİZLİK BİLGİ VERİ OTOMASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13111 /Kasım 2006

34/10065

09/09/2010

Vizesini

Yaptırmadığından

TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. AŞ.

KRT 25

34/5291

31/08/2010

Kendi İsteğiyle

ÇETİNSAY OTO GAZ VE MOTOR AYŞE ÇETİN

TS 12664-1/Nisan 2008

34/7193

01/07/2010

Talimata Aykırılık

DEĞİŞİM ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12487/Ocak 2007

34/7410

27/07/2010

Kendi İsteğiyle

8450/1-1


 


 


 

8546/1-1