4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

YARGI İLÂNLARI

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Alanya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Düzce 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Kartal 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO                   : 2006/552

KARAR NO              : 2010/68

DAVACI                    : K.H

SANIK                       : SERVET ERDEM, Arabo ve Kıymet Oğlu, 15/03/1972 Baykan doğumlu, Mersin, Akdeniz, Gündoğdu TC Kimlik No: 15806204804 nüfusunda kayıtlı. Ömer Hayyam Caddesi Manolya Apartmanı No: 116 K. 3 D. 14 Beyoğlu/İstanbul adresinde ikamet Eder.

SUÇ                            : Tehdit, Basit Yaralama, Korku, Kaygı ve panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet

SUÇ TARİHİ             : 13/02/2005

KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı Kanun 106/1, 86/2, 35, 170/1-c, 6136 sayılı kanun 13/1 Mad.

VERİLEN CEZA       : Tehdit ve yaralama BERAAT, 5237 170/1-c 3.000,00 TL adli para cezası, 6136 sayılı kanun 13/1 6.000,00 TL adli para cezası

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 02/02/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına,ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

7604

—— • ——

Alanya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

2006/208 E.

Mahkememizce verilen 23.01.2007 tarih, 2006/208 esas, 2007/29 karar sayılı sanık Andreas WALTER’in TCK 193/2, 4421 SY. değişik 647 SY.4 maddeleri gereğince 1.080,00,-TL. erteli adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, verilen karar Alexander ve Sina’dan olma 1982 D.lu Andreas WALTER’a Amselstrasse 13 In Jettingen Almanya adresine Adalet Bakanlığı aracılığı ile tebligat evrakında kayıtlı adresinden tespit edilmediği belirtildiğinden, bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29.ncu maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

7599


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Dosya No  : 2007/49

Karar No    : 2010/101

Gümrük kapısı harici mal ithali (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Asenov ve Anka'dan olma, 05.05.1966 Asenovgrad D.lu. Plovdıv-Bulgaristan adresinde oturur ANGEL ASENOV SHTEREV hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı Kanunun 3/a-4 maddesi delaleti ile 4/a-2, 5/ son maddeleri gereğince cezalandırılmasına, suç konusu eşyaların aynı yasanın 20. Maddesi gereğince müsaderesi istemi ile dava açılmış ise de; sanık hakkında açılan kamu davasının 765 S.TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince dava zamanaşımı sebebiyle ORTADAN KALDIRILMASINA, Bu sanıkta yakalanan suça konu KEMTV’de yazılı eşyaların TCK.nun 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen sanık ANGEL ASENOV SHTEREV'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7978

—————

Dosya No  : 2004/927

Karar No    : 2009/629

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Kostadınov ve Ganka oğlu, 27.08.1957 Chırpan d.lu. Bulgaristan-Chırpan nüfusunda kayıtlı olup Jeka Yıstok No:33-Kazanlık-Bulgaristan adresinde oturur HRISTO KOSTADINOV HRISTOV hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-2 maddesi delaletiyle 4/a-2, 4/3-4 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; sanık hakkında açılan kamu davasının 765 S.TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince dava zamanaşımı sebebiyle ORTADAN KALDIRILMASINA , Bu sanıkta yakalanan bizatihi kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı eşyaların TCK.nun 54/1 "maddesi gereğince MÜSADERESİNE dair verilen hüküm tebligat ve yazışmalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7979

—————

Dosya No  : 2007/68

Karar No    : 2009/642

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Halııbryam ve Ibryam oğlu, 02.01.1975 Sılıstra d.lu. Bulgaristan-Sılıstra nüfusunda kayıtlı olup Hankrmum No:27-Silistre-Bulgaristan adresinde oturur BYULENT HALIIBRYAM SYULEYMAN hakkında;

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 29/12/2009 tarihli ilamı ile 4926 sayılı kanunun 3/a-2 maddesi delaletiyle 4/a-2 ve 4/3 maddesi gereğince 402 ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan ve Karar tarihi itibarıyla yürürlükte olan 5607 sayılı yasanın 13/a-b ve TCK.nun 54 maddeleri gereği nakil aracının kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını ve ağırlıklı bölümünü oluşturmaması veya naklinin bu aracın kullanılmasına gerekli kılmadığı anlaşılmakla sanığa ait CC 8319 CC plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA, karar kesinleştiğinde sahibine teslimine, teminatla iade edilmiş olması halinde teminatın iadesine, tasfiye işlemine tabi tutulmuş olması halinde tasfiye bedelinin karar kesinleştiğinde sahibine iadesine karar verilmiştir.

Halııbryam ve Ibraym oğlu, 1975 doğumlu Sılıstra - Bulgaristan nüfusuna kayıtlı BYULENT HALIIBRYAM SYULEYMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7980

—— • ——

Düzce 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No      : 2008/41

Karar No    : 2009/699

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik suçlarından sanık olup, Giresun İli, Piraziz ilçesi, Maden Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Salih ve Hatice oğlu, 01/07/1960 doğumlu Ali GÜNAY hakkında Mahkememizin 03/11/2009 tarihli kararı ile Resmi evrakta Sahtecilik suçundan sanığın BERAATİNE, Dolandırıcılık suçundan sanığın 5237 Sayılı TCK'nın 157/1 ve 53/l-a,b,c,d,e ve 52. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma ve 1000 gün adli para cezası günlüğü 20,00 TL'den hesap edilerek 20.000,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, işbu karar katılan Özenler Paz.Oto.San. Ltd. Şti vekili Av. Metin ÇALIŞKAN tarafından 04/11/2009 tarihli temyiz dilekçesi ile temyiz edilmiştir.

Mahkememizin gerekçeli kararı ile katılan vekiline ait temyiz dilekçesi sanık Ali GÜNAY'ın dosyada mevcut adreslerine PTT kanalı ile tebliğ edilemediğinden, ayrıca yapılan adres araştırmasında da tebligata elverişli adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanı ile aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7831

—— • ——

Kartal 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Dosya No  : 2009/138

Karar No    : 2009/1096

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/11/2009 tarihli ilamı ile 297/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Eısa ve Fateme oğlu, 09/04/1979 doğumlu, İran nüfusuna kayıtlı ALİ NASRI AZAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

7834


Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

Esas No  :   2009/7146

Suç          :   Dolandırıcılık

Suç T.     :   2007

Sanık       :   İbrahim Öztapan: Yonus ve Dudu oğlu 1979 Doğ. Musalla Mezarlığı Civarı Koçak Emlak Merkez /Konya adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Aksaray 2. Asiye Ceza Mahkemesinden verilen 10.10.2008 gün ve 2007/396 E. 2008/645 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 10.04.2009 gün ve 11/2009/82995 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

8428/1-1

—————

Esas No  :   2009/668

Suç          :   Dolandırıcılık

Suç T.     :   2004

Sanık       :   Olgun Kaya: Gökalp ve Meryem oğlu 1972 doğ. Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 27/9 Ümraniye / İstanbul adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 10.06.2008 gün ve 2008/181 E. 2008/340 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 06.01.2009 gün ve 11/2008/267224 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

8429/1-1

—————

Esas No  :   2009/19550

Suç          :   Sahtecilik

Suç T.     :   2005

Sanık       :   Sait Can: Alaaddin ve Dilşah oğlu 1981 doğ. Tepecik Köyü Kocaköyü / Diyarbakır adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 07.12.2006 gün ve 2005/580 E. 2006/809 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 15.10.2009 gün ve 11/2007/192371 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

8430/1-1